Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE 4/2013, de 26 de març, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el model de full de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6999 de 09.04.2013
Número identificador:  2013/3366
Referència Base de Dades:  003273/2013
 ORDE 4/2013, de 26 de març, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el model de full de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana. [2013/3366]

PREÀMBULEl Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, establix que totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres que comercialitzen béns o presten servicis a la Comunitat Valenciana, inclosos els prestadors de servicis a domicili i els espectacles públics i activitats recreatives, tindran a disposició dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions.Esta obligació també ha sigut recollida en la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, l'article 53 de la qual, establix que totes les persones físiques o jurídiques, professionals o empresaris i tots els establiments de la Comunitat Valenciana, fixos o ambulants, de titularitat pública o privada, que, en règim de dret privat, comercialitzen béns immobles o mobles, productes o presten servicis als consumidors en la Comunitat, hauran de tindre a disposició dels consumidors i entregar-los de forma gratuïta els fulls de reclamacions instrumentalitzats en imprés normalitzat. De la mateixa manera, hauran de tindre fulls de reclamacions a disposició del consumidor, els subjectes que comercialitzen béns o presten servicis fora de l'establiment, així com els espectacles públics i activitats recreatives.A causa del temps transcorregut des de la publicació del Decret 77/1994, i mantenint l'estructura bàsica del model del full de reclamacions vigent, s'ha considerat convenient i adequat adaptar i actualitzar este full i incloure en els apartats 2 i 3, corresponents a les dades de qui reclama i a les dades de qui rep la reclamació respectivament, un epígraf corresponent al correu electrònic o adreça de correu electrònic, la qual cosa contribuirà a una major agilització en la seua tramitació, i facilitar així mateix la comunicació entre els diversos intervinents en el procediment.

D'acord amb allò que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que em conferix l'epígraf e de l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,ORDENEArticle únic. Model de full de reclamacions

Aprovar el model de full de reclamacions que han de tindre a disposició dels consumidors i usuaris els qui estiguen obligats a això de conformitat amb allò que disposa l'article 53 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, que s'establix en l'annex d'esta orde.DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Utilització del model de full de reclamacions anterior

Totes els subjectes obligats a tindre a disposició dels consumidors i usuaris els fulls de reclamacions podran continuar utilitzant el model anterior que figura en l'annex d'esta orde, fins que estiguen disponibles els nous impresos.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació del model de full de reclamacions anterior

Queda derogat l'annex del Decret 77/1994, de 12 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regulen els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Desplegament

Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de consum per a dictar les disposicions i adoptar les mesures que considere oportunes per al desplegament i aplicació del que disposa esta orde.Segona. Entrada en vigor

La present orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 26 de març de 2013El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,

MÁXIMO BUCH TORRALVAANNEX<div id="AquiVaUnaImagen"></div>ANEXO<div id="AquiVaUnaImagen"></div>

Mapa web