Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics,  per la qual es resol el procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en el Departament de Salut Marina Baixa dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública convocat per Resolució de 27 de maig de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7921 de 21.11.2016
Número identificador:  2016/8771
Referència Base de Dades:  008752/2016
 RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics,  per la qual es resol el procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en el Departament de Salut Marina Baixa dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública convocat per Resolució de 27 de maig de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2016/8771]

Per Resolució de 27 de maig de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, es va convocar el procediment d'avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en el Departament de Salut Marina Baixa dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOCV 7798, 06.06.2016).Vistes les actes de qualificació de la comissió d'avaluació favorables a la continuïtat i publicades en la web de la Conselleria, en aplicació del que preveu l'article 32 del Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari d'institucions sanitàries de la Generalitat i de conformitat amb el que disposa la base sexta de la convocatòria.

Fent ús de la competència atribuïda pels articles 17 i 18 del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, resolc confirmar en el seu lloc de direcció, per un nou quadrienni, els candidats següents:

– Miguel Hernández Giménez en la plaça 7890, Direcció de Servei Facultatiu de Radiodiagnòstic.

– Carmen Díaz-Caneja Planell en la plaça 32520, Direcció de Servei Facultatiu d'Obstetrícia i Ginecologia.

– María Carmen Vivo Devesa en la plaça 7938, Direcció de Secció Facultativa d'Oftalmologia.

– José María Laborda Margolles en la plaça 7935, Direcció de Secció Facultativa d'Otorinolaringologia.La present resolució posa fi a la via administrativa i podrà ser impugnada per les persones interessades per mitjà de la interposició del recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'acte recorregut, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podrà interposar-se un recurs de reposició en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116 i 117 de l'esmentada Llei 30/1992, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret estimen convenient.València, 28 d'octubre de 2016.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

Mapa web