Ficha disposicion

Ficha disposicion

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. ORDRE JUS/949/2019, de 10 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/903/2019, de 9 d'agost, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en el cos de tramitació processal i administrativa de l'Administració de justícia.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8640 de 23.09.2019
Número identificador:  2019/8867
Referència Base de Dades:  008424/2019
 ORDRE JUS/949/2019, de 10 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/903/2019, de 9 d'agost, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en el cos de tramitació processal i administrativa de l'Administració de justícia. [2019/8867]

Advertides errades materials, així com les derivades de les al·legacions de la comissió de seguiment de l'Acord de la Mesa de Negociació del Personal de l'Administració de Justícia, per a l'adaptació, en el seu àmbit, de l'Acord marc per a la millora de l'ocupació pública de 2017 a 2019, de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, de 4 de desembre de 2018, en l'Ordre JUS/903/2019, de 9 d'agost, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 209, de 31 d'agost de 2019, es resol:Primer

Modificar el punt 1.2 de la pàgina 95017 de l'ordre adés esmentada, on es fa referència a les característiques del segon exercici de la fase d'oposició del procés selectiu, de manera que se substituïsca la puntuació de descompte de les preguntes no encertades i aquelles que continguen respostes múltiples, de 0,40 a 0,25 punts.Així, el text que cal incloure en la convocatòria serà el següent:

«1.2 Segon exercici.

De caràcter pràctic, escrit i eliminatori. Consistirà a contestar vint preguntes tipus test, referides a un cas pràctic que plantejarà el tribunal.La durada de la prova serà de 60 minuts i es qualificarà de 0 a 20 punts, a raó d'1 punt per pregunta encertada. Les preguntes no encertades i aquelles que continguen respostes múltiples descomptaran 0,25 punts, i les no contestades no seran puntuades.

El tribunal proposarà un qüestionari de 22 preguntes, 20 d'ordinàries i 2 de reserva, i en cas d'anul·lació d'una de les ordinàries, el tribunal establirà en l'acord d'anul·lació que puntue la pregunta de reserva en lloc de l'anul·lada».Segon

Modificar el punt 1.3 de la pàgina 95017 de l'ordre, relativa al desenvolupament del tercer exercici de la fase d'oposició, de manera que s'hi afegisca que la versió del processador de textos que s'utilitzarà serà Microsoft Word 2010, i que s'hi puntualitze la forma de qualificació de l'exercici, de manera que el text final siga el següent (se subratlla l'afegit com a resultat de la modificació):

«1.3 Tercer exercici.

Consistirà a contestar preguntes pràctiques i aplicades a la utilització d'un processador de textos Microsoft Word 2010, amb els requeriments de presentació que el tribunal determine.

El tercer exercici tindrà lloc la mateixa data a les seus d'examen que es comuniquen.

La durada màxima d'aquest exercici serà de trenta minuts sobre un qüestionari de quinze preguntes tipus test, i es qualificarà amb un màxim de vint punts. Aquesta nota màxima es correspondrà amb l'exercici amb major nombre de preguntes respostes i encertades.

Les preguntes encertades es valoraran amb 1,33 punts; les preguntes no encertades i les que continguen respostes múltiples descomptaran 0,33 punts; les preguntes no contestades no seran puntuades. El resultat obtingut es posarà en relació amb el que s'exposa en el paràgraf anterior per a determinar la qualificació final de l'exercici.

El tribunal proposarà un qüestionari de dèsset preguntes, quinze d'ordinàries i dues de reserva, i en cas d'anul·lació d'una de les ordinàries, el tribunal establirà en l'acord d'anul·lació que puntue la pregunta de reserva en lloc de l'anul·lada».Tercer

Modificar el punt 1.4 de la pàgina 95017 de l'ordre adés esmentada, referida a la determinació de la nota mínima per a superar els exercicis, de manera que se substituïsca el paràgraf següent:

«Per a superar el segon exercici serà suficient obtindre el 60 % de la puntuació possible, mentre que per a la superació del tercer exercici serà suficient obtindre'n el 50 %.

Aquesta nota mínima no serà aplicable en el contingent de reserva per discapacitat, ni en els processos selectius amb un nombre d'aspirants de partida inferior de deu per plaça, anteriorment esmentat. En aquests casos, la puntuació mínima exigida per a superar el segon i el tercer exercici serà el 50 % de la puntuació màxim possible».

En el seu lloc, s'inclourà el text següent:

«Per a superar el segon exercici serà suficient obtindre el 60 % de la puntuació possible, mentre que per a la superació del tercer exercici serà suficient obtindre el 50 % de la nota màxima possible.

Aquesta nota mínima no serà aplicable en el contingent de reserva per discapacitat, ni en els processos selectius amb un nombre d'aspirants de partida inferior a deu per plaça, anteriorment esmentat. En aquests casos, la puntuació mínima exigida per a superar el segon i el tercer exercici serà el 50 % de la puntuació màxima possible, tal com s'assenyala en la base 1.3.

La puntuació mínima exigida per a la superació de tots els exercicis de la fase d'oposició en el contingent de la reserva per discapacitat serà el 50 % de la màxima possible».Quart

Modificar la relació de títols i graus acadèmics inclosos en l'annex I-B, pàgina 95018, de l'ordre adés esmentada, de manera que aquesta siga:

«a. 12 punts per estar en possessió de la llicenciatura en Dret, o bé, grau en Dret i màster amb contingut de caràcter jurídic

b. 10 punts per estar en possessió del grau en Dret.

c. 8 punts per estar en possessió de la llicenciatura en Ciències del Treball, Ciències Polítiques i de l'Administració, o Criminologia.

e. 6 punts per estar en possessió del títol de grau en Ciències del Treball, en Ciències Jurídiques i de les Administracions Públiques, en Ciències Polítiques i de l'Administració, en Relacions Laborals i Recursos Humans, o en Criminologia.

d. 4 punts per estar en possessió de tres cursos complets de la llicenciatura o grau en Dret.

f. 3 punts per altres llicenciatures o graus (es considerarà únicament un títol).

g. 2 punts per altres diplomatures, arquitectures tècniques o enginyeries tècniques (es considerarà únicament un títol).

Excepcionalment, el tribunal qualificador únic podrà valorar altres titulacions i graus acadèmics, relacionats amb l'Administració de justícia, no inclosos expressament entre les indicades anteriorment.»

Cinqué

Suprimir l'última frase de l'annex I-B, pàgina 95020, del paràgraf següent:

«Els períodes inferiors al mes no es computaran, encara que, en el cas de ser diversos, se sumaran els prestats en el mateix cos, i es menysprearà, si escau, una única fracció inferior al mes. Serveis prestats a partir de l'1 de gener de 2004 com a titular, substitut o interí en els cossos de l'Administració de justícia, o com a personal laboral d'aquesta administració (fins a un màxim de 34 punts)».

De manera que el text que regirà en la convocatòria serà el següent:

«Els períodes inferiors al mes no es computaran, encara que, en el cas de ser diversos, se sumaran els prestats en el mateix cos, i es menysprearà, si escau, una única fracció inferior al mes».Sisé

Publicar aquesta ordre en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la present ordre podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició, davant d'aquest ministeri, en el termini d'un mes, o un recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats centrals contenciosos administratius, en el termini de dos mesos. El termini, en tots dos casos, es comptarà a partir de l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial del Estado de la present ordre.Madrid, 10 de setembre de 2019.– La ministra de Justícia, p. d. (O JUS/125/2019, de 5 de febrer), el secretari general de l'Administració de Justícia: Antonio Viejo Llorente.

Mapa web