Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Miramar. Bases i convocatòria per a la provisió de quatre places d'agent de la policia local per consolidació d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8577 de 25.06.2019
Número identificador:  2019/5806
Referència Base de Dades:  005909/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1, C/C1
    Descriptors toponímics: MiramarBases i convocatòria per a la provisió de quatre places d'agent de la policia local per consolidació d'ocupació temporal. [2019/5806]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 103, de 30 de maig de 2019, i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Miramar, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir quatre places d'agent de policia local, per consolidació d'ocupació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents, es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província de València i en la seu electrònica d'aquest ajuntament.

Cosa que es fa pública perquè se'n prenga coneixement.Miramar, 31 de maig de 2019.– L'alcalde president: Asensio Llorca Bertó.

Mapa web