Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades de les ordres 45/19 i 46/19, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es convoquen proves selectives d'accés al subgrup C1, cos especialistes en l'administració del medi ambient C1-13, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2017.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8763 de 16.03.2020
Número identificador:  2020/2402
Referència Base de Dades:  002554/2020
 CORRECCIÓ d'errades de les ordres 45/19 i 46/19, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es convoquen proves selectives d'accés al subgrup C1, cos especialistes en l'administració del medi ambient C1-13, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2017. [2020/2402]

Publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8696, de 12 de desembre de 2019, les ordres 45/19 i 46/19, per les quals es convoquen proves selectives d'accés al subgrup C1, cos especialistes en l'administració del medi ambient C1-13, convocatòries 43/18 i 44/18, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 2017, s'ha advertit l'existència d'errades materials, d'una banda, en determinar l'acreditació dels coneixements de valencià en el segon paràgraf de la lletra e de les bases 10.2, de les esmentades convocatòries, i en transcriure, en l'annex I d'aquestes convocatòries, el temari corresponent a la part especial de les proves selectives.

L'apartat 2 de l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, permet rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, per la qual cosa s'esmenen les esmenatades ordres en els següents termes:Primera

En el segon paràgraf de la lletra e de les bases 10.2, de les esmentades convocatòries:

On diu:

«Segons el preceptuat en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives, acreditaran els seus coneixements de valencià en el corresponent Grau Mitjà o C1, mitjançant certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià...»;

Ha de dir:

«Segons el que es preceptua en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, les persones que superen les proves selectives acreditaran els coneixements de valencià en el corresponent grau elemental o B1, mitjançant un certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià...».Segona

En el temari específic corresponent a la part especial de l'annex I de la convocatòria 43/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i de la convocatòria 44/18, torn de promoció interna, modalitats A) promoció internen vertical; B) promoció interna horitzontal, i C) promoció interna mixta:Torn lliure, i promoció interna mixta i horitzontal (25 temes)1. Principals característiques ambientals de la Comunitat Valenciana: climatologia (règim tèrmic, règim pluviomètric, vents), edafologia (tipus de sòls i les seues característiques) i mitjà físic (principals formacions muntanyoses, principals rius, zones humides, principals zones protegides).

2. Principals formacions de vegetació natural de la Comunitat Valenciana. Característiques botàniques i culturals de les principals espècies de la flora silvestre valenciana. Característiques de les principals espècies de la fauna valenciana i els seus ecosistemes.

3. Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu reglament: Decret 98/1995, de 16 de maig. El Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).

4. Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Els espais naturals protegits. La Xarxa Natura 2000.

5. Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades, i s'estableixen categories i normes per a la seua protecció. Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg valencià d'espècies de flora amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació.

6. Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. Legislació autonòmica valenciana vigent sobre vies pecuàries.

7. Aprofitaments forestals. Definició i tipus d'aprofitaments.8. Selvicultura. Principals tractaments i tècniques de selvicultura. Dasometria. Cubicació d'arbres en peu i abatuts. Cubicació de fustes de xicotetes dimensions. Inventari forestal. Arbres tipus.

9. Incendis forestals. Causes, propagació, comportament, prevenció, tipus, parts i extinció d'incendis. Plans locals de cremes, índex de perill i les seues conseqüències.

10. El Pla especial davant el risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana. El plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals. Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell.11. Gestió i organització de l'ús públic de les forests. Ús recreatiu de les forests. Senderisme i esports de muntanya, circulació de vehicles per terrenys forestals, acampades i ús d'instal·lacions recreatives.12. Principals plagues i malalties que afecten la vegetació forestal de la Comunitat Valenciana. Tècniques de prospecció, control i lluita.13. La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana. Caça i acció de caçar. Espècies cinegètiques. Plans d'aprofitament cinegètic.

14. La pesca continental. Principals espècies piscícoles. Piscifactories. Legislació autonòmica valenciana sobre la matèria. Plans de pesca de la pesca fluvial.

15. Interpretació plànols topogràfics. Escales. Corbes de nivell. Càlcul sobre un plànol de distàncies reals. Pendents i altituds. Coneixement i utilització de la brúixola. Coneixement i utilització de sistemes GPS.16. Contaminació per soroll i vibracions. Fonts sonores ambientals. Mesures del soroll ambiental.

17. La protecció contra la contaminació acústica. Normes de limitació dels nivells de soroll i vibracions. Legislació i competències.18. La contaminació atmosfèrica. Principals contaminants i focus d'emissió. Emissió i immissió. Efectes de la contaminació atmosfèrica.19. La protecció del medi ambient atmosfèric. Normativa en matèria de limitació d'emissions i de qualitat de l'aire. El cas dels compostos orgànics volàtils.

20. Les xarxes de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica. Criteris d'ubicació i tipus d'estacions. Els plans de millora de la qualitat de l'aire.

21. El canvi climàtic i els gasos d'efecte hivernacle. Protocols i altres acords internacionals.

22. La prevenció i el control integrats de la contaminació. Instruments jurídics d'intervenció administrativa ambiental a la Comunitat Valenciana. Legislació i competències.

23. La vigilància i el control de la qualitat de les aigües de les zones humides de la Comunitat Valenciana. Problemàtica i principals contaminants.

24. Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats. Disposicions generals. Producció, possessió i gestió de residus. Règim sancionador. Gestió dels residus domèstics: competències municipals i supramunicipals. Els plans zonals de residus urbans a la Comunitat Valenciana.25. Protecció penal en matèria de medi ambient: especial referència a delictes contra l'ordenació del territori i el medi ambient.Promoció interna vertical (18 temes)1. Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i el seu reglament: Decret 98/1995, de 16 de maig. El Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).

2. Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. Els espais naturals protegits. La Xarxa Natura 2000.

3. Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades, i s'estableixen categories i normes per a la seua protecció. Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg valencià d'espècies de flora amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació.

4. Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. Legislació autonòmica valenciana vigent sobre vies pecuàries.

5. Aprofitaments forestals. Definició i tipus d'aprofitaments.6. Selvicultura. Principals tractaments i tècniques de selvicultura. Dasometria. Cubicació d'arbres en peu i abatuts. Cubicació de fustes de xicotetes dimensions. Inventari forestal. Arbres tipus.

7. El Pla especial davant el risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana. El plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals. Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell. Plans locals de cremes, índex de perill i les seues conseqüències.8. Gestió i organització de l'ús públic de les forests. Ús recreatiu de les forests. Senderisme i esports de muntanya, circulació de vehicles per terrenys forestals, acampades i ús d'instal·lacions recreatives.9. Principals plagues i malalties que afecten la vegetació forestal de la Comunitat Valenciana. Tècniques de prospecció, control i lluita.10. La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana. Caça i acció de caçar. Espècies cinegètiques. Plans d'aprofitament cinegètic.

11. La pesca continental. Principals espècies piscícoles. Piscifactories. Legislació autonòmica valenciana sobre la matèria. Plans de pesca de la pesca fluvial.

12. La protecció contra la contaminació acústica. Normes de limitació dels nivells de soroll i vibracions. Legislació i competències.13. La protecció del medi ambient atmosfèric. Normativa en matèria de limitació d'emissions i de qualitat de l'aire. El cas dels compostos orgànics volàtils.

14. Les xarxes de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica. Criteris d'ubicació i tipus d'estacions. Els plans de millora de la qualitat de l'aire.

15. La prevenció i el control integrats de la contaminació. Instruments jurídics d'intervenció administrativa ambiental a la Comunitat Valenciana. Legislació i competències.

16. La vigilància i el control de la qualitat de les aigües de les zones humides de la Comunitat Valenciana. Problemàtica i principals contaminants.

17. Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats. Disposicions generals. Producció, possessió i gestió de residus. Règim sancionador. Gestió dels residus domèstics: competències municipals i supramunicipals. Els plans zonals de residus urbans a la Comunitat Valenciana.18. Protecció penal en matèria de medi ambient: especial referència a delictes contra l'ordenació del territori i el medi ambient.València, 10 de març de 2020.– La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web