Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 9/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7692 de 07.01.2016
Número identificador:  2016/4
Referència Base de Dades:  000053/2016
 
 • Anàlisi jurídica

  Texto
  Texto Texto2
  Data d'entrada en vigor: 08.01.2016
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  Grup temàtic: Premis, Legislació
  Matèries: Dona Benestar social
  Descriptors:
    Temàtics: distinció honorífica, condició de la dona, drets de la dona, igualtat home-dona, professió artística, belles artsORDRE 9/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana. [2016/4]

PREÀMBULLa promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a eradicar les situacions de discriminació que per raó de sexe pateixen les dones i evitar tots els obstacles que impedeixen aconseguir una participació equilibrada de les dones i dels hòmens en l'àmbit públic i privat. L'Estatut inclou el principi d'igualtat entre dones i hòmens en els articles 10.3 i 4 i en l'article 11.

Per a regular i fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i hòmens a la Comunitat Valenciana, les Corts van aprovar la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Hòmens.La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, és l'òrgan directiu a què, segons el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, que estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon, entre altres funcions, les relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens.

El 8 de Març és símbol i referent de la lluita de les dones de tot el món per la igualtat real i efectiva de drets entre dones i hòmens; per això es realitzen anualment una sèrie d'activitats en reivindicació d'aquesta data, entre les quals es troba la convocatòria d'un concurs de disseny del cartell commemoratiu del Dia Internacional de la Dona.

Per raó de les competències conferides pel Decret 152/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu,

ORDENEArticle 1. Objecte

L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana, la finalitat de la qual és seleccionar un cartell que serà la imatge institucional d'aqueixa data, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.Article 2. Procediment de concessió

El procediment de concessió del premi es tramitarà en règim de concurrència competitiva i s'iniciarà d'ofici per mitjà d'una convocatòria aprovada per una resolució de la persona titular de la conselleria amb competències en dones i igualtat de gènere.Article 3. Participants

Podran participar en les convocatòries corresponents, d'acord amb el que aquestes determinen, les persones físiques, majors d'edat, residents a la Comunitat Valenciana, de forma individual o formant equip.

Article 4. Premis

1. Es concedirà un primer premi i dos accèssits.

2. La dotació dels premis s'establirà en cada convocatòria. En tot cas, la quantia del premi no podrà ser inferior al 50 % de la quantia total prevista en cada convocatòria, i l'import restant es distribuirà entre els accèssits en quanties idèntiques. No podran concedir-se premis en quantia superior al crèdit disponible en l'aplicació pressupostària de l'exercici en què es realitze la convocatòria corresponent.3. Es podran concedir mencions especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho meresqueren, a consideració del jurat.

4. L'entrega dels premis podrà fer-se en un acte públic organitzat per la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere.5. De conformitat amb el que estableix l'article 22.2 de la Llei 6/2015, de 2 d'abril, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià, un supòsit de pèrdua del dret al cobrament del premi, així com el seu reintegrament, serà que el mateix siga destinat a la realització d'una activitat, o al compliment d'una finalitat, que manifestament suposen un greuge o menyspreu cap als senyals d'identitat del poble valencià.Article 5. Condicions tècniques de les obres

1. Els cartells han de ser originals i inèdits.

2. Els treballs poden ser executats per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, sempre que siga susceptible de reproducció per mitjans tècnics normals.

3. Les dimensions seran necessàriament de 50 x 70 cm, en disposició vertical.

4. En els cartells i de forma visible ha de figurar la llegenda «8 de Març, Dia Internacional de la Dona» o «8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer», així com espai lliure suficient per a inserir els logotips oficials.

5. Quedaran exclosos els treballs l'autoria, contingut o presentació dels quals no s'ajuste als requisits previstos en aquesta ordre.Article 6. Presentació de sol·licitud, obres i documentació

1. Els cartells han d'anar sense firmar i es presentaran sense emmarcar, sobre un suport rígid de paper ploma de 3 o 5 mm que facilite exposar-los.

2. Cada una de les obres s'ha d'identificar amb un títol i ha de presentar-se acompanyada del model de sol·licitud contingut en cada convocatòria degudament omplit, amb l'expressió de l'acceptació de les presents bases.

3. Amb la sol·licitud s'ha d'aportar:

a) Autorització expressa a l'òrgan convocant, que es farà constar en la sol·licitud, perquè aquest comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això:

Si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, qui instruïsca el procediment queda facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar una còpia compulsada o autentificada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons siga procedent.

b) Autorització expressa a l'òrgan convocant, que es farà constar en la sol·licitud, perquè aquest comprove les dades de domicili i residència de la persona sol·licitant per mitjà del Sistema de Verificació de Dades de Residència, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

No obstant això, si la persona interessada no presta el seu consentiment, ha modificat l'empadronament en els dos últims mesos, o si el domicili no consta en el Sistema de Verificació de Dades de Residència o el que hi figura és diferent del facilitat, hauran d'aportar l'original, una còpia compulsada o autentificada del certificat del seu empadronament.

c) Autorització expressa a l'òrgan convocant, que es farà constar en la sol·licitud, perquè aquest obtinga, de forma directa, l'acreditació, per mitjans telemàtics, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat i Tresoreria General de la Seguretat Social previstes en els articles 17 i 18 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

No obstant això, si la persona sol·licitant no presta la seua autorització, haurà d'aportar certificats positius expedits per l'AEAT, per la conselleria amb competències en hisenda i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, expressius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

d) Declaració responsable de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit, segons el model que s'establisca en la convocatòria.

e) Qualsevol altra documentació que, en funció de l'especificitat de la convocatòria, fóra requerida.

4. En el supòsit de treballs executats i presentats per un equip, hauran de firmar la sol·licitud i acreditar-se totes les persones físiques que el componguen. Així mateix, de conformitat amb l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de designar una de les persones com a representant i fer constar expressament la forma en què es distribuiran l'import del premi, en el cas que el treball resulte premiat.Article 7. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

1. El termini de presentació començarà l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà en la data que s'hi indique.

2. Els cartells originals i la documentació adjunta es presentaran, preferentment, en el registre general de la conselleria amb competències en dones i igualtat de gènere o en el de les seues seus territorials d'Alacant o Castelló de la Plana, o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Article 8. Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment

1. La direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere és l'òrgan competent per a tramitar aquesta convocatòria.

2. La competència per a resoldre la present convocatòria correspon a la persona titular de la conselleria amb competències en dones i igualtat de gènere, o a l'òrgan en què delegue aquesta competència.

3. En cada convocatòria es determinarà la constitució d'un jurat que examinarà els treballs presentats, la composició i funcionament dels quals es detallen a continuació.

4. El jurat serà nomenat i presidit per la persona titular de la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere, o per la persona que designe per a substituir-la, i estarà integrat, a més, per quatre vocals, designades o designats per la presidència del jurat, d'acord amb la composició següent:

a) La degana o el degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, o la persona que designen per a la substitució.b) La persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura o la persona que aquesta designe per a substituir-la.

c) Dos persones relacionades amb el món cultural en els àmbits de la pintura, disseny gràfic, crítica d'art, galeries, etc., designades per la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere.La direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere designarà, entre el seu personal tècnic, una persona que exercirà la secretaria del jurat, i que actuarà amb veu i sense vot.

La identitat de les persones que componen el jurat es farà pública a través de la pàgina web de la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere, amb anterioritat a l'expiració del termini de presentació de sol·licituds que figure en cada convocatòria.

5. En la valoració de les obres presentades el jurat tindrà en compte:a) El valor representatiu del Dia Internacional de la Dona.

b) La qualitat artística.

c) L'originalitat.

6. El jurat queda facultat per a resoldre qualsevol incidència que puga presentar-se en el transcurs de les deliberacions i el seu veredicte és inapel·lable, el qual s'adopta per majoria simple.

7. El jurat podrà proposar deixar desert qualsevol dels premis mitjançant un acord motivat, i no pot recaure més d'un premi en la mateixa persona.

8. L'acta reflectirà, motivadament, el primer premi, els dos accèssits i, si és el cas, les mencions especials que s'atorguen a les obres presentades, així com quan es propose deixar desert algun dels premis.9. El jurat elevarà la proposta de resolució a la persona competent per a resoldre-la, que serà vinculant.

10. Amb caràcter previ a la resolució del procediment de concessió, l'òrgan instructor emetrà un informe en què conste que, de la informació que es troba en el seu poder, es desprén que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir als premis, de conformitat amb els articles 165.2.e, i 164.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

11. La resolució de cada convocatòria, així com la notificació, tindrà lloc en el termini màxim de sis mesos des de la data de la publicació. Així mateix, la resolució es farà pública en la pàgina web de la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, posarà fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu d'acord amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 9. Exhibició i drets sobre les obres

1. Una selecció dels treballs presentats podrà ser exposada al públic, si així es creu convenient, en els locals que la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere considere adequats en les dates prèvies al 8 de març, sense necessitat d'autorització expressa de les autores o autors.

2. Les obres premiades en cada convocatòria seran cedides per les autores o autors a la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere, pel que fa a la publicació o exposició en relació a la finalitat de l'ajuda, i es reserva el dret de reproduir-los en el futur, a grandària natural, reduïda o ampliada, i distribuir-los, sense que això comporte cap tipus de retribució o contraprestació derivada de la propietat intel·lectual de les obres, per a la qual cosa queda expressament autoritzada per les persones que participen en la present convocatòria, sense necessitat d'autorització posterior.

3. Els treballs no premiats en cada convocatòria podran ser retirats per les seues autores o autors durant el termini i en el lloc que la convocatòria indique. Si transcorre el termini i les autores o autors no els hagen retirat, s'entendrà que renuncien a tot dret sobre els treballs i passaran a ser propietat de la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere, la qual en podrà disposar lliurement.

Article 10. Incompatibilitat

La concurrència a la convocatòria del Premi de disseny de cartells commemoratius de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana, és incompatible amb l'obtenció d'altres premis o ajudes pel mateix projecte.Article 11. No-subjecció a polítiques de competència

Els premis regulats per mitjà d'aquesta ordre no necessiten ser notificats a la Comissió Europea, ja que no s'ajusten al que exigeix l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atés que per la seua naturalesa, àmbit local d'actuació i limitat pressupost no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre estats membres.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que estableix aquesta ordre.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Autorització

S'autoritza la persona titular de la direcció general amb competències en dones i igualtat de gènere perquè, en l'àmbit de les seues competències, adopten les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d'aquesta ordre.Segona. Vigència

La present ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 29 de desembre de 2015La vicepresidenta del Consell

i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

MÓNICA OLTRA JARQUE

Mapa web