Ficha disposicion

Ficha disposicion





Extracte de la Resolució de 2 de maig de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 el programa Bo Respir, Bo Centre de Dia i Bo Residència.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7780 de 12.05.2016
Número identificador:  2016/3288
Referència Base de Dades:  003258/2016
 



Extracte de la Resolució de 2 de maig de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 el programa Bo Respir, Bo Centre de Dia i Bo Residència. [2016/3288]

BDNS (Identif.): 304174.



De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans



Primer. Beneficiaris

1. Bo Respir: persones dependents, que trobant-se ateses habitualment en el seu domicili, necessiten l'atenció temporal en un centre especialitzat, per presentar un nivell de dependència que els fa necessitar les cures d'una altra persona per a la realització de les activitats habituals de la vida diària, i que eventualment no poden ser prestades pel seu cuidador habitual.

2. Bo Centre de Dia: persones que n'hagen sigut beneficiàries amb anterioritat, i mantinguen les condicions que els van donar lloc.



3. Bo Residència: persones que hagen sigut beneficiàries de la subvenció amb anterioritat i romanguen ingressades en centres residencials adherits al programa.



Segon. Finalitat

Convocar les subvencions, l'objecte de les quals és fomentar el següent:

1. Programa Bo Respir.

2. Programa per a finançar estades en centres de dia per a persones majors dependents.

3. Programa per a finançar estades en residències de tercera edat.



Tercer. Bases reguladores

Ordre 7/2016, de 7 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions relatives al programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de tercera edat (DOCV 7758, 12.04.2016).



Quart. Import

1. Programa Bo Respir: l'import de la subvenció serà determinat per la diferència entre el que el beneficiari pot aportar amb càrrec als seus ingressos i el cost de l'estada que sol·licita:

a) Bo Verd Residència = 1.600 € (impostos inclosos) – 80 % Renda per capita mensual de l'interessat.

b) Bo Blau Residència = (67 € impostos inclosos – 80 % Renda per capita diària de l'interessat) x 20.

c) Bo Blanc Residència = (152 € impostos inclosos – Doble Renda per capita diària de l'interessat) x 12

2. Programa per a finançar estades en centres de dia: el preu de la plaça, i per tant les quanties que serviran de base per al càlcul de les ajudes per a l'exercici 2016, serà de 845 € mensuals IVA i la resta d'impostos exigibles inclosos.

3. Programa per a finançar estades en residències: atenent a l'article 31 de l'Ordre 7/2016, els preus de les estades, i per tant les quanties que serviran de base per al càlcul de les ajudes per a l'exercici 2016, són:



Vàlids i semiassistits: 1.184 euros /mes (impostos inclosos).

Assistits: 1.438 euros /mes (impostos inclosos).

Supraassistits: 1.600 euros /mes (impostos inclosos).







Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució.



València, 2 de maig de 2016.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web