Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2022, del vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València, per la qual s'aprova la convocatòria del programa de mobilitat «Erasmus Màster» de la Universitat de València per al segon semestre del curs acadèmic 2022-2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9422 de 07.09.2022
Número identificador:  2022/8005
Referència Base de Dades:  007788/2022
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: UniversitatsExtracte de la Resolució de 14 de juliol de 2022, del vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València, per la qual s'aprova la convocatòria del programa de mobilitat «Erasmus Màster» de la Universitat de València per al segon semestre del curs acadèmic 2022-2023. [2022/8005]

BDNS (identif.): 646904.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646904).Primer. Beneficiaris

a) Tenir la nacionalitat d'un dels estats participants en el programa «Erasmus +» o de tercers països sempre que s'acredite en aquest últim cas estar en possessió d'un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l'estada.

b) Estar matriculat en alguns dels màsters oficials de la Universitat de València que figuren en l'annex II de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d'estada Erasmus.

c) No haver gaudit prèviament d'una estada Erasmus que sumada amb la mobilitat que se sol·licita supere els 12 mesos en el mateix cicle d'estudis màster.

d) No haver obtingut una beca europea per a un màster «Erasmus Mundus».

e) Acreditar el coneixement d'idioma d'acord amb allò que s'estableix en el punt 3 ,requisit lingüístic, de la present convocatòria.f) A banda dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics establerts per la universitat de destinació, per a cada plaça, en el moment de realitzar la sol·licitud.Segon. Objecte

Beques «Erasmus Màster» de la Universitat de València per al segon semestre del curs acadèmic 2022-2023.Tercer. Bases reguladores

Es contenen en l'annex I de la convocatòria i es publiquen en la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València (https://ir.uv.es/2Ep29PX)Quart. Quantia

La quantia de la beca serà de 210, 260 o 310 euros mensuals, depenent del país on es realitze l'estada. Es finançaran un mínim de 3 mesos i un màxim d'un semestre acadèmic. Les ajudes es concediran en la quantia prevista als estudiants que complisquen els requisits exigits fins a exhaurir l'import total fixat en la convocatòria. Les beques es finançaran amb els fons que reba la Universitat de València per a aquesta acció de mobilitat per part de la Unió Europea.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds constarà des de l'endemà de la publicació en el DOGV fins al 5 d'octubre de 2022.Sisé. Altres dades:

Els beneficiaris hauran d'acceptar formalment la destinació adjudicada a través del procediment «Beca Erasmus Màster», accessible a través d'ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat de València) en l'adreça electrònica http://entreu.uv.es.València, 14 de juliol de 2022.– La rectora, p. d. (DOGV de 30.05.2022), el vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme: Carlos Cecilio Padilla Carmona.

Mapa web