Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Santa Pola. Oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2016.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7940 de 20.12.2016
Número identificador:  2016/10192
Referència Base de Dades:  009556/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1
    Descriptors toponímics: Santa PolaOferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2016. [2016/10192]

Aprovada per acord de Junta de Govern, en sessió ordinària de Junta de Govern Local celebrada el 16 de desembre de 2016, amb el següent detall:1. Funcionaris:

 

Classificació A1

Administració especial

Subescala tècnica

Nombre de vacants 1

Denominació Enginyer industrial

2. Personal laboral:Nivell de classificació Nivell V *

Denominació del lloc Encarregat de parcs i jardins

Nombre de vacants 1

*(Segons conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Santa Pola per a l'any 1997).D'acord amb tot el que es determinarà sobre això en l'article 70.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, es fa pública aquesta perquè se'n prenga coneixement i als efectes oportuns.

Santa Pola, 16 de desembre de 2016.– L'alcaldessa: Yolanda Seva Ruiz.

Mapa web