Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Medicina Intensiva d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 25 de novembre de 2016.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7976 de 09.02.2017
Número identificador:  2017/932
Referència Base de Dades:  001401/2017
 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Medicina Intensiva d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 25 de novembre de 2016. [2017/932]

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 25 de novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual convoca un concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Medicina Intensiva d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 7929, 01.12.2016), aquesta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics resol:Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos que figura en l'annex I.Les persones aspirants poden, en cas d'errada o exclusió, esmenar les errades en què hagen incorregut en la seua sol·licitud o realitzar les al·legacions que consideren convenients en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Amb aquest fi es facilita model d'esmena que es reprodueix en l'annex II.València, 30 de gener de 2017.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

ANNEX IAccés

Lliure: torn d'accés lliure.

Div. Func.: diversitat funcional.Causes d'exclusió

I: no acredita els requisits per a participar pel torn de promoció interna.

D: no hi figura el número de DNI o passaport.

N: nacionalitat no d'acord amb les normes de la convocatòria.

E: no declara reunir les condicions exigides en la convocatòria.

S: no firma la instància.

A: no acredita el pagament de les taxes, paga un import incorrecte o el pagament es realitza fora de termini.

P: instància presentada fora de termini o no acredita el segell i la data de registre.

H: no ha emplenat la data de naixement, o aquesta no és conforme amb les normes de la convocatòria.

C: no acredita còpia compulsada del certificat de diversitat funcional igual o superior al 33 %.

F: no acredita còpia compulsada del certificat de família nombrosa o família monoparental d'acord amb les normes de la convocatòria.

X: no consta en la llista d'aspirants admesos i exclosos.ANNEX II

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS I ECONÒMICS

Servei de Planificació, Selecció i Provisió de PersonalESMENA D'EXCLUSIONSNom i cognoms: ...

DNI: ...

Categoria a la qual es presenta: ...DeclarePrimer

Que he sigut exclòs/osa per les causes següents:

(marqueu amb una creu les causes concretes d'exclusió)I. No acreditar els requisits per participar pel torn de promoció interna

D. No haver emplenat el número de DNI o passaport

N. Nacionalitat no d'acord amb les normes de la convocatòria

E. No declarar que reunisc les condicions exigides en la convocatòria

S. No firmar la instància

A. No acreditar el pagament de les taxes, taxes pagades fora de termini o haver pagat un import erroni

P. Instància presentada fora de termini o no acreditar el segell i la data de registre

H. No haver emplenat la data de naixement, o no ser aquesta conforme amb les normes de la convocatòria

C. Per al cas de personal presentat per la quota de diversitat funcional: no haver aportat fotocòpia compulsada del certificat de diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % o no aportar la documentació d'acord amb les normes de la convocatòria

F. En el cas de família nombrosa o monoparental, no haver aportat fotocòpia compulsada del certificat d'acord amb les normes de la convocatòria

X. No constar en la llista d'aspirants admesos i exclososSegon

Que sol·licite l'esmena de l'error, per a la qual cosa:

(marqueu amb una creu les esmenes que pertoquen)I. Aporte fotocopia compulsada de documentació que acredita el compliment dels requisits per participar pel torn de promoció interna.D. Aporte fotocòpia del DNI o passaport.

N. Aporte fotocòpia del document que acredita que la nacionalitat és conforme amb les normes de la convocatòria.

(Els aspirants de qualsevol nacionalitat que siguen casats amb nacionals espanyols han d'aportar una còpia compulsada del llibre de família.)

E. Declare que reunisc les condicions exigides en la convocatòria

S. Declare la meua voluntat de firmar la instància, la qual cosa ratifique amb la firma d'aquest escrit

A. Aporte una fotocòpia de la instància amb el segell de registre en què figura el pagament de la taxa realitzat en termini i per l'import corresponent a la categoria i, si és el cas, justificant bancari

(En el cas de personal exclòs de la quota de diversitat funcional i ara exclòs per impagament de taxes, així com el personal que ha pagat import erroni, han de realitzar el pagament de taxes complet amb una nova instància i aportar el justificant en el termini d'esmenes.)P. Aporte una fotocòpia de la instància amb el segell de registre acreditatiu del lliurament en termini.

H. Aporte una fotocòpia del document acreditatiu de la data de naixement d'acord amb les normes de la convocatòria.

C. Aporte una fotocòpia compulsada del document acreditatiu del grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % d'acord amb les normes de la convocatòria.

F. Aporte una fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de família nombrosa o monoparental d'acord amb les normes de la convocatòria.

X. Aporte una fotocòpia compulsada de la sol·licitud presentada.

I sobre la base del que s'ha indicat,Sol·licite:

Ser admés/esa en el procés selectiu referit.(Lloc i data) ..., ... de ... de 2017Firma: ...

Mapa web