Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 59/2017.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8182 de 01.12.2017
Número identificador:  2017/11063
Referència Base de Dades:  010644/2017
 RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 59/2017. [2017/11063]

De conformitat amb l'article 80 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (d'ara endavant LOGFPV), el procediment de lliure designació amb convocatòria pública consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat de les persones candidates en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc. Així mateix, el Reial decret legislatiu 5/2015 estableix que les lleis del seu desplegament establiran els criteris per a determinar els llocs que, per la seua especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.Vist que hi ha diversos llocs de treball en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació, d'acord amb el que disposa l'article 102 de la LOGFPV, i les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per Resolució de 19 d'octubre de 2017, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 8155, 24.10.2017).

Fent ús de les atribucions conferides per l'article 60 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, així com per l'article 11 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:Primer

Convocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació els llocs de treball que es detallen en l'annex II de la present resolució.

Segon

Aprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren en l'annex I.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen escaient.València, 29 de novembre de 2017.– La directora general de Funció Pública: Eva María Coscollá Grau.ANNEX I

Bases de la convocatòriaPrimera. Requisits de participació

Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'administració de la Generalitat i en el lloc número 10893 el personal funcionari d'altres administracions públiques, que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió dels llocs de treball que es detallen en l'annex II de la present resolució.

Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.Segona. Sol·licituds de participació

La sol·licitud, acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits -llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat-, es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública, apartat descripció –indicar núm. de convocatòria i any (ex. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos

El personal participant que no tinga la condició de funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat haurà d'aportar, junt amb la sol·licitud de participació, un certificat de la seua administració d'origen en què es faça constar:

a) La condició de personal funcionari de carrera i sector d'administració, general o especial,

b) El cos, escala o agrupació de personal funcionari de carrera a què pertany, així com les funcions i requisits d'accés a aquella.Si l'administració d'origen no estiguera estructurada en cossos, escales o qualsevol altra agrupació de funcionaris, s'especificaran les funcions i característiques del lloc de treball que exerceix en la seua administració d'origen.

c) La titulació que li va servir per a accedir al cos, escala o agrupació a què pertany.

La no-aportació del certificat esmentat suposarà l'exclusió de la persona participant en la convocatòria.

El termini de presentació serà, en tot cas, de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Comprovació del compliment dels requisits de participacióLa Direcció General de Funció Pública comprovarà el compliment dels requisits dels participants i, si escau, requerirà les persones interessades perquè en un termini de 10 dies hàbils realitzen les esmenes que pertoquen.

Una vegada realitzats els tràmits anteriors, la Direcció General de Funció Pública emetrà un informe preceptiu i vinculant en relació amb les sol·licituds que complisquen els requisits i el remetrà a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a la seua resolució d'acord amb el que preveu la LOGFPV.Quarta. Resolució de la convocatòria

El/la titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic resoldrà de conformitat amb el que estableix l'article 102.3 de la LOGFPV, bé la seua adjudicació a la persona que considere més idònia per a l'exercici de cada lloc de treball, bé que es declare desert, inclús existint personal que reunisca els requisits exigits, si considera que cap persona no resulta idònia per al seu exercici.

La resolució de nomenament es motivarà amb referència al compliment per la persona triada dels requisits exigits en la convocatòria, les circumstàncies i aptituds professionals que s'han tingut en compte per a considerar que resulta la més idònia per a l'exercici del lloc de treball, així com a la competència per a adoptar-la.

Així mateix, si la persona adjudicatària del lloc de treball convocat fóra funcionari o funcionària d'una altra administració, en la resolució es farà constar que no s'integrarà en l'administració de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'art. 29 de la LOGFPV.La resolució haurà d'indicar que el cessament en l'actual lloc de treball, si és el cas, es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i que la presa de possessió en la nova destinació s'efectuarà l'endemà de la publicació, llevat que s'hi dispose una altra data.La resolució haurà de remetre's a la Direcció General de Funció Pública per a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Cinquena. Termini de resolució.

La present convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Mapa web