Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca el concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017. Convocatòria número 13.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7933 de 09.12.2016
Número identificador:  2016/9745
Referència Base de Dades:  009224/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca el concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017. Convocatòria número 13. [2016/9745]

La Universitat de València convoca concurs públic per a la provisió de les places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2016-2017 que es detallen en els annexos I i II, d'acord amb les següentsBasesPrimera. Normes generals

El concurs es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE 24.12.2001) –en endavant LOU–, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE 13.04.2007), els Estatuts de la Universitat de València i el Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, aprovats per acord del Consell de Govern de data 27 de maig de 2003 i posteriors modificacions, així com per les bases d'aquesta convocatòria.Segona. Requisits generals i específics

2.1. Requisits generals comuns

a. Tenir complerts 16 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.

b) Les persones estrangeres no comunitàries i les que no puguen ser incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran de disposar del permís de residència i de treball abans de la formalització dels corresponents contractes.

c) No patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents a les places convocades.

d) No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics o per a l'accés al cos o escala funcionarial. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar igualment no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent, ni estar sotmesos/es a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, dins el seu Estat, l'accés a la funció pública.e) Estar en possessió de la titulació superior que habilite per a impartir la docència. Les titulacions universitàries estrangeres hauran de estar degudament homologades o, si escau, disposar de la resolució d'equivalència corresponent.

f) Serà requisit per a concursar el coneixement, degudament acreditat, de qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València.

El coneixement de valencià es podrà acreditar mitjançant el certificat de coneixement del nivell C1 de valencià de la Universitat de València o equivalent, segons l'acord del Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre de 2009, sobre equivalències entre certificats de coneixements de valencià.

El coneixement de castellà es podrà acreditar mitjançant el certificat de coneixement del nivell C1 d'espanyol del Centre d'Idiomes de la Universitat de València, del Diploma d'espanyol com a Llengua Estrangera (Institut Cervantes), de l'Escola Oficial d'Idiomes o equivalents. A més, s'entendrà que acrediten el coneixement d'espanyol en el nivell C1, aquelles persones que aporten un títol de grau universitari o equivalent bé de l'Estat espanyol, bé de qualsevol estat on l'espanyol siga llengua oficial.

Sense perjudici de la deguda acreditació, quan la comissió de selecció considere necessari comprovar la competència comunicativa oral i/o escrita de les persones candidates, podrà, amb anterioritat a la publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos, convocar-les a una entrevista. En aquesta entrevista es Podrà obtenir la qualificació d'apte/a o no apte/a, sent aquesta última qualificació causa d'exclusió del concurs sense possibilitat d'esmena.

g) Haver abonat les taxes establertes en la present convocatòria o acreditar l'exempció o bonificació del pagament.

2.1.1 Requisits generals per a places de professorat ajudant.

Estar admès/sa o en condicions de ser admès/sa als estudis de doctorat.

2.1.2 Requisits generals per a places de professorat ajudant doctor.a) Estar en possessió del títol de doctor/a.

b) Tindre avaluada positivament l'activitat curricular per part de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

2.1.3 Requisits generals per a places de professorat associat.

a) Acreditar estar exercint fora de l'àmbit acadèmic universitari, com a especialista de reconeguda competència, una activitat Remunerada laboral, professional o a l'administració pública, per a la qual capacite el títol acadèmic que posseïsca la persona interessada. L'activitat s'haurà d'haver exercit durant un mínim de tres anys dins dels cinc immediatament anteriors a la finalització del termini de presentació d'instàncies. No es computaran a aquest efecte els períodes de formació predoctoral, amb o sense contracte, ni tampoc els contractes formatius.L'acreditació d'eixa activitat es realitzarà preferentment mitjançant la següent documentació:

– Professionals per compte propi: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (Règim Especial de Treballadors Autònoms), o copia del pagament del IAE i de les declaracions trimestrals dels pagaments a compte de l'IVA o IRPF.

– Professionals per compte aliè: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas dels empleats públics, el certificat de serveis expedit per les unitats de personal corresponents.

b) Encara que no és requisit per a participar en la convocatòria, no podran formalitzar contracte com a professor/a associat/da, els funcionaris i funcionaries dels cossos docents universitaris si romanen en situació de servei actiu, siga quina siga la universitat en la qual presten els serveis.

2.2. Requisits específics

2.2.1 Per presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement de valencià, serà necessari el coneixement del valencià a nivell C1 (Suficiència). Aquest coneixement es podrà acreditar aportant el certificat de coneixement o bé, realitzant una prova de nivell que el Servei de Política Lingüística organitzarà per a totes aquelles persones interessades que ho sol·liciten dins del mateix termini de presentació d'instàncies per a participar en el concurs. La informació sobre les convocatòries de nivell es pot consultar en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, https://webges.uv.es/uvTaeWeb/. Més informació: mailto: spl@uv.es. La inscripció en la prova de nivell es realitzarà mitjançant el formulari habilitat en la pàgina web del Servei de Política Lingüística, http://www.uv.es/spl. La prova es realitzarà, en qualsevol cas, abans de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses d'acord amb l'apartat 6.1 d'aquesta convocatòria.Als efectes de la baremació dels coneixements de valencià s'aplicaran les equivalències establertes en l'acord del Consell de Govern 189/2009, de 3 de novembre de 2009, que es pot consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PDI):

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/normatives-circulars/normativa-especifica-professorat/normativa-especifica-professorat-1285903405933.html

Per a presentar-se a les places amb requisit específic de coneixement d'una determinada llengua estrangera, serà necessari acreditar el coneixement de la mateixa, aportant el certificat de coneixement del nivell B2. Als efectes de la baremació, s'aplicaran les equivalències que es poden consultar a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PDI):

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/normatives-circulars/normativa-especifica-professorat/normativa-especifica-professorat-1285903405933.html

2.2.2 Caldrà estar en possessió de la titulació superior específica que s'indica com a requisit en la descripció de les places que s'efectua en l'annex I. En cas d'exigir-se un grau concret s'admetran també les titulacions de grau afins com la Diplomatura de la qual procedeix el grau requerit. Les titulacions universitàries estrangeres hauran d'estar degudament homologades o, si escau, disposar de la resolució d'equivalència corresponent.

2.2.3 En el cas de les places de professorat associat adscrites a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació la docència de les quals s'haga d'impartir en les llengües estrangeres modernes utilitzades en les titulacions d'aquest centre (Anglès, Francès, Alemany i Italià) la comissió de selecció, amb anterioritat a la publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos, podrà realitzar una entrevista a les persones candidates amb l'objecte de comprovar la competència comunicativa oral en la llengua vehicular de la docència assignada a la plaça.

L'entrevista podrà ser qualificada d'apte/a o no apte/a, sent aquesta última qualificació causa d'exclusió del concurs sense possibilitat d'esmena.

2.2.4 Excepcionalment, en les convocatòries de places de professorat associat es podrà exigir el requisit de desenvolupar una activitat professional concreta, sempre que es faça constar en la descripció continguda en l'annex I.

La concurrència dels requisits generals i específics haurà d'anar referida a la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies, llevat del que especialment s'ha previst per a l'acreditació del coneixement del valencià.Tercera. Presentació de sol·licituds

3.1. Termini de presentació: 10 dies hàbils des de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

3.2. S'haurà d'utilitzar el model d'instància-currículum que s'inclou en l'annex III d'aquesta convocatòria i que es podrà trobar en la següent adreça electrònica:

http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/models-instancia-curriculum-1285902901591.html

3.3. Les sol·licituds es podran presentar en qualsevol dels registres enumerats per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, es lliuraran preferentment en les oficines de registre de la Universitat de València ubicades en les secretaries dels centres respectius i obertes de dilluns a divendres. L'oficina del Registre General de la Universitat de València, situada a l'avinguda Blasco Ibáñez, 13, es troba oberta al públic també de dilluns a divendres.

D'acord amb l'esmentat precepte, no es tindrà en compte la data de presentació als Registres d'altres universitats distintes de la convocant.Les instàncies presentades a les oficines de correus hauran de complir el procediment establert en l'article 205.3 del Reglament del Servei de Correus: les instàncies seran presentades en sobre obert perquè la persona encarregada estampe en elles el segell de dates. Haurà de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data de presentació.3.4. En el supòsit que es convocaren de manera conjunta més de cinc places, s'haurà de reservar la quota legal per a la cobertura amb persones amb discapacitat, sempre que les dites persones superen els processos selectius i acrediten la discapacitat, així com la compatibilitat amb el desenvolupament de les tasques. Si aquesta quota no fora coberta, acreixerà la resta de places ofertades amb caràcter general.

Les persones amb discapacitats hauran de presentar juntament amb la sol·licitud el certificat del grau de discapacitat expedit per l'òrgan competent.

3.5. Juntament amb la instància-currículum serà presentada la següent documentació:

– Fotocòpia del DNI o passaport.

– Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En el cas de títols estrangers, haurà d'adjuntar-se la credencial corresponent d'homologació amb els títols de caràcter oficial de l'Estat espanyol o amb els reconeguts per les autoritats espanyoles segons la normativa vigent en aquesta matèria.

– Fotocòpia de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

– Justificació d'haver efectuat l'ingrés de les taxes (24,76 euros) en el compte Drets d'examen - Universitat de València, número ES21-0049-6721-65-2010001382, de Banco Santander Central Hispano.

Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acrediten una discapacitat en grau igual o superior al 33 % i els membres de famílies nombroses de caràcter especial.

Les persones aspirants esmentades haurien de presentar les certificacions corresponents que acrediten la seua condició de discapacitats o discapacitades (mitjançant certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent) o la seua condició de membre de família nombrosa (mitjançant certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent) i així ho faran constar expressament en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

Gaudiran d'una bonificació del 50 % d'aquestes taxes els membres de famílies nombroses de categoria general.

La falta d'abonament de la quantitat indicada com taxes en el període de presentació de sol·licituds es considerarà incompliment insubsanable que provocarà la inadmissió al concurs. L'exclusió per no complir algun dels requisits de la convocatòria no comportarà el dret a la devolució de les taxes.

Les persones que opten a més d'una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d'elles, acompanyada de la documentació complementària. En el cas de convocatòria conjunta de places, s'especificaran en una instància totes les places a què es refereix la convocatòria, acompanyada d'una única documentació complementària i un pagament únic de taxes.

Es considera que la convocatòria de places és conjunta quan en l'annex 1, el dígit referent al «nre. de places» és superior a 1.Quarta. Comissions de selecció

4.1. Les comissions de selecció, d'acord amb el que disposa l'article 17 del Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València estaran formades per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, funcionaris/es dels cossos docents universitaris o professorat contractat amb caràcter indefinit i tindran la composició següent:

a) Tres membres i llurs suplents seran designats pel rector entre una proposta de sis noms formulada per la Junta de Centre, aquests membres actuaran en tots els concursos que haja de resoldre la comissió durant un curs acadèmic.

b) Per a cada concurs, els altres dos membres i llurs suplents els designarà el consell de departament a què està adscrita l'àrea de coneixement a què correspon la plaça entre els professors d'aquesta.

En cap cas no poden formar part d'una comissió més de dos membres dels mateix departament o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments d'algun dels tres membres designats a proposta de la Junta de Centre, actuaran els seus suplents.

4.2. Els membres de les comissions han de pertànyer al professorat funcionari o contractat d'igual o superior categoria a la plaça que s'ha de cobrir. La Presidència serà coberta sempre pel professor o professora de major categoria i antiguitat en el cos docent o figura contractual. Com a secretari o secretària actuarà el o la vocal de menor categoria i antiguitat entre les persones de la Universitat de València designades a proposta de la junta de centre.

A les sessions de les comissions de selecció podrà assistir en qualitat d'observador/a una persona proposada per les seccions sindicals amb presència en la Taula Negociadora.

4.3. En el cas d'unitats docents adscrites a altre centre o de seccions departamentals que integren a tot el professorat d'un àrea de coneixement, la selecció del professorat d'aquesta àrea correspondrà a la comissió de selecció del centre on radique la unitat o secció departamental.4.4. La composició nominal de cadascuna de les comissions es farà pública a la pàgina web del centre al qual pertany la comissió de selecció. La informació es mantindrà exposada mentre es resol el concurs i durant el termini de presentació de recursos.Cinquena. Barems

Els barems específics de cada centre aprovats pel Consell de Govern són els publicats en la següent adreça electrònica: http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/seleccio-professorat/personal-contractat/barems-1285940450399.html i es mantindran exposats a la pàgina web dels centres als que es trobe adscrita la comissió de selecció fins que es resolga el concurs i finalitze el termini per a la presentació de recursos.Sisena. Procediment de selecció en les places de professors ajudants, ajudants doctors i associats

6.1. Llistes provisional i definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

6.1.1 En el termini màxim de 10 dies després d'acabar el termini de presentació d'instàncies, la comissió haurà de publicar en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, la relació provisional de persones admeses i excloses i concedir un termini de 10 dies per a la presentació de reclamacions. El termini per presentar reclamacions servirà alhora per a la correcció dels defectes que hagen motivat l'exclusió o per completar la documentació en els casos que es considere insuficient l'acreditació d'algun requisit. El mateix termini servirà per a aportar la justificació dels mèrits al·legats en la instància-currículum que no hagen estat acreditats dins del termini de presentació de sol·licituds. La manca d'acreditació en aquest tràmit comportarà la no valoració del mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat esmentats en les instàncies currículum.

6.1.2 La comissió resoldrà les reclamacions que es presenten, adreçades al president/a, en el termini de 10 dies des de l'acabament del termini per a la presentació de reclamacions i publicarà la llista definitiva. Contra l'acord que aprove el llistat definitiu d'admissió i exclusió, que es publicarà en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, es podrà interposar un recurs d'alçada davant el rector en el termini d'un mes.

6.1.3 Les comissions podran començar el treball de valoració sense haver d'esperar que s'esgote el termini per presentar reclamacions contra la llista provisional d'admesos, la qual cosa permet que es publique de manera simultània l'acord d'aprovació de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es i la proposta de contractació.

6.2. Valoració dels mèrits

6.2.1 La valoració dels mèrits al·legats i acreditats pels concursants, consistirà exclusivament en l'aplicació dels barems.6.2.2 Només es valoraran, d'acord amb el barem, els mèrits al·legats i acreditats de les persones concursants. La concurrència dels dits mèrits, haurà d'estar referida a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, excepte l'especialment previst per a l'acreditació del coneixement del valencià. Si algun mèrit al·legat la comissió considera que està insuficientment documentat, ha de donar deu dies a la persona concursant en qüestió perquè presente la documentació justificativa que falte. Si transcorregut aquest termini la documentació presentada és insuficient no es puntuarà el mèrit. Aquest termini no permet en cap cas adduir i documentar mèrits que no hagen estat esmentats en les instàncies currículum.

6.2.3 Per a facilitar l'apreciació de l'adequació dels mèrits de les persones concursants a les necessitats de la Universitat, les comissions de selecció podran acordar la celebració d'una entrevista amb les persones concursants. L'entrevista serà un element de judici per a l'aplicació del barem per la comissió de selecció; però en cap cas no serà un apartat puntuable.

6.3. Resolució del concurs

6.3.1 La proposta de provisió de la plaça es publicarà en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà a l'acabament del termini de presentació d'instàncies. Aquesta publicació substituirà la notificació individual a les persones interessades i tindrà els mateixos efectes, d'acord amb el que disposa l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La proposta de contractació i les puntuacions obtingudes per les persones concursants en cada apartat general, subapartat i item del barem romandran exposades en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, https://webges.uv.es/uvTaeWeb/, durant el termini establert per a la interposició dels recursos.

En cas de regularització de les puntuacions, per haver superat alguna de les persones concursants la puntuació màxima prevista en algun subapartat del barem, en els termes previstos per l'article 20.6 del Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, s'haurà d'expressar la puntuació obtinguda per cadascuna d'elles en el subapartat en qüestió abans i després de la regularització.

6.3.2. Contra la proposta de la comissió es podrà interposar recurs d'alçada davant el rector, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de la proposta en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València, https://webges.uv.es/uvTaeWeb/.Setena. Signatura del contracte

7.1. Les persones seleccionades per a la provisió de places de professorat associat que ocupen un lloc de treball en el sector públic o privat, abans de la signatura del contracte hauran de verificar en el departament a que pertanya la plaça convocada a concurs, la jornada i l'horari de treball que els correspon, conforme al POD del departament. La contractació serà condicionada a l'autorització de compatibilitat i a l'estricte acompliment de l'horari en ambdós llocs.

7.2. La signatura del contracte per part de la persona seleccionada s'haurà de produir en el termini de cinc dies hàbils, comptadors des del següent a la recepció de la notificació que a aquests efectes practicarà el Servei de Recursos Humans (PDI).

La formalització del contracte de les persones seleccionades quedarà condicionada a la presentació per part de les persones interessades i comprovació pel Servei de Recursos Humans (PDI) de la total identitat entre els documents originals i les fotocòpies aportades en el procés selectiu relatives al compliment dels requisits.

7.3. Quan, per causa no imputable a l'Administració, no es produïsca la signatura del contracte per la persona candidata millor valorada per la comissió de selecció en els terminis establerts en l'apartat anterior, o la persona candidata proposada renuncie a la plaça o trie un altre contracte incompatible, es contractarà al candidat o candidata següent per ordre de puntuació, sempre que la persona interessada arribe a la puntuació mínima que, si és el cas, siga exigida pel barem. En els processos de contractació temporal, si la persona que ha signat el contracte renuncia al mateix dins dels dos mesos següents a la seua signatura, es contractarà la següent persona per ordre de puntuació, sempre que arribe a la mínima puntuació a què fa referència l'article 20.7 del Reglament De selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. Si es torna a produir la mateixa situació, la plaça es declararà vacant i es podrà convocar un nou concurs per a proveir-la.7.4. No obstant el que s'ha establert als paràgrafs anteriors amb caràcter extraordinari el Rectorat, a petició de la persona interessada, podrà suspendre el termini de signatura del contracte quan per motius de força major o cas fortuït, siga impossible o extraordinàriament dificultós a la persona candidata la incorporació a la universitat en els terminis establerts o quan puga produir-se una situació de precarietat laboral amb la signatura del contracte, per estar impugnada en via administrativa la proposta de provisió de la plaça i tinga que renunciar la persona aspirant a un altre contracte vigent o beca incompatible. En qualsevol cas es resoldrà, prèvia ponderació motivada dels interessos públics i el contingut de les al·legacions de la persona interessada, amb l'informe previ del departament. No podrà acordar-se la suspensió quan les necessitats docents facen necessària la incorporació immediata de la persona adjudicatària de la plaça, per estar previst l'inici de la docència.

Huitena. Protecció de dades personals

Les dades personals que els/les concursants subministren mitjançant les instàncies, s'incorporaran al fitxer automatitzat de concursos del Servei de Recursos Humans (PDI), sota la responsabilitat de la Secretaria General de la Universitat de València, per a la gestió de les convocatòries per a proveir places de personal docent contractat i la gestió de recursos administratius contra les propostes de provisió d'aquestes places.

Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb les previsions del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. Els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició podran exercitar-se davant el Servei de Recursos Humans (PDI) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010València).

Novena. Recursos

Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar el recurs potestatiu de reposició davant el rector, en el termini d'un mes, o bé directament el recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis es computaran des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 2 de desembre de 2016.– El rector, p. d. (R 06.10.2016, DOGV 26.10.2016), la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat: María Vicenta Mestre Escrivá.

Mapa web