Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Bellreguard. Convocatòria i bases per a proveir en propietat quatre places d'agent de policia local per consolidació d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8669 de 04.11.2019
Número identificador:  2019/10058
Referència Base de Dades:  009427/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: BellreguardConvocatòria i bases per a proveir en propietat quatre places d'agent de policia local per consolidació d'ocupació temporal. [2019/10058]

Mitjançant l'Acord de la Junta de Govern de data 12 d'agost de 2019, es disposa:

1. Convocar el procés selectiu per a la cobertura de quatre places d'agent de policia local, vacants en la plantilla de personal del cos de policia local de Bellreguard, mitjançant el sistema de concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal.

2. Aprovar les següents bases que regiran la present convocatòria.

El text íntegre de les bases que regiran aquesta convocatòria s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València número 171, de data 5 de setembre de 2019, així com al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Bellreguard i en la pàgina web d'aquest, aquesta última publicació a efectes merament informatius. Les resolucions d'aprovació de les llistes de persones admeses i excloses, i data, hora i lloc de celebració del primer exercici de la fase d'oposició es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València. Així mateix, la resta de publicacions es realitzaran al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Bellreguard, així com en la pàgina web d'aquest, aquesta última publicació a efectes merament informatius. D'acord amb el que s'estableix en la base cinquena, el termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si l'últim dia és dissabte, diumenge o festiu, es prorrogarà al primer dia hàbil següent.Bellreguard, 21 d'octubre de 2019.– L'alcalde: Alexandre Ruiz Gadea.

Mapa web