Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la sisena edició dels premis de la Càtedra Pilota Valenciana als millors treballs fi de màster relacionats amb la pilota valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9391 de 26.07.2022
Número identificador:  2022/7084
Referència Base de Dades:  006854/2022
 

  • Anàlisi documental

    Texto
    Texto Texto2
    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: PremisExtracte de la Resolució de 25 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la sisena edició dels premis de la Càtedra Pilota Valenciana als millors treballs fi de màster relacionats amb la pilota valenciana. [2022/7084]

BDNS (identif.): 640432.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640432)Primer. Beneficiaris

Podran presentar-se als premis de la Càtedra Pilota Valenciana-Universitat Valenciana, els i les estudiantes de qualsevol titulació oficial de les universitats públiques espanyoles que hagen realitzat i aprovat el seu treball de fi de màster, sobre un tema relacionat amb pilota valenciana.

Segon. Objecte

La Universitat de València, a través de la Càtedra Pilota Valenciana-Universitat de València, convoca la sisena edició dels premis de la Càtedra de 2022 als millors treballs fi de màster relacionades amb la pilota valenciana aprovats durant els cursos 2020/21 i 2021/22, el contingut dels quals està orientat al tema de pilota valenciana, realitzat des de qualsevol àrea del coneixement.Tercer. Bases reguladores

La convocatòria està publicada en l'URL:

https://go.uv.es/dRa4Ki2Quarta. Quantia

Els premis es financen a càrrec del pressupost de la Càtedra de Pilota Valenciana de la Universitat de València, orgànica 9290161680 i específica 20220084, per un import de 2.000 euros.

S'atorgaran els següents premis:

Primer premi TFM: dotat amb 1.000 euros

Segon premi TFM: dotat amb 700 euros

1 accèssit TFM: dotat amb 300 eurosCinquena. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tancarà el 5 d'octubre de 2022.València, 1 de juny de 2022.– La vicerectora d'Innovació i Transferència (p. d. DOGV 30.05.2022): Rosa María Donat Beneito.

Mapa web