Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6465 de 22.02.2011
Número identificador:  2011/2049
Referència Base de Dades:  002262/2011
 DECRET 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana. [2011/2049]

PREÀMBUL

La competència de la Generalitat en matèria de règim local ve establida en l'article 49.1.8a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En el seu desplegament, es va aprovar la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, l'article 3 de la qual preveu la creació del Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, en el qual tindran l'obligació d'inscriure's totes les entitats locals valencianes.

Este decret desplega les previsions de l'esmentat precepte legal i regula la seua adscripció i àmbit subjectiu, així com el procediment per a inscriure-hi les dades.

En virtut d'això, de conformitat amb l'article 43 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 18 de febrer de 2011,

DECRETE

CAPÍTOL I

Del registre d'entitats locals de la Comunitat Valenciana

Article 1. Caràcter i adscripció

1. El Registre de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana és un registre de caràcter públic en el qual s'hi han d'inscriure totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com els ens que en depenen. S'hi adscriu a la conselleria competent en matèria d'administració local.

2. El registre s'instal·larà en suport informàtic, sense perjuí del convenient arxivament i custòdia de la documentació física que servisca de base a les inscripcions.

Article 2. Dependència orgànica i règim jurídic

1. Correspon a la direcció general competent en matèria d'administració local el manteniment actualitzat del registre. L'esmentada direcció general vetlarà perquè les dades del Registre d'Entitats Locals estiguen actualitzades.

2. El funcionament i gestió del registre s'ajustarà als principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, conservació de la informació, prioritat cronològica i compatibilitat interregistral.

3. La utilització del Registre d'Entitats Locals per a fins estadístics es regularà pel que disposa la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana. L'Institut Valencià d'Estadística dictarà les normes tècniques oportunes sobre les variables registrals de naturalesa estadística i el sistema d'identificació d'unitats a fins estadístics harmonitzat tècnicament i jurídicament a les necessitats de l'estadística oficial.

Article 3. Àmbit subjectiu

El present reglament és d'aplicació a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en els termes definits per la Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL II

De les inscripcions

Article 4. Efectes i contingut de la inscripció

1. La inscripció en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana no té efectes constitutius per als ens que hi estan inscrits i s'ha de fer sense perjuí de la inscripció en altres registres en aquells casos exigits per la legislació vigent.

2. Les entitats locals inscriuran i mantindran actualitzades les dades següents:

a) Municipis:

1r. Denominació.

2n. Límits territorials i extensió.

3r. Província.

4t. Població.

5é. Entitats locals menors que conté.

6é. Entitats singulars de població: nuclis i disseminats.

7é. Règim de funcionament.

8é. Entitats locals supramunicipals a les quals pertany.

9é. Símbols oficials.

10é. Ens de dret públic o privat dependents o vinculats.

11é. Associacions d'entitats locals a les qual pertany.

12é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

13é. Demarcació territorial a la qual pertany.

b) Províncies:

1r. Denominació.

2n. Capitalitat.

3r. Nombre i nom dels municipis que agrupa.

4t. Límits territorials i extensió.

5é. Població.

6é. Símbols oficials.

7é. Ens de dret públic o privat dependents o vinculats.

8é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

c) Mancomunitats:

1r. Denominació.

2n. Capitalitat.

3r. Municipis associats.

4t. Competències pròpies i delegades.

5é. Aprovació i modificació dels seus estatuts.

6é. Entitats de dret públic o privat dependents o vinculades.

7é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

d) Comarques:

1r. Denominació.

2n. Capitalitat.

3r. Municipis que la integren.

4t. Llei de creació.

5é. Competències pròpies i delegades.

6é. Extensió territorial i límits.

7é. Població.

8é. Província o províncies a les quals pertany.

9é. Associacions d'entitats locals a què pertany.

10é. Ens de dret públic o privat dependents o vinculats.

11é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

e) Entitats locals menors:

1r. Denominació.

2n. Símbols oficials.

3r. Superfície.

4t. Població.

5é. Municipi al qual pertany.

6é. Ens de dret públic o privat dependents o vinculats.

7é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

f) Àrees metropolitanes:

1r. Denominació.

2n. Municipis que agrupa.

3r. Llei de creació.

4t. Extensió.

5é. Població.

6é. Ens de dret públic o privat dependents o vinculats.

7é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

g) Consorcis:

1r. Denominació.

2n. Entitats locals que el formen.

3r. Aprovació i modificació dels seus estatuts.

4t. Competències.

5é. Ens de dret públic o privat dependents o vinculats.

6é. Un nom del domini o adreça d'Internet, almenys, que utilitzen per a la seua identificació en Internet.

CAPÍTOL III

Procediment d'inscripció

Article 5. Sol·licitud d'inscripció

1. Les entitats locals de nova creació hauran de sol·licitar la seua inscripció en el registre en el termini d'un mes a comptar de la data de constitució del seu òrgan de govern. Per a això remetran certificat del text íntegre de l'acta de la sessió constitutiva.

Les entitats locals ja existents hauran d'observar el que preveu la disposició transitòria única d'este decret.

2. La sol·licitud s'efectuarà per mitjà del model normalitzat que facilitarà la direcció general competent en matèria d'administració local, per al seu posterior procés informàtic, i haurà de contindre totes les dades actualitzades que, respecte de cada entitat, s'establixen en l'article 4 d'este reglament. L'autenticitat de les esmentades dades serà acreditada per mitjà de certificació estesa pel secretari de l'entitat.

Article 6. Inscripció

1. Quan la direcció general competent en matèria d'administració local considere prou acreditades les dades aportades, en el termini de dos mesos, dictarà una resolució d'inscripció. Si s'apreciara la falta o insuficiència d'algunes de les dades, requisits o documents, dins del mateix termini, ho comunicarà a l'entitat local perquè esmene les deficiències en el termini de 30 dies, amb l'advertència que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit i s'arxivarà el procediment. El termini per a resoldre queda suspés durant este tràmit.

La resolució denegatòria de la inscripció, si escau, haurà de ser motivada.

2. Si la direcció general competent no resol en l'anterior termini de dos mesos, l'entitat local es considerarà inscrita, a tots els efectes, d'acord amb el que sol·licita.

Article 7. Codificació

A l'efecte de la seua identificació, totes les entitats locals tindran un codi oficial que serà utilitzat en les seues relacions institucionals. Este sistema de codificació serà l'establit mitjançant una orde del/la conseller/a d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta del/la conseller/a competent en matèria d'administració local.

Article 8. Modificació de la inscripció

1. Les entitats locals comunicaran al registre qualsevol modificació o cancel·lació de les dades que hagen de constar-hi, en el termini d'un mes a comptar de la data en què s'haja produït el fet que l'ha motivat. Esta comunicació haurà d'efectuar-se per la via que habilite la Generalitat i s'haurà d'utilitzar el corresponent certificat digital d'entitat.

2. Tant la modificació com la cancel·lació de la inscripció a sol·licitud de l'entitat interessada se substanciaran a través d'un procediment anàleg al de la sol·licitud d'inscripció.

3. Les entitats locals que se suprimisquen hauran de sol·licitar la cancel·lació de la seua inscripció. La sol·licitud de cancel·lació expressarà el motiu de la supressió, i s'acompanyarà de la certificació de l'acord adoptat.

4. En el cas de supressió de l'entitat local acordada per disposició legal o reglamentària, la direcció general competent procedirà d'ofici, amb audiència prèvia de les entitats locals afectades, a la cancel·lació de la inscripció, d'acord amb la legislació de règim local.

Article 9. Anotacions provisionals

1. Serà objecte d'anotació l'inici de qualsevol procediment administratiu o judicial que afecte una entitat local, sempre que la controvèrsia puga modificar algunes de les dades inscrites en el registre.

2. L'esmentada anotació es realitzarà a sol·licitud de l'entitat local afectada, o, si és el cas, del jutge competent, en el termini d'un mes des que tinguen coneixement de la iniciació dels referits procediments administratius i judicials.

Article 10. Comunicació de la informació

La direcció general competent en matèria d'administració local establirà la corresponent via telemàtica de comunicació per a la inscripció i modificació de les dades que es troben en poder del Registre d'Entitats Locals d'acord amb el que disposa el capítol III d'este decret.

Article 11. Coordinació amb el Registre d'Entitats Locals de l'Estat

De totes les inscripcions practicades en el registre es donarà compte a l'administració de l'Estat per a la inscripció de les dades en el registre estatal, i, si és procedent, la publicació en el Boletín Oficial del Estado.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Inscripció de les comarques

La inscripció de les dades corresponents a les comarques només serà preceptiva a partir de l'entrada en vigor de la llei de divisió comarcal prevista en l'article 53.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Termini d'inscripció

Les entitats locals actualment existents hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Mitjans econòmics i materials

L'aplicació del que disposa este decret no implicarà augment del gasto en el pressupost de la conselleria competent; a este efecte, la creació i posada en marxa del Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana s'haurà d'ajustar amb els mitjans materials i personals existents en l'esmentada conselleria.

Segona. Habilitació

Es faculta el conseller competent en matèria d'administració local per a dictar totes les disposicions que estime necessàries per al desplegament i execució d'este decret.

Tercera. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor als sis mesos de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 18 de febrer de 2011

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Solidaritat i Ciutadania,

RAFAEL BLASCO CASTANY

Mapa web