Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9001 de 20.01.2021
Número identificador:  2021/384
Referència Base de Dades:  000541/2021
 RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria. [2021/384]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 29 de setembre de 2017, es va publicar l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.

L'article 13.3 de l'Ordre 18/2017 estableix que cada convocatòria podrà comprendre algun o tots els programes establits en aquesta. Referent a això, mitjançant aquesta resolució es convoca el Programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

L'article 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que «En la tramitació anticipada d'atorgament de subvencions, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 41 de la present llei, podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de la concessió, i haurà de constar en tots els tràmits que tal atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això».En el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 figura en el capítol IV del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, la línia de subvenció S0212 amb una dotació adequada i suficient per al finançament d'aquestes ajudes.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Convocatòria 2021

1. Convocar per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria (DOGV 29.09.2017).

2. Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, codi de línia S0212000, del subprograma 322.51, Foment d'ocupació, per un import global màxim estimat de 2.000.000 euros, fons propis de la Generalitat. En tot cas, la concessió d'aquestes subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2021.3. D'acord amb l'article 13.4 de l'Ordre 18/2017, la dotació pressupostària de cada convocatòria serà objecte de territorialització provincial de manera proporcional al nombre de persones desocupades registrades en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. En l'aplicació d'aquesta, s'efectua la distribució provincial de crèdits següent, els quals tenen caràcter estimatiu:

Alacant: 851.400 euros.

Castelló: 199.400 euros.

València: 949.200 euros.4. La dotació d'aquesta convocatòria podrà incrementar-se si concorre algun dels supòsits previstos en l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. En tot cas, aquest increment queda condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.5. En aplicació de l'article 11.6 del Decret 77/2019, els augments eventuals sobrevinguts en el crèdit disponible possibilitaran que es dicten resolucions de concessió complementàries per a aquelles sol·licituds que, encara que complien tots els requisits, els l'havien denegada per esgotament d'aquest.

6. L'alteració de la distribució estimativa de la dotació no necessitarà una nova convocatòria. No obstant això, aquesta alteració s'haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

7. La publicitat a què fan referència els apartats 4 i 6 no implicarà l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.Segon. Objecte i àmbit

1. Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del Programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria es consideraran innovadors:

– Projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents

– Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma haja de prestar serveis.

– Idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

2. Les subvencions sols es concediran per a centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.Tercer. Persones beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Queden excloses les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

Quart. Condicions per a la concessió de la subvenció

La concessió de la subvenció requerirà:

a) Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2021. A aquest efecte es considerarà com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (Models 036 o 037).

b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

c) Figurar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i en el Règim especial de treballadors autònoms o equivalent amb abans de la presentació de la sol·licitud.

d) No haver figurat d'alta en el Règim especial de treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.

e) Desenvolupar l'activitat de manera independent.

f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa requerirà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.Cinqué. Quantia de la subvenció

1. L'import de la subvenció es determinarà segons la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:

a) Persones desocupades en general: 2.500 euros.

b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros.

c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros.

d) Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

2. Els imports establits en les lletres a, b i c s'incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.Sisé. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida en l'apartat seté s'ha de presentar preferentment de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EAUTOE 2021 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors». En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio), estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud, sense perjudici de poder presentar-la davant la direcció territorial corresponent de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs previstos en la normativa de procediment administratiu comú, utilitzant els impresos normalitzats localitzats en l'adreça d'internet esmentada. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels ací descrits no serà admesa.

2. Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física) admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Si la sol·licitud es presenta telemàticament per representant, aquest haurà d'estar prèviament autoritzat a través del Registre de representants: https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/.

3. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 de setembre de 2021. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris. En cas que l'alta haguera tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir de l'endemà de la publicació.

Seté. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

1. Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

a) Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica mitjançant representant, acreditació de la representació.

b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. Si la sol·licitud es presenta de forma no telemàtica, s'hauran d'adjuntar dos exemplars.

c) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionals o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió.d) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament a què fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat.

e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons model normalitzat.

f) En el seu cas, acreditació la condició de dona víctima de violència sobre la dona, segons el que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

g) Informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, relatiu al fet que el projecte té caràcter innovador i reuneix condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.

h) Declaració d'alta en el Cens d'obligats tributaris (models 036 o 037) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de verificació.i) Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el Règim especial de treballadors autònoms. En el cas de professionals col·legiats, alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent; la condició d'exercents s'acreditarà mitjançant certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en el qual consten les altes i baixes en el Cens d'obligats tributaris.2. Llevat que conste l'oposició expressa de la persona sol·licitant (i en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats amb aquesta finalitat la informació relativa al següent:

a) Identitat de la persona física sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant.

b) Vida laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'Hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.d) Acreditació de no haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

e) Inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat.

f) Si escau, certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona sol·licitant, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre 18/2017.

3. La sol·licitud i els formularis normalitzats per a la tramitació d'aquestes subvencions es troben disponibles en la web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio).Huité. Instrucció del procediment

1. La instrucció correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'ús de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.2. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

3. En cada direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a substituir-la, que el presidirà, dos vocals i una persona que exercirà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria, l'efectuarà la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre funcionaris adscrits al servei territorial competent en matèria d'ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.4. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

5. Les propostes de concessió les formularà a l'òrgan concedent l'òrgan col·legiat a través de l'òrgan instructor.Nové. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú la sol·licitud i tota la documentació exigida per la convocatòria.2. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzaran les sol·licituds presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, per dones. Si després d'aplicar aquests criteris l'empat persisteix, es prioritzarà segons la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta forma tampoc es resolguera l'empat, segons el número d'expedient més baix.Deu. Resolució i recursos

1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals haja de subjectar-se el beneficiari.

3. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en l'equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana corresponent, de conformitat amb l'article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Onze. Termini per a resoldre

El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Si transcorre aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà considerar-se desestimada.Dotze. Mitjà de notificació

1. En el cas que la persona sol·licitant haja optat per rebre comunicacions preferentment per mitjans electrònics, la notificació de les resolucions i actes de tràmit es practicaran a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per a la qual cosa el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). Amb aquesta finalitat, es remetrà un avís a l'adreça de correu electrònic que figure en l'expedient, mitjanant el qual s'informarà de la posada a la disposició d'una notificació en la seu electrònica esmentada. La falta de pràctica de l'avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

2. En cas que la persona sol·licitant no haja optat per rebre comunicacions preferentment per mitjans electrònics, la notificació es practicarà per correu certificat.Tretze. Liquidació i pagament

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud les condicions establides, i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.Catorze. Obligacions de les persones beneficiàries

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

a) Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el Règim especial de treballadors autònoms o equivalent fins a 12 mesos després de la data d'efectes de l'alta en aquest règim. Durant aquest període no podran integrar-se en les estructures a què fa referència el punt 3 de l'apartat tercer

b) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda, i també el compliment dels requisits i de les condicions que determinen aquesta concessió.

c) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

d) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

e) Conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, en tant que podran ser objecte de control, els originals o les còpies certificades conformes a aquests.f) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan, almenys, el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

g) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.Quinze. Dret de la competència

1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

2. L'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entén per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà de 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà de 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.3. Les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim Reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides conformement a altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

4. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedeix de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

5. A aquest efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes de minimis (subjectes a aquest o altres reglaments de minimis) concedides al beneficiari durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. Així mateix es requerirà la presentació d'una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de publicació, davant del jutjat contenciós administratiu competent corresponent, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.València, 30 de desembre de 2020.– El director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

Mapa web