Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Anestesiologia i Reanimació d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 24 d'octubre de 2016.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7957 de 13.01.2017
Número identificador:  2017/86
Referència Base de Dades:  000405/2017
 RESOLUCIÓ de 2 de gener de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Anestesiologia i Reanimació d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per la Resolució de 24 d'octubre de 2016. [2017/86]

De conformitat amb la base 4.1 de la Resolució de 24 d'octubre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants de facultatiu especialista en Anestesiologia i Reanimació d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 7919, 17.11.2016), aquesta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics resol:

Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que figura en l'annex I.

Les persones aspirants poden, en cas d'error o exclusió, esmenar els errors en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o realitzar les al·legacions que consideren convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Amb aquest fi es facilita model d'esmena que es reprodueix en l'annex II.València, 2 de gener de 2017.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.ANNEX I

Concurs oposició per a la provisió de vacants per promoció interna de facultatiu especialista en Anestesiología i Reanimació d'institucions sanitàries (DOGV 7919, 17.11.2016)Relació provisional dŽaspirants admesos i exclososDNI Cognoms, Nom Adm/Exc Causa

...781Q PERELLO CASTELLANO, ROSA ADM.

...133G BUENO LATORRE, NEREA ADM.

...007T CRIADO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE ADM.

...937B RAMIS MUT, JOSE LUIS ADM.

...854P MIRAVET SILLVESTRE, VICENTE ADM.

...481G ANTÓN TORRES, RAMÓN ADM.

Causes d'exclusió:

I: No acredita els requisits per a participar pel torn de promoció interna.

D: No hi figura el número de DNI o passaport.

N: Nacionalitat no d'acord amb les normes de la convocatòria.

E: No declara reunir les condicions exigides en la convocatòria.

S: No firma la instància.

A: No acredita el pagament de les taxes, paga un import incorrecte o el pagament es realitza fora de termini.

P: Instància presentada fora de termini o no acredita el segell i la data de registre.

H: No ha emplenat la data de naixement, o aquesta no és conforme amb les normes de la convocatòria.

C: No acredita còpia compulsada del certificat de diversitat funcional igual o superior al 33 per 100.

F: No acredita còpia compulsada del certificat de família nombrosa o família monoparental d'acord amb les normes de la convocatòria.

Mapa web