Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos C1-01, subgrup C1, sector administració general, administratiu de l'Administració de la Generalitat, torn de promoció interna per a persones amb diversitat funcional. Convocatòria 3/14.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8182 de 01.12.2017
Número identificador:  2017/11033
Referència Base de Dades:  010643/2017
 RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos C1-01, subgrup C1, sector administració general, administratiu de l'Administració de la Generalitat, torn de promoció interna per a persones amb diversitat funcional. Convocatòria 3/14. [2017/11033]

L'Ordre 1/2015, de 20 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos C1-01, subgrup C1, sector administració general, administratiu/iva de l'Administració de la Generalitat, torn de promoció interna, convocatòria 3/14 (DOCV 7671, 03.12.2015), estableix que el procés selectiu es regirà pel que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; el Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública, i la resta de normativa de desplegament i les bases en ella previstes.La base 1, Objecte de la convocatòria, preveu un torn de promoció interna i un torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional.

L'article 10 del Decret 33/1999 i la base 11 de la convocatòria, disposen que l'òrgan tècnic de selecció elevarà a la consellera de Justícia i Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la relació definitiva de persones aprovades.

En data 10.11.2017 es va publicar la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos C1-01, subgrup C1, sector administració general, administratiu de l'Administració de la Generalitat, pel torn de promoció interna i correspon ara publicar la relació de persones que han superat les proves selectives pel torn de promoció interna per al personal funcionari amb diversitat funcional.Vista la proposta de la Direcció General de Funció Pública atenent a la proposta de l'òrgan tècnic de selecció, resolc:Primer

Publicar, a proposta de la Direcció General de Funció Pública atenent a la proposta de l'òrgan tècnic de selecció, la relació de persones que han superat les proves selectives, per ordre de puntuació, torn de promoció interna per a persones amb diversitat funcional.

Segon

En el termini de 20 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, les persones proposades hauran de presentar davant de la Direcció General de Funció Pública, els documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol de Batxiller, títol de grau mitjà de cicle formatiu de Formació Professional o equivalent, o complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació

2. Els que superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a l'efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats, haurà de realitzar els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

3. Fotocòpia compulsada de la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite diversitat funcional igual o superior al 33 %, així com l'informe de compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions del lloc.

4. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions establides en la base 5.2, hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius de tal exempcióTercer

Estaran exempts de justificar les condicions i requisits del resolc segon que ja tingueren acreditats i inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública, manifestant tal circumstància per mitjà d'un escrit davant la Direcció General de Funció Pública i sense aportar la documentació corresponent.Quart

Les persones seleccionades que dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presentaren la documentació acreditativa o de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser anomenades personal de la Generalitat, sense perjuí de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.Cinqué

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades, abans del seu nomenament o presa de possessió, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques podrà requerir de l'òrgan tècnic de selecció relació complementària de les persones que seguisquen a les propostes, per al seu possible nomenament com personal funcionari de carrera.València, 27 de novembre de 2017.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web