Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Obstetrícia i Ginecologia d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7867 de 07.09.2016
Número identificador:  2016/6412
Referència Base de Dades:  006778/2016
 RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn d'accés lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Obstetrícia i Ginecologia d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2016/6412]

Publicat el Decret 70/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2015 per a personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es procedeix a convocar concurs oposició pel torn d'accés lliure per a la cobertura de les places anunciades de facultatiu especialista en Obstetrícia i Ginecologia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Aquesta convocatòria es regeix pel que disposa el capítol III del Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.Aquesta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, fent ús de la competència atribuïda per l'article 18.2.b del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, acorda establir les següents:Bases de la convocatòria1. Normes generals

1.1. Es convoquen proves selectives pel torn d'accés lliure per a la provisió de 16 places vacants de personal estatutari del grup A1, facultatiu especialista en Obstetrícia i Ginecologia d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

1.2. El procés selectiu es durà a terme per mitjà del sistema de concurs oposició.

1.3. De conformitat amb el Decret 70/2015 esmentat, es fa la reserva de dues places per a les persones que tinguen la condició legal de persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 %, d'acord amb allò que s'ha establit pels apartats 1 i 2 de l'article 4 del Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.2. Requisits dels aspirants

Les condicions per a ser admesos a les proves hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

a) Requisits generals.

2.1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tenir aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, podran participar-hi el cònjuge de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar-hi els descendents, i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.2.2. Tenir complits 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

2.3. Posseir dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo, el títol de facultatiu especialista en l'especialitat a què es pretén accedir. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

2.4. Tenir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que s'haurà d'acreditar en el termini requerit en aquesta convocatòria per mitjà de certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.

2.5. No haver sigut separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Quan es tracte de persones nacionals d'altres estats, no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.2.6. Haver ingressat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.b) Moment en què s'ha d'acreditar el compliment dels requisits per a concursar.

La documentació que acredite els requisits per a participar en la quota de persones amb diversitat funcional, així com, als efectes d'exempció o minoració de la taxa de participació, ser membre de família nombrosa general o especial, o de família monoparental general o especial, o víctima de violència sobre la dona, s'haurà d'aportar físicament durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.2, per mitjà de l'entrega de la fotocòpia compulsada de l'anvers i el revers d'aquesta.

La resta de requisits s'hauran d'acreditar també per mitjà de fotocòpia degudament compulsada de l'anvers i el revers de cada document, i s'hauran d'aportar dins del termini establit en la base 6.5 d'aquesta resolució, després de la superació del concurs oposició.3. Sol·licituds

3.1. Les persones interessades a participar en el concurs oposició hauran d'omplir la sol·licitud que hi ha en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), seguint les instruccions que hi apareixen.

En el cas que la persona participant compte amb certificat digital, a través de la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempta i registrar la dita sol·licitud per via telemàtica.En el cas de no disposar de certificat digital, la persona interessada haurà de:

– Omplir la instància que figura en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es).

– Imprimir els tres exemplars de què consta la dita sol·licitud.

– Pagar la taxa de participació (26,59 €), en el cas de no estar-ne exempta, en una de les entitats bancàries col·laboradores establides en la dita sol·licitud, mitjançant la presentació dels tres exemplars, que seran segellats per l'entitat bancària. Un dels exemplars quedarà en poder de la dita entitat.

– Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre especificades en el punt 3.2.

L'acreditació del pagament de la taxa es farà, en el cas de no estar-ne exempta, per mitjà de la validació mecànica de la sol·licitud, realitzada per l'entitat col·laboradora on es faça l'ingrés, o per mitjà de certificat expedit per aquesta on consten l'import i la data de l'ingrés.El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % estarà exempt del pagament de la taxa, d'acord amb el que estableix la vigent Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, estarà exempt del pagament de la taxa el personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.

També estaran exemptes del pagament de la taxa les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals siga acreditada pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudirà d'una bonificació del 50 % de la taxa.

Amb caràcter general, gaudiran d'una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que els corresponga pagar els participants que realitzen la presentació de la sol·licitud i el pagament de la taxa, en el cas de no estar-ne exempts, per mitjans telemàtics.

L'impagament de la taxa dins del termini de sol·licituds, excepte els casos d'exempció indicats, comportarà l'exclusió del procés selectiu, i només serà esmenable un eventual error en l'import ingressat.

3.2. Les sol·licituds, segellades per l'entitat bancària en el cas de no estar-ne exempts de la taxa, es podran presentar en les unitats de registre de les dependències administratives següents:

– 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.

– 03801 Alcoi: pl. Espanya, núm. 2.

– 12001 Castelló: c/ Hort dels Corders, núm. 12.

– 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

O per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú.

Un dels exemplars de la sol·licitud quedarà en poder de la persona interessada i li servirà de justificant. En el cas de presentació telemàtica per mitjà de certificat digital, podrà imprimir-se el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.

En cas de presentació de la sol·licitud sense certificat digital, el pagament en l'entitat bancària no comportarà per si mateix l'admissió al procés selectiu, i s'haurà de presentar la sol·licitud dins del termini i en la forma corresponent en els registres previstos anteriorment.

Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en la vigent Llei de Taxes de la Generalitat.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si fóra inhàbil, el termini finalitzarà al següent dia hàbil. En cas que no hi haja dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de publicació de la convocatòria.

3.4. La consignació de dades falses en la instància, o en la documentació aportada pels aspirants, comportarà l'exclusió del concurs i/o la nul·litat de la plaça adjudicada, si és el cas, sense perjudici de les mesures legals que corresponga.

3.5. El domicili que figure en les sol·licituds es considerarà l'únic vàlid a l'efecte de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva de l'aspirant tant els errors en la consignació d'aquest com la comunicació a l'òrgan convocant de qualsevol canvi del dit domicili.3.6. L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de les proves, la finalitat de les quals és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren. Les mesures d'adaptació sol·licitades hauran de constar en la sol·licitud de participació, i podran ser:

1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, les persones aspirants hauran d'entregar durant el termini de presentació de sol·licituds, obligatòriament, el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: el diagnòstic i el nombre de minuts d'ampliació que recomana.

3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordesa.

5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per ser invident.

6) Altres, especificant-ne quins.

3.7. Prèviament a l'ompliment de la sol·licitud, l'aspirant trobarà un desplegable amb les distintes categories o especialitats convocades. En el desplegable haurà de triar la categoria o especialitat pel torn lliure o, si és el cas, la categoria o especialitat per promoció interna. Els aspirants només podran participar a través d'un dels dos sistemes d'accés assenyalats. La quota de persones amb diversitat funcional només estarà inclosa en el sistema d'accés pel torn lliure.

4. Admissió i exclusió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el director general de Recursos Humans i Econòmics aprovarà, mitjançant una resolució, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el text de la resolució i la relació d'aspirants admesos i exclosos amb indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els errors en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o fer-hi les al·legacions que consideren convenient, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses.

En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar-ne l'esmena dins del termini i en la forma corresponent, les persones aspirants comprovaran no sols que no figuren arreplegades en la relació provisional de persones excloses sinó, a més, que les seues dades personals figuren correctament en les pertinents relacions de persones admeses.

4.2. Una vegada finalitzat el termini d'esmena d'errors, es publicarà en el DOCV la resolució definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicarà el lloc, la data i l'hora de la prova, publicació que haurà de fer-se amb una antelació mínima de 15 dies naturals respecte de la realització de la prova. Aquesta publicació servirà de notificació a les persones interessades.5. Òrgan tècnic de selecció

5.1. L'òrgan tècnic de selecció serà nomenat pel director general de Recursos Humans i Econòmics i la seua composició haurà d'estar d'acord amb allò que s'ha estipulat en l'article 60 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La relació nominal dels seus membres es publicarà amb una antelació d'un mes com a mínim del començament de les proves. L'òrgan tècnic de selecció estarà compost per cinc membres, i s'haurà de designar el mateix nombre de suplents, i constarà d'un president, un secretari i tres vocals. Els tres vocals han de tenir la titulació requerida per a l'accés a la mateixa categoria i especialitat convocades.

5.2. Corresponen a l'òrgan tècnic de selecció les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves i a la qualificació de les persones admeses, tant en la fase de l'oposició com en la fase del concurs, així com, en general, l'adopció de totes les mesures que siguen necessàries amb vista al correcte desenvolupament de les proves selectives. El funcionament de l'òrgan tècnic de selecció s'adaptarà al que estableixen la Llei del Procediment Administratiu Comú i la resta de normativa vigent.

5.3. Als efectes de comunicacions i la resta d'incidències, l'òrgan tècnic de selecció tindrà la seu en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, c/ Misser Mascó, 31, CP 46010 València.6. Desenvolupament de la convocatòria

Les proves selectives pel sistema de concurs oposició consistiran en la realització de cada una d'aquestes fases, a fi de determinar l'aptitud dels aspirants i de fixar l'ordre de prelació d'aquests per a la selecció.6.1. La fase d'oposició implicarà la realització pels aspirants d'un exercici eliminatori.

6.1.1. L'exercici consistirà en la contestació per escrit, en el termini de 120 minuts, d'un qüestionari de 100 preguntes sobre el contingut dels 63 temes que s'inclouen en l'annex I:

Del dit qüestionari, 15 preguntes seran de caràcter teòric i versaran sobre el temari de normativa general, normativa sanitària comuna i informàtica. Les 85 preguntes restants seran tant de caràcter teòric com pràctic i versaran sobre els 50 temes del temari específic de la categoria.L'exercici tindrà com a finalitat valorar les aptituds, les destreses i la capacitat professional dels aspirants en relació amb les funcions pròpies de la categoria a què opten.

El qüestionari serà tipus test en forma de preguntes amb quatre respostes, de les quals només una serà la correcta.

6.1.2. Els aspirants seran convocats per a la realització de l'exercici en crida única, i perdran els seus drets els opositors que no compareguen a realitzar-lo.

Els aspirants hauran d'acreditar la seua identitat per mitjà de la presentació de l'original del DNI, passaport o permís de conduir, sense que siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels dits documents. En cas de robatori o pèrdua, hauran de presentar la denúncia davant de la Policia juntament amb un altre document oficial amb foto. Així mateix, els aspirants hauran de portar el justificant de presentació de la seua sol·licitud de participació per si se'ls demanara.

Els membres de l'òrgan tècnic de selecció i el personal col·laborador no permetran l'accés a l'aula de la persona que comparega una vegada que haja conclòs la crida dels aspirants i s'haja tancat la porta de l'aula que li corresponga.

Atés el caràcter de la prova, l'òrgan tècnic de selecció prendrà les mesures que siguen necessàries per a garantir-ne l'anonimat en la valoració, i s'anul·laran tots aquells exercicis en què hi haguera alguna marca que poguera identificar-ne l'autoria.

6.1.3. Valoració de l'exercici.

La puntuació màxima en la fase d'oposició serà de 100 punts.

La puntuació s'obtindrà d'acord amb les regles següents:

Primera. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen.

La fórmula de correcció serà:

respostes correctes netes = nombre d'encerts – (nombre d'errors/3).

Cada contestació vàlida rebrà una valoració d'1 punt. Es restarà 0,33 punts per cada una de les respostes incorrectes i es deixaran sense valorar les preguntes no contestades. De les operacions anteriors, s'obtindrà la valoració particular de l'exercici realitzat per cada aspirant.Segona. Avaluats tots els aspirants, es trobarà la mitjana aritmètica del 10 % d'aspirants presentats que hagen obtingut les millors puntuacions particulars, expressada amb els dos primers decimals.Tercera. Es consideraran aprovats aquells aspirants que obtinguen una puntuació igual o superior al 50 % de la mitjana aritmètica indicada en la regla segona, amb un límit mínim de 35 punts. Per davall d'aqueixa puntuació no podrà considerar-se aprovat l'exercici.

6.1.4. Publicació de resultats i terminis d'al·legacions.

Finalitzat l'exercici, l'òrgan tècnic de selecció en farà públic el full de correcció en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es). Els aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a fer-hi les al·legacions que consideren pertinents en relació amb possibles errors en el full.

Transcorregut el dit termini, l'òrgan tècnic de selecció publicarà en la pàgina web esmentada el full definitiu de correcció de l'exercici juntament amb la relació provisional d'aspirants aprovats i suspesos per l'ordre de puntuació aconseguit. A efectes informatius, es realitzarà la dita publicació als taulers d'anuncis de les direccions territorialsEls aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a fer-hi les al·legacions que consideren pertinents.

Vistes les al·legacions, l'òrgan tècnic de selecció publicarà de la mateixa manera la relació definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició i també la relació d'aspirants suspesos, per ordre de puntuació, amb indicació de la puntuació aconseguida. Les al·legacions es consideraran contestades amb la publicació esmentada.

Podrà superar la fase d'oposició un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Els aspirants que hagueren superat la fase d'oposició disposaran de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la relació definitiva d'aspirants aprovats, per a presentar una fotocòpia compulsada dels documents acreditatius dels mèrits valorables en la fase de concurs segons el barem especificat en l'annex II, així com l'imprés degudament omplit de l'autobarem que s'adjunta al dit annex. Tot això, haurà de presentar-ho en les unitats de registre esmentades en la base 3.2 de la convocatòria.

6.2. En la fase de concurs, a la qual només accediran aquells aspirants que hagen superat la fase d'oposició, es valoraran els mèrits, d'acord amb l'Ordre de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana, i es reproduirà el barem aplicable en l'annex II. La puntuació màxima en aquesta fase serà de 100 punts. Els mèrits valorables seran els obtinguts fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació.No s'haurà de presentar certificat de coneixement del valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de valència, ja que la dita informació serà aportada per la mateixa junta.L'òrgan tècnic de selecció, que només podrà valorar la documentació degudament acreditada i aportada dins del termini i en la forma corresponent, podrà requerir qualsevol aclariment sobre aquesta. Quan el requeriment no siga atés, no serà valorat el mèrit corresponent. L'òrgan tècnic de selecció podrà, així mateix, sol·licitar als aspirants una còpia traduïda, per traductor jurat, dels documents al·legats per ells, quan aquests estiguen redactats en idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana.

6.3. Resolució provisional del concurs oposició.

Finalitzades la fase d'oposició i la fase de concurs, l'òrgan tècnic de selecció farà públic en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació d'aspirants que han arribat fins a aquest punt del procés selectiu, especificant-hi la puntuació total obtinguda en cada fase. Els empats en la puntuació total es resoldran a favor de l'aspirant que haja obtingut més puntuació en la fase d'oposició. Si subsisteix l'empat, es resoldrà d'acord amb els criteris especificats en el barem de mèrits. Aplicats aquests i si persisteix l'empat, es resoldrà a favor del sexe infrarepresentat, tenint en compte el total de persones en actiu de la categoria/especialitat en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i es considerarà infrarepresentat el sexe que no ocupe almenys el 40 % de la plantilla corresponent a la categoria/especialitat.Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, per a fer-hi les al·legacions que estimen pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.

6.4. Resolució definitiva del concurs oposició.

Vistes les al·legacions, la relació ordenada definitiva d'aspirants després de les fases d'oposició i de concurs serà publicada per l'òrgan tècnic de selecció de la mateixa manera que la relació provisional.

Amb vista a garantir la quota de places reservades a persones amb diversitat funcional, i en el cas que seguint l'ordre de puntuació dels aspirants no es cobrira el total de places reservades a la dita quota, es procedirà a incloure en els últims llocs amb dret a plaça, per l'ordre de puntuació obtinguda i fins a completar la quota reservada, si hi haguera candidats per a això, els aspirants que hagen optat per acollir-se a la dita quota i hagen superat la fase de concurs oposició.6.5. Sol·licitud de places i entrega de documentació.

El director general de Recursos Humans i Econòmics farà pública, en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), la resolució per la qual s'aprove la relació de places que s'oferisquen als aspirants i el procediment perquè aquests puguen efectuar la seua opció a plaça, atorgant un termini de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per a entregar la relació de destinacions sol·licitats, així com la documentació indicada en la mateixa resolució.

Podran sol·licitar plaça les persones participants especificades en la resolució definitiva del concurs oposició fins a un número d'orde equivalent al nombre total de places oferides.

A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades o pèrdua dels drets derivats de la participació en el procés selectiu, i sempre abans de la publicació del nomenament en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, l'òrgan convocant podrà requerir de l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen a les proposades, per al seu possible nomenament.

Durant aquest termini de 20 dies hàbils els aspirants hauran de presentar, a més de la seua sol·licitud de destinacions, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada de l'anvers i el revers del document nacional d'identitat o passaport.

b) Fotocòpia compulsada de l'anvers i el revers del títol exigit per a la seua participació en aquestes proves selectives. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, fotocòpia compulsada de l'anvers i el revers de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.c) Declaració jurada de no haver sigut separat o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies que són objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Quan es tracte de persones nacionals d'altres estats, no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes, en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

Així mateix, i d'acord amb l'apartat 8 de l'article 1r de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, aquesta declaració jurada haurà d'incloure la declaració de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual, i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent per mitjà de l'aportació d'un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

d) Certificat expedit pels serveis mèdics dels serveis de salut, acreditatiu de la capacitat funcional per a l'exercici del lloc de treball. La presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit.Les persones que dins del termini fixat, i exceptuant-ne casos de força major, no presentaren la documentació, no podran ser nomenats, i quedaran anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut, si és el cas, per falsedat en la seua sol·licitud.

Si un aspirant seleccionat no compleix algun dels requisits exigits en la convocatòria, el director general de Recursos Humans i Econòmics dictarà una resolució motivada en la qual es declare la pèrdua dels drets derivats del procés selectiu. La dita resolució podrà ser impugnada en la forma determinada en la base 8.

Les vacants que s'oferisquen correspondran sempre a places bàsiques de la corresponent categoria.

6.6. Adjudicació de places.

Les places s'adjudicaran entre els aspirants d'acord amb la sol·licitud, l'ordre de preferència i per l'ordre de la puntuació aconseguida. Perdran els drets derivats de la seua participació en les proves selectives els aspirants que no sol·liciten plaça dins del termini i en la forma corresponent, així com aquells als quals per la puntuació obtinguda en aquestes no corresponga cap plaça d'entre les oferides i els que no obtinguen cap plaça d'entre les efectivament sol·licitades. Només podran ser declarats aprovats en les proves selectives i, per tant, nomenats, els aspirants que obtinguen plaça. No podrà nomenar-se un nombre superior d'aspirants al de places convocades.7. Publicació, nomenament i termini de presa de possessió

Finalitzat el termini per a la presentació de documents, el director general de Recursos Humans i Econòmics, mitjançant una resolució, acordarà el nomenament com a personal estatutari fix dels aspirants finalment aprovats, amb indicació de la plaça que els haguera correspost, i aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El termini de presa de possessió serà d'un mes i començarà el dia que establisca la resolució o, si no és possible, l'endemà de la publicació de la resolució esmentada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i en aquest cas acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si fóra inhàbil, el termini finalitzarà el següent dia hàbil. En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de publicació de la convocatòria. Perden els drets derivats de la participació en el procés selectiu les persones que no s'hagen incorporat a la destinació quan hi haja transcorregut el termini, llevat de causa de força major o impossibilitat apreciada així, després de l'audiència de la persona interessada, mitjançant una resolució motivada del director general de Recursos Humans i Econòmics.8. Recursos

Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que siguen dictats en la seua execució podran ser impugnats per les persones interessades per mitjà de la interposició del recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l'acte recorregut, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la seua redacció modificada per la Llei 4/1999, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, podran interposar el recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la dita Llei 30/1992, segons la seua redacció modificada per la Llei 4/1999.Contra les resolucions dictades per l'òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició, podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes (articles 107 i 114 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la seua redacció modificada per la Llei 4/1999).

Tot això, sense perjudic que s'utilitze qualsevol altre recurs que per al seu dret considere convenient.València, 1 d'agost de 2016.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez

ANNEX ITemari de normativa general1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals, la seua garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional. El defensor del poble. Reforma de la Constitució. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la Generalitat. Competències. Relacions amb l'Estat i altres comunitats autònomes. Relacions amb la Unió Europea. Acció exterior. Administració local. Economia i Hisenda. Reforma de l'Estatut. Altres institucions de la Generalitat Valenciana.2. La Llei de Govern Valencià: el Consell. Relacions del Consell i les Corts. Administració pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració pública de la Generalitat Valenciana.

3. Pla d'Igualtat (2016-2019) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Temari de normativa sanitària comuna1. Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns al Sistema Nacional de Salut i el procediment d'actualització.

2. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.4. Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

5. Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.6. Decret 137/2003, de 13 de juliol, pel qual es regulen jornada i els horaris de treball, els permisos, les llicències, les vacances del personal al servei de les institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana. Decret 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions. Retribucions de personal sanitari. Carrera professional i desenvolupament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries.

7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.Temari d'informàtica1. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari/programari. Sistema operatiu. Llenguatge. Programes d'aplicació. Perifèrics. Connectivitat. Utilització d'ordinadors en xarxa: usuaris de xarxa i compartició de recursos.

2. Sistemes operatius d'ús generalitzat. Particularitats i diferències entre aquests.

3. Automatització d'oficina. Eines ofimàtiques: fulls de càlcul, processadors de text, bases de dades. Paquets integrats. Gràfics i autoedició. Especial atenció a les eines ofimàtiques d'ús comú en la Generalitat Valenciana: Word, Excel i Access.Temari específic de la categoriaObstetrícia i Ginecologia

1. Anatomia dels òrgans genitals i de la mama. Bases de genètica.2. Fisiologia femenina: cicle ovàric. Fisiologia de l'ovari: gametogènesi. Ovulació. Esteroidogènesi. Accions de les hormones ovàriques. Cicle i fisiologia tubària. Cicle uterí: cicle endometrial. Menstruació. Processos reparatius cervicals. Fisiologia de la vagina i de la vulva.3. Fisiologia masculina: fisiologia testicular: gametogènesi. Accions de la testosterona. Fisiologia de les glàndules accessòries. Característiques i composició del semen.

4. Regulació neurohormonal de la funció reproductora. L'eix diencèfal-hipòfisi-gònades.

5. Fisiologia de la pubertat. Cronologia. Fenomenologia. Mecanisme. Fisiologia del climateri. Cronologia. Fenomenologia. Mecanisme.

6. Sexualitat humana.

7. Història ginecològica. Exploració ginecològica bàsica. Exploracions complementàries bàsiques.

8. Fisiologia obstètrica (1): establiment de la gestació: fecundació i desenvolupament de l'ou fins a la formació de les tres fulles germinals. Implantació. Morfogènesi i morfologia de la placenta al llarg de la gestació. Fisiologia de la unitat fetoplacentària. El líquid amniòtic. Immunologia i embaràs.

9. Fisiologia obstètrica (2): duració de l'embaràs. Modificacions dels òrgans genitals i de les mames. Modificacions de l'organisme matern durant la gestació. Metabolisme en l'embaràs.

10. Assistència prenatal a l'embaràs i part normal (1): diagnòstic clínic de l'embaràs. Diagnòstic biològic, immunològic i ecogràfic. La conducció de l'embaràs normal: concepte de risc elevat i la seua detecció. Exploració en els últims mesos: situació, actitud, presentació i posició fetals. Nomenclatura obstètrica.

11. Estudi anatomoclínic de la pelvis òssia. Estrets, plans i diàmetres pelvians.

12. Educació maternal: evolució i fonaments. Exercicis I) 1C i postnatals. Tècniques de relaxació i respiració. Altres tècniques. Resultats.13. Concepte i definició del part normal. Causes de l'inici del part. Signes prodròmics i diagnòstic de part. Mecanisme del part: concepte i elements que hi participen. El motor del part: estudi de la contracció uterina normal. El canal del part i la seua formació: formació del segment inferior. Esborrament i dilatació del coll. Canvis en la vagina, vulva i perineu. Canvis ossis. Estudi de la progressió mecànica del mòbil. Evolució clínica del part en presentació normal d'occípit. Diagnòstic, pronòstic i duració del part. Separació i expulsió de la placenta. Mecanismes de l'infantament. Influència del part sobre la mare i sobre el fetus. Assistència al part normal en els seus diferents períodes. Direcció mèdica del part.

14. Concepte i límits del puerperi. Canvis en l'organisme matern durant el puerperi. Clínica i assistència al puerperi. Establiment i manteniment de la lactància.

15. Consideracions generals i concepte d'edat perinatal. El fetus en els distints mesos de l'embaràs. Nutrició, respiració i circulació fetals. Creixement fetal. Característiques del fetus a terme.

16. Control del creixement fetal. Característiques ecogràfiques. Maduresa fetal. Mètodes de control. Acceleració de la maduresa pulmonar fetal. Control del benestar fetal antepart.

17. Assistència a l'embaràs en situacions patològiques: l'embaràs i el part múltiples. Avortament: concepte i classificació. Etiologia, anatomia, patologia, clínica i tractament. Part prematur i prematuritat. Programes de garbellament i prevenció de la prematuritat. Tractament de l'amenaça i part prematur. Embaràs prolongat i postmaduresa. Control i tractament.

18. Patologia de la implantació: embaràs ectòpic. Concepte i classificació i estudi de les seues diverses formes. Placenta prèvia: concepte i classificació. El seu estudi. Estudi del despreniment prematur de la placenta normalment inserida. Altres anomalies de la implantació.

19. Malalties i anomalies dels annexos fetals: malaltia trofoblàstica: mola hidatídica i coriomes. Hidramnis i oligoamnis. Altres malalties de l'amni. Anomalies de la grandària, forma i pes de la placenta. Infarts. Inflamacions, quists i tumors de la placenta. Anomalies del cordó umbilical. Prolapse del cordó. Ruptura prematura de les membranes. Conducta obstètrica. Corioamnionitis. Etiologia, mètodes de diagnòstic i tractament.

20. Malalties pròpies de l'embaràs: nàusees i vòmits. Hiperèmesi gravídica. Estats hipertensius de l'embaràs (EHE): concepte i classificació. Estudi de les diverses formes. Tractament dels EHE. Síndrome de Hellp. Síndrome antifosfolipídic. Diagnòstic primerenc, característiques clíniques, diagnòstic i tractament.

21. Malalties coincidents amb la gestació. Tumors genitals i embaràs. Altres ginecopaties durant la gestació. Anomalies de l'aparell locomotor i embaràs. Síndrome TORCH. Malalties del sistema respiratori i gestació. Malalties de la sang. Coagulopaties. Cardiopaties i gestació. Malalties dels vasos. Malalties dels sistemes digestiu i urinari durant l'embaràs. Afeccions de la pell. Malalties del sistema nerviós i alteracions psicològiques durant la gestació. Diabetis i gestació. Altres endocrinopaties. Càncer i embaràs.22. Patologia del part: distòcies dinàmiques. Distòcies de l'objecte del part. Conducta obstètrica. Distòcia per presentació anormal. El part de natges: conducta obstètrica. Altres posicions anormals. Distòcia per anomalies del canal ossi o bla del part: tumors, cicatrius i altres problemes. Ruptura uterina. Altres lesions genitals durant el part. Retenció de la placenta. Hemorràgies del part i el postpart. Inversió uterina.23. Patologia del puerperi: infecció puerperal. Estudi de les seues diverses formes. Tromboflebitis. Flebotrombosis i embòlies en el puerperi. Subinvolució uterina. Patologia puerperal de la mama. Altres trastorns puerperals.

24. Tocúrgia: consideracions generals. Evacuació uterina en cas d'avortament diferit. Raspat postabortament. Raspat puerperal. Part instrumental. Cesària.

25. Control de la dinàmica uterina (inhibició, estimulació i inducció): betamimètics, antiprostaglandínics i altres inhibidors de la dinàmica uterina. Estimulació del part. Indicacions, tècniques i resultats de la inducció del part. Maduració cervical. Analgèsia i anestèsia. Drogues durant l'embaràs i el part.

26. Patologia fetal i del nadó (I): concepte i divisió de la patologia perinatal. Causes de mortalitat perinatal. Trauma obstètric. Rh i embaràs. Malaltia hemolítica perinatal. Fetus de risc elevat. Sospita de pèrdua de benestar fetal, la seua prevenció i el seu tractament. Unitat obstètrica de vigilància intensiva. Depressió neonatal. Etiopatogènia. Reanimació i evolució del nadó deprimit. Infeccions del fetus i del nadó. Altres processos més freqüents del nadó. Mort fetal.27. Patologia fetal i del nadó (II): retard del creixement intrauterí (CIR). Diagnòstic i tractament. Repercussió a mitjà i llarg termini.28. Alteracions congènites. Conceptes de teratogènia: consideracions generals de teratogènia. Nomenclatura i classificació. Principals agents teratogenènics. Medicacions i embaràs. Les malformacions congènites. Classificació. Formes més freqüents. Cromosomopaties. Formes més freqüents.

29. Diagnòstic prenatal: bases físiques dels ultrasons. L'exploració ecogràfica. Tècniques de diagnòstic prenatal. Biòpsia corial. Amniocentesi de primer i segon trimestre. Marcadors bioquímics. Principals usos clínics de la genòmica. Diagnòstic ecogràfic de les malformacions fetals.

30. Finalització voluntària de l'embaràs. Aspectes legals. Avortament de primer trimestre: tècniques, resultats i complicacions. Avortament de segon trimestre: tècniques, resultats i complicacions. Assessorament reproductiu.

31. Grans síndromes orgàniques i ginecològiques no oncològiques (1): el prolapse genital. Incontinència urinària. Formes i tractament. Rehabilitació del sòl pelvià.

32. Consideracions generals sobre la infecció genital i de les malalties de transmissió sexual (ITS). Infeccions del tracte genital inferior: agents bacterians i altres. Agents viràsics. Malaltia inflamatòria pelviana: criteris diagnòstics, tractament i repercussió.

33. Grans síndromes orgàniques i ginecològiques no oncològiques (2): traumatismes i ferides de l'aparell genital. Agressions sexuals. Disfròfia vulvar i altres dermopaties vulvars. Lesions premalignes de la vulva.

34. Endometriosi: concepte i classificació. Teories etiopatogèniques. Anatomia patològica, clínica, diagnòstic i tractaments. Adenomiosi. Malformacions dels òrgans urinaris inferiors.

35. Fístules urogenitals. Equinços de tercer grau. Fístules rectovaginals. Tractament. Patologia ginecològica de la infància i de l'adolescència. Psiquisme i ginecopaties. Terapèutica amb psicofàrmacs en ginecologia. Aspectes socials de la ginecologia. Alteracions del comportament sexual. Malformacions de l'aparell genital femení i de la mama.36. Endocrinologia ginecològica (1): estats intersexuals: alteracions de la determinació. Alteracions prenatals de la diferenciació: pseudohermafroditismes. Alteracions postnatals de la diferenciació: hirsutisme i virilisme.

37. Endocrinologia ginecològica (2): alteracions menstruals per defecte. Classificació. Amenorrees. Hemorràgies genitals funcionals. Concepte. Hemorràgia de causa extragenital. Anovulació crònica: síndrome de l'ovari poliquístic.

38. Endocrinologia ginecològica (3): patologia de la pubertat. Pubertat precoç. Pubertat tardana. Patologia cronològica de la menopausa. Alteracions generals, subjectives, metabòliques, òssies, etc. Valoració. Tractament. Síndromes endocrinològiques amb repercussió ginecològica.

39. Infertilitat: etiologia i exploració. Tractament. Esterilitat. Etiologia i exploració de la parella estèril. Tractament. Tècniques de fecundació assistida. Esterilitat masculina. Etiologia, exploració i tractament.40. Contracepció: consideracions generals. Classificació dels mètodes anticonceptius. Tècniques, indicacions i resultats de l'anticoncepció. Mètodes de barrera i mètodes naturals. Contraceptius hormonals. Dispositius intrauterins. Intercepció. Mètodes irreversibles. Tècniques, indicacions i resultats.

41. Oncologia ginecològica (1): epidemiologia del càncer genital i mamari. Exploracions complementàries en oncologia ginecològica. Patologia tumoral de la vulva i de la vagina. VIN. Carcinoma de la vulva. Altres tumors malignes de la vulva. Càncer de vagina.

42. Oncologia ginecològica (2): patologia tumoral benigna del cèrvix. Neoplàsia intraepitelial (CIN). Diagnòstic, tractament i seguiment. Càncer invasor del coll uterí. Anatomia patològica, clínica diagnòstic i tractament. Profilaxi i diagnòstic primerenc. Patologia tumoral benigna del cos uterí. Mioma uterí i patologia endometrial. Carcinoma del cos uterí. Diagnòstic precoç. Profilaxi i tractament. Altres tumors malignes de l'úter.

43. Oncologia ginecològica (3): patologia tumoral de l'ovari. Classificació i terminologia dels tumors de l'ovari, histogènesi i anatomia patològica. Clínica, diagnòstic i tractament dels tumors benignes de l'ovari. Clínica, diagnòstic i tractament dels tumors malignes ovàrics. Una altra patologia tumoral poc freqüent de l'aparell genital femení.44. Patologia mamària (1). Patologia benigna de la mama: trastorns funcionals. Mastodínia. Processos inflamatoris. Patologia tumoral benigna.

45. Càncer de mama. 1. Prevenció. Diagnòstic primerenc. Història natural del càncer de mama. Carcinoma in situ. Carcinoma infiltrant. Carcinoma inflamatori. Carcinoma de Paget. Tumor Phillodes.46. Càncer de mama. 2. Tractament locoregional. Factors pronòstic. Tractament coadjuvant. Tractament del càncer de mama localment avançat. Seguiment i control de la pacient amb càncer de mama. Tractament de les recurrències. Càncer de mama i embaràs.

47. Cirurgia ginecològica: consideracions generals sobre operatòria ginecològica. Anestèsia en ginecologia. Cures preoperatòries i postoperatòries. Principals complicacions postoperatòries i el seu tractament.

48. Cirurgia abdominal. Cirurgia vaginal. Cirurgia mamària. Cirurgia endoscòpica. Cirurgia reconstructiva. Cirurgia de l'esterilitat. Microcirurgia. Tècniques quirúrgiques complementàries (urològica, digestiva, vascular, etc.).

49. Terapèutica ginecològica: altres terapèutiques oncològiques: citostàtics, radioteràpia i altres radiacions ionitzants.

50. Aspectes legals de l'especialitat. Gestió i administració hospitalària.

ANNEX IIBarem de mèrits aplicable al personal facultatiu

(Segons l'Ordre de 7 de maig de 2007, publicada en el DOCV de 23 de maig de 2007. El full d'autobarem a emplenar pels participants està disponible en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es) en el lloc corresponent a cada categoria.)1. Formació acadèmica. Fins a un màxim de 10 punts

1.1. Estudis de llicenciatura, fins a un màxim de 5 punts.

Per cada matrícula d'honor: 5 punts.

Per cada excel·lent: 4 punts.

Per cada notable: 2 punts.

La suma de les puntuacions es dividirà pel nombre total d'assignatures obligatòries i/o troncals avaluades en el pla d'estudis corresponent.1.2. Estudis de Doctorat, fins a un màxim de 5 punts.

1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel RD 185/1985:

Grau de Llicenciatura: 1 punt.

Superació de la totalitat dels cursos de Doctorat: 1 punt.

1.2.2. Sistema establit pel RD 185/1985 o pel RD 778/1998:

Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del programa de Doctorat: 1 punt

Reconeixement de suficiència investigadora o DEA: 1 punt.

Els apartats 1.2.1 i 1.2.2 són excloents entre si.

1.2.3. Grau de Doctor: 2 punts. Si el dit grau s'ha aconseguit amb la qualificació de cum laude, se sumarà 1 punt més.2. Formació especialitzada. Fins a un màxim de 30 punts

2.1. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en l'especialitat de què es tracta (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR, ...):22 punts

2.2. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de què es tracta i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència:22 punts2.3. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en l'especialitat de què es tracta, per un mínim de 2 anys:8 punts

2.4. Haver complit el període complet de formació com a resident en qualsevol especialitat (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR,...):15 punts

2.5. Haver complit el període complet de formació com a resident en centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en qualsevol especialitat i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència:15 punts

2.6. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en qualsevol especialitat, per un mínim de 2 anys:5 punts

Els apartats 2.4, 2.5 i 2.6 únicament es valoraran en les convocatòries per a la cobertura de places d'aquelles categories per a les quals no s'exigisca una especialitat com a requisit.

Els apartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 són excloents entre si.

2.7. Es valoraran els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que d'acord amb l'article 7 hagen sigut cursats per l'interessat, d'acord amb l'escala següent, fins a un màxim de 8 punts.

Per la realització de màsters, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada màster:1 punt

Per la realització de cursos o diplomes de duració igual o superior a 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada curs superior o diploma:0,75 punts

Per la realització de cursos d'una duració entre 20 i 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada curs de 40 o més hores de duració:0,40 punts

Per cada curs de 20 o més hores de duració:0,20 punts3. Experiència professional. Fins a un màxim de 45 punts

3.1. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut:0,30 punts

3.2. Per cada mes complet de serveis prestats en un lloc d'alt càrrec, càrrecs intermedis, llocs directius o de lliure designació, o llocs amb funcions d'inspecció de serveis sanitaris, segons l'article 8:0,20 punts3.3. Per cada mes complet de serveis prestats en distinta categoria en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut:0,15 punts3.4. Per cada mes complet de serveis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional, en virtut de convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administració pública, cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària en l'àmbit de la salut (nova llei del Voluntariat BOE 15/1015):0,15 punts3.5. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administració pública o en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte:0,05 punts3.6. No podran valorar-se per més d'un apartat serveis prestats simultàniament en el temps.4. Altres activitats. Fins a un màxim de 10 punts

4.1. Per la realització de treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 6 punts:Nacional Internacional

Publicacions x 0,5 = x 1 =

Capítol de llibre x 0,7 = x 1,4 =

Llibre x 1 = x 2 =

Total

4.2. Professor associat o titular o catedràtic en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb la universitat i amb programa de docència pregraduada, fins a un màxim de 2 punts.

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts

4.3. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb certificat emés pel director d'aquestes, fins a un màxim d'1 punt.

Per cada 12 mesos: 0,25 punts

4.4. Per activitats com a tutor de residents, gaudi de beques d'estudi i/o investigació, així com per tindre altres mèrits o haver realitzat activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt.

5. Coneixements de valencià. Fins a un màxim de 5 punts.

Certificat de coneixements orals: 2 punts.

Certificat de grau elemental: 3 punts.

Certificat de grau mitjà: 4 punts.

Certificat de grau superior: 5 punts.

AUTOBAREM PERSONAL FACULTATIUCognoms i nom ....................................................

Categoria/especialitat: ....................................................1. Formació acadèmica, fins a un màxim de 10 punts

1.1. Estudis de Llicenciatura, fins a un màxim de 5 punts

Per cada matrícula d'honor: 5 punts ..........

Per cada excel·lent: 4 punts ..........

Per cada notable: 2 punts ..........

La suma de les puntuacions es dividirà pel nombre total d'assignatures obligatòries i/o troncals avaluades en el pla d'estudis corresponent.Subtotal 1.1 (fins a 5 punts): ..........

1.2. Estudis de doctorat, fins a un màxim de 5 punts ..........

1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel RD 185/1985: ..........

Grau de Llicenciatura: 1 punt ..........

Superació de la totalitat dels cursos de Doctorat: 1 punt. ..........

1.2.2. Sistema establit pel RD 185/1985 o pel RD 778/1998: ..........

Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del programa de Doctorat: 1 punt ..........

Reconeixement de suficiència investigadora o DEA: 1 punt ..........

1.2.3. Grau de Doctor: 2 punts. Amb la qualificació de cum laude, se sumarà 1 punt més. ..........

Subtotal 1.2 (fins a 5 punts). ..........

Total 1 (fins a 10 punts): ..........2. Formació especialitzada, fins a un màxim de 30 punts

2.1. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a resident en l'especialitat de què es tracta (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR,...): 22 punts ..........

2.2. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en un centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de què es tracta i amb títol convalidat pel M. d'Educació i Ciència: 22 punts ..........

2.3. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en l'especialitat de què es tracta, per un mínim de 2 anys: 8 punts ..........

2.4. Haver complit el període complet de formació com a resident en qualsevol especialitat (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR,...): 15 punts ..........

2.5. Haver complit el període complet de formació com a resident en un centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en qualsevol especialitat i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 15 punts ..........

2.6. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en qualsevol especialitat, per un mínim de 2 anys: 5 punts ..........

2.7. Es valoraran els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que hagen sigut cursats per l'interessat, d'acord amb l'escala següent, fins a un màxim de 8 punts ..........

Per la realització de màsters, fins a un màxim de 3 punts. Per cada màster: 1 punt. ..........

Per la realització de cursos o diplomes de duració igual o superior a 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts ..........

Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts ..........

Per la realització de cursos d'una duració entre 20 i 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts ..........

Per cada curs de 40 o més hores de duració: 0,40 punts ..........

Per cada curs de 20 o més hores de duració: 0,20 punts ..........

Total 2 (fins a 30 punts): ..........3. Experiència professional, fins a un màxim de 45 punts

3.1. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts ..........

3.2. Per cada mes complet de serveis prestats en un lloc d'alt càrrec, càrrecs intermedis, llocs directius o de lliure designació, o llocs amb funcions d'inspecció de servicis sanitaris: 0,20 punts

..........3.3. Per cada mes complet de serveis prestats en distinta categoria en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts ..........

3.4. Per cada mes complet de serveis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional en virtut de convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administració pública cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària en l'àmbit de la salut: 0,15 punts ..........

3.5. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administració pública o en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte: 0,05 punts

..........Total 3 (fins a 45 punts): ..........4. Altres activitats, fins a un màxim de 10 punts

4.1. Per la realització de treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 6 punts: ..........NACIONAL INTERNACIONAL

PUBLICACIONS × 0,5= × 1 =

CAP. DE LLIBRE × 0,7= × 1,4=

LLIBRE × 1= × 2=

TOTAL

4.2. Professor associat o titular o catedràtic en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb la universitat i amb programa de docència pregraduada, fins a un màxim de 2 punts ..........

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts ..........

4.3. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb certificat emés pel director d'aquestes, fins a un màxim d'1 punt. ..........

Per cada 12 mesos: 0,25 punts ..........

4.4. Per activitats com a tutor de residents, gaudi de beques d'estudi i/o investigació, així com per tindre altres mèrits o haver realitzat activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt. ..........

Total 4 (fins a 10 punts): ..........5. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts

Certificat de Coneixements Orals: 2 punts ..........

Certificat de Grau Elemental: 3 punts ..........

Certificat de Grau Mitjà: 4 punts ..........

Certificat de Grau Superior: 5 punts ..........

Total 5 (fins a 5 punts): ..........

Total barem (màxim 100 punts):

Mapa web