Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El pasado lejano: aproximación a la conducta y la ocupación del territorio en el paleolítico valenciano. CPI-18-131». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8309 de 04.06.2018
Número identificador:  2018/5349
Referència Base de Dades:  005509/2018
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El pasado lejano: aproximación a la conducta y la ocupación del territorio en el paleolítico valenciano. CPI-18-131». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-060). [2018/5349]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 20, en relació amb l'article 2.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, resol:Fer l'oferta pública d'una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d'acord amb les bases següents.Primera. Requisits generals dels aspirants

A més dels exigits en l'annex I de la present convocatòria, que es tenen que reunir al finalitzar el termini de presentació de sol·licituds:

1.1. Tenir nacionalitat espanyola o, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, o ser persona estrangera amb autorització o permís de residència o estància en Espanya.

Qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofertat deurà acreditar al menys el perís de treball y de residència, en el moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

1.3. Quan en l'annex I s'exigisca com a requisit un nivell d'idioma, els cursos reconeguts són els contemplats en la Taula d'Equivalències d'acreditació d'L2 de la UV, aprovada per Acord del Consell de Govern (ACGUV) 45/2013, actualitzat per l'ACGUV 169/2013, actualitzada per la Comissió de Llengües L2 de 2 de desembre de 2015.1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.1.5. No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, o no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d'aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d'emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.Segona. Sol·licituds

2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s'assenyalen en l'annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, adreçada a M. Consolación Mata Parreño, directora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, avinguda Blasco Ibáñez, número 28, 46010 València, al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Les instàncies presentades a les oficines de Correus s'han de presentar en sobre obert, perquè l'empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. En cas de no fer-ho d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.

2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i Serveis (RRHH-PAS) de la Universitat de València a les seues dependències de l'avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n'hi ha una còpia en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).Tercera. Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

3.1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.

3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició.

3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d'aquests documents acreditatius; n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.3.4. Tres mesos després d'haver acabat el procés de selecció i quan haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d'ofici.Quarta. Sistema selectiu

4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l'annex IV, els quals seran valorats per aquesta d'acord amb el barem que figura en l'annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies, no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als aspirants. El nombre d'aquells que passen a la fase d'entrevista, que serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d'Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web http://www.uv.es/pasinvest.

4.4. D'aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s'hi presenten constituïsquen una borsa de treball.

4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l'entrevista, el perfil dels candidats millor puntuats no s'ajusta totalment al perfil de la plaça i a les necessitats del projecte.Cinquena. Comissió avaluadora

5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l'annex IV d'aquesta convocatòria.

5.2. Els membres d'aquesta comissió s'han d'abstenir d'intervenir quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que estableixen els articles esmentats.

5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.5.4. El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en cada moment a allò que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la participació en la convocatòria de les proves selectives de conformitat amb allò establert en la Llei 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

6.2. El tractament de les dades relacionades amb la gestió d'aquesta convocatòria és la Universitat de València.

Delegat Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades en la Universitat de València (Ed. Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, València 46010, lopd@uv.es)

6.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de l'afectat/da:

– Publicació de les diferents resolucions en el tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), l'adreça de la qual és: http://www.uv.es/pasinvest

6.4. Les dades es conservaran i seran en el seu cas cancel·lades d'acord amb els següents criteris:

– les dades dels aspirants es conservaran indefinidament mitjançant la publicació de les resolucions de les diferents fases.

6.5. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remés des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al Delegat Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades en la Universitat de València.

6.6. L'autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments realitzats per la Universitat de València és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer Jorge Juan, 6 (28001-Madrid).

Lloc web:

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

6.7. Podeu consultar les nostres polítiques de privacitat a https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.htmSetena. Recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, dins el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l'endemà de la seua notificació.

Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs d'alçada, d'acord amb el que fixa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'administració, si s'escau, pot revisar les resolucions del tribunal, d'acord amb l'esmentada norma.València, 25 de maig de 2018.– La rectora, p. d. (DOGV 17.04.2018), el gerent: Joan Oltra i Vidal.

ANNEX ICondicions generals del lloc de treball ofert

1. Projecte: «El pasado lejano: aproximación a la conducta y la ocupación del territorio en el paleolítico valenciano. CPI-18-131». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport» segons l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, convocatòria per a 2017 per Resolució de 25 de gener de 2017.

2. Denominació i classificació del lloc de treball:

Tècnic/a superior de suport a la investigació.

Grup: A.

Subgrup: A1.

3. Jornada de treball: 35,5 hores setmanals.

4. Dotació de l'ajuda: la dotació de l'ajuda es destinarà a finançar, entre altres conceptes, la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per a 2018 serà de 1.262,50 euros (12 pagues)

5. Objecte i període:

Ordenar, classificar i confeccionar les bases de dades i inventaris dels materials faunístics procedents de les excavacions de la Cova de les Cendres.

El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.

6. Requisits:

Titulació per una Universitat Espanyola: llicenciatura/grau en Història o en Arqueologia, o titulació equivalent.

Màster en Osteoarqueologia.

7. Mèrits preferents:

Experiència en activitat arqueològica de camp en jaciments del Paleolític.

Experiència en classificació de material.

Coneixement contrastat de la classificació Osteoarqueològica.

Cursos especialitzats.

ANNEX IILa instància ha de contenir, si més no, les dades següents:

1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, NIF/NIE/passaport, telèfon de contacte i adreça.

2. Denominació del lloc de treball: tècnic/a superior de suport a la investigació.

3. Denominació del projecte: «El pasado lejano: aproximación a la conducta y la ocupación del territorio en el paleolítico valenciano. CPI-18-131» Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.4. Signatura i data de la sol·licitud.

5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».

6. Ha d'expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.

7. Ha d'estar adreçada al Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

ANNEX III

Barem1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punts per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:

– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5 punts.

– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.

– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.

3. Mèrits preferents relacionats en el punt 7 de l'annex I, experiència prèvia i coneixements concrets: fins a 4 punts.

4. Entrevista: fins a 2 punts.

ANNEX IVComissió avaluadora titular

Presidenta: M. Consolación Mata Parreño, professora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

Vocal 1: Valentín Villaverde Bonilla, professor del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

Vocal 2: Ivana Frasquet Miguel, professora del Departament d'Història Moderna i Contemporània.

Vocal 3: Pedro Pablo Ripollés Alegre, professor del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

Secretària: Ángeles Martí Bonafé, professora del Departament d'Història de l'Art.Comissió avaluadora suplent

Presidenta: Ernestina Badal García, professora del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.

Vocal 1: Clodoaldo Roldán García, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.

Vocal 2: Javier Esparcia Pérez, professor del Departament de Geografia.

Vocal 3: Teresa Canet Aparisi, professora del Departament d'Història Moderna i Contemporània.

Secretari: Pablo Pérez García, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània.

Mapa web