Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE 18/2012, de 28 de desembre de 2012, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen les ajudes dirigides al suport de la maternitat: «Primers dies», en l'exercici 2013.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6962 de 11.02.2013
Número identificador:  2013/1424
Referència Base de Dades:  001392/2013
 ORDE 18/2012, de 28 de desembre de 2012, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen les ajudes dirigides al suport de la maternitat: «Primers dies», en l'exercici 2013. [2013/1424]

En el marc de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té entre els seus objectius garantir l'atenció integral de la família com a nucli natural i fonamental de la societat, així com dels elements humans que la componen, en especial dels més vulnerables, atenent aquelles problemes que puguen incidir en el seu benestar, per a previndre'ls o esmenar-los.

A la Conselleria de Benestar Social, en concret, li correspon fomentar la protecció i promoció de l'organització familiar, enfortir l'estructura familiar, i amb això protegir a cada persona que la integra.En esta responsabilitat, la Conselleria de Benestar Social desenrotlla un projecte global d'actuació, «Programa + Vida», per a generar i mantindre una cultura de família, una cultura de vida, un llenguatge positiu de suport a la maternitat i paternitat, i integrar recursos i mesures econòmiques, i d'una altra índole, dirigides a les mares i als pares, que afavorisquen la criança de la seua descendència.

Dins d'este projecte destaca la protecció del dret a la vida en formació i l'assessorament a les mares i pares durant l'embaràs. Així, la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat, considera fonamental el dret a la vida en formació, així com la protecció del dret de les mares gestants que estiguen decidides a tindre el seu fill o filla, posant els mitjans necessaris de caràcter social, educatiu i sanitari adequats per a això.

Per això, i a través d'esta orde, es convoquen les ajudes i subvencions destinades a donar suport a les entitats que garantisquen i protegisquen el dret a la vida en formació, promoguen una cultura de vida, donen suport a la maternitat, i atenguen les mares tant durant l'embaràs com en el període posterior a la maternitat, així com a les mares que són menors d'edat i estan tutelades per la Generalitat.

En conseqüència, fent ús de les facultats que em conferixen l'article 47.11 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i el Decret 193/2012, de 24 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social,ORDENEPrimer. Objecte

Esta orde té com a objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de les ajudes per a l'exercici 2013, per mitjà del procediment de concurrència competitiva, dirigides a entitats que no tinguen finalitat lucrativa que desenrotllen projectes dirigits a la protecció del dret a la vida en formació, i de suport i assessorament a les mares i els pares durant l'embaràs i la criança, així com a les mares menors tutelades per la Generalitat.Segon. Objectius específics

Són objectius específics d'esta orde:

1. Realitzar actuacions de caràcter social que afavorisquen la protecció de les mares gestants que vullguen tindre els seus fills i filles i proporcionar-los els recursos materials i assistencials per a la seua atenció.

2. Protegir la vida en formació i promocionar els recursos del «Programa + Vida».

3. Realitzar campanyes de prevenció a través de l'educació afectiva i sexual.

4. Donar suport a la continuïtat dels estudis en el cas de mares adolescents.

5. Contribuir al sosteniment d'entitats.

Tercer. Convocatòria

S'aprova la convocatòria d'ajudes per a l'any 2013, que es regiran pel que disposen les bases establides en l'annex I d'esta orde, junt amb els models de sol·licitud i de justificació que l'acompanyen.

Quart. Finançament

1. Els aspectes regulats en esta orde s'aplicaran sense perjuí de totes les normes que regisquen el règim jurídic pressupostari de l'administració de la Generalitat. Si la Llei de Pressupostos o la normativa aplicable establiren condicions distintes, s'aplicaran les que siguen procedents.2. Esta orde d'ajudes serà finançada amb càrrec al capítol IV del pressupost de gastos de la Generalitat per a l'exercici 2013, programa 323.10 Promoció de les famílies i les dones, línia de subvenció T7134, per un import màxim estimat de 100.000,00 euros.3. L'eficàcia d'esta convocatòria queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre les ajudes previstes en els Pressupostos de la Generalitat de l'exercici econòmic de l'any 2013. Mentres no existisca eixe crèdit no es dictarà cap resolució sobre les sol·licituds d'ajuda realitzades a l'empara d'esta orde.4. La Conselleria de Benestar Social, una vegada aprovada i publicada la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2013, publicarà mitjançant una resolució les dotacions pressupostàries màximes per a les ajudes convocades i les línies de subvenció destinades a finançar-les, així com les modificacions, si és el cas, respecte a la manera de pagament i de justificació. Els dits crèdits tindran caràcter limitador i no podran concedir-se subvencions una vegada que estos s'hagen esgotat.Quint. No-subjecció a polítiques de competència

Les ajudes concedides en esta orde no necessiten la seua notificació a la Comissió Europea, per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Models

A esta orde s'acompanyen els models següents:

Annex II. Sol·licitud d'ajuda.

Annex III. Model de justificació.

Annex IV. Model de domiciliació bancària.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament

La persona titular de la Subsecretaria de la Conselleria de Benestar Social i la persona titular de la Direcció General de Família i Dona queden facultades perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopten les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d'esta orde.Segona. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Tercera. Recursos contra la convocatòria

Esta orde, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició, o bé directament podrà interposar-se contra ella recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la persona titular de la Conselleria de Benestar Social, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjuí que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.València, 28 de desembre de 2012La consellera de Benestar Social

ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA

ANNEX I

BasesTÍTOL I

De les entitatsPrimera. Entitats sol·licitants

Als efectes d'esta orde, podran ser entitats sol·licitants les entitats privades que no tinguen finalitat lucrativa i les fundacions de titularitat pública.Segona. Requisits generals de les entitats sol·licitants

Les entitats han de complir els requisits següents:

1. Estar legalment constituïdes.

2. No tindre finalitats lucratives.

3. Tindre com a fi primordial en els seus estatuts garantir i protegir el dret a la vida en formació, la protecció a les mares gestants que estiguen decidides a tindre el seu fill o filla, així com la protecció a la família, i la creació d'una cultura de vida; o bé que es desprenga de la seua actuació general que les dites accions estan entre els seus fins.

4. Estar inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats, de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, prèviament a la concessió de l'ajuda. Excepte les fundacions de titularitat pública que estan exceptuades del requisit de la inscripció.5. Complir amb els requisits establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no incórrer en les prohibicions que, per a obtindre la condició de beneficiari/ària de subvencions, s'establixen en l'article 13, apartats 2 i 3 de l'esmentada Llei 38/2003.

TÍTOL II

Característiques de les ajudesTercera. Conceptes subvencionats

Les ajudes podran concedir-se pels conceptes següents:

1. Personal: pagament dels salaris i la Seguretat Social del personal professional que intervé en els distints programes i servicis previstos en l'àmbit de la present orde.

2. Sosteniment: altres gastos necessaris per al funcionament d'estos programes i servicis, excepte els expressament exclosos.

3. Agrupació de conceptes: La resolució unificarà els conceptes de personal i sosteniment. No obstant això, a fi de garantir que es desenrotlla adequadament l'actuació, s'indicarà la tipologia i el nombre mínim del personal subvencionat que ha d'atendre-la, llevat que el programa es realitze exclusivament amb personal voluntari.Quarta. Criteris generals per a determinar la quantia de la subvenció

La quantia que podrà concedir-se, atendrà els criteris generals següents:

1. Adequació dels gastos.

Només seran subvencionats aquells que estiguen previstos i siguen adequats per a l'objecte de la subvenció. Si se sol·licita la subvenció per a actuacions o conceptes que no es dediquen de manera exclusiva a l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, l'entitat indicarà en la sol·licitud el percentatge que s'assigna al programa per al qual sol·licita la subvenció.

2. Gastos de personal

El personal ha d'estar en situació regular de contractació.

La subvenció que s'atorgue per este concepte es basarà en la titulació requerida per a ocupar el lloc i no en aquella titulació de la persona que l'exercix. Si el lloc permet més d'un grup de titulació: titulat superior i mitjà, per exemple, la subvenció es determinarà basant-se en la titulació que va ser requerida per a contractar a qui l'ocupe en l'actualitat.En cap cas no seran subvencionades quantitats superiors al cost efectiu de la persona que realitza el treball. Per a calcular eixe cost es tindrà en compte qualsevol concepte que estiga inclòs en la nòmina de mode regular, així com el gasto de Seguretat Social, impostos, etc. que aporta l'entitat.

3. Gastos de sosteniment. Podran subvencionar-se:

a) Els que siguen necessaris per a la realització del programa o servici, com ara, assegurances, tributs, gastos de local, telèfon, desplaçaments, reparacions, lloguers, i altres de semblants.

b) Els gastos realitzats pel personal que presta els seus servicis per a l'entitat de manera voluntària, i les prestacions continuades de servicis realitzades per professionals, encara que no cobrisquen tot el període subvencionat.

c) Desplaçaments: només seran subvencionats si l'àmbit territorial d'actuació del programa o servici és superior al municipal. No obstant això, si s'incloguera en la nòmina podrà consignar-se com a gastos de personal.

d) Assistències a congressos, jornades, i semblants, de professionals i/o de dones gestants o que estiguen en el primer període de criança, així com els gastos necessaris per a la seua preparació i desenrotllament. Podrà subvencionar-se qualsevol gasto amb esta finalitat, però en este supòsit, abans d'efectuar el pagament, els actes hauran de comptar amb el vistiplau de la Direcció General de Família i Dona, com a constatació que l'acte és adequat a les característiques del programa de Primers dies.Quinta. Exclusions

Queda expressament exclòs de les ajudes previstes en esta orde, el següent:

1. Imports corresponents a altres exercicis econòmics.

2. Quotes pagades per les persones físiques a associacions o federacions.

3. Gastos sumptuaris.

4. Gastos que no es corresponguen amb l'activitat exercida pel programa o servici subvencionat.

5. Sancions hagudes per incompliments fiscals.6. Imports de l'Impost sobre el Valor Afegit, si l'entitat no estiguera exempta.Sexta. Limitacions en la concessió de les ajudes

1. L'import de les subvencions concedides no podrà, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superar el cost de l'activitat que han de desenrotllar les entitats beneficiàries.

2. Llevat del fet que hagen de complir-se els requisits exigits per a cada tipus de subvenció, la Conselleria de Benestar Social no condicionarà ni assumirà obligacions derivades de les condicions i els requisits que l'entitat exigisca per a accedir al lloc, titulació, mode de contractació, o relació laboral, del personal dels programes o servicis subvencionats, sinó que seran les entitats o les persones titulars d'este, les que respondran amb caràcter exclusiu.

3. Sense perjuí dels criteris de valoració que s'establisquen, la concessió d'una subvenció a l'empara d'esta orde no comporta per a la Conselleria de Benestar Social cap obligació de mantindre-la en els pròxims exercicis, bé siga totalment o parcialment.Sèptima. Subcontractació de les activitats subvencionades

No podrà subcontractar-se cap percentatge de l'activitat subvencionada.

No obstant això, no es consideraran subcontractació les actuacions realitzades per personal voluntari que estiguen previstes en el programa subvencionat, les prestacions de servicis realitzades per professionals el mode de pagament de les quals es realitze per factura, ni la realització d'actuacions per a les quals siga necessari contractar empreses externes per no constituir activitats pròpies de l'entitat, com ara l'organització d'esdeveniments per a divulgar les seues actuacions, la seua difusió i altres que puguen considerar-se incloses en este concepte.

TÍTOL III

ProcedimentCAPÍTOL I

Iniciació del procedimentOctava. Terminis de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Novena. Lloc de presentació

1. La sol·licitud es presentarà per triplicat segons l'annex II d'esta orde, la qual estarà a disposició de les persones sol·licitants en les direccions territorials de la Conselleria de Benestar Social, en les oficines PROP i en la pàgina web de la Generalitat.

2. Les sol·licituds s'hauran de presentar, junt amb la documentació requerida, en el registre de la direcció territorial de la Conselleria de Benestar Social que siga procedent, atesos els criteris següents:

a) En la província on es desenrotlle l'actuació per a la qual se sol·licita la subvenció, si l'àmbit d'esta és provincial i l'entitat té la seu en eixa província.

b) En la província on tinga la seu l'entitat, si l'actuació té un àmbit major a una província i l'entitat té la seu a la Comunitat Valenciana.c) En la província on més implantació es preveu que tinga l'actuació si fóra subvencionada, si l'entitat no té la seu a la Comunitat Valenciana.

3. També podran presentar-se en els altres llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.4. La presentació de les sol·licituds en les oficines de correus haurà d'ajustar-se als requisits establits en l'article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regula la prestació de servicis postals.Deu. Documentació

La documentació a presentar, serà original, o legalitzada per notari, o compulsada, si és còpia, i totes les entitats han de presentar la següent:

1. Sol·licitud correctament omplida en tots els seus apartats, firmada pel representant amb autorització acreditada per a això.

2. Autorització expressa a la Conselleria de Benestar Social, subscrita en el model de sol·licitud, perquè esta comprove telemàticament les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant que estiguen en poder de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

Si no dóna eixa autorització, haurà d'aportar la còpia del CIF de l'entitat.

3. Estatuts de l'entitat i les seues modificacions.

4. Si es tracta d'una entitat que no està inscrita, la sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, excepte fundacions de titularitat pública exemptes de la inscripció.

5. Memòria d'activitats amb el mateix fi que s'hagen realitzat durant l'exercici de 2012.

Si no s'han fet actuacions d'este tipus en l'exercici anterior, escrit que indique esta circumstància.

Si l'entitat ja va tindre subvencionada la mateixa actuació, a l'empara de l'Orde 9/2012 de 24 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a la maternitat: Primers dies, en l'exercici 2012, es donarà la primera per presentada si l'entitat aporta en el termini la memòria de desenrotllament del programa o servici subvencionat que es contempla en la dita orde.

6. Projecte i cronograma del programa per a 2013, indicant les activitats a realitzar i les actuacions que es preveuen realitzar.

7. Autorització expressa a la Conselleria de Benestar Social, subscrita en el model de sol·licitud, perquè esta obtinga, de forma directa, l'acreditació, per mitjà de certificats telemàtics, que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la mencionada llei.Si no dóna el seu consentiment, haurà de presentar els certificats que acrediten el compliment d'eixes obligacions, o, si no hi ha obligació de presentar les declaracions o documents a què es referixen eixes obligacions, acreditarà el seu compliment per mitjà de declaració responsable.8. Declaració responsable del representant legal de l'entitat sol·licitant on es faça constar que s'ha complit l'obligació del reintegrament dels deutes amb l'administració, segons el que disposa l'article 25 del reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.9. Nòmines de les persones treballadores que consten en la sol·licitud de subvenció, on s'incloga el grup de cotització.

Si estes persones encara no estan contractades, escrit que indique el grup de cotització així com les quanties totals previstes en les nòmines, desglossades les distintes partides que s'hi inclouran, especificant la part que correspondria aportar a la pròpia empresa en concepte d'impostos, seguretat social, i altres gastos socials.

10. Si el compte bancari a través del qual se sol·licita el pagament, si és el cas, no estiguera d'alta en la Generalitat, o s'hagen de modificar les dades, per a efectuar els pagaments a l'entitat, haurà d'aportar-se, a més:

a) Document que indique eixe punt.

b) Acreditació, si és el cas, del poder de representació de la persona jurídica.

c) Document d'identificació: NIF, CIF, NIE, passaport, targeta de resident, VAT o equivalent, corresponent al titular de les dades.

d) Acreditació de la titularitat del compte bancari del tercer.

e) Model de domiciliació bancària.Onze. Inici i tramitació

1. L'inici i tramitació del procediment s'ajustarà al que establix la present orde i, amb caràcter general, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. La tramitació de l'expedient correspondrà a la direcció territorial davant de la qual estiga obligada l'entitat a presentar la sol·licitud.

3. S'obrirà un expedient per cada sol·licitud i programa que presente l'entitat.Dotze. Esmena de la sol·licitud i arxiu de l'expedient

1. Rebudes les sol·licituds, i incoat l'expedient, les direccions territorials de Benestar Social verificaran que la sol·licitud reunix els requisits exigits i s'acompanya la documentació que d'acord amb esta orde resulte exigible. En el cas de no ser-ho, a l'entitat interessada se li comunicarà la causa que impedix la continuació del procediment i serà requerida perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que de no fer-ho, es tindrà per desistida de la petició, prèvia resolució d'arxiu, la qual haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 71 de la referida norma.

2. Esta resolució serà dictada, per delegació, per la persona titular de la direcció territorial de la Conselleria de Benestar Social. A l'adoptar-se per delegació, s'indicarà expressament esta circumstància, serà considerada com dictada per l'òrgan delegatori i esgotarà la via administrativa. Contra la qual podrà interposar-se directament recurs davant de l'orde jurisdiccional contenciós administratiu, en la forma, termini, i condicions, que determina la llei reguladora de la dita jurisdicció. No obstant això, prèviament es podrà interposar, potestativament i segons siga procedent, recurs de reposició conforme a l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL II

Ordenació e Instrucció del procedimentTretze. Ordenació i instrucció de l'expedient

La secció que corresponga segons l'organització interna de la direcció territorial de Benestar Social, a la vista de la documentació de l'expedient i de les obligacions que s'adquirisquen per la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que s'estime oportuns i realitzar les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de resoldre la sol·licitud.Catorze. Estudi de l'expedient

1. Completada la instrucció de l'expedient, la secció corresponent, atenent a la tipologia de l'actuació i l'organització interna de la direcció territorial, procedirà a valorar l'actuació i elaborar les plantilles tècniques d'estudi segons el model que s'elabore per instrucció interna de la Direcció General de Família i Dona. Les plantilles seran firmades per la persona titular de la direcció del servici corresponent i tindran el vistiplau de la persona titular de la direcció territorial.2. Si la sol·licitud d'inscripció en el Registre General de Titulars d'Activitats, de Servicis i Centres d'Acció Social de la Comunitat Valenciana, està en tràmit en el moment d'elaborar les plantilles tècniques d'estudi, la direcció territorial de Benestar Social informarà si els fins d'actuació de l'entitat sol·licitant s'adeqüen a l'àmbit de la subvenció sol·licitada.

3. Serà remesa una còpia completa de l'expedient a la Direcció General de Família i Dona, la plantilla tècnica de valoració i una relació de les entitats sol·licitants en què s'indique el número d'expedient i la versió que s'ha assignat a les seues dades bancàries en la comptabilitat de la Generalitat.

4. Igualment, la direcció territorial de la Conselleria de Benestar Social, com a òrgan instructor, remetrà a la Direcció General de Família i Dona un informe on conste que de la informació que es troba en el seu poder, es desprén que les entitats sol·licitants complixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes, conforme disposa l'article díhuit, apartat 1.B), punt b), de l'Acord de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l'exercici de la fiscalització del gasto.Quinze. Comissió de valoració

1. Rebuda la plantilla tècnica i l'expedient en la Direcció General de Família i Dona, la comissió de valoració que es constituirà a este efecte l'avaluarà.

2. La comissió de valoració estarà composta per la persona titular de la Subdirecció General de Família i Dona, qui actuarà com a presidenta, i les persones titulars de les direccions de servici de la Direcció General de Família i Dona, una de les quals actuarà com a secretària.

3. A l'esmentada comissió de valoració podrà ser convocat el personal de les direccions territorials i/o de la Direcció General de Família i Dona que s'estime procedent.Setze. Criteris de valoració de les sol·licituds i proposta

1. Basant-se en els criteris d'este apartat, i en la resta de requisits i condicions d'esta orde d'ajudes, la comissió de valoració elaborarà les propostes de concessió o denegació de les ajudes, les quals seran elevades a la persona titular de la Direcció General de Família i Dona perquè resolga com estime procedent.

2. La ponderació dels distints criteris es realitzarà sobre 100 punts, i no seran computats com a criteri de valoració els mínims exigits per a participar en la convocatòria.

3. Una vegada valorades les sol·licituds es concedirà allò que siga procedent a totes aquelles que aconseguixen un mínim de 60 punts. Després de ser resoltes, es procedirà a concedir les següents, atenent els crèdits disponibles.

4. La quantia econòmica de les subvencions serà de major a menor, d'acord amb la puntuació obtinguda

5. Seran desestimades les sol·licituds que, després de l'estudi del projecte, no arriben als 45 punts.

6. Els criteris a tindre en compte en el procés de valoració de les sol·licituds presentades seran:

a) Valoració del projecte presentat.

Es tindrà en compte la globalitat del projecte, el disseny, la fonamentació i els objectius. Serà ponderat fins a 60 punts. Per a esta valoració es tindrà en compte l'adequació de les actuacions de l'entitat als objectius específics d'esta orde d'ajudes, el grau d'implantació del projecte i les actuacions semblants realitzades per l'entitat en exercicis anteriors.

b) Els recursos humans disponibles per a l'efectivitat del projecte.

Seran ponderats fins a 20 punts. Per a esta valoració es tindrà en compte el personal contractat i voluntari i la col·laboració d'altres entitats degudament acreditada.

c) Els mitjans materials.

Seran ponderats fins a 20 punts. Per a esta valoració es tindrà en compte l'equipament i els mitjans materials a disposició del projecte i altres fonts de finançament.

CAPÍTOL III

Finalització del procedimentDèsset. Resolució

1. D'acord amb el que disposa la Resolució de 27 de febrer de 2009, del conseller de Benestar Social i vicepresident tercer del Consell, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria (DOCV 5967, de 04.03.2009), la resolució de les sol·licituds d'ajudes a l'empara del que preveu esta orde, està delegada en la persona titular de la Direcció General de Família i Dona.

2. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les ajudes arreplegades en esta orde serà de sis mesos comptats a partir de la data en què s'hagen fet públics els crèdits per al finançament de les ajudes. Si no es produïx resolució expressa en el termini assenyalat s'entendrà que les sol·licituds han sigut desestimades, als efectes previstos per l'article 44.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. Si es desestimaren totalment o parcialment sol·licituds per falta de consignació pressupostària, i després de la finalització del termini de resolució s'incrementaren els crèdits destinats a finançar estes ajudes, les esmentades sol·licituds podran valorar-se, resoldre's, i notificar-se, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la resolució que done publicitat a este increment.

4. En els casos de nul·litat, anul·labilitat i rectificació d'errors dels actes administratius que van servir de base a la concessió d'estes ajudes caldrà ajustar-se al que disposa el capítol I, del títol VII, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Díhuit. Recursos

Les resolucions dictades per la persona titular de la Direcció General de Família i Dona, a l'adoptar-se per delegació indicaran expressament esta circumstància, i es consideren dictades per l'òrgan delegatori i, per tant, esgoten la via administrativa.

Podran ser recorregudes potestativament en reposició, o bé directament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la persona titular de la Conselleria de Benestar Social, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjuí que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

TÍTOL IV

Obligacions de les entitats subvencionadesDenou. Obligacions generals

Les entitats subvencionades han de complir les obligacions següents:

1. De col·laboració amb la Generalitat

a) Cooperar amb la Generalitat, en l'àmbit de l'actuació subvencionada, a fi d'afavorir la seua coordinació i integració en el conjunt de les actuacions dirigides a la família.

b) Donar adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions subvencionades, fent constar explícitament, quan es faça la seua difusió, que està «Subvencionada per la Generalitat-Conselleria de Benestar Social» i informar de la dita circumstància a les persones usuàries. De la mateixa manera, s'utilitzarà eixa expressió en els documents i oficis que s'utilitzen en el desenrotllament del servici o el programa subvencionat.

c) Comunicar qualsevol variació en la realització de l'actuació subvencionada.

2. De justificació de l'exercici de l'activitat

a) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de les ajudes concedides, en el termini màxim establit en la present orde, o en les normes que són d'aplicació.

b) Formalitzar adequadament els documents de seguiment tècnic i financer previstos en esta orde, o en les normes que són d'aplicació.c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació respecte a l'actuació subvencionada, facilitar la inspecció, el control i el seguiment per la Conselleria de Benestar Social i, en particular, per la Direcció General de Família i Dona o les seues unitats administratives que en depenen, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció.Sense perjuí de la confidencialitat exigible, es presentarà la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica, o de qualsevol tipus, que els siga sol·licitada, sempre que tinga com a objecte justificar el compliment dels requisits i les condicions necessaris per a la concessió de la subvenció, la realització de les activitats, l'adopció del comportament que justifica el seu lliurament, la correcta aplicació de la suma lliurada a la finalitat prevista, o la quantia del gasto efectuat de l'ajuda concedida.

d) Presentar una memòria de desenrotllament de les actuacions subvencionades en la direcció territorial de Benestar Social corresponent, abans del 31 de gener de 2014.

3. Financeres

a) No minorar, ni anul·lar, la consignació pressupostada inicialment per a l'actuació subvencionada.

b) Atendre els pagaments de les obligacions que es contrauen.

c) Reintegrar els fons percebuts, en els supòsits i condicions determinats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

f) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció concedida.

g) Comunicar fefaentment a l'òrgan que concedix la subvenció, la concessió de tota ajuda amb la mateixa finalitat per part d'altres organismes públics o privats. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

h) No transferir l'import ni usar la subvenció concedida en activitats que tinguen lloc en altres comunitats autònomes, llevat que la resolució de concessió ho preveja expressament, ni sufragar gastos de personal ni de sosteniment dels representants en un o més països estrangers.

TÍTOL V

De la justificació i el pagament de les subvencionsVint. Terminis de justificació

1. Els terminis i el sistema de justificació estaran en funció de la forma de pagament que s'establisca per als diferents tipus de subvencions, i constaran en les resolucions de concessió. No obstant això, les activitats dels programes subvencionats l'execució dels quals estiga prevista durant el període comprés entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2013 hauran de justificar-se, com a màxim, a 31 d'octubre de 2013. Aquelles activitats la realització de les quals estiga prevista per al període comprés entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2013 podran justificar-se fins al 31 de gener de 2014.

2. Excepcionalment, la Direcció General de Família i Dona, podrà donar el vistiplau a la documentació acreditativa de la correcta realització de l'activitat objecte de la subvenció presentada fora del termini establit en esta convocatòria. Per a això, el retard ha d'obeir a causes degudament justificades. Posteriorment s'efectuarà la tramitació corresponent.Vint-i-un. Criteris generals per a la justificació

La justificació del gasto de les ajudes i subvencions que es concedisquen a l'empara de la present orde atendrà els criteris generals següents:

1. Adequació de l'actuació que es justifica.

La justificació es correspondrà sempre amb el contingut de l'actuació subvencionada, no seran admissibles gastos d'actuacions que no estiguen específicament previstos en la descripció d'aquelles.

2. Justificació dels conceptes subvencionats:

Es podrà justificar la quantia concedida en qualsevol dels conceptes de personal o sosteniment, fins a l'import total màxim a justificar. No obstant això, si en la resolució s'inclou un personal mínim, haurà de justificar-se l'existència d'este i la seua tipologia, per mitjà de qualsevol documentació que acredite la seua actuació en el programa i la seua titulació.

3. Import total a justificar. L'import total justificat haurà de ser, com a mínim, igual al cost total estimat que es determine en la resolució de concessió. La justificació per un import menor al dit cost farà que es minore proporcionalment l'ajuda concedida.4. Justificació d'activitats que no estiguen dedicades de mode exclusiu al concepte de l'ajuda.

Si s'ha concedit la subvenció per a actuacions o conceptes que no es dediquen de mode exclusiu a l'activitat per a la qual se sol·licita l'ajuda, i la justificació realitzada no permetera diferenciar amb claredat este extrem, l'òrgan que tramita la justificació i el pagament podrà sol·licitar a l'entitat que justifique adequadament els percentatges que ha dedicat a cada part de l'activitat.

En el supòsit de personal compartit caldrà indicar en quin altre programa o servici treballa, i per quin import i percentatge es justifica en altres subvencions concedidesVint-i-dos. Criteris específics per a la justificació

Atenent els programes concedits, la justificació del gasto consistirà en la presentació davant de la direcció territorial corresponent, o davant de la Direcció General de Família i Dona, si és el cas, de:

a) Per a gastos corresponents a personal.

Relació i documents acreditatius del gasto corresponent a la nòmina dels treballadors/res i pagament a la Seguretat Social, així com qualsevol altre concepte que en esta orde estiguera contemplat.

b) Per a gastos efectuats en sosteniment.

Factures acreditatives del gasto realitzat en este concepte, que hauran de reunir els requisits arreplegats en el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit (BOE 286, 29.11.2003).

S'hi adjuntarà la seua relació, segons el model arreplegat en esta orde i la documentació complementària que es considere procedent.

Per a la presentació de les factures es tindrà en compte el següent:

I. Personal voluntari: es presentaran rebuts acreditatius del gasto efectuat, en els quals es faran constar el nom i cognoms del voluntari, DNI o NIF, la seua firma, nom del programa o servici en què s'ha realitzat l'activitat, i entitat que ha pagat eixe rebut.

II. Prestació continuada de servicis per personal professional: es presentarà la factura emesa pel personal professional. La mencionada factura haurà d'incloure la seua titulació i el concepte pel qual s'emet.

III. Indemnització per quilometratge: l'import màxim a facturar per quilòmetre serà el mateix que està estipulat per al personal de l'administració de la Generalitat, en l'annex del Decret 24/1997, d'11 de febrer, d'indemnitzacions per raó de servici i gratificacions per servicis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell.

Vint-i-tres. Garanties

1. S'entendran com a bestretes de pagament les quantitats que siguen lliurades a favor de l'entitat beneficiària abans que esta justifique el gasto corresponent. Per a efectuar-los, excepte en els supòsits exceptuats en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, o en altres normes d'aplicació, caldrà que l'entitat beneficiària de la subvenció presente prèviament garanties.2. Per a la constitució i tramitació de garanties, caldrà ajustar-se a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de Contractes del Sector Públic, les disposicions reglamentàries que el desenrotllen i l'Orde de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.

3. En el supòsit que siga necessària la mencionada garantia, l'entitat beneficiària de la subvenció estarà obligada a presentar-la, per mitjà de l'aportació d'un aval bancari solidari amb renúncia expressa al benefici d'excussió, o una pòlissa d'assegurança subscrita amb qualsevol entitat oficialment reconeguda. La garantia es formalitzarà amb antelació a la primera bestreta, per un valor del 100 % de la quantia total a anticipar, i no en serà necessari cap altre posterior.

4. Siga quina siga la forma triada per a formalitzar la garantia, esta haurà de depositar-se en els servicis territorials de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la província corresponent, els quals faran entrega a l'entitat beneficiària de la carta de pagament acreditativa del depòsit, que haurà de ser presentada per esta en la direcció territorial de Benestar Social on es realitze l'actuació, o en la Direcció General de Família i Dona, si l'àmbit de l'actuació subvencionada és major d'una província.Vint-i-quatre. Sistema de pagaments de les ajudes i subvencions

El règim de lliuraments de transferències corrents per al pagament de les ajudes i subvencions previstes en esta orde, podrà realitzar-se amb un d'estos dos règims de pagament, i serà l'administració la que trie la forma indicant-ho en la resolució de concessió corresponent:

a) Pagament anticipat:

Per al règim de lliuraments de transferències corrents per al pagament de les ajudes i subvencions previstes en esta orde, llevat que la legislació de la Generalitat en permeta un altre, s'aplicarà el règim general previst en l'article 47 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, pels percentatges màxims disposats. Si existira un altre règim de lliuraments, la resolució per mitjà de la qual es publiquen les quanties màximes de les ajudes regulades en la present orde especificarà el règim definitiu, que serà arreplegat en les resolucions de concessió d'ajudes.

En el cas d'haver sigut beneficiària per al mateix programa o servici en la convocatòria corresponent a l'exercici 2012, prèviament al primer pagament anticipat, haurà d'haver-se justificat la quantia concedida per la Conselleria de Justícia i Benestar Social durant el dit exercici, o bé, en el cas de no haver-se justificat en la totalitat, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que corresponguera o haver-se iniciat l'expedient de compensació de deute que siga procedent. En tot cas, perquè s'actue d'esta manera caldrà que, d'una banda, els fons a reintegrar hagen sigut efectivament lliurats per la Generalitat i que, d'un altra, la falta de justificació haja sigut constatada i declarada per l'administració mitjançant una resolució expressa ferma motivada, dictada en un procediment amb audiència i notificació a l'entitat interessada.

b) Pagament contra justificació:

Podrà pagar-se qualsevol quantia que justifique l'entitat, independentment del percentatge que es tracte, una vegada realitzada l'activitat.

TÍTOL VI

Denegació, desistiment sense efectes i minoracióVint-i-cinc. Denegació de les ajudes econòmiques

El termini per a resoldre i notificar les resolucions de denegació serà de sis mesos, comptats a partir de la data en què s'hagen fet públics els crèdits per al finançament de les ajudes.

Podran dictar-se en els següents supòsits

1. De manera general:

Per incompliment de qualsevol dels requisits o obligacions establides en esta orde d'ajudes, prèviament a la resolució d'estes.2. En relació amb l'entitat:

Per falta d'adequació dels fins de l'entitat sol·licitant a l'àmbit de la subvenció sol·licitada.

3. En relació amb les actuacions subvencionades:

a) Per no respondre específicament a les característiques expressades en esta orde.

b) Per ser la naturalesa pròpia d'altres organismes, sense perjuí de la necessària col·laboració per al cas de matèries concurrents.

c) Per existir una altra orde d'ajudes específica o estar ja subvencionada, en tot o en part i per al mateix objecte, per la Conselleria de Benestar Social.

d) Per incórrer en alguna de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

e) Per no atendre el col·lectiu objecte d'esta orde.

4. En relació amb els crèdits disponibles:

Per haver-se atés altres sol·licituds amb major orde de prelació, atenent els criteris de valoració de les sol·licituds establits en esta orde d'ajudes, i haver-se esgotat els crèdits disponibles per a resoldre.

Vint-i-sis. Desistiment sense efectes i minoració de les ajudes econòmiques

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació, desistiment sense efectes o minoració de les ajudes concedides.

2. Es garantirà en tot cas, el dret de la persona interessada al tràmit d'audiència, tenint les quantitats que s'hagen de reintegrar, si és el cas, la consideració d'ingrés de dret públic als efectes del procediment aplicable a la seua cobrança.

3. Podran dictar-se estes resolucions, en els supòsits següents:

1. En relació amb la Llei General de Subvencions:

a) Per donar-se qualsevol de les circumstàncies previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 276, 18.11.2003).

b) Per donar-se la circumstància prevista en l'article 19.4 de l'esmentada Llei 38/2003: que s'alteren les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, o s'obtinguen de manera concurrent subvencions i ajudes atorgades per altres administracions públiques o altres ens públics o privats. En el cas que la quantitat total percebuda per l'entitat siga superior al cost de l'activitat subvencionada, podrà sol·licitar-se el reintegrament de la quantia abonada que supere eixe cost.2. En relació amb l'orde d'ajudes

a) Per incompliment de qualsevol de les obligacions generals o específiques establides en esta orde d'ajudes.

b) Per incompliment de les condicions establides amb la concessió de l'ajuda.ANNEX II / ANEXO II<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANNEX III / ANEXO III<div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANNEX IV<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANEXO IV<div id="AquiVaUnaImagen"></div><div id="AquiVaUnaImagen"></div>

Mapa web