Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La FeTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7904 de 26.10.2016
Número identificador:  2016/7899
Referència Base de Dades:  007987/2016
 RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça de subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (lloc número 27264) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pel procediment de lliure designació. [2016/7899]

Fent ús de la competència que m'atribueix l'article 18.2.b del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual estableix el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, resolc:Convocar, pel procediment de lliure designació, la plaça de subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (lloc número 27264) dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb subjecció a les bases següents.Bases de la convocatòria1. Característiques generals

1.1. Les funcions de la plaça són les que recull el Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell pel qual modifica l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

1.2. El règim retributiu és el que fixa el Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell pel qual modifica l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

1.3. L'exercici del lloc és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra activitat pública o privada, segons el que preveu la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. No obstant això, pot fer activitat assistencial no retribuïda en el seu centre, quan es tracte de personal que estava fent aquest tipus de prestació.

1.4. Característiques del lloc

Lloc de treball: subdirector/a econòmic/a del Departament de Salut València-La Fe (lloc número 27264).

Conselleria o organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Centre de destinació: Hospital Universitari i Politècnic La Fe-Departament de Salut de València-La Fe.

Localitat del lloc: València.

Naturalesa: estatutària.

Forma de provisió: lliure designació.

Classificació: A1-27-B.2. Requisits dels aspirants

2.1. Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, o bé la d'algun altre estat al qual, per tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o bé tindre aquest dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig.

2.2. Estar en possessió de la titulació universitària corresponent al grup de titulació A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec.2.3. Tindre la condició de personal estatutari amb una plaça en propietat en els serveis de salut, o de funcionari de carrera, regulada per la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, o les lleis de la funció pública d'altres comunitats autònomes, o de personal laboral fix de la Generalitat, i en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga.No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'administració que complisca els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'administració puga comptar amb un nombre major i heterogeni d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà d'acord amb el règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.

2.4. No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.3. Presentació de sol·licituds

3.1. Les persones interessades a participar en la convocatòria han d'omplir una sol·licitud que s'ha d'ajustar necessàriament al model que consta com a annex I. La sol·licitud s'ha de presentar en el registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Recursos Humans i Econòmics), en el de les direccions territorials de Sanitat Universal i Salut Pública o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas de presentar-la en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.3.2. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3.3. En la sol·licitud, s'han de consignar les dades següents:

– Les dades personals.

– El currículum professional, incloent-hi preferentment els mèrits acadèmics i l'experiència professional en l'exercici de càrrecs directius en institucions sanitàries o de llocs de treball amb funcions semblants al lloc a què es concursa.

– Una memòria que explique les línies fonamentals i objectius a aconseguir en la plaça que se sol·licita.4. Procediment de selecció

4.1. Una vegada recopilades totes les sol·licituds en la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es valoren els documents que han aportat els concursants. L'avaluació la du a terme una comissió de valoració constituïda per a això en els termes que fixa la normativa.4.2. La comissió de valoració, després de valorar els candidats mitjançant els currículums que han aportat, pot fer, si és el cas, una entrevista personal. En acabar la selecció, eleva una proposta de nomenament a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que resol el procediment.

Les persones interessades disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptador des de l'endemà de la publicació de la proposta, per a fer les al·legacions que consideren pertinents.5. Valoració de mèrits

– Valoració del treball que ha fet el candidat: l'exercici de llocs de treball que guarden similitud amb el contingut tècnic i especialització del lloc que sol·licita.

– Realització i valoració d'una memòria del lloc de treball: la memòria ha de consistir en una anàlisi del lloc de treball sol·licitat, les característiques, condicions, mitjans necessaris, propostes de millora en el desplegament de les funcions i totes les altres qüestions que l'aspirant considere interessants o importants. No pot excedir els 20 folis d'extensió.

– Entrevista, de caràcter potestatiu, a la qual es refereix el punt 4.2. d'aquesta convocatòria. Es fa davant de la comissió avaluadora una entrevista. Les entrevistes són públiques i es fa en un acte únic o en el menor nombre de sessions possible i en el menor temps possible. En l'entrevista es comproven i valoren els coneixements sobre el lloc de treball sol·licitat, així com l'aptitud, eficàcia i experiència professional de l'aspirant i totes les circumstàncies que es necessite conéixer sobre l'exercici de les funcions del lloc. Es valora, a més, la capacitat d'iniciativa, productivitat i nivell de responsabilitat.

6. Resolució i adjudicació de la plaça

6.1. La convocatòria pot ser declarada deserta, per un acord motivat, quan no concórreguen sol·licitants idonis per al lloc.

6.2. En el cas que les persones triades renuncien al càrrec abans de prendre'n possessió, s'ha de formular una proposta de nomenament nova.

6.3. La persona que siga seleccionada per a ocupar el lloc objecte d'aquesta convocatòria queda en la situació administrativa que li corresponga segons la vinculació i règim jurídic de què procedisca.6.4. El personal nomenat per a l'exercici d'un lloc de treball per lliure designació pot cessar discrecionalment per ordre de l'autoritat que n'acorda el nomenament.7. Recursos

Aquesta convocatòria, les bases i tots els actes administratius que es dicten per a executar-la poden ser impugnats per les persones interessades mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu que corresponga al seu domicili o davant de la seu del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, a la seua elecció, en el termini de dos mesos, comptador a partir de la publicació de l'acte recorregut, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 23 de setembre de 2016.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

Mapa web