Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8182 de 01.12.2017
Número identificador:  2017/11017
Referència Base de Dades:  010651/2017
 RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2017/11017]

A l'empara del que disposa el Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.

En virtut de les competències atribuïdes per l'article 19.3.A del Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, resolc:Convocar concurs de trasllats per a cobrir diverses places de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d'acord amb les bases següents:1. Normes generals

Es convoquen per a la seua provisió, per concurs de trasllats, les places vacants de tècnic o tècnica de la funció administrativa d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'especifiquen en l'annex I.

El concurs es regeix per les presents bases i pel que disposa el capítol IV del Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.

El barem de mèrits que figura en l'annex II és el vigent de conformitat amb l'Ordre de 12 de febrer de 2007 (DOGV 01.03.2007), del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova el barem de mèrits d'aplicació als concursos de trasllats per a la provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.2. Participants

A) Participació obligatòria

El personal estatutari fix que haja obtingut el seu reingrés amb caràcter provisional a una plaça de la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, està obligat a participar en el present concurs de trasllats.

B) Participació voluntària

Pot participar voluntàriament en aquest concurs de trasllats el personal estatutari fix amb nomenament en propietat en la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, siga quin siga el servei de salut de què depenga.

Requisits del personal fix per a ser admés al concurs:

a) El personal en actiu o amb reserva de plaça ha d'haver pres possessió de la seua plaça actual o de la que té reservada, almenys, un any abans de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds d'aquest concurs. En el cas que la persona aspirant haja obtingut destinació mitjançant el procediment de redistribució d'efectius, no és exigible l'esmentat requisit.

b) El personal en situació diferent de la d'actiu i sense reserva de plaça ha de reunir els requisits necessaris per al seu reingrés al servei actiu l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

Els requisits exigits per a participar en aquest concurs han de mantindre's al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.3. Sol·licituds

En la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), en l'apartat de Recursos Humans, la persona concursant pot trobar el formulari amb els codis de centre existents, amb el qual ha d'elaborar un document PDF en què figuren els centres sol·licitats per ordre de preferència. Una vegada generat el document PDF definitiu, la persona interessada ha d'accedir mitjançant certificat electrònic a la plataforma habilitada dins el mateix apartat de Recursos Humans, a fi d'emplenar telemàticament totes les seues dades en el full de participació i registrar-la seguint els passos que s'indiquen en aquesta, pujant a la plataforma el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats.

Les persones que participen en aquest concurs poden sol·licitar, per ordre de preferència, els centres que consideren convenients d'entre els oferits en l'annex I.

Les persones que es troben exercint el seu lloc mitjançant reingrés provisional han de sol·licitar totes les places oferides de la seua mateixa modalitat (o primària o especialitzada) que depenguen del seu departament de salut. No obstant això, poden també sol·licitar, a més de les del seu propi departament, qualsevol altra de les oferides i en l'ordre que estimen oportú.

Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona participant ha d'entregar la documentació acreditativa dels seus mèrits, i també l'autobarem conforme a l'annex III degudament emplenat, per mitjà d'un escrit dirigit al director general de Recursos Humans i Econòmics, en les unitats de registre de les dependències administratives següents:

– 03001 Alacant: carrer de Girona, núm. 26.

– 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.

– 12001 Castelló de la Plana: carrer de l'Hort dels Corders, núm. 12.

– 46008 València: gran via Ferran el Catòlic, núm. 74.

– En qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

– Mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En la nota que acompanya la documentació ha de figurar el segell de Registre, i l'original queda en poder de l'Administració i una còpia en poder de la persona participant com a justificant.

El mer fet d'entregar la documentació en el registre no implica la participació en el concurs, la persona concursant ha d'inscriure's obligatòriament en la plataforma de la pàgina web de la Conselleria conforme s'especifica en el paràgraf primer d'aquest punt.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 21 de març de 2018 i finalitza el dia 20 d'abril de 2018.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones concursants poden modificar la petició de centres mitjançant una nova sol·licitud que anul·la totalment l'anterior. Per a això, han de seguir els mateixos passos de la seua primera inscripció. Transcorregut el termini, ja no és possible la modificació dels centres sol·licitats.

Des de l'inici del termini de presentació de sol·licituds i fins a la finalització del termini per a formular reclamacions contra la resolució provisional del concurs, les persones concursants poden desistir de la seua participació en aquest, presentant un escrit de desistiment junt amb la fotocòpia del seu document nacional d'identitat dirigit al mateix òrgan que la sol·licitud inicial, en un dels registres especificats en aquest apartat 3. Una vegada presentat el desistiment, no es pot tornar a participar en aquest concurs.

La persona concursant en situació de reingrés provisional que desistisca de la seua participació en el concurs de trasllats és declarada d'ofici en la situació d'excedència voluntària, per la direcció/gerència del centre on presta serveis, des del moment que s'efectue el seu cessament en la plaça, si aquest es produeix.

La consignació de dades falses en la instància, o en la documentació aportada per les persones aspirants, comporta l'exclusió del concurs i/o nul·litat de la plaça adjudicada, si és el cas, sense perjudici de les mesures legals que corresponga.

El domicili que figure en la instància es considera l'únic vàlid als efectes de notificacions, i és responsabilitat exclusiva de la persona concursant tant les errades en la consignació d'aquest com la comunicació a aquesta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de qualsevol canvi de l'esmentat domicili.4. Documentació

La persona concursant ha de portar al registre corresponent l'original de la documentació acreditativa dels mèrits que entregue, junt amb una fotocòpia de l'anvers i revers d'aquesta, a fi que la persona que ha d'efectuar el registre realitze la compulsa pertinent i conserve els documents degudament compulsats, tornant-li els originals.

Junt amb la sol·licitud, totes les persones participants han d'aportar fotocopia compulsada dels documents següents:

a) Nomenament de personal estatutari fix en la categoria a què es concursa.

b) Qualsevol altre nomenament de què es pretenguen fer valdre els serveis prestats segons el barem.

c) En el cas de serveis prestats en centres diferents d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, certificat d'aquests amb expressió de la categoria, expedida per l'òrgan competent.

d) Diplomes o certificats de cursos i altres mèrits arreplegats en el barem.

e) Els que es troben en situació de servei actiu o amb reserva de plaça han d'aportar, a més, la diligència de presa de possessió de l'última plaça exercida en propietat.

f) Els que estiguen en situació d'excedència han d'aportar, a més, la resolució d'excedència.

g) Els que estiguen en situació de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional han d'aportar, a més, la resolució de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional.

h) Els que procedisquen de redistribució d'efectius han de presentar la resolució que acredite l'obtenció de l'última plaça exercida amb destinació definitiva.

Per al còmput dels mèrits relacionats amb els serveis prestats, i també la permanència i la pertinença a què es refereix el barem de mèrits, es pren com a límit màxim el dia de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'Ordre de 12 de febrer de 2007 (DOGV 01.03.2007), del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova el barem de mèrits d'aplicació als concursos de trasllats per a la provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana. Per a tots els altres mèrits es pren com a límit màxim l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

La comissió de valoració, que només pot valorar la documentació degudament acreditada i aportada en temps i forma, pot requerir qualsevol aclariment sobre aquesta. Quan el requeriment no siga atés no es valora el mèrit corresponent. La comissió de valoració pot, així mateix, sol·licitar a les persones aspirants una còpia traduïda dels documents presentats quan aquests estiguen redactats en idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana.

Es desestimen, sense més tràmit, els documents que continguen alguna esmena, ratllada o raspadura, sempre que no estiguen validats amb una firma.

Si en qualsevol moment del procés de concurs arriba a coneixement de la comissió de valoració que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits, ha de requerir-li l'acreditació d'aquests requisits. Si aquests no són acreditats en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la comissió de valoració ha de realitzar proposta d'exclusió de l'esmentada persona al director general de Recursos Humans i Econòmics que, prèvies les verificacions oportunes, dicte una resolució motivada excloent-la del concurs. L'esmentada resolució pot ser impugnada en la forma establida en la base 9.5. Comissió de valoració

La comissió de valoració és l'òrgan col·legiat que té com a missió l'avaluació dels mèrits del personal concursant i en general l'execució de la present convocatòria, i resoldre d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria i la resta de normes d'aplicació. Les resolucions de la comissió de valoració vinculen aquesta i l'Administració.

La comissió de valoració té la consideració d'òrgan col·legiat de l'Administració i, com a tal, està sotmesa a les normes contingudes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i així mateix les persones integrants estan sotmeses a les causes d'abstenció i recusació previstes en l'esmentada llei, i són nomenades pel director general de Recursos Humans i Econòmics.

Les persones integrants de la comissió de valoració, el nombre de les quals ha de ser, com a mínim, de cinc, i també els seus suplents, inclosa la presidència i la secretaria, han de ser personal fix de les administracions públiques, que pertanga a un grup de titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball convocats i, almenys, la meitat més una de les persones integrants han de tindre una titulació corresponent a l'àrea de coneixements dels llocs convocats.

6. Resolució del concurs

Les places s'adjudiquen a les persones concursants d'acord amb l'ordre de puntuació, en aplicació del barem de mèrits que figura com annex II d'aquesta convocatòria.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, a la vista de les places sol·licitades per les persones participants i segons l'ordre final aconseguit, la comissió de valoració ha d'aprovar la resolució provisional del concurs, que s'ha de fer pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En aquesta resolució ha de figurar, si és el cas, el personal exclòs, amb indicació de les causes d'exclusió, i s'ha de publicar, a efectes informatius, als taulers d'anuncis de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i en la pàgina web d'aquesta.

Les persones participants disposen del termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació per a formular reclamacions contra la resolució provisional.

Les reclamacions formulades contra la resolució provisional són rebutjades o admeses per mitjà de la resolució definitiva que aprove el director general de Recursos Humans i Econòmics i es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i també als taulers d'anuncis de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i en la pàgina web d'aquesta, a efectes informatius.La publicació de la resolució definitiva en el DOGV serveix de notificació a les persones interessades, i des d'aquesta publicació s'inicien els terminis establits perquè els organismes implicats efectuen les actuacions administratives procedents.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables, llevat que l'esmentada renúncia estiga motivada per l'obtenció de plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra administració pública.7. Presa de possessió

Les persones concursants en servei actiu o amb reserva de plaça que exercisquen una plaça adscrita a institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i obtinguen plaça han de cessar l'endemà de la publicació de la resolució definitiva del concurs, o el dia que la mateixa resolució estipule.

La presa de possessió de la nova plaça ha d'efectuar-se dins els tres dies hàbils següents al del cessament si la plaça és de la mateixa localitat que la que exerceixen; en el termini de cinc dies hàbils si és de distinta localitat i del mateix departament de salut o departament limítrof; en el termini de 10 dies hàbils si pertany a distinta localitat i departament no limítrof, o en el termini d'un mes si pertany a distint servei de salut.

En el cas d'obtindre plaça en el mateix centre on es presta serveis en comissió de serveis o mitjançant reingrés provisional, la presa de possessió s'ha d'efectuar l'endemà del cessament.

El termini possessori s'ha d'iniciar quan finalitze el permís o llicència que, si és el cas, haja sigut concedit a la persona concursant, llevat que per causes justificades s'acorde suspendre el seu gaudi.

En el cas que la persona adjudicatària es trobe en situació d'incapacitat temporal en el moment en què s'inicie el termini possessori, els organismes intervinents han de realitzar el tràmit administratiu de canvi de destinació, i la persona afectada continua en situació d'incapacitat temporal en la seua nova destinació.

En el cas que l'adjudicació de plaça supose el reingrés al servei actiu de personal excedent, el termini de presa de possessió és d'un mes, a comptar des de la publicació de la resolució definitiva del concurs o del dia que estipule l'esmentada resolució.

Excepte en el cas del paràgraf anterior, el termini de presa de possessió i, si és el cas, la pròrroga d'aquest, té la consideració de servei actiu, i els corresponents havers s'ha de percebre a càrrec de la plaça de destinació.

S'entén que sol·licita l'excedència voluntària per interés particular com a personal estatutari, i el departament d'origen la declara en tal situació, la persona que no s'incorpore a la destinació obtinguda com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats dins els terminis establits o de les pròrrogues d'aquests que legalment o reglamentàriament siguen procedents. No obstant això, si hi ha causes prou justificades, així apreciades amb audiència prèvia de la persona interessada, es pot deixar sense efecte l'esmentada situació. En aquest cas, la persona concursant ha d'incorporar-se a la seua nova destinació tan prompte com desapareguen les causes que en el seu moment ho van impedir.

A la persona que haja obtingut plaça en aquest concurs de trasllats no se li pot concedir una comissió de serveis fins que transcórrega un any des de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Les persones participants que no obtinguen plaça en aquest concurs de trasllats s'han de mantindre en la situació i destinació que posseïsquen, a excepció de les que exercisquen el lloc mitjançant reingrés provisional que, sempre que hagen sol·licitat en el concurs totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de salut poden optar per obtindre nova destinació provisional en alguna de les places que queden vacants una vegada resolt el concurs, o per passar a la situació d'excedència voluntària. La seua no-participació, o el fet de no haver obtingut plaça, sempre que hagen incomplit l'obligació de sol·licitar totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de salut, comporta ser declarat d'ofici d'excedència voluntària en el cas que s'haja produït el seu cessament. En aquesta situació d'excedència voluntària han de romandre, almenys, dos anys abans de poder sol·licitar nou reingrés provisional o poder participar en ulterior concurs de trasllats.8. Publicitat

Excepte en els casos que expressament es determine el contrari, les publicacions de les diferents actuacions relatives a la convocatòria s'han de realitzar en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es) i als taulers d'anuncis de les seues direccions territorials, comptant els corresponents terminis a partir de la data de la diligència de publicació. La comissió de valoració pot determinar la conveniència d'utilitzar altres mitjans només a l'efecte d'informació.9. Recursos

Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que el director general de Recursos Humans i Econòmics dicte en la seua execució poden ser impugnats pels interessats mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació de l'acte recorregut, de conformitat amb el que disposa l''article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament poden interposar el recurs de reposició en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.Contra les resolucions que dicte la comissió de valoració pot interposar-se recurs d'alçada en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret s'estime convenient.València, 27 de novembre de 2017.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

ANNEX I

PlacesCategoria: tècnic o tècnica de la funció administrativaCodi Centre de treball Municipi Quantitat

2355 CENTRE DE TRANSFUSIONS D'ALACANT ALACANT 1

1207 HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS ALCOI 2

1200 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ALACANT ALACANT 1

1234 HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT SANT JOAN D'ALACANT 1

1219 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITAR ID'ELX ELX 2

954 HOSPITAL FRANCESC DE BORJA DE GANDIA GANDIA 1

972 HOSPITAL GENERAL DE REQUENA REQUENA 1

3082 HOSPITAL DE LLÍRIA LLÍRIA 1

977 HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA VALÈNCIA 1

953 HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR PESET VALÈNCIA 1

90400 HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE VALÈNCIA 2

958 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS DE XÀTIVA XÀTIVA 1ANNEX II

Barem de mèrits segons l'Ordre de 12 de febrer de 2007

(DOGV 01.03.2007)1. Valoració del treball exercit en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres administracions públiques, fins a un màxim de 42 punts.

Es valoren els serveis prestats en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut gestionades directament o indirectament d'acord amb el que estableix la Llei 15/1997, de 25 d'abril, o altres administracions públiques, incloses les de la Unió Europea o, si és el cas, en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte o en institucions sanitàries de país estranger, realitzats en virtut de conveni o acords d'assistència sanitària amb l'esmentat país, l'exercici del qual haja sigut expressament autoritzat a l'interessat en qüestió pel ministeri competent en matèria de Sanitat.

1.1. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria: 0,20 punts.

1.2. Per cada mes complet de serveis prestats en distinta categoria: 0,10 punts.

Són valorades totes les situacions de servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions públiques i, a més, la situació d'excedència per atenció de familiars i per raó de violència de gènere, en els termes que estableix l'article 89 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

En l'apartat 1.1 no es valora el període de treball exercit com a millora d'ocupació en distinta categoria.

En l'apartat 1.1 es considera com a treball exercit en la mateixa categoria dins la qual es concursa, el corresponent al lloc de treball d'origen quan des d'aquest s'accedisca a llocs de direcció o assimilats, i també quan es declare en la situació de serveis especials d'acord amb l'article 64 de l'Estatut marc.

1.3. Per cada mes complet de serveis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional en virtut de convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administració pública: 0,20 punts.2. Valoració del grau de carrera o desenvolupament professional, fins a un màxim de 8 punts.

El grau reconegut en la carrera professional o, si és el cas, en el desenvolupament professional es valora d'acord amb l'escala següent, i es puntua exclusivament el grau més alt reconegut en la categoria objecte de la convocatòria:

Grau G-1: 2 punts

Grau G-2: 4 punts

Grau G-3: 6 punts

Grau G-4: 8 punts3. Valoració del temps de pertinença en propietat a la categoria i especialitat objecte del concurs, fins a un màxim de 20 punts.

Per cada any complet amb plaça en propietat en la categoria i especialitat objecte del concurs: 1 punt.

Es té en compte el temps treballat des que s'obté la plaça en propietat de la categoria i especialitat objecte de la convocatòria, incloent-hi totes les situacions de servei actiu, inclòs el reingrés provisional en l'esmentada categoria i especialitat, les situacions administratives que comporten reserva de la plaça, les situacions d'excedència que donen dret al còmput del temps als efectes d'antiguitat, i també les reduccions de jornada protegides per la llei.

Les integracions es computen des que es va obtindre la plaça en propietat i no des de la resolució de la integració.4. Valoració del temps en la mateixa destinació definitiva en el centre i en la categoria i especialitat objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 10 punts.

4.1. Per cinc anys complets: 5 punts.

4.2. Per cada any addicional complet: 1 punt.

Per a poder puntuar en aquest apartat, la persona concursant ha d'haver completat cinc anys ininterromputs, immediatament anteriors a la convocatòria, en el centre on té la plaça en propietat i en la categoria i especialitat objecte del concurs.

No es valora en aquest apartat el temps en comissió de serveis en un altre centre.

Es valoren en aquest apartat les situacions administratives de serveis especials previstes en l'article 64 de l'Estatut marc, les situacions d'excedència que donen dret al còmput del temps als efectes d'antiguitat, i també les reduccions de jornada protegides per la Llei.

5. Valoració de cursos de formació relacionats amb la categoria objecte de la convocatòria, impartits, reconeguts o homologats per universitats o organismes competents per a la formació del personal sanitari, llevat del personal facultatiu, i altres mèrits valorables, fins a un màxim de 15 punts.

En cap cas es puntuen en el present epígraf els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, els cursos de doctorat i els diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa de les places que s'ocupen.Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoren per una sola vegada, i no són susceptibles de ser valorades successives edicions d'un mateix curs.

5.1. Es valoren els cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb la categoria i especialitat objecte de la convocatòria, de durada igual o superior a 10 hores, que hagen sigut cursats per la persona participant, d'acord amb l'escala següent, fins a un màxim de 7 punts:

De 100 o més hores de durada: 2,00 punts

De 75 o més hores de durada: 1,50 punts

De 50 o més hores de durada: 1,00 punt

De 25 o més hores de durada: 0,50 punts

De 15 o més hores de durada: 0,20 punts

De 10 o més hores de durada: 0,10 punts

5.2. La resta de cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la formació de les persones empleades públiques, de caràcter genèric, de durada igual o superior a 10 hores que hagen sigut cursats per la persona concursant, es valoren d'acord amb l'escala següent, fins a un màxim de 3 punts:

De 100 o més hores de durada: 2,00 punts

De 75 o més hores de durada: 1,50 punts

De 50 o més hores de durada: 1,00 punt

De 25 o més hores de durada: 0,50 punts

De 15 o més hores de durada: 0,20 punts

De 10 o més hores de durada: 0,10 punts

5.3. Per impartir cursos de formació especificats en els apartats 5.1 i 5.2, fins a un màxim de 2 punts:

Per cada 10 hores: 0,10 punts.

Es consideren cursos de caràcter genèric els relacionats amb informàtica, estadística, prevenció de riscos laborals, ordenació, planificació i gestió sanitària i els altres que siguen de naturalesa semblant que incidisquen en la formació general dels empleats públics, llevat que la persona aspirant pertanga a una categoria en què els cursos hagen de valorarse com a que hi estan relacionats directament.

5.4. Professor/a associat/ada en ciències de la salut en hospitals que tinguen un conveni específic amb la universitat i amb programa de docència pregraduada, fins a un màxim de 2 punts.

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.

5.5. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb certificació emesa per la direcció d'aquestes, fins a un màxim d'1 punt.

Per cada 12 mesos: 0,25 punts.

5.6. Per activitats com a tutor/a de residents, gaudi de beques d'estudi i/o investigació, i també per reunir altres mèrits o haver realitzat activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt.

5.7. Per la realització de treballs científics i d'investigació, d'acord amb la següent taula de càlcul, fins a un màxim de 4 punts:Nacional Internacional

Publicacions X 0,5 = X 1 =

Cap. de llibre X 0,7 = X 1,4 =

Llibre X 1 = X 2 =

Total

Es valoren els treballs científics i d'investigació que hagen sigut publicats en llibres o revistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la respectiva categoria i especialitat a què es concursa, apreciats per la Comissió de Valoració. En tot cas, els llibres i publicacions han de tindre, respectivament, l'ISBN o ISSN acreditatiu, i els treballs només es poden valorar una vegada. Únicament són objecte de valoració els tres primers autors consignats en la publicació.6. Valoració dels coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts.

Els coneixements de valencià es valoren d'acord amb la possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent:Certificat de coneixements orals: 2 punts

Certificat de grau elemental: 3 punts

Certificat de grau mitjà: 4 punts

Certificat de grau superior: 5 punts

La valoració dels coneixements de valencià s'efectua puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut. Únicament es valoren els certificats expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. No és suficient la mera justificació d'haver participat en les proves, sinó haver-les superat dins el termini de presentació de sol·licituds.A aquest respecte, s'ha de tindre en compte les homologacions i convalidacions previstes en l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i les seues modificacions posteriors.7. Criteri d'interpretació davant d'igualtat de puntuació.

En cas d'igualtat en la puntuació total del barem, es resol a favor de la persona aspirant amb major puntuació en l'epígraf de valoració del treball desenvolupat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres administracions públiques. Si persisteix la igualtat, se segueix la mateixa pauta respecte als epígrafs següents si fóra necessari i en aqueix mateix ordre. Si la igualtat es manté, s'adjudica la plaça a la persona aspirant de major edat.

Mapa web