Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Cheste. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir cinc places d'agent de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8802 de 30.04.2020
Número identificador:  2020/3069
Referència Base de Dades:  003378/2020
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, subgrup C1. Títol de Batxiller o tècnic de Formació Professional
    Descriptors toponímics: ChesteBases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir cinc places d'agent de policia local. [2020/3069]

En el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 249, de 30 de desembre de 2019, apareixen publicades íntegrament les bases i convocatòria, i una correcció d'aquestes en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 25, de 6 de febrer de 2020, per a cobrir en propietat cinc places d'agent de la policia local (tres per torn lliure i dues per concurs de mobilitat) de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, categoria agent.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les bases mateix.Cheste, 8 d'abril de 2020.– L'alcalde: José Morell Roser.

Mapa web