Ficha disposicion

Ficha disposicion

Decret 129/1989, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les rifes, les tómboles y combinacions aleatòries.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 1141 de 14.09.1989
Referència Base de Dades:  2154/1989
 Decret 129/1989, de 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les rifes, les tómboles y combinacions aleatòries.

El temps transcorregut des de la promulgació de les normes que reglamenten les rifes, tómboles i combinacions aleatòries, junt amb la demanda que d'aquests jocs realitza la societat ha suposat un desfasament entre la realitat jurídica i la realitat social.

Aquesta circumstància, unida a la promulgació de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana inspirada en uns nous principis, fa necessària l'actualització de la norma reguladora dels jocs esmentats per a adaptar-la tant a la realitat social com a les normes i principis generals introduïts per la Llei del Joc Valenciana.

Per tot això, amb l'informe previ de la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 16 d'agost de 1989,

DECRETE:

Article primer

1. S'entén per rifa aquella modalitat de joc consistent en el sorteig a realitzar d'un objecte o diversos, prèviament determinat, entre els adquirients d'un o diversos bitllets d'import únic, correlativament numerats o d'altra forma diferenciats entre si.

2. La tómbola és aquella modalitat de joc en què el jugador participa en el sorteig de diversos objectes exposats al públic mitjançant l'adquisició de bitllets que contenen, si s'escau, la indicació del premi que es pot obtenir.

3. La combinació aleatòria és una modalitat de joc per la qual una persona o Entitat, amb finalitats publicitàries, sorteja premi en metàl·lic o espècie, entre els qui adquiresquen els seus béns o serveis o tinguen la condició actual o potencial de clients seus, sense exigir una contraprestació específica.

Article segon. Competències per a l'autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

Seran competents per a la concessió de les autoritzacions:

1. Els Directors dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda quan l'autorització de la rifa o tómbola siga d'àmbit provincial i l'import total dels bitllets no ultrapasse els cinc milions de pessetes.

2. La Comissió Tècnica del Joc quan l'autorització de la rifa o tómbola siga d'àmbit superior al provincial o es supere l'import referit en l'apartat anterior.

Article tercer. Classes de rifes i tómboles.

Les rifes i tómboles es classificaran en:

1. Benèfiques.- S'entendrà per tals aquelles organitzades per Institucions, Ajuntaments, Diputacions o altres Corporacions o Entitats, en què l'import dels beneficis obtinguts es destine a satisfer necessitats primàries de l'establiment benèfic.

Així mateix, tindran aquesta consideració les organitzades per Comissions de Festes per al finançament de festes populars.

2. D'utilitat pública.- S'entendrà per tals aquelles organitzades per les Institucions i Corporacions esmentades en què l'import dels beneficis obtinguts es destine a finalitats de reconeguda utilitat pública.

3. D'interés particular.- S'entendrà per tals aquelles organitzades per persones o Entitats públiques o jurídiques en què l'import dels beneficis no s'apliquen a cap de les finalitats ressenyades en els dos apartats anteriors.

La tómbola d'interés particular sols s'autoritzarà en el cas que es realitze amb ocasió de fires o festes locals.

Article quart. Sol·licitud de rifes o tómboles.

L'expedient s'iniciarà a instància de l'interessat, que haurà de fer constar en l'escrit de sol·licitud:

1. La Corporació o persona sol·licitant, amb indicació de les dades que la identifiquen i la activitat que realitzen.

2. Representació que té el qui subscriu la instància.

3. La data de realització de la rifa o tómbola amb especificació detallada de la modalitat que haja de revestir.

4. Nombre i característiques dels bitllets que es proposen emetre, amb indicació del preu unitari. Quan la rifa o tómbola siga en combinació amb la Loteria Nacional o amb el sorteig de l'ONCE, es determinarà el total de números a emetre i la seua relació amb aquests sorteigs.

5. Ambit territorial que comprenga la venda de bitllets i la forma d'efectuar aquesta venda.

6. Relació detallada del premi o premis que hagen d'atorgar-se, amb expressió del preu i forma d'adjudicació als jugadors premiats, i el lloc on es troben dipositats o exposats.

7. Lloc on vaja a efectuar-se el sorteig que determine el guanyador o guanyadors.

8. Descripció de les mesures a adoptar per l'Entitat peticionària per a garantir plenament la transparència en el desenvolupament de la rifa o tómbola i l'evitació de possibles fraus.

9. Descripció de les mesures de control de la comptabilitat de la rifa o tómbola interessada.

10. Destinació dels beneficis a obtenir amb la realització de la rifa o tómbola sol·licitada.

11. Relació detallada dels venedors de bitllets autoritzats per l'Entitat peticionària.

Article cinqué. Documents que han d'adjuntar-se a la sol·licitud de rifes o tómboles.

A la instància de sol·licitud d'hauran d'adjuntar els documents següents:

1. Estatuts socials, degudament inscrits en el Registre corresponent.

2. Acreditació de la representació per part de qui subscriu la petició.

3. Exemplar dels contractes, factures, títols o documents acreditatius de la propietat dels premis en favor de l'entitat sol·licitant, ja que, en tot cas, tant si es tracta de béns mobles o immobles hauran d'estar prèviament adquirits i dipositats o instal·lats en llocs on es puga constatar la seua existència

4. Fotocòpia compulsada o legitimada dels Documents Nacionals d'Identitat dels venedors.

5. Certificació lliurada per l'Entitat peticionària, expressiva de l'assumpció de les responsabilitats i obligacions a què donen lloc l'actuació dels venedors autoritzats.

6. Projectes de publicitat i anuncis que hagen d'emprar-s'hi.

7. Models dels bitllets que van a utilitzar-se.

8. Si s'escau, referència a la norma per la qual s'havia declarat d'utilitat pública el fi a què es destinen els beneficis de la rifa o tómbola, o certificació emesa per l'Organisme oficial corresponent.

Article sisé. Sol·licitud de combinacions aleatòries.

En les combinacions aleatòries la sol·licitud haurà d'efectuar-se per persones físiques o jurídiques dedicades al comerç, i s'autoritzarà quan la finalitat publicitària de la combinació aleatòria tinga relació amb l'activitat de què es tracte

En l'escrit de sol·licitud d'autorització per a la realització de la combinació aleatòria s'hauran de fer constar:

1. Identitat de l'Entitat o empresa organitzadora de la combinació aleatòria i de l'activitat comercial que realitza.

2. Representació que té qui subscriu la instància.

3. Les dates de realització de la combinació aleatòria amb especificació detallada de la modalitat o sistemes que s'utilitzarà.

4. Nombre i característiques dels bitllets que es proposen emetre. Quan la combinació aleatòria siga en combinació amb la Loteria Nacional o amb el sorteig de l'ONCE es determinarà el total de números a emetre i la seua relació amb aquests sorteigs.

5. Ambit territorial que comprenga la distribució de bitllets i la forma d'efectuar-la.

6. Relació detallada del premi o premis que hagen d'atorgar-se, amb expressió del preu i forma d'adjudicació als jugadors premiats, i el lloc on es troben dipositats o exposats.

7. Descripció de les mesures adoptades per a garantir plenament la transparència en el desenvolupament del joc i l'evitació de possibles fraus.

8. Mitjans publicitaris a utilitzar-hi.

Article seté. Documents que hauran d'adjuntar-se a la sol·licitud de combinació aleatòria.

A la instància de sol·licitud d'autorització de combinació aleatòria s'adjuntarà la documentació següent:

1. Escriptura de constitució i Estatuts socials, degudament inscrits en el registre corresponent.

2. Acreditació de la representació de la persona que subscriu la petició en nom d'aquella.

3. Exemplar dels contractes, factures, títols o documents acreditatius de la propietat dels premis. En tot cas, tant si es tracta de béns mobles o immobles hauran d'estar prèviament adquirits i dipositats en llocs on es puga constatar l'existència. Si els premis consistissen en quantitats dineràries, aquests hauran d'estar prèviament dipositats en una Entitat financera.

4. Projecte de publicitat i anuncis que hagen d'emprar-s'hi.

5. Models de bitllets que s'hagen d'utilitzar-hi

Article vuité. Procediment per a l'autorització.

Les autoritzacions regulades en aquest Decret s'entenen sempre condicionades al previ pagament, afiançament o consignació de la taxa fiscal que recau sobre els jocs autoritzats i altres requisits exigits reglamentàriament.

Els Directors Territorials trametran còpia a la Comissió Tècnica del Joc dels acords dictats en l'exercici de les competències.

Article nové. Règim sancionador.

Les infraccions d'aquest Decret se sancionaran d'acord amb el que disposa el Títol IV de la Llei 4/1989, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de les responsabilitats tributàries en què poguessen incórrer.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el Conseller d'Economia i Hisenda per a dictar les normes que siguen necessàries per al desenvolupament d'aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 d'agost de 1989.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Economia i Hisenda,

ANTONI BIRLANGA CASANOVA

Mapa web