Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de la Vilavella. Oferta d'ocupació pública per a l'any 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8542 de 07.05.2019
Número identificador:  2019/3832
Referència Base de Dades:  004176/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: La VilavellaOferta d'ocupació pública per a l'any 2019. [2019/3832]

Per Acord de la Junta de Govern Local d'aquest ajuntament de data 10 de març de 2019, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública corresponent a les places que a continuació s'assenyalen per a l'any 2019.

– Una plaça d'agent de policia local, per torn lliure, al ser d'aplicació la taxa de reposició del 115 %:

Personal funcionari.

Grup/Subgrup: C1 (art. 76 i DT 3a del TREBEP).

Escala: administració especial.

Subescala: serveis especials.

Classe: policia local.

Categoria: agent.

Plaça núm. 6 (vacant).

Denominació: policia local.

Complement de destinació: 16.

Complement específic: 654,64 €/mensuals.– Una plaça d'agent de policia local, per procés de consolidació d'ocupació:

Personal funcionari.

Grup/Subgrup: C1 (art. 76 i DT 3a del TREBEP).

Escala: administració especial.

Subescala: serveis especials.

Classe: policia local.

Categoria: agent.

Plaça núm. 2 (vacant).

Denominació: policia local.

Complement de destinació: 16.

Complement específic: 654,64 €/mensuals.En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.La Vilavella, 11 d'abril de 2019.– L'alcalde president: Manel Martínez Grau.

Mapa web