Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament d'Elx. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir 11 places d'agent de policia local per consolidació i estabilització d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8728 de 29.01.2020
Número identificador:  2020/491
Referència Base de Dades:  000915/2020
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: ElxBases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir 11 places d'agent de policia local per consolidació i estabilització d'ocupació temporal. [2020/491]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 5, de 9 de gener de 2020, es publica anunci relatiu a la convocatòria del concurs oposició, en execució dels processos de consolidació i estabilització d'ocupació temporal d'11 places d'agent de la policia local, incloses en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2017. Les esmentades places estan enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala B) serveis especials, classe a), policia local i els seus auxiliars i dotada amb el sou corresponent al grup C1.

Durant el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir del següent a la inserció d'un edicte amb l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana (DOGV), podran presentar-se les instàncies en què sol·liciten prendre part en el procediment, en el Registre General d'aquest ajuntament, o en la forma que determina l'article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Elx, 15 de gener de 2020.– El tinent d'alcalde de Recursos Humans: Ramón Abad Soler.

Mapa web