Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratoriTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7818 de 30.06.2016
Número identificador:  2016/4732
Referència Base de Dades:  004753/2016
 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF1088), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià. [2016/4732]

Aquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que fa a l'accés a l'ocupació pública i així utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció, d'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.Amb la finalitat d'atendre les necessitats de personal en aquesta administració pública encarregada del servei públic de l'Educació Superior, aquest Rectorat, de conformitat amb que disposa l'article 75 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; el Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, acorda:

Convocar proves d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori de la Universitat Politècnica de València, d'acord amb les bases següents.Primera. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a cobrir llocs del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori de la Universitat Politècnica de València, pel torn de promoció interna, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

1.2. La realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà al que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i la normativa que el desenvolupa.

Segona. Condicions generals dels aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a) Els aspirants que concórreguen a aquestes proves selectives hauran de ser personal funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València, del grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, haver-hi prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de tècnic mitjà de laboratori en el grup A, subgrup A2, i complir els requisits següents:

1. Trobar-se exercint el lloc amb destinació definitiva.

2. Que el lloc de treball ocupat es trobe classificat en la relació als llocs de treball d'aquesta Universitat Politècnica de València per a ser proveït pel grup de titulació A, subgrup A1/A2, sector d'administració especial, denominació del lloc tècnic superior de laboratori o tècnic mitjà de laboratori.

b) Estar en possessió del títol de llicenciat, títol d'enginyeria, d'arquitectura, grau o titulació equivalent, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, caldrà estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.2.2. Les condicions per a l'admissió a les proves, s'hauran de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.Tercera. Sol·licituds

3.1. Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives, ho haurà de fer constar en la sol·licitud segons el model que serà facilitat gratuïtament en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, sitis al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, sítia a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, sítia al carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia.

3.2. Les sol·licituds es dirigiran al rector de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València, en el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3.3. La presentació de sol·licituds es podrà efectuar en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, edifici 3F, planta baixa, al costat del Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071 València; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, Alcoi; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener.En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la instància figure datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds subscrites a l'estranger es podran cursar, en el termini expressat en la base 3.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les trametran seguidament a l'organisme competent.

3.4. Els drets d'examen seran de 28 euros amb dívuit cèntims, que s'ingressaran en el compte corrent número ES97 2038 6543 9060 0001 4194 –drets d'examen–, de Bankia.

La persona interessada ha d'adjuntar a l'esmentada sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet els drets d'examen. En cap cas la mera presentació i el pagament comportarà la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini establit i en la forma escaient, davant l'òrgan expressat en la base 3.2.

3.5. Exempcions i bonificacions en el pagament de la taxa d'examen:

3.5.1. Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició.

3.5.2. Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria especial, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició.

3.5.3. Tindran una bonificació del 50 per cent del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria general, que hauran d'acompanyar la sol·licitud del document acreditatiu d'aquesta condició, sent en aquest cas els drets d'examen de 14 euros amb nou cèntims.

3.6. La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt determina l'exclusió de l'aspirant.

3.7. En cap cas la presentació i el pagament a les oficines a què es fa referència suposa la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient.Quarta. Admissió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el rector dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que contindrà la relació provisional d'admesos i exclosos a la realització de les proves, així com els nomenaments dels membres que componen el tribunal de selecció.

4.2. Els aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la sol·licitud o realitzar les reclamacions que consideren convenients, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4.3. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar l'esmena en temps i forma, els aspirants comprovaran fefaentment no sols que no figuren en la relació provisional d'exclosos sinó, a més, que els noms i les dades consten correctament en les relacions d'admesos pertinents.

4.4. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, esmenats els defectes, si escau, i vistes les reclamacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva d'admesos i exclosos, i, almenys amb una antelació de 15 dies hàbils, la data, el lloc i l'hora de realització i començament dels exercicis, que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si és procedent, es publicarà també l'ordre d'actuació dels aspirants segons el que disposa la base 7.2.4.5. Els errors de fet que pogueren advertir-se, es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.Cinquena. Proves selectives

5.1. El procediment de selecció constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris:

5.1.1. Primer exercici.

Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s'especifiquen en el temari de l'annex I de la present convocatòria.

Aquest exercici es configurarà en forma de qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Les respostes en blanc i errònies no penalitzen.

La duració d'aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació.

5.1.2. Segon exercici.

Consistirà en una prova pràctica sobre el temari especificat en l'annex I i les funcions a desenvolupar en el lloc de treball.

La duració d'aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació.

5.2. En tots els exercicis, el tribunal adoptarà les mesures necessàries per a garantir-ne l'anonimat en la valoració, sempre que ho permeta la tipologia de l'exercici. S'anul·laran tots aquells que continguen alguna marca que poguera identificar-ne l'autor.

Sisena. Qualificació dels exercicis

6.1. En aquests exercicis es valorarà la capacitat d'aplicar els coneixements a les qüestions teòriques o a les situacions pràctiques que es plantegen, el treball sistemàtic, la capacitat d'anàlisi i la capacitat d'expressió escrita de l'aspirant.

6.2. El primer exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts per a ser declarat apte.6.3. El segon exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts per a ser declarat apte. Els criteris de correcció es faran públics amb anterioritat a la realització dels exercicis.

6.4. Els aspirants que hagen resultat aptes en els dos exercicis conformaran la relació d'aspirants aprovats.

6.5. Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el tribunal dictarà acord que fixarà la relació definitiva d'aspirants aprovats.

Setena. Desenvolupament de les proves selectives

7.1. Els exercicis tindran lloc a la ciutat de València.

El primer exercici es realitzarà al lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprova i es publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la llista definitiva d'admesos i exclosos de les proves objecte d'aquesta convocatòria, amb una antelació no inferior a quinze dies hàbils.

7.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Els membres del tribunal qualificador i el personal col·laborador no permetran l'accés a la sala on es realitze l'exercici d'aquelles persones que hi compareguen una vegada conclosa la crida dels aspirants convocats.En cas de realitzar-se l'exercici en diverses sessions, l'ordre d'intervenció dels aspirants començarà per la lletra M, seguint l'ordre alfabètic de cognoms segons la Resolució de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV 7740, 14.03.2016).

Els aspirants hauran d'acreditar-ne la personalitat mitjançant la presentació del DNI o del resguard amb fotografia, del passaport o del permís de conduir, sense que amb aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies confrontades d'aquests documents; així com de l'exemplar per a l'interessat de la sol·licitud d'admissió a les proves.

7.3. Començades les proves, l'anunci de la realització de la resta d'exercicis el farà públic el tribunal al local en què s'haja realitzat l'anterior; al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans, a l'edifici del Rectorat, i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, en l'adreça http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/ «Selecció i provisió», amb una antelació mínima de 48 hores.

Els aspirants perdran el seu dret quan es personen als llocs de realització una vegada s'hagen iniciat les proves, o per no assistir-hi, encara que es dega a causes justificades.Vuitena. Publicitat de les llistes

El tribunal elevarà al rector les llistes definitives dels aspirants que hagen superat les proves, per a la inserció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Novena. Coneixements de valencià

9.1. L'acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants que hagen superat les proves selectives, que disposa l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es podrà realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

a) Títol de Batxiller o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià.

b) Títol de l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià.

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

d) Certificat de grau mitjà de coneixements del valencià expedit o homologat pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.

9.2. Qui no puga acreditar aquests coneixements, conforme al que estableix el punt anterior, haurà de realitzar el curs específic de valencià a què es refereix l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Deu. Presentació de documents

10.1. En el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de les relacions definitives d'aprovats, els aspirants proposats hauran de presentar en el Servei de Recursos Humans d'aquesta Universitat Politècnica de València, a través del Registre General de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, CP 46071; al Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, situat en la plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; al Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, situat al carrer Paranimf, número 1, Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener, la documentació següent:

a) Llevat que conste en l'expedient personal, còpia confrontada del títol acadèmic exigible segons aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà d'adjuntar-se la credencial que acredite l'homologació.

b) Els aspirants amb discapacitat hauran de presentar document de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dels òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, així com la seua capacitat per a exercir les funcions que corresponguen a les vacants oferides.

c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. Amb aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de València, a fi de que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i expedisca el certificat mèdic que pertoque.10.2. Els aspirants seleccionats que, dins del termini establit en el punt anterior i tret de casos de força major, no presenten la documentació acreditativa es deduirà que no tenen algun dels requisits exigits i no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.Onze. Nomenament de funcionaris

Conclòs el procés selectiu i transcorregut el termini de presentació de la documentació, els qui l'hagen superat es nomenaran funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori d'aquesta Universitat Politècnica de València mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i quedaran adscrits com a funcionaris d'aquest grup als llocs que ocupaven amb caràcter definitiu.

Dotze. Informació respecte de les dades recollides

12.1. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per les persones interessades poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat personal, el titular del qual és la Universitat Politècnica de València, per a la gestió de les proves i concursos convocats per la Universitat i també per a la gestió de la borsa de treball que es puga constituir en acabar el procés selectiu.

12.2. El fitxer Personal quedarà sota la responsabilitat del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, al camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

12.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal.

12.4. Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

12.5. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

Tretze. Tribunal

13.1. El tribunal de selecció d'aquestes proves selectives serà nomenat pel rector en la resolució que faça pública la relació provisional d'admesos i exclosos, amb una antelació mínima d'un mes a la data del començament de les proves, i estarà compost per:

President, nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionari de carrera.

Quatre vocals, nomenats pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionaris de carrera.

Un secretari, nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionari de carrera, que actuarà amb veu però sense vot.

Així mateix, es designarà un tribunal suplent amb la mateixa composició.

D'acord amb l'article 60.3 del Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

13.2. El tribunal, per a la realització de les proves, podrà designar el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista que considere oportú.

13.3. Els membres del tribunal, així com el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista, se n'hauran d'abstenir i podran ser recusats per les persones interessades quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, s'haurà d'abstenir qui haguera realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Tots els membres del tribunal hauran de reunir els requisits establits en l'article 57.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i, almenys, la meitat més un d'aquests haurà de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements l'exigida per a l'ingrés.13.4. El tribunal, així com el personal col·laborador, ajudant i el personal especialista, podrà exigir dels aspirants, en qualsevol moment, que acrediten la identitat de conformitat amb el que preveu la base 7.2.13.5. A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra incidència el tribunal tindrà la seu a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

13.6. Serà aplicable al tribunal el que s'estableix en els articles 21 i 24.2 de l'annex IV, de Normativa sobre indemnitzacions per comissions de servei i gratificacions per assistències del pressupost de la Universitat Politècnica de València.

El tribunal tindrà la consideració d'òrgan col·legiat de l'administració i, en aquest sentit, estarà sotmés a les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.Catorze. Recursos

14.1. Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se potestativament un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb allò que s'ha previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament recurs contenciós administratiu davant l'òrgan competent, en el termini de dos mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la present resolució.

14.2. Contra els actes del tribunal, es podrà interposar recurs d'alçada davant del rector d'aquesta Universitat en el termini d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació del corresponent acord del tribunal.

València, 20 de juny de 2016.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANNEX ICodi del lloc: PF1088.

Denominació del lloc: tècnic mitjà de laboratori.

Unitat: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny.

Catalogació actual: grup A, subgrup A1/A2 20 E026.Funcions del lloc:

Sota la dependència de la direcció de l'Escola, d'acord amb el nivell de responsabilitat així com la dificultat tècnica del lloc, i atenent a la classificació d'aquest lloc, ha de dur a terme les funcions següents:

Funcions generals:

Responsabilitat sobre el personal de laboratori de menor qualificació.

Supervisar, dirigir i realitzar, si escau, les operacions necessàries per al funcionament correcte del laboratori/taller de conformitat amb les necessitats docents i investigadores.

Supervisar, dirigir i realitzar, si escau, la preparació, el muntatge i el manteniment de les pràctiques de laboratori, d'acord amb les especificacions del professorat responsable d'aquestes.

Col·laboració i suport tècnic al professorat en el desenvolupament de les classes pràctiques i els treballs de recerca, d'acord amb les especificacions del professorat responsable d'aquests.

Suport als professors i alumnes de projecte final de grau, final de màster, doctorat i crèdits de lliure elecció, en l'ús de les instal·lacions dels laboratoris.

Maneig, utilització i manteniment dels equips, els instruments i el material de laboratori, i supervisió de l'adquisició d'aquest.

Maneig i instal·lació de paquets informàtics a nivell d'usuari.

Maneig de PC a nivell d'usuari.

Realització de tots els treballs tècnics per als quals el capacite el nivell de coneixements exigit.

Gestionar l'inventari dels laboratoris.

Gestió i vigilància del compliment de les normes de seguretat i salut, emanades dels òrgans tècnics competents.

Gestió de residus en l'àmbit del propi lloc de treball.

Participar en els equips i/o grups de millora que s'establisquen en la unitat per al desenvolupament de plans de millora.

Suport a la preparació de la documentació que siga requerida per a la realització de les tasques anteriors.

I totes les funcions inherents al lloc de treball d'acord amb la categoria professional.Funcions específiques:

Instal·lació del programari dels ordinadors dels laboratoris necessari per a les assignatures que s'hi imparteixen, mitjançant el clonatge d'imatges a través d'un servidor, utilitzant programes de clonatge d'imatges.

Gestió i manteniment de la xarxa informàtica i l'armari de xarxa dels laboratoris (coomutador -switch-, connexions del cablejat de la xarxa als commutadors, etc.).

Gestió del programari dels ordinadors i altres equips informàtics d'aquests laboratoris, com ara: processadors de text, fulls de càlcul, bases de dades, paquets de disseny electrònic, paquets de disseny gràfic i tècnic.

Manteniment dels ordinadors que hi ha als laboratoris.

Manteniment, reparació i posada a punt de la instrumentació dels laboratoris (oscil·loscopis, generador de funcions, fonts d'alimentació i ordinadors).

Maneig dels equips dels laboratoris: oscil·loscopis, fonts d'alimentació, generador de funcions, impressores, traçadors, etc.).

Preparació i compra del material (components, muntatges, programes, equips) que siguen requerits per a les pràctiques i activitats docents.

Preparació de la documentació siga requerida per a les diverses acreditacions dels títols que utilitzen els laboratoris.

Funcions de control i gestió del funcionament del laboratori (relacions amb proveïdors, compra de materials, etc)

Programació d'Arduino i suport als alumnes en la realització de projectes que utilitzen Arduino.

Disseny, construcció i supervisió de circuits impresos necessaris per a les pràctiques que s'imparteixen als laboratoris.

Supervisió, manteniment i calibratge d'aparells i equips de mesura dels laboratoris.

Instal·lació i configuració de paquets informàtics en entorns de xarxa. Maneig i posada a punt dels equips informàtics dels laboratoris, i també del programari d'ús general i específic.

TemariBloc general1. La Llei Orgànica d'Universitats.

2. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València: Naturalesa i finalitats. Règim jurídic. De l'estructura de la Universitat. Del govern de la Universitat.

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.4. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal:

5. El pressupost de la Universitat Politècnica de València. El cicle pressupostari. Principis pressupostaris. L'elaboració i l'aprovació del pressupost de despeses i ingressos a la Universitat Politècnica de València. Modificacions pressupostàries. Gestió del pressupost d'ingressos. Gestió del pressupost de despeses.

6. La Llei de contractes del sector públic. Àmbit d'aplicació. Principis de contractació pública. L'expedient de contractació en les administracions públiques. Les parts en el contracte. La tramitació de l'expedient de contractació i adjudicació. Els contractes de subministraments i de serveis: principals característiques

7. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta als treballadors i participació d'aquests. Responsabilitats i sancions.8. Manual de drets i obligacions del personal de la Universitat Politècnica de València en matèria de seguretat i salut en el treball.

9. El Pla estratègic de la Universitat Politècnica de València.

10. Llei Orgànica 3/2007, 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol preliminar: objecte i àmbit de la llei. Títol I: El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació. Títol II, capítol I. Principis generals. Títol IV, capítol I. Igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral; capítol II: Igualtat i conciliació; capítol III: Els plans d'igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat. Títol V, capítol I: Criteris d'actuació de les administracions públiques.11. La Llei Orgànica 1/2004, 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Títol preliminar: objecte de la llei. Títol I, capítol I: En l'àmbit educatiu; capítol II: En l'àmbit de la publicitat i dels mitjans de comunicació. Títol II, capítol I: Dret a la informació, a l'assistència social integral i a l'assistència jurídica gratuïta; capítol III: Drets de les funcionàries públiques. Títol III, article 30. Títol I, capítol IV: Mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes.

12. L'entorn de treball del Windows. Connexió a la xarxa UPVNET. internet. Navegació. Recerques d'informació. La pàgina web de la UPV: La intranet. El correu electrònic. El correu web.

13. La seguretat en els equips informàtics personals. Les regles bàsiques de la navegació i el correu segurs. Antivirus i tallafocs.

14. Generació de documents bàsics amb el Word. Edició i impressió. Formats. Ortografia i gramàtica. Disseny de pàgines. Taules. Estils. Imatges i gràfics.

15. Càlculs elementals amb l'Excel. Generació, edició i impressió de fulls. Operacions bàsiques: Funcions. Gràfics. Generació i edició de diapositives i presentacions amb Powerpoint.

Bloc específic16. Configuració i maneig d'ordinadors. Sistemes operatius. Instal·lació i configuració del sistema.

17. El transistor a baixes freqüències.

18. Polarització i estabilització tèrmica del transistor.

19. Transistors d'efecte de camp.

20. El transistor a altes freqüències.

21. Amplificadors multietapes. Amplificadors realimentats.

22. Estabilitat i oscil·ladors.

23. Amplificadors operacionals.

24. Els circuits integrats com a blocs de construcció de sistemes analògics.

25. Sistemes i circuits de potència.

26. Sistema UNIX i LINUX.

27. Instal·lació, configuració, maneig i manteniment de recursos audiovisuals (videoprojectors, projectors d'opacs, micròfons i so d'aula, càmeres digitals, etc.).

28. Configuració, instal·lació en xarxa i local, maneig bàsic i manteniment de programes per a la docència de matèries tècniques (Autocad, ORCAD, Multisim, Matlab, etc.

29. Components ideals i reals dels circuits elèctrics lineals. Mètodes d'anàlisis. Teoremes generals dels circuits lineals.

30. Bandes d'energia en els sòlids. Partícules carregades. Intensitat de camp, potencial, energia.

31. El fenomen del transport en els semiconductors. Mobilitat i conductivitat. Densitat de corrent. Conductivitat. Els buits i els electrons en un semiconductor intrínsec

32. Característiques dels díodes d'unió. Circuits de díodes.

33. Característiques dels transistors. El transistor d'unió. El transistor en circuit obert.

34. Circuits digitals. Circuits integrats com a blocs de construcció de sistemes digitals.

35. Circuits integrats: fabricació i característiques.

36. Potència i energia elèctriques. Potència complexa. Millora del factor de potència.

37. Circuits elèctrics amb quadripols. Paràmetres i funcions de transferència. Acoblaments magnètics.

38. Anàlisi de circuits: amb components no lineals; en règim transitori; amb excitacions no senoidal. Harmònics.

39. Funcions de transferència i resposta dels sistemes.

40. Anàlisi i disseny de resposta en freqüència.

41. Instal·lacions elèctriques. Circuits d'enllumenat i força. Reglamentació. Tensions de seguretat. Proteccions en les instal·lacions elèctriques.

42. Transformadors i autotransformadors.

43. Microcontroladors PIC, Arduino, STM32.

44. Laboratori i Instal·lació de central fotovoltaica, funcionament, connexions, inversors i equips de mesura.

45. Sistemes mostrejats: Senyals mostrejats. Reconstrucció de senyals mostrejats. Transformada de Laplace d'un senyal mostrejat. Teoria de mostreig.

46. Sistemes discrets: transformada en Z. Aplicació de la transformació en Z a la resolució d'equacions discretes.

47. Funcions de transferència i diagrames de bloc. Representació de variables d'estat. Variables de fase. Variables físiques.

48. Representació de sistemes en llaç tancat. Efectes de la retroalimentació en el problema de retroalimentació de l'eixida.

49. Disseny de sistemes de control. Principis generals per al disseny de compensadors en sèrie emprant tècniques de resposta en freqüència.50. Alguns aspectes en la implementació del control per computador. Quantificació d'informació. Fonts d'error. Modelatge d'errors numèrics. Tècniques d'anàlisis.

51. Discretització de reguladors continus: reguladors PID discrets. Mètode d'aproximació de la resposta temporal.

52. Anàlisi i estabilitat de sistemes discrets. Errors de règim permanent. Equivalència entre els plans S i Z.

53. L'estructura de sistemes basats en microprocessador.

54. Desenvolupament d'un projecte d'un sii. Sistemes d'informàtica industrial.

55. La interfície amb el procés.

56. Mòdul de dades. Seqüenciació.

57. Mòdul de control.

58. La interfície gràfica de l'usuari

59. Organització preventiva en els centres.

60. Pantalles de visualització de dades. Riscos i mesures preventives. Instruccions per a l'usuari.

61. Seguretat en treballs de laboratori informàtic o electrònic. Riscos i mesures preventives.

62. Gestió d'equips de treball i màquines.

63. El procés d'implantació del sistema de gestió ambiental a la Universitat Politècnica de València.

64. Gestió dels residus no perillosos a la Universitat Politècnica de València. Normativa aplicable.

65. Gestió dels residus perillosos a la Universitat Politècnica de València. Normativa aplicable.Enllaços d'interès:

http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/751636normalv.html

http://www.sprl.upv.es

http://www.upv.es/medioambiente

Mapa web