Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 16/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la GeneralitatTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8698 de 16.12.2019
Número identificador:  2019/11960
Referència Base de Dades:  010761/2019
 RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 16/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat [2019/11960]

Concloses les proves selectives per a l'accés al cos indicat més amunt, convocades mitjançant Ordre 29/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV núm. 8169 de 14.11.2017), i d'acord amb el que s'assenyala en l'article 19 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i la base 11 de la convocatòria, és procedent la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la relació definitiva de persones aprovades, i es concedeix un termini per a presentar la documentació exigida.

Per tot això, i en virtut de la competència atribuïda en la lletra i de l'apartat 1 de l'article 9 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en relació amb l'article 18 del Decret 3/2017, esmentat anteriorment, així com en la base 11 de la convocatòria 16/16, i a proposta del director general de Funció Pública, resolc:Primer

Publicar, a proposta de l'òrgan tècnic de selecció, la relació de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, i que es relacionen en l'annex de la present resolució.Segon

Les persones relacionades hauran de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Direcció General de Funció Pública, la documentació que pertoque a fi d'acreditar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la convocatòria. La documentació exigida s'estableix en la base 11 de la convocatòria, que es reprodueix a continuació:

«(...)

11.1.1. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.

11.1.2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que estableix la base 2.1.3 de la convocatòria, o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.11.1.3. Declaració jurada de no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma escaient, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'uns altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.11.1.4. Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.

11.1.5. Qui supere les proves selectives, acreditarà els coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a l'efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que a aquest fi es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Segons allò que s'ha preceptuat en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, qui supere les proves selectives, acreditarà els coneixements de valencià en el corresponent Grau Mitjà o C1, per mitjà d'un certificat expedit o homologat per Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats, haurà de realitzar l'exercici específic que es convoque i, en cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que a aquest fi s'organitzen.

11.2. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions establides en la base 5.2, hauran de presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció.

(...)».

Qui tinga la condició de personal funcionari o personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, estarà exempt de justificar les condicions i requisits que ja tinga acreditats i inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, i únicament haurà de manifestar-ho per escrit davant de la Direcció General de Funció Pública, sense aportar la documentació corresponent.Les persones seleccionades que dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa, o si d'aquesta es dedueix que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.Tercer

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades, abans del nomenament o presa de possessió, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública podrà requerir a l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen a les proposades, per a un possible nomenament com a personal funcionari de carrera.La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta podrà interposar-se, postestativament, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte recorregut, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen fer ús, si escau, de qualsevol altre que estimen procedent.València, 11 de desembre de 2019.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.ANNEX

Relació de persones aprobades, per ordre de puntuació

Convocatòria 16/16Torn lliureDNI Cognom 1 Cognom 2 Nom Nota final

***4893** GALLEGO RUBIO JESUS ANTONIO 67,5

***2459** ESBRI MONTAGUD NURIA 65,98

***8922** ANDRÉS GALLENT MARÍA JESÚS 54,9

***6546** SANIA GARCÍA PAZ 51,61

Mapa web