Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Vinaròs. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat tres places d'administratiu o administrativa, escala d'administració general.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8683 de 22.11.2019
Número identificador:  2019/10899
Referència Base de Dades:  009969/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: VinaròsConvocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat tres places d'administratiu o administrativa, escala d'administració general. [2019/10899]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, tres places d'administratiu o administrativa, escala d'administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 de titulació, vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Vinaròs, per promoció interna i pel sistema de concurs oposició.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 125, de data 5 d'octubre de 2019, s'han publicat íntegrament les bases de la convocatòria, aprovades per la Resolució de l'Alcaldia Presidència núm. 2288, de data 10 de setembre de 2019.

El termini de prestació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament www.vinaros.es.

Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement.Vinaròs, 7 de novembre de 2019.– L'alcalde president: Guillermo Alsina Gilabert.

Mapa web