Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 27 de juny de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de Valéncia, per la qual es convoquen les Beques Santander Estudis Progrés, convocatòria 2022/2023.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9378 de 08.07.2022
Número identificador:  2022/6417
Referència Base de Dades:  006214/2022
 

  • Anàlisi documental

    Texto
    Texto Texto2
    Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
    Grup temàtic: Beques i pràctiques de formacióExtracte de la Resolució de 27 de juny de 2022, del rector de la Universitat Politècnica de Valéncia, per la qual es convoquen les Beques Santander Estudis Progrés, convocatòria 2022/2023. [2022/6417]

BDNS (identif.): 637447De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637447Beneficiaris: la convocatòria està dirigida a l'estudiantat matriculat en estudis oficials de grau o màster impartits en la UPV, amb els millors expedients acadèmics.

Objecte: facilitar l'accés a l'educació superior a l'estudiantat amb els millors expedients acadèmics a escala nacional que estiguen cursant estudis oficials de grau o de màster.

Quantia: 1.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds: des de l'1 de juny de 2022 fins a l'11 d'octubre de 2022.València, 27 de juny de 2022.– El rector: José Esteban Capilla Romá.

Mapa web