Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 13 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la segona edició dels premis Càtedra Bàsquet l'Alqueria del Basket de la Universitat de València, a la millor tesi doctoral relacionada amb el bàsquet.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9393 de 28.07.2022
Número identificador:  2022/7165
Referència Base de Dades:  006938/2022
 

  • Anàlisi documental

    Texto
    Texto Texto2
    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: PremisExtracte de la Resolució de 13 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la segona edició dels premis Càtedra Bàsquet l'Alqueria del Basket de la Universitat de València, a la millor tesi doctoral relacionada amb el bàsquet. [2022/7165]

BDNS (identif.): 640883.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640883)Primer. Persones beneficiàries

Podran presentar-se als Premis Càtedra de Bàsquet l'Alqueria del Basket-Universitat de València, els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats públiques espanyoles que hagen realitzat i aprovat o dipositat la seua tesis doctoral sobre un tema relacionat amb el bàsquet durant el curs 2021-2022.Segon. Objecte

La Universitat de València, a través de la Càtedra de Bàsquet l'Alqueria del Basket-Universitat de València, convoca la segona edició dels Premis de la Càtedra de 2022 a la millor tesis doctoral del curs 2021/22, el contingut de la qual estiga orientada en la temàtica del bàsquet, realitzada des de qualsevol àrea de coneixement.

La finalitat del premi és fomentar entre l'estudiantat universitari l'estudi de qualsevol aspecte referit al bàsquet.Tercer. Bases reguladores

La convocatòria està publicada en la següent URL:

https://go.uv.es/2PVdnaOQuart. Quantia

Els Premis es financen a càrrec del capítol VII del pressupost de la Càtedra de Bàsquet l'Alqueria del Basket de la Universitat de València, orgànica 9290161637 i específica 20220264, per un import de 3.000 euros.

S'atorgaran els següents premis:

Primer premi: dotat amb 1.500 euros.

Segon premi: dotat amb 1.500 euros.Quint. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l¿endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins l'11 d'octubre de 2022.València, 13 de juny de 2022.– La vicerectora d'Innovació i Transferència (p. d., de la rectora, DOGV 30.05.2022), Rosa María Donat Beneito.

Mapa web