Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Politècnica de València. CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de gener de 2017, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de promoció lingüística, perfil comunicacióTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7972 de 03.02.2017
Número identificador:  2017/831
Referència Base de Dades:  001225/2017
 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de gener de 2017, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de promoció lingüística, perfil comunicació (PF1646), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià. [2017/831]

Advertit error en la Resolució de 13 de gener de 2017, del rector d'aquesta Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de promoció lingüística, perfil comunicació (PF1646), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià. (DOGV 7960, 18.01.2017), i a fi de procedir a l'esmena del citat error, de conformitat amb l'establit en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, resolc:

Primer

Procedir a la correcció d'error d'omissió, en l'annex I de la present convocatòria, on ha d'afegir-se:

Requisit: estar en possessió del grau superior de coneixements del valencià o titulació homologada oficialment.Segon

Procedir a la correcció d'errors del tema número 22 que forma part del bloc general del temari, de la versió valenciana de la convocatòria.

On diu:

22. Els sistemes d'informació per a l'adreça i la gestió. La informació com a recurs en les administracions públiques per a la presa de decisions.

Ha de dir:

22. Els sistemes d'informació per a direcció i la gestió. La informació com a recurs en les administracions públiques per a la presa de decisions.Tercer

Procedir a la correcció d'errors del tema número 25 que forma part del bloc específic del temari.

On diu:

25. Els materials d'orientació i d'aprendre a aprendre d'un centre d'autoaprenentatge de llengua.

Ha de dir:

25. Enfocaments i mètodes en l'ensenyament i l'aprenentatge de primeres i segones llengües. Els materials d'orientació i d'aprendre a aprendre d'un centre d'autoaprenentatge de llengua. Entorns virtuals i vigència dels espais físics d'autoaprenentatge.Quart

Procedir a la correcció d'errors del tema número 41 que forma part del bloc específic del temari.

On diu:

41. La dialectologia. Fragmentació interna de la llengua. Descripció de les varietats geogràfiques.

Ha de dir:

41. La dialectologia. Descripció de les varietats geogràfiques del domini lingüístic.Cinquè

Procedir a la correcció d'errors del tema número 42 que forma part del bloc específic del temari.

On diu:

42. Descripció i caracterització del valencià.

Ha de dir:

42. La terminologia. Fases del treball terminològic. Les bases de dades terminològiques.Sisè

Procedir a la correcció d'errors del tema número 45 que forma part del bloc específic del temari.

On diu:

45. La sociolingüística. Conceptes bàsics: contacte de llengües, conflicte lingüístic, bilingüisme i diglòssia, substitució lingüística i normalització, estandardització i normativització.

Ha de dir:

45. La sociolingüística. Conceptes bàsics: contacte de llengües, conflicte lingüístic, bilingüisme i diglòssia, substitució lingüística i normalització, estandardització i normativització. Els usos lingüístics a les universitats valencianes, a la Comunitat Valenciana i als territoris de llengua compartida.Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 31 de gener de 2017.– El rector: Francisco José Mora Mas.

Mapa web