Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7876 de 19.09.2016
Número identificador:  2016/7048
Referència Base de Dades:  007004/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: borses de treball, A/A1RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2016/7048]

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 de abril; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'Acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2007, pel qual s'aprova la normativa de contractació i els criteris d'avaluació per a la selecció de professorat contractat, s'obri procés de selecció de professorat associat, per a la contractació en règim laboral d'aquest, d'acord amb les bases següents.

Aquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que fa a l'accés a l'ocupació pública i així utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens.Primera. Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte la constitució de borses de treball de professorat associat, amb les característiques que figuren en l'annex I, a les quals caldrà acudir per a la cobertura de necessitats de docència sobrevingudes en aquesta universitat.Segona. Requisits dels aspirants

Les persones que desitgen participar en aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:

1. Haver complit els 16 anys i no superar l'edat màxima de la jubilació forçosa.

2. No haver sigut separades mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions semblants a les corresponents a les places.

En cas de ser nacionals d'algun altre estat, han d'acreditar que no estan inhabilitades o en situació equivalent, ni han estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, l'accés a la funció pública en els mateixos termes.

3. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques o funcions corresponents a les places convocades.

4. Estar exercint en la actualitat una activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari i haver-ho fet durant un període mínim de tres anys dins dels cinc últims.

5. Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacionals dels estats membres de la Unió Europea, així com els cònjuges dels espanyols o dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no n'estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no n'estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat dependents.

Així mateix, s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden participar en aquesta convocatòria les persones estrangeres no incloses en els apartats anteriors que tinguen residència legal a Espanya.

La concurrència dels requisits anteriors ha d'estar referida a una data anterior a l'expiració del termini de presentació d'instàncies.Tercera. Sol·licituds

Les persones interessades en aquesta convocatòria formalitzaran la sol·licitud, dirigida al rector de la Universitat, a través del model d'instància que consta en l'annex III que, així mateix, es facilitarà també en els departaments afectats i en el Registre General, poden obtenir-se els models corresponents, així com informació sobre aquesta convocatòria a través de la pàgina web:

http://www.upv.es/entidades/SRH/pdi/579900normalc.html.

La presentació de sol·licituds es realitzarà en el Registre General de la Universitat, siti a la seu central, i en els registres auxiliars de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, o per qualsevol dels sistemes previstos en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Caldrà presentar una sol·licitud (en doble exemplar) per a cada plaça a què es vulga concursar, tot indicant el codi d'aquesta.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Els drets de participació seran de 28,18 euros, per cada plaça a la qual es desitge concursar, que s'ingressaran dins del termini de presentació d'instàncies, en efectiu o mitjançant transferència bancària, en el compte Universitat Politècnica de València-Drets d'examen, en Bankia, urbana Universitat Politècnica, número ES97 2038 6543 9060 0001 4194, especificant en el resguard el nom i els cognoms, i el codi de la plaça.

En cap cas el pagament efectuat al compte bancari a què es fa referència suposarà el compliment del tràmit de presentació en termini i forma de la sol·licitud.

Queden exempts del pagament dels drets de participació:

a) Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, havent d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu de tal condició.

b) Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria especial, havent d'acompanyar la sol·licitud del certificat acreditatiu de tal condició.

c) Tindran una bonificació del 50 % del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria general, havent d'acompanyar a la sol·licitud certificat acreditatiu de tal condició.

A cada sol·licitud haurà d'adjuntar-se un únic exemplar de la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport.

b) Original del resguard que justifique el pagament de 28,18 euros en concepte de drets de participació.c) Curriculum vitae, que haurà de seguir els apartats i estructura especificats en el barem que consta en l'annex II, podent utilitzar-se el model que podran trobar en la pàgina web

http://www.upv.es/rrhh.

d) Fotocòpia del títol acadèmic, certificat acadèmic personal o document substitutiu i documents acreditatius de cada un dels mèrits consignats en el currículum. Els mèrits al·legats en el currículum que no hagen sigut justificats documentalment no es tindran en compte. Una vegada finalitzat el termini d'admissió de sol·licituds no s'admetran nous mèrits.

e) Per a acreditar l'exercici de l'activitat professional remunerada:

El professional que treballe per compte propi, mitjançant fotocòpia del pagament de l'impost d'activitats econòmiques, mitjançant fotocòpia de les declaracions trimestrals dels pagaments a compte del IVA o IRPF o mitjançant informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (Règim Especial Treballadors Autonoms.

El professional que treballe per compte d'altri, mitjançant fotocòpia de contractes visats o informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. (No es tindran en compte els períodes de beca o contractes en formació que, per existir cotitzacions a la S. S. apareguen en aquest informe -Estatut del Personal Investigador en Formació/ Llei de Ciència). Cas de ser empleats públics, certificat de serveis expedit per la unitat de personal corresponent.

f) Permís de residència, segons es detalla en el requisit 5 paràgraf 3 de l'apartat 2, Requisits dels aspirants.Quarta. Informació respecte de les dades recollides

4.1. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per les persones interessades poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat Personal, el del qual titular és la Universitat Politècnica de València, per a la gestió de les proves i concursos convocats per la Universitat i també per a la gestió de la borsa de treball que puga constituir en acabar el procés selectiu.

4.2. El fitxer Personal quedarà sota la responsabilitat del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, al camí de Vera, s/n, 46071 València.

4.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal.

4.4. Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que establix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

4.5. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PDI) de la Universitat Politècnica de València, siti en el camí de Vera, s/n, 46071 València.

Cinquena. Llista d'admesos

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la direcció del Departament farà pública la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses en cada un dels concursos convocats, amb indicació en aquest últim cas de la causa d'exclusió. Aquesta publicació s'efectuarà mitjançant l'exposició de les llistes corresponents al tauler d'anuncis del departament i, complementàriament i sense caràcter oficial, en el servidor UPV.notícies, grup de notícies UPV.administració, que es pot consultar a través del web de la UPV, en el menú «Perfils - PAS i PDI - Eines i recursos - Tauler d'anuncis»:

http://www.upv.es/bin2/tablon?p_idioma=v

Seran motius d'exclusió:

– Presentar la sol·licitud fora del termini establert

– No haver pagat els drets de participació

– No acreditar el compliment dels requisits indicats en l'apartat segon, «Requisits dels candidats».

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per a esmenar el defecte que n'haja motivat l'exclusió o omissió; no es considerarà esmenable la falta de pagament dels drets de participació dins del termini de presentació d'instàncies.Transcorregut el termini d'esmena d'errors, es procedirà a la publicació de les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, pel mateix procediment.Sisena. Procés de selecció

El procés de selecció constarà de dues fases:

Primera. Concurs de mèrits, en què es valoraran els mèrits acreditats pels aspirants. Es valorarà fins a un màxim de 10 punts, sense perjudici de la puntuació per mèrit preferent que poguera correspondre. Per a superar aquesta fase del procés de selecció caldrà aconseguir un mínim de 3 punts.

Segona. Entrevista. La comissió citarà els aspirants que superen la fase de concurs a una entrevista personal per tal de perfilar la selecció definitiva. Aquesta versarà sobre els seus mèrits, sobre el seu historial acadèmic, investigador i professional, i sobre tots aquells aspectes que la comissió considere rellevants per al perfil docent de la plaça. Aquesta segona fase del procés de selecció es valorarà fins a un màxim de 4 punts; per a superar-la caldrà aconseguir un mínim de 2 punts.

Els aspirants estrangers hauran de superar, posat cas que la comissió de selecció ho considere oportú, una prova específica per a acreditar el coneixement de castellà a nivell de conversa i d'escriptura.

Si escau, també caldrà superar una prova específica per a acreditar el coneixement de l'idioma en què hagen d'impartir-se les assignatures, segons allò que indique la convocatòria.

Setena. Comissió de selecció

Els mèrits dels aspirants seran jutjats per comissions de selecció, que tindran la composició següent:

– Tres membres designats pel rector, entre els quals designarà el president, i almenys un ha de ser de l'àrea de coneixement a què correspon la plaça objecte de provisió.

– Dos membres de l'àrea de coneixement designats pel Consell del Departament al qual pertanga la plaça, han de ser de la mateixa àrea de coneixement que la plaça oferida, però poden ser, si no n'hi ha, d'una àrea afí.

Si de cas manca professorat de l'àrea de coneixement a què s'adscriu la plaça, se'n podrà designar d'una àrea afí a aquesta.

La composició definitiva de cada comissió de selecció es publicarà en els taulers d'anuncis dels departaments corresponents, junt amb les llistes definitives d'admesos i exclosos.

Tots els membres de les comissions de selecció hauran de pertànyer a cossos de funcionaris docents universitaris i posseir titulació oficial igual o superior a la de la plaça convocada.Les comissions de selecció es regiran, quant al funcionament, pel que disposa la Llei 30/199, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Els membres de les comissions s'abstindran d'intervenir quan es done alguna de les circumstàncies previstes en els articles 28 i 29 de l'esmentada Llei 30/1992.Huitena. Desenvolupament del procés de selecció

En la sessió de constitució la comissió de selecció elaborarà, d'acord amb el barem aplicable a cada figura contractual (que consta en annex II), els criteris de valoració dels mèrits dels aspirants, que hauran de publicar-se al tauler d'anuncis del Departament.Publicats els criteris de valoració, la comissió de selecció es reunirà per a valorar els mèrits dels concursants. La comissió podrà sol·licitar l'aportació de documentació original per a comprovar la validesa dels mèrits inclosos en el currículum, així com sol·licitar l'esmena d'aquella documentació presentada que es considere insuficient.

Valorats els mèrits dels aspirants, la comissió de selecció farà pública aquesta valoració al tauler d'anuncis del departament, i hi farà constar la qualificació obtinguda per cada un dels aspirants en cada apartat del barem.

Es convocarà els aspirants que superen la fase de concurs per a la realització de l'entrevista amb la comissió mitjançant un anunci publicat al tauler del Departament, amb una antelació de 48 hores a la data de realització d'aquesta, sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de notificació que la comissió considere procedents.Novena. Resolució del concurs

Finalitzat el procés de selecció, la comissió conformarà una relació dels aspirants que hagen superat les dues fases del concurs, ordenant-los de major a menor segons la puntuació total que s'obtinga en sumar las qualificacions del concurs i l'entrevista personal, així com, si escau, la puntuació atorgada per mèrit preferent.

La comissió de selecció elevarà al rector la relació d'aspirants que hagen resultat aprovats, i que constituirà la llista de reserva objecte de la present convocatòria a què s'acudirà per a formalitzar, si és el cas, contractacions de duració determinada per a atendre necessitats docents sobrevingudes o substitucions.

Aquesta relació es publicarà al tauler d'anuncis del departament i complementàriament i sense caràcter oficial en el servidor UPV.notícies, grup de notícies UPV.administració, que es pot consultar a través del web de la UPV, en el menú «Perfils - PAS i PDI - Eines i recursos - Tauler d'anuncis»:

http://www.upv.es/bin2/tablon?p_idioma=v

Així com el certificat en el qual es faça constar el dia de la publicació a l'esmentat tauler d'anuncis. La publicació al tauler d'anuncis del departament tindrà caràcter de notificació als concursants, d'acord amb el que preveu l'article 59.5.b de la Llei 30/1992.

Finalment, la comissió traslladarà al Servei de Recursos Humans les actes del concurs.

Deu. Característiques dels contractes

– Tipus de contracte: contracte laboral de naturalesa especial.

– Jornada: dedicació a temps parcial.

– Activitats a exercir: tasques exclusivament docents, en l'àrea de coneixement que figura en l'annex I.

– Retribucions: les retribucions estan determinades en el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, i es consideraran, si escau, aquelles variacions que aproven les administracions competents, així com els òrgans de la Universitat Politècnica de València.Onze. Validesa temporal de les borses de treball

Les borses de treball que es constituïsquen tindran validesa per a 2 cursos acadèmics.Dotze. Documentació

Quan procedisca efectuar una contractació a favor dels candidats que formen part de la llista, s'acudirà als mateixos, segons l'ordre de prelació establit, moment en què hauran de presentar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI o passaport.

b) Fotocòpia confrontada del títol.

c) Certificat mèdic oficial de no patir malaltia ni defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents.d) Declaració jurada de no haver sigut separat de l'administració pública en virtut d'expedient disciplinari i de no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

e) Resolució autoritzant la compatibilitat per a l'exercici de la plaça de professor associat amb la seua activitat principal.Tretze. Formalització i firma dels contractes

Amb anterioritat a l'inici de la prestació de serveis el candidat proposat per a la contractació que poguera correspondre haurà de presentar la documentació indicada en la base anterior que acredita que reuneix tots els requisits assenyalats en la convocatòria, així com els establits en la normativa aplicable i haurà de procedir a la formalització i firma del contracte i alta en el règim de seguretat social corresponent.

En cas de no formalitzar-se el contracte en el termini d'incorporació que establisca el departament (que serà com a mínim de 3 dies hàbils i un màxim d'un mes), el candidat proposat perdrà el seu dret i es durà a terme la contractació de l'aspirant següent, per ordre de puntuació.

Catorze. Recursos

Contra les resolucions del Departament i de les comissions de selecció podrà interposar-se recurs d'alçada, previst en l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes resolucions. El recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el Rectorat de la Universitat Politècnica de València, com a òrgan competent per a resoldre'l.

Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que són definitives en la via administrativa, podran les persones interessades interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb allò que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999; així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, podran interposar el recurs de reposició davant el rector, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116 i 117 de l'esmentada Llei 30/1992, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999.

Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altre recurs que es considere convenient.València, 12 de setembre de 2016.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANNEX I

Relació i categoria de les places oferidesConvocatòria: C05/16.Enginyeria de Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil

Àrea: Enginyeria de la Construcció.Localitat: València.

Nombre de places: codis(s) de la(es) plaça(ces): S4818.

Categoria: ASSO/1 Dedicació:

Perfil: Manteniment i conservació d'estructures. Patologia i Rehabilitació.Localitat: València.

Nombre de places: codis(s) de la(es) plaça(ces): S3610.

Categoria: ASSO/1 Dedicació:

Perfil: Formigó Estructural. Formigó Estructural II.Localitat: València.

Nombre de places: codis(s) de la(es) plaça(ces): S5399.

Categoria: ASSO/1 Dedicació:

Perfil: Tecnologia de la Construcció. Construcció, Arquitectura i Urbanisme Industrial.

Lingüística Aplicada

Àrea: Filologia Anglesa.Localitat: Alcoi.

Nombre de places: codis(s) de la(es) plaça(ces): S3445.

Categoria: ASSO/1 Dedicació:

Perfil: Filologia Anglesa.Localitat: Gandia.

Nombre de places: codis(s) de la(es) plaça(ces): S3780.

Categoria: ASSO/1 Dedicació:

Perfil: Filologia Anglesa.

Mapa web