Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 4 de març de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de turisme en l'exteriorTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7737 de 09.03.2016
Número identificador:  2016/1627
Referència Base de Dades:  001763/2016
 Extracte de la Resolució de 4 de març de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques professionals en les conselleries de turisme en l'exterior (oficines espanyoles de turisme). [2016/1627]

BDNS(Identif.): 301918De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

 

Primer. Beneficiaris

Persones físiques, que reunisquen els requisits continguts en les bases reguladores, aprovades i publicades, segons es conté en el punt tercer del present extracte.

 

Segon. Objecte

Modalitat de les beques convocades

Una beca en l'oficina de la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a París.

Els candidats/es hauran d'acreditar domini oral i escrit de l'idioma francés.

 

Una beca en l'oficina de la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a Londres.

 

Una beca en l'oficina de la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a Brussel·les.

Els candidats/es hauran d'acreditar domini oral i escrit de l'idioma francés.

 

Una beca en l'oficina de la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a l'Haia

Els candidats/es hauran d'acreditar domini oral i escrit de l'idioma neerlandés.

 

Una beca en l'oficina de la Conselleria de Turisme de la Missió Diplomàtica d'Espanya a Berlín.

Els candidats/es hauran d'acreditar domini oral i escrit de l'idioma alemany.

 

Duració de les beques

El període de duració serà de 12 mesos des de la data que s'indique en la resolució de concessió que serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els mesos corresponents a l'any 2017 quedaran condicionat a l'existència de consignació en aqueix exercici pressupostari.

 

Tercer. Bases reguladores

Incloses en l'annex de la present resolució:

Base primera. Objecte

Base segona. Nombre i organisme en què s'efectuaran les pràctiquesBase tercera. Requisits que han de tindre els sol·licitants

Base quarta. Duració de la beca

Base quinta. Dotació econòmica individual i pagament de la beca

Base sexta. Termini, lloc i forma de presentació de les sol·licituds

Base sèptima. Comissió avaluadora i procés de selecció

Base octava. Criteris i baremació de mèrits personals

Base novena. Resolució i notificació.

Base desena. Drets i obligacions de la persona beneficiària

Base onzena. Obligacions de l'entitat concedent

Base dotzena. Situacions de la persona beneficiària de la beca i règim d'incompatibilitats

Base tretzena. Facultats d'interpretació i incidències

Base catorzena. Pèrdua del dret al cobrament i reintegrament

 Quart. Quantia

La dotació econòmica de cada una de les beques serà de vint-i-sis mil huit-cents huitanta euros (26.880 €) bruts anuals.

 

Quint. Termini representació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació del present extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Sext. Altres dades

Sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica, tal com estableix l'article 2 de l'Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Per a això, hauran d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es, https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio apartat «Servicis OnLine» http://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/sel_buscador i a través de les adreces d'internet:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16334

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16334 (en valencià)Criteris de valoració

Apareixen detallats en la base octava de les bases reguladores.Resolució i notificació

La resolució de concessió es dictarà pel president de l'Agència Valenciana del Turisme i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i contindrà la relació de persones beneficiàries, així com una borsa de reserva per cada beca.

La publicació d'aquesta resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet www.gva.es, i en la pàgina web www.turisme.gva.esValència, 4 de març de 2016.– El president de l'Agència Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.

Mapa web