Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Gandia. Bases de la convocatòria del procès selectiu per a la provisió, en propietat, de dues places d'inspector o inspectora d'urbanisme.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8617 de 21.08.2019
Número identificador:  2019/8187
Referència Base de Dades:  007637/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: GandiaBases de la convocatòria del procès selectiu per a la provisió, en propietat, de dues places d'inspector o inspectora d'urbanisme. [2019/8187]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 148, de 2 d'agost de 2019, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció en propietat pel procediment de concurs oposició lliure de dos inspectors o inspectores d'urbanisme, vacants en la plantilla d'aquest ajuntament i que figuren incloses en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les bases.Gandia, 8 d'agost de 2019.– El titular accidental de l'Òrgan de Suport a la JGCG: Francisco Rius Mestre.

Mapa web