Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 5 de juliol de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes de menjador per al curs 2022/2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9380 de 11.07.2022
Número identificador:  2022/6476
Referència Base de Dades:  006277/2022
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
  Grup temàtic: Ajudes
  Matèries: UniversitatsExtracte de la Resolució de 5 de juliol de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes de menjador per al curs 2022/2023. [2022/6476]

BDNS (identif.): 637598.De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637598)Beneficiaris: estudiantat matriculat en estudis oficials de grau i màster que siguen nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o, en cas d'extracomunitaris, tinguen la condició de residents a Espanya, amb autorització per a treballar; queden exclosos de concórrer a aquestes beques els qui es troben en situació d'estada.Objecte: es convoquen un total de 54.231 menús del dia, per a ser utilitzats en els menjadors de la UPV durant el curs acadèmic 2022/2023.

Bases reguladores:

http://www.upv.es/entidades/SA/becas/397813normalv.htmlQuantia: l'import de les ajudes serà atès amb càrrec als fons que es destinen en el pressupost d'aquesta Universitat de l'exercici 2022.Termini de presentació de sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del 19 de juliol fins al 6 de setembre, i del 16 de setembre al 30 de setembre.València, 5 de juliol de 2022.– La vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria (p. d. Resolució 3 de juny de 2021; DOGV número 9105, d'11 de juny de 2021): M. Esther Gómez Martín.

Mapa web