Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Paterna. Bases per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8719 de 17.01.2020
Número identificador:  2020/101
Referència Base de Dades:  000590/2020
 Bases per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal. [2020/101]

Per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de desembre de 2019, en ús de les atribucions que li confereix l'article 41.14.a del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es va adoptar acord pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local de l'Ajuntament de Paterna, mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal, corresponent a l'oferta d'ocupació pública, exercici 2019.

Les instàncies per a formar part de la present convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Paterna i es presentaran per registre electrònic d'aquesta Corporació, respecte als qui accedisquen pel sistema de promoció interna, donada la condició de personal empleat públic i obligat per tant a relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 14.2.e de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i quant als qui accedeixen pel torn lliure, que no siguen empleats públics, podran presentar-la en la forma que determina l'article 16.4 de l'esmentada norma.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Boletín Oficial del Estado i s'utilitzarà preferentment la instància model que es facilitarà en el mateix Ajuntament en el Servei Integral d'Atenció al Ciutadà (SIAC) o en la Seu electrònica de l'Ajuntament.Cosa que es fa pública per a general coneixement.Paterna, 23 desembre de 2019.– L'alcalde president: Juan Antonio Sagredo Marco.

Mapa web