Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament d'Aldaia. Bases del procés selectiu per a la provisió de dues places d'oficial o oficiala de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9168 de 07.09.2021
Número identificador:  2021/8884
Referència Base de Dades:  008319/2021
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup B. Títol de tècnic superior de Formació Professional
    Descriptors toponímics: AldaiaBases del procés selectiu per a la provisió de dues places d'oficial o oficiala de policia local. [2021/8884]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 58, de data 26 de març de 2021, s'ha publicat l'edicte de l'Ajuntament d'Aldaia sobre l'aprovació de les bases per a la provisió de dues places d'oficial o oficiala de la Policia Local d'Aldaia, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019, una per torn de promoció interna ordinària i una altra per torn de promoció interna interadministrativa.

El termini de presentació d'instàncies de la citada convocatòria quedarà obert quan el corresponent anunci es publique en el Boletín Oficial del Estado.

El text íntegre de les bases es troba publicat en el tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Aldaia (situat en la plaça de la Constitució, número 10, d'Aldaia), en el tauler d'anuncis virtual, en el tauler d'anuncis de la Policia Local d'Aldaia i en la pàgina web municipal.Aldaia, 11 de juny de 2021.– L'alcalde: Guillermo Luján Valero.

Mapa web