Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2008, del director general de Justícia i Menor de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es resol inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, i es disposa la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5703 de 14.02.2008
Número identificador:  2008/1199
Referència Base de Dades:  001879/2008
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Justícia i Administracions Públiques
  Grup temàtic: 000
  Descriptors:
    Temàtics: reglament intern, col.legi professional, enginyer
    Descriptors toponímics: Alacant (província)RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2008, del director general de Justícia i Menor de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es resol inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, i es disposa la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2008/1199]

Vist l'expedient d'inscripció d'Estatuts, instruït a instància del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, inscrit amb el número 47, de la Secció Primera, del Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana, en què se sol·licita la inscripció de la modificació dels seus Estatuts en l'esmentat Registre, atenent els següents:

Fets

Primer

Juan Vicente Pascual Asensi, secretari del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, va presentar en data 11 de desembre de 2007, sol·licitud d'inscripció de la modificació dels Estatuts d'aquest al Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, en compliment del que preveu l'article 11 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Segon

L'Assemblea General del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, va aprovar la modificació dels seus Estatuts, en reunió celebrada el 27 de novembre de 2007, segons certificat lliurat el 29 de novembre de 2007 pel secretari de l'esmentat Col·legi, amb el vistiplau del degà, Antonio Luis Galiano Pérez.

Tercer

En data 28 de desembre de 2007, el mateix degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant va manifestar l'existència d'un error material en el text Estatutari annex a la Resolució d'11 de desembre de 2007, del director general de Justícia i Menor de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual resolia inscriure la modificació dels seus Estatuts i es disposava la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5667, de 26.12.2007), última redacció dels Estatuts inscrita al corresponent Registre. Tal error consistia en el manteniment en l'articulat de l'apartat tercer de l'article 14 dels esmentats Estatuts, la supressió del qual havia sigut acordada per l'Assemblea General del Col·legi, en data 27 de juliol de 2007, segons constava en el corresponent certificat emés pel secretari, amb el vistiplau del degà, de 17 de setembre de 2007.

Quart

El nou text dels Estatuts, esmenat l'error material anterior, figura com a annex a la present Resolució, i es dóna ací per reproduït.

Fonaments de dret

Primer

Revisats els Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, aquests contenen totes les determinacions exigides per l'article 10 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana.

Segon

El text estatutari ha sigut aprovat amb els requisits i les formalitats previstos en l'esmentat article, i en els mateixos Estatuts del Col·legi.

Tercer

L'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Quart

Als efectes previstos en l'article 21 del Decret 4/2002 de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals, l'expedient ha sigut tramitat pel Servei d'Entitats Jurídiques, adscrit a la Direcció General de Justícia i Menor de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, competent per així disposar-ho l'article 6.1 de l'esmentada Llei 6/1997, en relació amb el que establix la disposició final del Decret 4/2002, de 8 de gener, en virtut de les atribucions que té conferides pel Decret 7/2007, de 28 de juny, del President de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i pel Decret 122/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Vistos l'article 36 de la Constitució Espanyola i l'article 49.122a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, amb les seues modificacions posteriors, en els preceptes bàsics; la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana; el Decret 4/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament d'aquesta última, i la resta de disposicions complementàries de pertinent aplicació, es dicta la següent resolució:

1. Inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant al Registre de Col·legis Professionals i de Consells Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana, i esmenar en la seua redacció l'error material indicat en els antecedents anteriors.

2. Publicar la present Resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o bé, recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació. Tot això de conformitat amb el que establixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí de s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

València, 17 de gener de 2008.- El director general de Justícia i Menor: Antonio Gastaldi Mateo.

Estatuts de l'Enginyeria Tècnica Industrial del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

TITOL I

Del Col·legi Professional d'Enginyers

Tècnics Industrials d'Alacant

Article 1

Els presents Estatuts de l'Enginyeria Tècnica Industrial del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant han sigut modificats i elaborats segons el que disposa el títol I, capítols I, II i III de la Llei 6/1997 (DOGV de 9 de desembre de 1997, núm. 3.138) de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana; del Reial Decret Legislatiu 5/1996, de la Llei 7/1997, de 14 d'abril, del Reial Decret Legislatiu 6/1999, de 16 d'abril, i del Reial Decret Legislatiu 6/2000, de 23 de juny, pel que fa a legislació bàsica sobre col·legis professionals, pel Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant.

Article 2. Origen i naturalesa

1. Els presents estatuts han sigut aprovats per unanimitat de la Junta General del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, i a tots els efectes aquest col·legi professional es regirà per les disposicions contingudes en aquests, els quals el vinculen i l'obliguen en tots els preceptes, i també als col·legiats del susdit col·legi professional en tot l'àmbit de l'exercici professional de l'enginyeria tècnica industrial de la província d'Alacant.

2. Els dos idiomes oficials del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant són en igualtat de condicions el castellà i el valencià, sense que cap d'aquests puga prevaldre sobre l'altre, i amb l'obligació com a corporació de dret públic que és, a fer tots els seus escrits, comunicacions, certificats etc. en l'idioma en què li ho demanen els col·legiats.

Article 3. Personalitat jurídica i capacitat d'obrar

1. El Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant és una corporació de dret públic, emparat per la Constitució, per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i per la Llei de Col·legis Professionals d'aquesta comunitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, sense perjuí del que disposa l'article 6 dels estatuts del Consell Valencià de Col·legis

Professionals d'Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana.

2. Tota l'estructura interna, l'elecció dels seus òrgans de govern, el nombre dels seus membres, la forma d'elegir-los i el funcionament del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials serà democràtic, i s'ajustarà en tot cas a allò que disposen aquests estatuts.

3. El Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant es regirà per les lleis bàsiques de l'estat i per les lleis de les Corts Valencianes que regulen la professió, per aquests estatuts, pel seu Reglament de Règim Interior, i pel Reglament General d'Eleccions, els quals han de ser adaptats en el període de sis mesos com a màxim a totes les modificacions que es produïsquen en la citada legislació.

Article 4. Àmbit territorial del col·legi i domicili social

1. L'àmbit territorial del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant comprén tot el territori de la província d'Alacant.

2. El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant té el seu domicili social a la ciutat d'Alacant, avinguda de l'Estació, 5, entresòl, sense perjuí que el Col·legi puga per mitjà de votació de la majoria de la Junta de Govern, canviar el seu domicili social a qualsevol altre lloc dins de la ciutat d'Alacant quan ho considere necessari.

3. El Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant haurà d'estar incorporat com a membre de ple dret al Consell Valencià d'Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana. Sense aquest requisit, no podran exercir en la seua demarcació les funcions pròpies dels col·legis professionals d'enginyers tècnics industrials.

4. L'àmbit territorial del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant comprén la província d'Alacant, en la qual exerceix les seues funcions com a tal, amb el seu domicili social en la capital d'Alacant i sense que en cap cas puga haver-hi mes d'un mateix Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials en la província.

5. No obstant l'anterior, a proposta de 100 o més col·legiats en l'exercici lliure de la professió i sempre que aquests presenten un pla econòmic de viabilitat suficient d'autofinançament dels serveis que pretenguen prestar, el Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant podrà establir, en determinats municipis, les delegacions que aprove la Junta General del Col·legi per majoria simple, tot això sense perjuí de les delegacions d'Alcoi i Elx existents actualment, les quals seguiran mantenint la seua condició de delegacions.

6. L'àmbit territorial de les delegacions dels col·legis, serà el del municipi o municipis que es determine en la Junta General, sense que aquestes delegacions puguen prestar els seus serveis en substitució de la seu del Col·legi Professional d'Alacant, a col·legiats d'altres municipis distints al del seu àmbit territorial acordat, ni fins i tot en els municipis limítrofs al de les delegacions.

TITOL II

Article 5. Fins del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

1. Són fins essencials del Col·legi Professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alacant, l'ordenació de l'exercici de la professió, la representació exclusiva d'aquesta i la defensa dels interessos professionals dels col·legiats en l'àmbit de les seues competències professionals i territorials respectives, en benefici de la societat a la qual serveixen i dels interessos generals que li són propis.

2. La representació i les relacions de l'enginyeria tècnica industrial dins del seu àmbit territorial davant de les conselleries i institucions de la Generalitat Valenciana, davant de l'administració de Justícia, davant d'altres col·legis professionals de l'enginyeria tècnica industrial de l'autonomia valenciana i d'altres autonomies, davant de les administracions autonòmiques i davant de qualsevol instància d'ordre provincial, correspon en tot cas al Col·legi Professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alacant, sense perjuí de les competències que corresponguen en cada cas al Consell Valencià.

3. Vigilar que l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial en l'àmbit de les seues competències professionals i territorials s'efectue en tot moment dins del seu marc legal, i facilitar els col·legiats el coneixement i compliment de tota classe de disposicions legals que afecten la professió, amb compliment l'ètica professional i del codi deontològic de l'enginyeria tècnica industrial, i vetlar perquè tots els col·legiats presten els seus serveis professionals amb uns adequats nivells de qualitat, amb la promoció de la formació i actualització dels seus coneixements de forma permanent.

4. La col·laboració amb totes les administracions públiques de l'estat i autonòmiques que ho sol·liciten, mitjançant l'elaboració d'estudis, informes, estadístiques i altres activitats que puguen serlos sol·licitades o acorden formular d'iniciativa pròpia.

TITOL III

Article 6. Funcions del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

1. El Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, és una corporació de dret públic reconegut per la Constitució, emparat per la llei i reconegut per l'estat i per la Generalitat Valenciana, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i funcions.

2. El degà del Col·legi Professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial de la Província d'Alacant tindrà el tractament d'il·lustríssim senyor.

3. Per al compliment dels seus fins, són funcions essencials del Col·legi Professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alacant dins del seu àmbit territorial:

a) Tenir la representació i la defensa exclusiva de la professió d'enginyer tècnic industrial davant totes les administracions públiques, institucions, tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en tots els actes, litigis, etc. que afecten els interessos professionals i exercitar el dret de petició de conformitat amb la legislació vigent a l'efecte.

b) Admetre com a col·legiats de ple dret a tots els titulats en les escoles citades en l'article 32.1, que reunisquen els requisits de l'article 32.2 d'aquests estatuts, i els exigits pels estatuts del Consell Autonòmic, ho acrediten de forma fefaent davant del Col·legi Professional d'Alacant.

c) Ordenar en el seu àmbit territorial l'activitat professional dels col·legiats; vetlar per l'ètica, deontologia i dignitat professional, i pel respecte a la causa dels drets dels particulars contractants dels seus serveis, i exercir la potestat disciplinària en l'ordre professional i col·legial.

c') Establir en totes les seues actuacions i mantenir en tots els ordres, la igualtat de drets i obligacions de tots els col·legiats, promoure entre aquests la solidaritat i l'ajuda mútua, actuar i exercir totes les accions legals que corresponguen a dret, quan calga per al total compliment.

d) Facilitar als tribunals, conforme a les lleis, una relació de col·legiats que puguen ser requerits per a intervenir com a perits en els assumptes judicials o designar-los, segons siga procedent, i també emetre tot tipus d'informes i dictàmens no vinculants sobre honoraris professionals i sobre assumptes de la seua competència quan siguen requerits pels jutjats, tribunals o per qualsevol administració pública.

e) Assessorar els particulars i entitats de qualsevol classe en les matèries de la seua competència, emetre els informes que els siguen sol·licitats i intervenir en tots els procediments d'arbitratge que el col·legi siga requerit per a això conforme al que disposa article 10.a) de la Llei 36/1988, de 5 de desembre (RCL 1988, 2430 i RCL 1989, 1783) i la resta de disposicions legals sobre arbitratge privat.

f) Establir un torn de col·legiats per a facilitar a les administracions publiques, institucions, entitats privades o particulars que ho sol·liciten, com a mínim una terna de col·legiats que estiguen qualificats per a la realització dels treballs que les entitats privades, particulars i administracions públiques requerisquen del Col·legi. Els col·legiats podran renunciar a la designació feta pel Col·legi en el termini de 10 dies, i hauran de comunicar la seua decisió per escrit, i en aquest cas el torn de la designació passarà al col·legiat següent.

g) Exercir totes aquelles funcions que les administracions publiques de l'estat i de la Generalitat Valenciana li encomanen, així com establir tot tipus de relacions amb aquestes, i amb totes les institucions i ens públics o privats, emetre estudis, informes, dictàmens, estadístiques i qualsevol altra activitat relacionada amb la professió d'enginyer tècnic industrial quan siguen requerits per a això, o d'iniciativa pròpia, per a una millor satisfacció dels interessos socials i professionals de l'enginyeria tècnica industrial, dins del seu respectiu àmbit territorial la defensa i la representació de la qual tenen en exclusiva.

h) Col·laborar amb les universitats del seu àmbit territorial per a l'elaboració dels informes, estudis, estadístiques i altres activitats relacionades amb l'enginyeria tècnica industrial que els siguen requerits per aquestes o instància pròpia, a fi que els plans d'estudi que s'elaboren per aquestes, faciliten l'accés a la vida professional dels nous col·legiats. Aquesta funció s'exercirà sense menyscabament del principi d'autonomia universitària.

i) Elaborar i modificar els seus estatuts i el Reglament de Règim Interior i aprovar-los, tot sotmetent-los al Consell Valencià per al visat preceptiu i perquè aquest done la seua conformitat perquè aquests s'ajusten al que estableixen els estatuts del Consell Autonòmic, en la legislació de les Corts Valencianes i en la legislació bàsica de l'estat en matèria de col·legis professionals.

El seu Reglament de Règim Interior, o si no n'hi ha el Reglament General Electoral haurà de contenir si més no una reglamentació electoral completa per a l'elecció de cadascun dels membres de la Junta de Govern.

j) Resoldre tots els dubtes i conflictes que puguen plantejar-se en la interpretació i aplicació d'aquests estatuts, dels seus reglaments de règim interior i en el Reglament General Electoral en primera instància.

k) Procurar l'harmonia i col·laboració entre els seus col·legiats, impedir la competència il·lícita o deslleial entre ells, i vetlar per la plena efectivitat de les disposicions que regulen les incompatibilitats en l'exercici de l'enginyeria tècnica industrial, de defensa de la competència i del consumidor, dirimir els conflictes que en l'exercici professional puguen suscitar-se entre col·legiats mitjançant la Comissió Deontològica i conforme al codi deontològic de la professió.

l) Resoldre conforme a la legislació de dret administratiu vigent, tots els recursos que s'interposen pels col·legiats o pels particulars contra els actes del col·legi en primera instància.

l') Impedir per tots els mitjans legals l'intrusisme i la clandestinitat en l'exercici professional, per a la persecució de la qual, denúncia i, si és procedent, sanció, el Col·legi dins del seu àmbit territorial està plenament i essencialment legitimat, sense perjuí que sol·liciten si és procedent de les administracions públiques, les actuacions d'inspecció i/o sanció a què aquestes estan obligades legalment.

m) Encarregar-se del cobrament dels honoraris professionals quan almenys 100 o més col·legiats de l'exercici lliure de la professió ho sol·liciten lliurement i expressament, i sempre que el col·legi tinga creats els serveis adequats, en aquest cas el Col·legi es farà càrrec dels treballs professionals que li entreguen els col·legiats i només els entregarà el client d'aquests, previ pagament dels corresponents honoraris, fent-se igualment responsables els col·legis com a depositaris de fer les retencions d'IRPF, quan corresponga i del cobrament de l'IVA, però els col·legiats seran a tots els efectes el subjecte passiu d'aquests imposts davant d'Hisenda.

n) Realitzar el reconeixement de firma i visar tots els treballs professionals dels seus col·legiats, establir les taxes parafiscals de col·legiació, anuals i de visat que legalment correspon percebre als col·legis per aquests conceptes. Aquestes taxes parafiscals, seran considerades a tots els efectes com a ingressos ordinaris del col·legi, i hauran de figurar com a tal en els seus pressuposts.

El seu pagament pels col·legiats que són els subjectes passius de les taxes, haurà de realitzar-se en tot cas, quan els siguen passades al cobrament per la Junta de Govern i abans de retirar els treballs professionals dels col·legis.

La taxa de visat no comprendrà els honoraris ni les altres condicions contractuals dels contractes dels col·legiats amb els seus clients, la determinació dels quals es deixa al lliure acord de les parts.

o) El Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, tindrà taxes de visat semblants a les dels altres col·legis de la Comunitat Valenciana, que hauran d'haver sigut supervisades pel Consell Autonòmic d'aquesta comunitat per a evitar que tinguen variacions de consideració amb els distints col·legis professionals.

p) Els col·legiats de altres col·legis professionals fora de la província d'Alacant, hauran de requerir dels seus col·legis d'origen que informen el Col·legi Professional d'Alacant de les actuacions que van a realitzar en el seu àmbit territorial, i sotmetre els seus treballs al visat del Col·legi quan vulguen realitzar aquests treballs en la seua demarcació territorial, per tal de sotmetre's en igualtat de condicions econòmiques als col·legiats del Col·legi d'Alacant, sense que en aquesta contraprestació econòmica, en cas d'haver-ne, es puguen trobar les contraprestacions econòmiques cobertes per la quota de col·legiació.

q) Admetre i comprovar amb els col·legis d'origen els certificats que aquests estan obligats a remetre'ls sobre la situació i les dades personals de col·legiats d'altres col·legis professionals d'enginyers tècnics industrials, i dels treballs professionals que aquests vagen a realitzar ocasionalment en el territori de la seua competència, així com expedir els certificats gratuïts d'habilitació per a cada treball professional que els col·legiats realitzen en la seua demarcació, i sotmetre's, aquests col·legiats, a les condicions econòmiques, a les competències d'ordenació, visat, control deontològic i potestat disciplinària que tinga establides el Col·legi d'Alacant per als seus col·legiats. Sense aquesta habilitació, no es podrà exercir la professió d'enginyer tècnic industrial en el territori de competència exclusiva del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant per col·legiats d'altres col·legis, i en aquest cas el Col·legi podrà establir accions legals contra aquests col·legiats per intrusisme.

o) Formar i mantenir actualitzat el cens de tots els enginyers tècnics industrials col·legiats dins del seu àmbit territorial i expedir tot tipus de certificats respecte de la situació col·legial de qualsevol d'aquests, inclosos els certificats que els siguen requerits per a la seua habilitació en altres col·legis, fent constar les dades que li siguen requerides pels seus col·legiats per a realitzar treballs professionals en altres demarcacions territorials alienes a les de la seua residència professional.

p) Establir barems d'honoraris que tindran caràcter merament orientatius, requerir la subscripció per part dels col·legiats del contracte d'encàrrec de treball i pressupost d'aquest degudament complimentat en tots els seus apartats per les parts contractants, sense els requisits dels quals no seran visats pel Col·legi els treballs professionals dels col·legiats.

q) Complir i fer complir els col·legiats, en tot moment, la legislació vigent sobre la professió de l'enginyeria tècnica industrial, els estatuts del Consell Autonòmic, els del Col·legi, els reglaments de règim interior, el codi deontològic de la professió i també les resolucions fermes que emanen dels òrgans de govern del Col·legi i del Consell Autonòmic, i aplicar, quan calga, el reglament de règim disciplinari de la professió o les accions legals que els corresponguen.

r) Aprovar anualment dins del primer trimestre de cada any, per majoria simple, en la Junta General en primera convocatòria, i en segona, que podrà ser convocada tal com la primera però amb mitja hora de dilació, per majoria simple dels col·legiats assistents, tota la gestió econòmica del Col·legi de l'any anterior i els pressuposts per a l'any següent, i fixar i regular en la Junta General les aportacions econòmiques dels col·legiats al Col·legi.

s) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant tots els col·legiats, sobre tots els projectes de normes amb rang de llei, decret o ordre que afecten l'exercici de la professió i els col·legis professionals d'enginyers tècnics industrials de la Comunitat Valenciana.

t) Emetre els informes preceptius sobre tots els projectes de normes del Govern Valencià que afecten la professió d'enginyer tècnic industrial.

u) Fomentar, crear i organitzar institucions, serveis i activitats que, sempre en relació amb la professió d'enginyer tècnic industrial, tinguen per objecte la promoció cultural, l'assistència social i sanitària, la cooperació i el mutualisme, el foment de l'ocupació, la formació permanent dels col·legiats i altres actuacions pertinents, i establir els concerts o acords més apropiats amb l'administració i les entitats i institucions que corresponguen.

v) Vetlar pel prestigi de la professió d'enginyer tècnic industrial, defendre els interessos professionals en tots els ordres i davant de qualsevol administració o institució públiques o privades, i garantir la llibertat d'actuació dins del seu àmbit territorial.

w) Exercir aquelles accions legals que en l'àmbit de la seua competència territorial li corresponguen per tal que, d'acord amb el que disposa la Llei 6/1997 de 4 de desembre (DOGV 09.12.1997, núm. 3.138) i en la legislació bàsica de l'estat, fer complir la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial dins del seu àmbit territorial, ja siga quan aquesta s'exercisca de forma liberal com quan els professionals mantinguen una relació laboral dependent.

x) Formalitzar amb la conselleria corresponent de la Generalitat Valenciana els canvis dels membres de les juntes de govern, i tots el requisits formals i legals sobre inscripcions, registres, arxius etc., que aquesta tinga establits legalment per als col·legis professionals.

i) Totes aquelles altres que la Llei de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana i la legislació bàsica de l'estat els atribuïsca, a més d'aquelles altres que no han sigut expressament enunciades, però siguen concomitants o conseqüència de les anteriors i tinguen cabuda en l'esperit que les informe.

TITOL IV

Composició del Col·legi Professional d'Enginyers

Tècnics Industrials d'Alacant

Article 7. De la Junta General del Col·legi

1. La Junta General és l'òrgan suprem de direcció i control del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, els seus acords vinculen les juntes de govern i a tots els col·legiats, fins i tot els qui s'abstinguen en les votacions, els dissidents i els absents.

2. La Junta General està composta per la reunió de tots els col·legiats amb dret a vot que estiguen en l'ús de tots els drets i al corrent de pagament de totes les obligacions col·legials amb cinc dies d'antelació a aquesta.

3. Els col·legiats podran presentar a la Junta General Ordinària, tot tipus de propostes perquè siguen debatudes i aprovades o desestimades, si és procedent, per aquesta. Aquestes propostes, perquè puguen ser debatudes, hauran de ser presentades en la Secretària amb una antelació de 15 dies hàbils a la celebració de la Junta General i hauran d'entregar-se firmades com a mínim per 25 col·legiats.

4. Les Juntes Generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8. De la Junta General Ordinària

Correspon a la Junta General Ordinària les funcions següents:

a) Examinar, aprovar o reprovar la memòria de la gestió i direcció del Col·legi i de la Junta de Govern.

b) Examinar, aprovar o reprovar la gestió econòmica, el compte de resultats i balanços de l'exercici anterior i els pressuposts per a l'any següent.

c) Examinar, debatre i, si és procedent, aprovar o desestimar les propostes dels col·legiats que figuren en l'ordre dia i que s'hagen presentat amb els requisits exigits en l'article anterior.

d) Examinar, debatre i, si és procedent, aprovar o desestimar tot tipus de propostes de la Junta de Govern que tinguen algun contingut econòmic o suposen un augment o disminució de la contribució econòmica per part dels col·legiats al col·legi o tinguen relació amb l'exercici de la professió.

e) Examinar i, si és procedent, aprovar o desestimar la implantació, anul·lació, modificació o augment dels serveis corporatius, i també el finançament.

f) Debatre qualsevol tipus de norma que afecte l'exercici professional i, si és procedent, adoptar les resolucions que estime més favorables per a la professió.

Article 9. De la Junta General Extraordinària

La Junta General Extraordinària té com a funcions especifiques les següents:

a) Debatre i, si és procedent, aprovar els estatuts del Col·legi i les seues modificacions, el Reglament de Règim Intern, el Codi Deontològic i el Reglament General d'Eleccions, i de qualsevol alteració o modificació que es volguera introduir en aquests una vegada aprovats.

b) Debatre i, si és procedent, aprovar l'adquisició, arrendament, venda, embargament, pignoració o qualsevol tipus de gravamen que es vulga introduir en el seu patrimoni immobiliari o mobiliari.

c) Debatre i, si és procedent, aprovar els pressuposts i les quotes dels col·legiats de caràcter extraordinari.

d) Debatre i, si és procedent, emetre el seu vot sobre la moció de censura a la Junta de Govern o a qualsevol dels seus membres conforme al que estableixen aquests estatuts.

e) Debatre i, si és procedent, aprovar aquelles propostes dels col·legiats que, havent sigut formulades per alguna de les causes i en la forma que s'estableix en aquests estatuts, hagen produït la convocatòria de la Junta General Extraordinària.

f) Debatre i, si és procedent, aprovar la intervenció del Col·legi sobre qualsevol dels assumptes o qüestions que, sent d'interés general per a l'exercici de la professió, no són competència de la Junta General Ordinària.

Article 10. Convocatòries

1. La Junta General Ordinària del Col·legi es reunirà com a mínim una vegada a l'any, dins del primer trimestre i sempre que ho sol·liciten com a mínim una desena part de col·legiats, serà convocada sempre a iniciativa de la Junta de Govern, i haurà d'anar firmada pel secretari de la Junta de Govern amb el vistiplau del degà i contenir almenys l'ordre del dia amb els assumptes a tractar degudament detallats, el lloc, el dia i l'hora de la celebració.

2. S'haurà de remetre als col·legiats la convocatòria com a mínim amb un mes d'antelació a la celebració, i posar a la disposició dels col·legiats tota la informació dels assumptes que s'hagen de tractar en la junta, bé en el Col·legi per ser molt voluminosa la citada documentació, o bé remetent-la juntament amb la convocatòria quan això no siga excessivament onerós per al col·legi i els col·legiats segons el parer de la Junta Executiva.

3. La convocatòria de Junta General Extraordinària haurà de ser realitzada pel secretari amb el vistiplau del degà, a instància de la Junta de Govern o a instància dels col·legiats, per qualsevol de les causes contingudes i en la forma prevista en aquests estatuts.

4. La convocatòria de Junta General Extraordinària haurà de contenir l'ordre dia, degudament detallat, dels assumptes a tractar, el lloc, el dia i l'hora de la celebració. S'haurà de remetre als col·legiats amb una antelació mínima de 15 dies a la seua celebració, en les condicions establides en aquest article, apartat 2, tret que el o els assumptes a tractar siguen de màxima urgència segons el parer de la Junta de Govern.

5. Quan la convocatòria tracte de la modificació dels estatuts del Col·legi, del Reglament de Règim Interior, del Codi Deontològic o del Reglament General d'Eleccions, la convocatòria haurà de realitzar-se amb una antelació com a mínim de dos mesos, i haurà de remetre's aquesta amb la proposta de modificació de la Junta de Govern de qualsevol de les normes del Col·legi anteriorment citades.

6. En tot cas, la convocatòria de qualsevol Junta i tota la documentació referent als assumptes a tractar-hi, haurà de figurar exposada en el tauler d'anuncis del col·legi i de les seues delegacions a disposició dels col·legiats, des del dia de convocatòria fins a l'acabament de la Junta, si més no.

Article 11. Presidència de les juntes generals i desenvolupament

1. Les juntes generals seran sempre presidides pel degà del Col·legi i actuarà de secretari el que ho siga del Col·legi, els quals poden ser reemplaçats en les seues funcions, en cas d'absència, pel vicedegà i les funcions del secretari pel membre més jove de la Junta de Govern.

2. La mesa presidencial de totes les juntes del Col·legi haurà d'estar constituïda, com a mínim, pel degà, el secretari, el tresorer, l'interventor i els presidents de les delegacions o en cas d'absència algun d'aquests pels vocals de la Junta de Govern que tinguen la representació estatutària de cadascun d'aquests en cas d'absència o, si no n'hi ha, pels que siguen nomenats en aqueixa junta pels assistents per a suplir els absents entre els membres de la Junta de Govern assistents.

3. Les juntes generals del Col·legi quedaran vàlidament constituïdes en segona convocatòria, quan aquesta haja sigut realitzada en temps i forma, qualsevol que siga el nombre de col·legiats assistents.

4. La junta començarà sempre per la lectura de l'acta de la junta anterior i de l'ordre del dia definitiu per part del secretari.

5. A continuació el degà exposarà a la junta un breu resum sobre quin és l'objecte de la junta i de l'ordre del dia establert.

6. Durant la deliberació de cadascun dels punts del dia, el degà actuarà com a moderador, i concedirà l'ús de la paraula als col·legiats que ho sol·liciten. Quan considere que un punt ha sigut prou debatut, podrà donar per finalitzat el debat i si no hi haguera consens sobre aquest el sotmetrà a votació entre els col·legiats assistents.

7. Correspon al degà mantenir l'ordre i la disciplina en les juntes generals i, per tant, està facultat per a cridar a l'ordre a qualsevol col·legiat quan considere que aquest falta al respecte dels seus companys, de qualsevol dels membres de la Junta de Govern, a la institució col·legial o per qualsevol altra causa que siga contrària al dret, i disposa de la facultat, si persisteix en la seua actitud, d'expulsar el col·legiat de la junta, sense perjuí dels recursos que dins del dret administratiu aquest puga interposar contra el dit acte.

8. A cada col·legiat li correspon un vot, i tots els acords de les juntes del Col·legi es prendran per majoria de vots dels assistents que tinguen la plenitud dels seus drets col·legials i estiguen al corrent de pagament de les seues obligacions col·legials, sense el qual requisit tindran veu, però no dret a vot.

9. Totes les votacions de les juntes del Col·legi seran lliures, directes, personals i secretes, llevat que la Junta General en qualsevol votació aprove que aquesta es realitze a mà alçada o per un altre procediment.

10. No podrà sotmetre's a debat i aprovació de la Junta General per part dels col·legiats ni de la Junta de Govern, cap tema que no figure en l'ordre del dia, excepte les propostes dels col·legiats establides en l'article 8.c) d'aquests estatuts, i seran nuls de ple dret els altres acords que s'obtinguen sobre qualsevol tema que no figure en l'ordre del dia.

Article 12. Actes de les juntes generals

1. De totes les juntes generals s'alçarà un acta pel membre de la Junta de Govern que hi actue com a secretari en la qual com a mínim ha de figurar:

a) La relació nominativa dels col·legiats assistents, data, lloc i hora de la celebració, el president i secretari d'aquesta, l'ordre del dia, un resum succint de les deliberacions de cada punt, les votacions a favor i en contra de cadascun dels punts sotmesos a votació i hora en què s'alça la sessió.

b) Tots els col·legiats tindran dret a demanar al secretari que conste en l'acta la seua postura a favor o la seua oposició a l'acord pres, i s'han de fer constar en l'acta aquestes peticions.

c) En finalitzar la sessió, el secretari llegirà l'esborrany de l'acta que ha configurat, podrà demanar els assistents que aproven per mitjà de votació la citada acta o que nomenen dos interventors perquè l'aproven en el seu nom una vegada confeccionada de forma definitiva.

d) L'acta definitiva haurà de ser firmada pel secretari i, si s'escau, pels interventors nomenats a l'efecte, amb el vistiplau del president, i en el termini màxim d'un mes serà remesa tots els col·legiats, fent-los saber que pot ser recorreguda o impugnada en el termini de 30 dies davant del Col·legi per mitjà del corresponent recurs de reposició. Si l'acta no haguera sigut recorreguda o impugnada en el termini establit, per la meitat més un dels col·legiats assistents els acords obtinguts en la junta esdevindran des d'aqueix moment ferms i executius a tots els efectes.

e) Totes les juntes generals del Col·legi, tant les ordinàries com les extraordinàries es faran constar en dos llibres, un per a cada tipus de junta, llibres que seran duts pel secretari, fent-hi constar el contingut íntegre de l'acta definitiva de la junta, una vegada ferma, i si hi ha hagut alguna impugnació o recurs.

Article 13. De la Junta de Govern

Els òrgans de representació, govern, gestió i execució del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant estarà format per:

a) La Junta de Govern.

b) La Junta Executiva.

1. La Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant és l'òrgan superior de representació, govern, gestió i execució del Col·legi i estarà format pels següents membres:

a) El degà de la Junta de Govern del Col·legi, el qual serà elegit per mitjà de sufragi universal, lliure, directe i secret per tots els col·legiats amb dret a vot, i ha d'obtenir la majoria en el còmput total de tots els vots vàlids emesos en el Col·legi. Haurà de ser enginyer tècnic industrial, en exercici, resident i col·legiat en el Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant amb una antiguitat mínima de 10 anys.

El degà de la Junta de Govern del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, exerceix a tots els efectes, la representació judicial i extrajudicial del Col·legi en el seu àmbit territorial davant totes les instàncies publiques i privades, i pot atorgar tots aquells poders a lletrats, procuradors i de representació que considere necessaris per a l'ordenació i defensa de la professió i de la competència professional dels enginyers tècnics industrials.

b) Els presidents i els vicepresidents de les delegacions que tinga el Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, els quals hauran de ser elegits, mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret per tots els col·legiats amb dret a vot del Col·legi, han d'obtenir la majoria en el còmput total de tots els vots vàlids emesos, hauran de ser enginyers tècnics industrials en exercici de la professió, residents i col·legiats en l'àmbit territorial de la delegació per la qual es presenten com a candidats amb una antiguitat mínima de cinc anys.

c) Els altres membres de la Junta de Govern també seran elegits per mitjà de sufragi universal, lliure, directe i secret per tots els col·legiats amb dret a vot, i han d'obtenir la majoria en el còmput total de tots els vots vàlids emesos en el Col·legi, hauran de ser enginyers tècnics industrials en exercici, residents i col·legiats en el Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant amb una antiguitat mínima de dos anys.

d) El mandat dels membres de la Junta de Govern serà de quatre anys permetent-se la reelecció. L'elecció s'entendrà efectuada en favor de la persona, independentment del càrrec que exercisca o haguera exercit en el cas de l'apartat a) i en favor del càrrec que ostenten en el cas de l'apartat c), els quals en el cas de cessar en els seus càrrecs per qualsevol circumstància, seran substituïts, el degà pel vicedegà i els presidents de les delegacions, com a membres de la Junta de Govern, pel segon candidat de la llista electoral més votada per a aqueix lloc, fins a esgotar el mandat per al qual van ser elegits els cessants.

e) La renovació de la Junta de Govern dels Col·legis es farà per meitat cada dos anys, en la primera convocatòria es renovarà el vicedegà, tresorer, la meitat dels presidents de les delegacions i la meitat dels vocals, i en la segona el degà, l'interventor, el secretari, la meitat dels presidents de les delegacions i la meitat dels vocals.

e') La Junta de Govern del Col·legi haurà d'estar formada com a mínim pel degà, pel vicedegà, el tresorer, l'interventor, el secretari, el vicesecretari, un vocal ponent de l'exercici lliure, set vocals i els presidents de les delegacions els quals seran elegits en les condicions establertes en aquest article.

f) La presentació de candidatures per a qualsevol lloc de la Junta de Govern haurà de ser avalada com a mínim per 40 col·legiats per al càrrec de degà, 30 per al de vicedegà i 20 per als altres càrrecs expressats en l'apartat anterior, amb la manifestació del lloc al qual s'opta en l'elecció i que es reuneixen els requisits exigits en aquests estatuts. Cap col·legiat no podrà presentar-se en una mateixa elecció per a més d'un lloc de la Junta de Govern.

g) Totes les votacions en els col·legis hauran de ser lliures, personals, secretes i subjectes a les periodicitats establertes en aquests estatuts.

En totes les Juntes de Govern cada membre tindrà un vot, en cas d'empat el degà tindrà el vot diriment.

h) En cas de cessament o vacant d'algun membre de la Junta de Govern distints del degà, o president de delegació, aquest serà substituït fins a l'acabament del seu mandat per un altre col·legiat elegit per la Junta de Govern, el qual ocuparà el lloc i tindrà el període de mandat per al qual va ser elegit el cessant.

i) En cas de cessament o dimissió de més de la meitat dels membres de la Junta de Govern, aquesta abans d'abandonar els càrrecs per als quals van ser elegits, convocaran amb caràcter urgent en el termini de 15 dies noves eleccions per a tots els càrrecs de la Junta de Govern, sense que ningú puga abandonar els seus càrrecs fins que hagen pres possessió els elegits per mitjà de sufragi de tots els col·legiats.

Article 14. De la Junta Executiva dels col·legis

1. La Junta Executiva del Col·legi és l'òrgan executiu dels acords del col·legi i de la seua gestió i administració.

2. La Junta Executiva del Col·legi es reunirà com a mínim una vegada cada 15 dies o quan la convoque el degà o a instància de tres o més dels seus membres. En totes les votacions de la Junta Executiva cada membre tindrà un vot.

Article 15. Funcionament dels col·legis

1. El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant funcionarà mitjançant la convocatòria, quan corresponga, de les juntes generals ordinàries, extraordinàries, juntes de govern i juntes executives.

2. Les juntes de govern del Col·legi determinaran les comissions ordinàries en les quals haja d'organitzar-se, les quals funcionaran sota la coordinació directa d'un president delegat de la Junta de Govern, el qual establirà el seu règim i hi adscriurà els diferents components, que sempre hauran de ser col·legiats en exercici. Igualment podrà designar les ponències o comissions especials que estime convenients.

3. Correspon a la Junta de Govern del Col·legi, quan considere que els acords de la Junta General són contraris a les normes estatutàries i col·legials o a la legislació vigent, decretar la suspensió de l'execució dels acords i interposar el corresponent recurs davant del Consell Autonòmic Alacantí d'Enginyers Tècnics Industrials i, si s'escau, interposar el recurs contenciós administratiu corresponent davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

4. La Junta Executiva del Col·legi de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alacant està constituïda pel degà del Col·legi, el vicedegà, el tresorer, l'interventor, el secretari, el vocal ponent de l'exercici lliure i un vocal, totes les seues decisions seran vinculants per a tots els col·legiats i aquestes han de ser ratificades per la Junta de Govern del Col·legi en la primera reunió que aquesta celebre.

5. La Junta de Govern dels Col·legis es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim una vegada cada més i amb caràcter extraordinari quan siga convocada pel degà o ho demane la meitat mes un dels seus components.

6. També es reunirà la Junta de Govern del Col·legi amb caràcter extraordinari, quan ho sol·liciten al degà com a mínim 50 col·legiats, en aquest cas haurà de celebrar-se la junta dins del termini màxim de 30 dies des de la sol·licitud i en l'ordre del dia s'han d'incloure els assumptes proposats pels sol·licitants. A la junta assistiran amb veu i sense vot dos representants dels sol·licitants perquè exposen i defenguen les seues peticions.

7. Totes les convocatòries hauran de ser efectuades pel degà amb la firma del secretari i el vistiplau del degà, i han de figurar en l'ordre del dia els assumptes a tractar, degudament detallats, el lloc, el dia i l'hora de la celebració de la convocatòria.

8. La Junta de Govern dels Col·legis quedarà vàlidament constituïda quan es troben presents la totalitat dels membres en primera convocatòria, i en segona, que podrà ser realitzada en la mateixa convocatòria que la primera amb una dilació de mitja hora, amb la meitat més un dels membres de la Junta de Govern, tots els quals tindran igual vot sense que siga possible la delegació. Els acords es dirimiran per majoria d'assistents i el degà dirimirà els eventuals empats.

9. De totes les juntes de govern que celebre el Col·legi i també de les celebrades per les juntes executives es faran constar en dos llibres, un per a cada òrgan de direcció, els quals seran duts pel secretari, i s'han de fer constar com a mínim el lloc de la celebració, el dia, l'hora, l'ordre del dia, els assistents, els acords presos, les votacions amb els seus resultats i els opositors als acords. Les actes de cada reunió podran aprovar-se en el mateix acte o en la pròxima junta, quan així ho acorden els assistents.

TITOL V

Article 16. Finançament del Col·legi Professional d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alacant

Per a atendre les despeses que s'originen per al compliment dels fins assenyalats, el Col·legi Professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Alacant comptarà amb els ingressos següents:

1. Amb els fruits, rendes i interessos de tota classe que produïsquen els béns i drets que integren el patrimoni del Col·legi.

2. Amb les quotes de col·legiació que s'assenyalen als col·legiats, les quals seran fixades per la Junta General del Col·legi per majoria simple de col·legiats en primera convocatòria, i en segona, la qual pot ser convocada conjuntament amb la primera però amb mitja hora de dilació, per majoria simple dels assistents. Aquestes quotes no podran ser mai inferiors a les assenyalades pel Consell Valencià.

Aquestes quotes de col·legiació són generals, fixes, periòdiques i iguals per a tots els col·legiats. Això sense perjuí dels beneficis que la Junta General vulga concedir a determinats col·lectius, en funció de la seua situació familiar o laboral, com ara jubilats, parats, etc.

3. Amb les quotes extraordinàries que a proposta de la Junta de Govern siguen aprovades per la Junta General Extraordinària en el mode previst en l'apartat anterior.

4. Amb l'import de les taxes de visats establertes en igual forma que les quotes de col·legiats.

5. Amb l'import de les quotes d'incorporació al Col·legi, que a proposta de la Junta de Govern, s'establisquen per la Junta General en la forma establerta en l'apartat 2 d'aquest article.

6. Amb l'import dels certificats, legalitzacions, registre i de prestació de serveis a tots els col·legiats dins de les seues competències professionals i territorials.

7. Amb els ingressos que obtinga el col·legi per publicacions, venda d'impresos, matrícules de cursos, prestació de serveis administratius als col·legiats, a entitats publiques o privades o a particulars i per altres conceptes anàlegs.

8. Amb els altres recursos que, amb motiu de les seues activitats puguen obtenir els col·legis.

9. Amb les subvencions, donatius, herències, llegats i aportacions legals que el Col·legi puga rebre de les administracions públiques, corporacions oficials i entitats publiques o privades i dels particulars.

Totes les herències i llegats que el Col·legi puga rebre ho seran sempre a benefici d'inventari.

10. Amb el producte de l'alienació dels seus béns o drets.

11. Amb qualssevol altres aportacions extraordinàries que el Col·legi puga rebre o imposar per circumstàncies especials.

Article 17. Rendició de comptes

1. Els comptes anuals del Col·legi seran comprovats al llarg de tot l'any per dos col·legiats nomenats com a revisors de comptes en la Junta General, els quals hauran d'emetre informes trimestrals de la gestió econòmica de la Junta de Govern i del Col·legi, amb els suggeriments, recomanacions o desviacions que troben en la seua gestió o que consideren necessàries i que seran presentats anualment a la Junta General.

2. També seran auditats els comptes del Col·legi i la gestió econòmica de la Junta de Govern per un auditor censor jurat de comptes designat abans de l'acabament de cada mandat del degà pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de la demarcació territorial del Col·legi, el qual haurà d'emetre de forma preceptiva un informe sobre la situació econòmica del Col·legi, desviacions de la despesa, ingressos etc., el qual estarà a disposició de tots els col·legiats en la Junta General.

TITOL VI

Del règim jurídic del Col·legi Professional

d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

Article 18

1. Contra tots els actes i les resolucions emanades del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, quan els col·legiats consideren que aquests no són ajustats a dret, o constituïsquen una desviació de poder o lesionen els seus legítims drets, es pot recórrer en el termini d'un mes, des que aquest va ser notificat o conegut per part de les persones interessades, mitjançant la interposició del corresponent recurs de reposició davant del mateix Col·legi i de recurs d'alçada en el termini d'un mes des que es conega la resolució del Col·legi, davant del Consell Valencià de Col·legis Professionals de l'Enginyeria Tècnica Industrial. La resolució d'aquest recurs d'alçada esgota la via corporativa.

Si transcorregut un mes des de la interposició del corresponent recurs, el Col·legi Professional o el Consell si és procedent, no s'hagueren pronunciat sobre els recursos plantejats, s'entendran desestimats per silenci administratiu, i queda expedita la via contenciosa administrativa per a interposar el corresponent recurs davant d'aquesta jurisdicció en el termini de tres mesos.

Si qualsevol recurs plantejat davant dels col·legis o el Consell Valencià de l'Enginyeria Tècnica Industrial fóra referent als drets fonamentals consagrats en la Constitució o en aquests estatuts com a drets dels inferits i no haguera sigut contestat en el termini d'un mes, es considerarà admés per silenci administratiu positiu.

En qualsevol cas, la resolució de forma explícita o implícita de qualsevol dels recursos plantejats davant dels col·legis professionals i davant del Consell Valencià serà ferma.

2. Tots els col·legiats tindran dret a demanar que el Col·legi els certifique en el termini de 10 dies la interposició dels seus recursos davant del Col·legi i/o davant del Consell Valencià de Col·legis Professionals de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

3. Les convocatòries d'eleccions i la resta d'actes dictats en matèria electoral i que es produïsquen durant els processos electorals, es podran recórrer en el Reglament General d'Eleccions.

4. Contra tots els actes i resolucions del Col·legi citades anteriorment que estiguen subjectes al dret administratiu per exercir-hi potestats públiques que la Llei de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana o qualsevol altra els han encomanat en exclusiva, una vegada esgotada la via corporativa, es podrà recórrer en els terminis i termes establerts en la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, davant del Jutjat Contenciós Administratiu d'Alacant mitjançant la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu i en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

5. En tot allò no previst en els presents estatuts, serà d'aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 gener, sobre el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6. Tots els actes i resolucions dels col·legis que no estiguen subjectes al dret administratiu, una vegada esgotada la via corporativa, estaran subjectes a la jurisdicció ordinària.

Article 19. Moció de censura

1. Mitjançant escrit motivat i subscrit per la Junta de Govern, o pel deu per cent com a mínim del cens electoral dels col·legiats, del qual s'acompanyarà certificat amb la firma del secretari i amb el vistiplau del degà, el Col·legi podrà proposar la moció de censura contra la Junta de Govern, de la Junta Executiva del Consell Valencià, o d'algun dels seus membres, quan alhora subscriguen aquesta moció de censura més d'una quarta part dels membres de la Junta de Govern del Consell.

2. Mitjançant escrit motivat, subscrit i firmat per un nombre de col·legiats no inferior a un cinc per cent del cens electoral del Col·legi, podrà proposar-se la moció de censura contra la Junta Executiva, o de la Junta de Govern del Col·legi, o d'algun dels seus membres.

3. En aquests dos casos la moció de censura haurà d'incloure els candidats proposats per a substituir als qui els és presentada la moció de censura en el cas que aquesta prosperara.

4. El debat de la moció de censura de qualsevol dels membres de la Junta de Govern del Consell es resoldrà conforme s'establisca en els estatuts del Consell Autonòmic de la Comunitat Valenciana.

5. El debat per a la moció de censura de la Junta de Govern del Col·legi o de qualsevol dels seus membres, se substanciarà mitjançant la votació de tots els col·legiats del Col·legi, als quals els serà remesa la convocatòria de Junta General Ordinària, en els termes establerts en aquests estatuts per a aquestes convocatòries, i haurà d'anar subscrita pel secretari amb el vistiplau del degà.

6. En el debat de les mocions de censura citades anteriorment, intervindran en primer lloc el o els firmants de la moció; el candidat proposat i, en el cas que foren diversos els proposats, el qui ho siga per a president, degà, vicepresident, vicedegà, secretari, tresorer, interventor per l'ordre esmentat i els vocals per l'ordre del seu ordinal; a continuació intervindran en el mateix ordre els qui siguen objecte de la moció de censura, que per a prosperar haurà de tenir majoria en votació personal, directa i secreta entre els assistents.

7. Si la moció de censura prosperara, cessaran automàticament els censurats i prendran possessió dels seus càrrecs els candidats proposats, els quals exerciran el seu mandat fins que finalitze el període per al qual van ser elegits aquests càrrecs.

8. Els firmants d'una moció de censura no podran proposar-ne una nova fins transcorregut com a mínim dos anys des de l'anterior.

TITOL VII

Funcions dels òrgans de govern del col·legi

De la Junta de Govern

Article 20

La Junta de Govern, com a òrgan rector del Col·legi, té dins de l'àmbit de les seues competències establides en aquests estatuts, totes les funcions i facultats no atribuïdes expressament a la Junta General, i entre elles les següents:

1. Resoldre totes les sol·licituds de col·legiació que se sol·liciten al Col·legi previ examen de l'informe que emeta la Comissió d'Admissió.

2. Complir i fer complir tota la normativa col·legial i la legislació vigent en matèria de col·legis professionals i de l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial a tots els col·legiats.

3. Establir la política i els mitjans d'actuació del col·legi per a aconseguir el compliment per part de tots els col·legiats, dels fins col·legials enumerats en aquests estatuts.

4. Controlar i executar a través de les normes deontològiques i disciplinàries del Col·legi, la igualtat i la solidaritat mútua entre tots els col·legiats.

5. Perseguir, denunciar i interposar les demandes administratives o judicials quan corresponguen, segons que s'estableix en aquests estatuts, per a perseguir l'intrusisme professional, la competència deslleial en la professió i les incompatibilitats.

6. Fixar per a proposar a la Junta General per a la seua aprovació, si s'escau, la quantia de les quotes periòdiques col·legials, de les quotes extraordinàries, de les taxes de visat i dels drets d'incorporació dels col·legiats al Col·legi, i la recaptació i custòdia d'aquestes.

7. Fixar i recaptar per cada servei que preste el Col·legi, estudis, certificats, legalitzacions, habilitacions, registres, serveis etc., relatius a l'exercici professional, les quotes que hauran de satisfer els beneficiaris d'aquestes.

8. Presentar per a l'aprovació o desaprovació a la Junta General els estatuts, el Reglament de Règim Interior, el Codi Deontològic i el Reglament General d'Eleccions per al Col·legi i les modificacions que en cada moment siguen introduïdes en aquests texts.

9. Convocar eleccions generals per a l'elecció dels membres de la Junta de Govern, quan corresponga.

10. Convocar les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries, fixar l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de celebració.

11. Exercir la facultat disciplinària quan siga procedent, prèvia aprovació, si s'escau, de les proposicions de la Comissió Deontológico i d'Ètica Professional.

12. Donar de baixa els col·legiats, quan s'escaiga, conforme al que estableixen les normes reguladores del Col·legi, per impagament de qualsevol tipus de càrrega econòmica col·legial establerta d'acord amb aquestes.

13. Crear les comissions de col·legiats que considere necessàries per a la consecució dels fins col·legials, conferir les facultats que considere procedents i anomenar els presidents d'aquestes.

14. Seleccionar pels mètodes del mèrit, amb la publicitat necessària per a coneixement de tots els col·legiats i de qualsevol aspirant en general, els empleats del Col·legi, fixar les seues categories i retribucions i establir, mantenir i respondre de les relacions laborals o de serveis que amb aquests s'establisquen i sotmetre-ho a l'aprovació de la pròxima Junta General que se celebre.

15. Confeccionar i aprovar les normes i reglaments de les comissions que es creen i dels serveis del Col·legi.

16. Representar el Col·legi en tots aquells actes de caràcter corporatiu, oficial i privats en què siga invitat el Col·legi o haja d'intervenir aquest en defensa o per a la promoció de la professió.

17. Informar sobre totes les disposicions amb rang legal que li siguen sotmeses a la consideració del Col·legi, i també d'aquelles que s'assabente i que influïsquen o puguen influir directament o indirectament en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial a la Comunitat Valenciana.

18. Redactar els pressuposts i presentar els comptes i estats econòmics del Col·legi anualment a la Junta General per al seu examen i, si és procedent, l'aprovació.

19. Emetre tots els informes que li siguen requerits pels jutjats, pels particulars directament interessats, o per qualsevol organisme oficial o privat sobre assumptes d'honoraris professionals, deontologia i ètica professional i, en general, sobre qualsevol assumpte relacionat amb l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

20. Publicar i informar els col·legiats de tots els acords adoptats per la Junta General i per la Junta de Govern que siguen d'interés per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

21. Elaborar, promocionar, impulsar, subvencionar i impartir, cursos de formació postgrau a tots els col·legiats sobre aquelles matèries que siguen d'interés per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial.

22. Promoure l'exercici de tota classe d'activitats socioculturals i esportives entre tots els col·legiats.

23. Aprovar l'actuació corporativa en benefici d'un o més col·legiats, davant de qualsevol instància, privada o administrativa, judicial o extrajudicialment, quan aquesta actuació comporte un benefici general per a tots els col·legiats o per a l'exercici professional de l'enginyeria tècnica industrial.

24. Executar en els propis termes i conforme a dret tots els acords de la Junta General del Col·legi.

25. Vetlar pel compliment dels fins i funcions corporatives del Col·legi establertes en els articles cinc i sis d'aquests estatuts.

26. Exercir totes aquelles altres funcions necessàries per al compliment dels fins i funcions corporatives, que no estiguen expressament assignades als altres òrgans col·legials.

27. L'assistència a les Juntes de Govern per als seus membres és obligatòria, i la falta d'assistència a tres convocatòries consecutives o cinc alternes al llarg de l'any, sense justificació suficient, segons el parer de la Junta de Govern, seran considerades com a abandó del càrrec, i passarà a ocupar el seu lloc, conforme s'estableix en l'article 13.d) i h) d'aquests estatuts.

De la Junta Executiva

Article 21

1. La Junta Executiva, com a òrgan executiu del Col·legi, té com a funció essencial l'execució dels acords de la Junta General, i de la Junta de Govern del Col·legi i de la gestió i administració d'aquest.

2. Tindrà també totes aquelles funcions que la Junta de Govern del Col·legi li delegue, sense perjuí que en la següent Junta de Govern que se celebre, reta compte de les seues gestions i resultats.

3. Quan per necessitats d'urgència, els assumptes que haja de resoldre el Col·legi no permeten esperar la convocatòria de la Junta General o de la Junta de Govern, la Junta Executiva tindrà iguals facultats que la Junta General i que la de Govern, i en els casos d'importància, segons la valoració del degà, ha de convocar la Junta General o la de Govern en el termini de 30 dies la primera, i de vuit la segona, per a retre compte sobre les actuacions realitzades i dels seus resultats.

4. L'assistència a les Juntes Executives de Govern és obligatòria per als seus membres, i la falta d'assistència a tres convocatòries consecutives o cinc d'alternes al llarg de l'any, sense justificació suficient, segons el parer de la Junta de Govern, seran considerades com a abandó del càrrec, i passarà a ocupar el seu lloc conforme s'estableix en l'article 13.d) i h) d'aquests estatuts.

TITOL VIII

Funcions dels membres de les juntes de govern

Del degà

Article 22

1. El degà del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, és el president de la Junta de Govern del Col·legi, exerceix a tots els efectes la representació judicial i extrajudicial del Col·legi davant de totes les instàncies publiques i privades, i pot atorgar tots aquells poders que consideren necessaris per a l'ordenació i defensa de la professió i de la competència professional dels enginyers tècnics industrials.

2. Té atribuïdes estatutàriament, a més de les anteriors funcions, entre altres, com a mínim, les següents:

a) Convocar, presidir, moderar, dirigir i aprovar l'orde del dia de totes les juntes generals, de les juntes de govern, de les de la Junta Executiva i les de totes les comissions en què participe; decidir amb el seu vot de qualitat qualsevol empat que es puga produir en les votacions.

b) Vetlar pel compliment de totes les disposicions legals, dels acords de la Junta General, i de totes les prescripcions reglamentàries i corporatives que afecten l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, per a la qual cosa queda legalment i àmpliament facultat per aquests estatuts.

c) Autoritzar amb la seua firma tot tipus de certificat, estudi, lliuraments o ordres de pagament, títols d'incorporació al col·legi, carnets professionals, títols d'assistència dels col·legiats a cursos, informes i comunicacions dirigits a qualsevol organisme oficial o privat i, en general, qualsevol tipus de document que forme part de la vida corporativa.

d) Legitimar amb la seua firma tots els balanços, llibres de comptabilitat del Col·legi, els llibres d'actes de les juntes generals, de les juntes de govern i de la Junta Executiva, tot això sense perjuí de les legalitzacions que es requerisquen legalment per a qualsevol document.

e) Autoritzar amb la seua firma tot tipus d'actuacions bancàries del Col·legi, entre les quals, sense excloure'n cap, cal destacar les de firmar l'obertura i tancament de comptes d'estalvi, comptes corrents, depòsits, imposicions a termini, obertura i cancel·lació de crèdits, hipoteques, pignoracions, emissió de tota classe d'ordres de pagament, firmar tots els talons, xecs, ordres de pagament etc. expedits per la tresoreria per a retirar quantitats. La firma serà sempre mancomunada amb la del tresorer o la de l'interventor.

f) Concedir en nom del Col·legi poders tan amplis com en dret siguen necessaris en favor d'advocats, procuradors, i qualsevol altres persones físiques o jurídiques que hagen de representar o defendre el Col·legi o els seus col·legiats davant qualsevol instància jurídica, oficial o privada.

g) És responsabilitat seua donar possessió als membres de la Junta de Govern elegits, i impedir que prenga possessió o la permanència en el càrrec, del col·legiat que no reunisca els requisits legalment exigits estatutàriament.

h) Suspendre sota la seua responsabilitat, l'execució de tots aquells actes, acords, resolucions etc. de les juntes generals o de govern dins del termini de 10 dies, que siguen manifestament contraris a dret, adoptats amb manifesta incompetència, el contingut dels quals siga impossible, o siguen constitutius de delicte; els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legials.

i) Totes aquelles facultats i atribucions que els estatuts i les normes col·legials del Col·legi li concedisquen.

Del vicedegà

Article 23

1. Correspon al vicedegà substituir en totes les funcions que té atribuïdes el degà, en cas d'absència, malaltia, vacant o dimissió d'aquest.

2. Igualment correspon al vicedegà l'exercici de totes aquelles facultats i atribucions que li delegue el degà, la Junta de Govern i la Junta Executiva.

Del secretari

Article 24

1. El secretari de la Junta de Govern del Col·legi, és el fedatari públic de tots els actes col·legials, i amb la seua firma haurà de donar fe, legalitzar i legitimar tot tipus de documentació oficial que el Col·legi emeta a altres organismes oficials o privats.

2. Són funcions essencials del secretari del Col·legi, a més de les anteriors, les següents:

a) Tramitar les citacions, convocatòries per a tot tipus d'actes i juntes amb l'antelació estatutàriament establerta, seguint les instruccions i directrius del degà.

b) Fer les actes i dur tots els llibres de les juntes generals ordinàries, de les extraordinàries, de les juntes de govern i de les juntes executives del Col·legi, i de l'arxiu, de totes aquestes qüestions és directament responsable.

c) Donar fe de les actes que es prenguen en qualsevol dels acords que adopten les comissions que es formen en el Col·legi i posar-los en coneixement de la Junta de Govern, perquè el ponent d'aquestes comissions informe de forma motivada i concreta.

d) Verificar els candidats elegits i donar fe de la presa de possessió de tots els membres de la Junta de Govern del Col·legi i dels de la Junta Executiva.

e) Donar fe que totes les llistes d'electors amb dret a vot, de tots els col·legiats exclosos del dret al vot, i que els candidats de les llistes en tot tipus d'eleccions que se celebren en el Col·legi, estiguen ajustades a dret.

f) Expedir en nom del Col·legi, tot tipus de certificats, carnet de col·legiats etc. amb la seua firma i el vistiplau del degà.

g) Preparar tota la documentació d'entrada i eixida, així com de les comunicacions i certificats emesos pel Col·legi, per a retre compte a la Junta de Govern en la primera reunió que aquesta celebre.

h) Preparar la memòria anual, i els informes necessaris sobre tots aquells assumptes d'interés en la professió per al preceptiu informe a la Junta General.

i) Cuidar de l'arxiu de forma ordenada i per matèries, de tota la documentació administrativa pertanyent al Col·legi que siga d'interés per a aquest, del qual és directament responsable.

j) Actualitzar en cada moment un llibre de col·legiats amb totes les dades professionals de tots i cadascun, per a la qual cosa podrà establir les normes administratives que considere necessàries.

k) Firmar totes les ordres, la correspondència ordinària i aquella documentació administrativa de tràmit del Col·legi, per si o en cas que ho considere necessari amb el vistiplau del degà.

l) Exercir l'autoritat directa sobre el personal administratiu i subaltern del Col·legi, en els quals delegarà de forma expressa totes aquelles funcions i activitats que considere necessàries, fent-los complir les seues obligacions específiques i com a responsables del compliment dels acords de la Junta General i dels de la Junta de Govern.

m) Totes aquelles funcions de caràcter administratiu que els estatuts dels Col·legis li concedisquen i totes aquelles que li encomanen directament el degà, el vicedegà o la Junta de Govern.

Del vicesecretari

Article 25

1. Correspon al vicesecretari substituir en totes les funcions que té atribuïdes el secretari en cas d'absència, malaltia, vacant o dimissió d'aquest.

2. Igualment correspon al vicesecretari l'exercici de totes aquelles facultats i atribucions que li deleguen els degans, la Junta Govern i la Junta Executiva.

Del tresorer

Article 26

1. El tresorer del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant és l'encarregat de forma directa del control i l'administració de les finances del Col·legi, és també el responsable davant de la Junta General i de la Junta de Govern del Col·legi de la situació comptable i econòmica d'aquest.

2. El tresorer del Col·legi té com a funcions principals a més de les anteriors, les següents:

a) Recaptar i custodiar tot tipus d'ingressos del Col·legi, quotes, taxes de visats, taxes de certificats, honoraris per serveis prestats pel Col·legi, etc., la seua responsabilitat és la custòdia dels ingressos.

b) Autoritzar amb la seua firma tot tipus de cobraments i pagaments del Col·legi amb el vistiplau del degà, en cas d'absència d'aquest amb la firma conjunta de l'interventor.

c) Portar tots els llibres comptables i tota la comptabilitat del Col·legi conforme al Pla General de comptabilitat, i informar a la Junta de Govern en cada una de les seues reunions de l'estat comptable, de la situació financera i del compliment dels pressuposts anuals, tant en ingressos com en despeses.

d) Elaborar els balanços de situació d'acord amb el Pla General de Comptabilitat que podrà ser abreujat i que haurà de contenir, si més no, els comptes d'actiu, passiu, comptes de pèrdues i guanys, quan siga procedent, compte de resultats, compte de creditors a curt, mig i llarg termini, compte de deutors, provisions per a riscs i reserves. Les regles de valoració d'elements integrants de les distintes partides que figuren en els comptes anuals seran sempre les establertes en l'article 38 del Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat.

Amb independència del que s'estableix anteriorment, els Col·legis, com a corporacions de dret públic que són, hauran d'establir una comptabilitat ajustada a la seua condició de corporacions de dret públic, i els seus balanços no podran reflectir mai beneficis ni pèrdues; les partides assignades en els pressuposts i no utilitzades, així com l'excés o el defecte d'ingressos respecte del pressupost es comptabilitzaran sempre com a superàvit o dèficit del pressupost.

e) Elaborar junt amb l'interventor tots els pressuposts de l'any següent.

f) Presentar a la Junta General dins del primer trimestre de cada any els balanços exposats en l'apartat d) d'aquest article i els pressuposts exposats en l'apartat e) per a la seua discussió i, si és procedent, aprovació per part d'aquesta.

g) Disposar dels fons necessaris en caixa per a fer front als pagaments ordinaris que haja de fer el Col·legi, i ingressar en el banc o caixa d'estalvis que designe la Junta de Govern els fons del Col·legi no utilitzats.

h) L'obertura, disposició o cancel·lació, de comptes corrents, llibretes d'estalvis, imposicions a termini, o qualsevol altre tipus de disposició de fons del Col·legi, haurà de requerir a més de la seua firma, la firma mancomunada de l'interventor i el vistiplau del degà.

i) Informar la Junta Govern en cada una de les seues reunions, dels requeriments de pagament, i dels deutors del Col·legi, i dels possibles ingressos per subvencions oficials, ingressos per serveis prestats i dels col·legiats que deuen dues o més quotes al Col·legi.

De l'interventor

Article 27

1. L'interventor és el responsable de comprovar de forma permanent i directa, tota la gestió econòmica del Col·legi, autoritzant amb la seua firma, els pagaments, ingressos, despeses, etc. I també tots els llibres comptables i legals i del Col·legi. Tindrà firma mancomunada amb el tresorer i amb el degà en documents de pagaments, d'obertures i tancaments de comptes corrents, llibretes d'estalvi, imposicions a termini, i en general, per a tots aquells documents que suposen un moviment comptable en la gestió econòmica del Col·legi.

2. Les seues principals funcions a més de les anteriors, són les següents:

2.1. Comprovar tota la comptabilitat del Col·legi i autoritzar amb la seua firma l'exactitud i veracitat d'aquesta, tenint sota la seua responsabilitat tots els llibres comptables i del Col·legi, i cada un dels documents suport de cada apunt comptable, en l'estricte compliment de la legalitat vigent en matèria comptable i fiscal de les obligacions col·legials.

2.2. Autoritzar amb la seua firma, prèvia verificació de tota la documentació suport, tota la documentació comptable del Col·legi, que el tresorer ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern i de la Junta General, per a l'aprovació si és procedent.

2.3. Col·laborar de forma activa amb el tresorer en l'elaboració del balanç final de cada any i els pressuposts anuals del Col·legi.

2.4. Elaborar de forma independent del tresorer, les memòries econòmiques i proposar a la Junta de Govern totes aquelles alternatives que milloren i aclarisquen davant dels col·legiats, tota la gestió econòmica del Col·legi.

2.5. Elaborar de forma independent la seua memòria anual de la gestió econòmica del Col·legi per a exposar-la als col·legiats en la Junta General.

2.6. Posar en coneixement de la Junta de Govern i de la Junta General en les seues memòries la situació real, formal, legal i fiscal de la gestió econòmica del Col·legi i les seues possibles alternatives, en cas necessari.

2.7. Autoritzar amb la seua firma pagaments, cobraments, obertures, tancaments de comptes bancaris etc., quan siga requerit per a això pel degà i/o tresorer.

Dels vocals

Article 28

1. Els vocals formen part de la Junta de Govern del Col·legi amb dret a veu i vot en totes les seues juntes, i tenen com a funcions fonamentals:

1.1. Assistir a totes les juntes de govern i a la junta o juntes generals del Col·legi, i emetre com a membres de ple dret amb veu i vot sobre tots els assumptes que se sotmeten a votació.

1.2. Proposar al degà amb la deguda antelació i per escrit, perquè aquest les incloga en l'ordre del dia de la Junta de Govern pròxima que se celebre, iniciatives sobretot en allò referent al funcionament de les institucions col·legials, del Col·legi i, en definitiva, en tot allò referent a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial en qualsevol de les seues facetes.

1.3. Representar la Junta de Govern en totes aquelles comissions en les quals siguen designats com a presidents.

1.4. Realitzar amb la deguda dedicació i diligència, totes aquelles funcions que els assignen la Junta de Govern, el degà, o si és procedent per a les que siguen elegits per la Junta General.

1.5. Prestar la seua col·laboració directa en tot el concernent a la gestió del Col·legi, quan siguen requerits per a això pels titulars dels altres càrrecs de la Junta de Govern, substituint-los en cas d'absència.

1.6. Assistir amb assiduïtat, i quan siguen requerits per degà al Col·legi per a atendre els assumptes que requerisquen de la seua atenció i/o col·laboració.

Del secretari tècnic

Article 29

1. La Junta de Govern del Col·legi, podrà anomenar un secretari tècnic del Col·legi, que haurà de ser enginyer tècnic industrial amb una antiguitat mínima en l'exercici professional de vuit anys, el qual prèvia aprovació de la Junta General passarà a formar part del personal del Col·legi.

2. La selecció es farà conforme a allò establert en l'article 20.14, per a la resta del personal, amb criteris d'igualtat i equitat entre tots els col·legiats aspirants al lloc.

3. El secretari tècnic assistirà a totes les Juntes del Col·legi amb veu i sense vot, i exercirà la secretaria del Col·legi per delegació del secretari, serà responsable del personal a tots els efectes i també serà el responsable de la funció tècnica, de la gestió administrativa, de la comptable i de la corporativa del Col·legi, i respondrà d'aquestes davant del degà, secretari, tresorer i interventor quan siga requerit per a això. Tindrà sota la seua responsabilitat també, totes aquelles funcions que li delegue qualsevol membre de la Junta de Govern del Col·legi.

Article 30

Tot el personal contractat pel Col·legi per a la realització dels serveis necessaris, es regiran a tots els efectes per les legislacions laboral o mercantil vigents, segons corresponga.

Dels assessors

Article 31

1. La Junta de Govern del Col·legi, podrà anomenar a aquells assessors jurídics, fiscals, tècnics o de qualsevol altra especialitat que estime necessaris per al bon funcionament del Col·legi, assignant- los i contractant tots aquells treballs i funcions que crega necessàries.

2. Aquests assessors seran sempre professionals liberals, sense que en cap cas puguen tenir relació laboral dependent amb el Col·legi.

3. La selecció d'aquests assessors es farà sempre per la Junta de Govern amb criteris d'eficàcia, equitat i afinitat a la professió.

TITOL IX

Dels col·legiats

Article 32. Membres del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant

1. Per a la incorporació al Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant serà requisit imprescindible estar en possessió del títol de perit o enginyer tècnic industrial obtingut en les escoles de perits industrials, escoles universitàries d'enginyeria tècnica industrial, escoles universitàries politècniques, escoles politècniques superiors i escoles tècniques superiors d'enginyeria creades o reconegudes per l'administració competent o que d'ara en avant puguen ser creades o reconegudes.

2. Tots els professionals enumerats en l'apartat anterior, per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial dins de l'àmbit territorial de la província d'Alacant, amb independència que exercisquen la professió de forma liberal o per mitjà d'una relació laboral dependent, hauran d'estar col·legiats en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant o acreditar davant del Col·legi, la seua col·legiació com a tal, com a mínim en un Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials de l'Estat espanyol.

3. La col·legiació obligatòria dels enginyers tècnics industrials per a l'exercici de la professió en la província d'Alacant que estableix l'apartat anterior, haurà de fer-se en el Col·legi del domicili professional únic o principal de l'enginyer tècnic industrial, i això amb independència que aquests col·legiats vulguen donar-se d'alta a més en altres Col·legis.

4. No obstant l'anterior, quan un enginyer tècnic industrial estiga col·legiat fora de la província d'Alacant i tinga obert despatx amb domicili professional en la seua demarcació territorial, atenent a l'exigència necessària del domicili professional citat en el Reial Decret Legislatiu 6/2000, per al compliment de la normativa aplicable a la Comunitat Valenciana per a la prestació dels seus serveis, haurà de col·legiar-se en el Col·legi Professional d'Alacant.

5. Quan un enginyer tècnic industrial vulga exercir de forma esporàdica com a tal en la província d'Alacant, haurà d'acreditar la seua col·legiació en qualsevol altre col·legi professional davant del Col·legi d'Alacant i en l'àmbit territorial del qual vulga exercir, per tal de quedar subjecte a les condicions econòmiques que aquest Col·legi té establertes dins de la seua demarcació territorial per a aquests casos, i les competències d'ordenació, visat, control deontològic i potestat disciplinària.

6. Tots els titulats, conforme al que estableix l'apartat 1 d'aquest article, tenen el dret i l'obligació de col·legiar-se en un Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials de l'Estat espanyol per a l'exercici de la professió, tant si aquesta s'exerceix de forma liberal com si s'exerceix per mitjà d'una relació laboral dependent.

7. Per a la col·legiació en el Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, sense perjuí dels requisits que puga establir el col·legi en els seus reglaments, com a mínim caldrà:

a) Ser major d'edat i estar en plenitud de tots els drets civils sense cap limitació.

b) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions esmentades en l'apartat un d'aquest article.

c) Pertànyer a un estat membre de la UE, estar en possessió d'una de les titulacions indicades anteriorment o d'una altra semblant que haja sigut homologada amb la d'enginyer tècnic industrial per l'autoritat competent espanyola.

d) Sol·licitar per escrit a la Junta de Govern del Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, l'admissió com a membre de ple dret i presentar la documentació necessària que el Col·legi tinga establida en els seus reglaments per a concedir la col·legiació.

e) Acreditar la titulació establerta en l'apartat 1 d'aquest article de forma fefaent davant del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València o per qualsevol mitjà admés en dret.

f) No estar comprés en cap causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la professió.

g) No estar sotmés a cap de les causes de denegació de la incorporació com a membre de ple dret al Col·legi.

h) Pagar la quota d'ingrés al Col·legi Professional quan haja sigut establerta per la Junta General a proposta de la Junta de Govern.

i) En els casos de trasllat de Col·legi Professional o de doble col·legiació, caldrà que per part del Col·legi d'origen s'emeta el certificat corresponent que aquest col·legiat reuneix els requisits exigits per a la col·legiació, sense que li afecte cap de les incompatibilitats ni prohibicions per a exercir la professió d'enginyer tècnic industrial.

j) L'aprovació de la col·legiació per part de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, al qual se sol·licita l'admissió com a membre de ple dret, haurà de ser concedida quan es reunisquen tots els requisits exigits pel Col·legi en el termini màxim d'un mes des de la data de la petició. La sol·licitud de col·legiació no podrà ser denegada per la Junta de Govern dels Col·legis excepte per les causes establertes en l'article següent d'aquests estatuts.

k) Transcorregut el termini d'un mes des de la sol·licitud de col·legiació per part de qualsevol aspirant sense que s'haja tingut notificació de la seua acceptació o denegació per les causes establertes en l'article següent, o perquè esmene els defectes de forma o de fons observats en la seua sol·licitud, s'entendrà col·legiat provisionalment l'aspirant per silenci positiu, sense perjuí del que en el seu moment resolga la Junta de Govern sobre el seu expedient.

Article 33. Causes de denegació de la col·legiació

1. La falta de presentació davant del Col·legi de tota la documentació exigida pels estatuts del Col·legi i els seus reglaments per a la col·legiació, o quan algun d'aquests oferisquen dubtes sobre la seua autenticitat i aquests defectes no s'esmenen en el termini de 10 dies des que el Col·legi ho notifique a l'aspirant.

2. Que l'aspirant haja sigut condemnat per mitjà de sentència o resolució administrativa ferma, o estiguera sofrint condemna per la pena accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici de la professió.

3. Que l'aspirant haja sigut condemnat per mitjà de sentència ferma i executòria per qualsevol tipus de delicte dolós.

4. Que l'aspirant haja sigut expulsat, complisca correcció disciplinària, haja sigut inhabilitat o suspés sense haver transcorregut el termini d'inhabilitació o suspensió pel Consell Valencià o per qualsevol altre Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials per a l'exercici professional.

Per a la col·legiació sol·licitada en qualsevol dels casos anteriors, l'aspirant haurà d'acreditar davant del Col·legi la seua rehabilitació per part de o dels Col·legis o del Consell Valencià.

5. Que l'aspirant haja sigut expulsat d'un o altres col·legis professionals d'enginyers tècnics industrials per no haver pagat les seues quotes col·legials o no haver complit amb les seues obligacions econòmiques amb el o els col·legis, en aquest cas haurà d'acreditar estar al corrent de pagament de totes les quotes el dia de la petició de la col·legiació.

6. Quan es tracte de col·legiats provinents d'altres col·legis, o que sol·liciten la col·legiació simultània entre el d'origen i amb el d'Alacant, quan l'aspirant no present certificat de trobar-se al corrent de pagament de totes les seues obligacions en el col·legi d'origen.

7. La denegació de la col·legiació per part de la Junta de Govern dels Col·legis per alguna de les causes citades en aquest article haurà de ser motivada i podrà ser recorreguda per l'aspirant:

a) Davant del Col·legi, per mitjà de la interposició en la forma i terminis establerts en la jurisdicció administrativa del recurs de reposició.

b) La resolució del recurs de reposició podrà ser recorreguda en la forma i terminis establerts en la jurisdicció administrativa davant del Consell Valencià de l'Enginyeria Tècnica Industrial per mitjà de la interposició del recurs d'alçada, el qual s'ha de resoldre en el termini de tres mesos. Si en aquest termini no ha sigut resolt pel Consell, s'entendrà desestimat a tots els efectes el citat recurs d'alçada.

8. La resolució del Consell Valencià que posa fi a la via corporativa, pot ser recorreguda per l'interessat mitjançant la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establerts en dita jurisdicció.

Article 34. Drets dels col·legiats

Són drets de tots els col·legiats en els col·legis d'enginyers tècnics industrials:

1. La incorporació al Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant habilita per a l'exercici de la citada professió en tot el territori nacional sense cap altra condició o limitació que les legalment establertes en aquests estatuts o en els estatuts generals d'altres autonomies o dels seus col·legis.

2. Ser membre de ple dret del Col·legi, i tindre accés sense cap classe de limitació a l'ús i gaudi de tots els béns i serveis prestats pel Col·legi, sempre que amb això no es vulneren els drets d'altres col·legiats.

3. Assistir a les juntes generals del Col·legi amb veu i vot, prendre part en les deliberacions d'aquesta de forma activa i d'acord amb el que disposen aquests estatuts.

4. Ser elector i elegible per a qualsevol càrrec de la Junta de Govern de Col·legi quan es reunisquen les condicions exigides en aquests estatuts.

5. A poder emetre el seu vot per correu certificat amb justificant de recepció, per a totes les juntes generals ordinàries i extraordinàries que celebre el Col·legi, amb una antelació de com a mínim vint-i-quatre hores a la celebració de les juntes i amb les paperetes i condicions que establisca el Reglament General d'Eleccions.

6. Realitzar els dictàmens, informes, assessoraments etc. de la seua competència que li puguen ser requerits pel Col·legi o li corresponguen pel torn d'ofici conforme al que disposen aquests estatuts.

7. Demanar de les institucions col·legials l'empara quan consideren lesionat o menyscabats algun dels seus drets col·legials o interessos professionals de col·legiats.

8. Presentar al Col·legi tot tipus d'iniciatives i suggeriments perquè la professió d'enginyer tècnic industrial ocupe socialment el lloc que li correspon i siga exercida amb la dignitat i en els termes legalment establerts, i correspondrà a la Junta de Govern en tot cas donar resposta a aquestes en un termini màxim d'un mes.

9. Tenir accés a la comptabilitat del Col·legi i que li siga facilitada una guia professional, en la qual haurà de figurar com a mínim una llista de col·legiats amb direcció i telèfon, la direcció i telèfon de les institucions professionals d'interés, les directrius generals per a l'execució de projectes, formules i càlculs d'ús més freqüent en l'enginyeria, valors específics, pesos específics, resistències específiques de materials etc., tot això en la forma que es determine pel Col·legi, sense que en cap cas es puga privar a cap inferit d'aquests drets.

10. Requerir per escrit a la Junta de Govern del Col·legi els acords dels òrgans de govern, la qual haurà de ser li lliurada en el termini màxim de 15 dies, excepte aquells en què el col·legiat no siga part interessada.

11. Rebre tota la informació de les activitats del Col·legi i participar- hi a través de les comissions, igual que rebre del Col·legi tota aquella informació que aquest reba i siga necessària per a l'exercici professional.

12. Rebre del Col·legi tot tipus de certificats i documents que sol·licite per escrit, sobretot el relatiu a la seua situació col·legial i professional, en el termini de 15 dies des de la sol·licitud dels certificats.

13. Ser col·legiat d'honor a proposta de la Junta de Govern pels serveis prestats en l'exercici de la professió a favor d'aquesta, i també tenir accés a tot tipus de distincions i condecoracions que estiguen establides en el Col·legi per a aquells col·legiats que presten serveis destacats a favor del Col·legi de la professió o de la societat a la qual serveixen.

Article 35. Obligacions dels col·legiats

Són deures de tots els col·legiats en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials:

1. Complir totes les disposicions legals respecte de l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, i també les contingudes en aquests estatuts, en el Reglament de Règim Interior del Col·legi i en el Codi Deontològic de la professió d'enginyer tècnic industrial.

2. Complir en els termes exactes tots els acords de la Junta General, de la Junta de Govern i de la Junta Executiva del Col·legi.

3. Atendre el pagament de les quotes, taxes de visat etc., que amb caràcter obligatori i general, s'imposen als col·legiats per a atendre les despeses generals del Col·legi, així com les extraordinàries, que amb caràcter obligatori siguen aprovades d'acord amb el que disposen aquests estatuts.

4. Els col·legiats que en el període establert deixaren de pagar tres o més quotes obligatòries, prèvia instrucció del corresponent expedient, podran ser donats de baixa del Col·legi, i perdran tots els seus drets fins que no queden al corrent de pagament de les seues obligacions amb el Col·legi i hagen pagat les quotes successives que durant el temps de baixa i tramitació s'hagueren imposat als altres col·legiats. També haurà de pagar la quota de reincorporació que puga establir-se.

5. A efectes col·legials i legals, els col·legiats hauran de designar un domicili i telèfon en el qual puguen ser localitzats, i comunicar per escrit al Col·legi tot canvi d'adreça i telèfon i les absències superiors a tres mesos.

6. A tots els efectes col·legials i legals, s'entendrà com a únic domicili del col·legiat el que figura en la secretària del Col·legi i seran eficaces totes les notificacions que s'hi adrecen.

7. Subscriure en tots els seus apartats el contracte d'encàrrec de treball professional amb els seus clients, presentar la còpia corresponent davant el Col·legi, sotmetre al visat del Col·legi tota la documentació tècnica o facultativa que subscriga en l'exercici de la professió, i es considerarà l'omissió d'aquest deure com a falta greu de les compreses en aquests estatuts.

8. Fer-se càrrec dels assumptes professionals que hagen sigut anteriorment encarregats a altres companys, només quan hagen sigut complides totes les normes del Codi Deontològic de la professió.

9. Posar en coneixement del Col·legi corresponent tots els fets que puguen afectar la professió, tant de particular com col·lectivament considerada, a fi que el Col·legi si ho estima de suficient entitat, intervinga com a corporació amb caràcter oficial per a evitar dites situacions.

10. Requerir del Col·legi, els certificats i documentació pertinent relatives a la seua situació col·legial, i també la documentació que se li exigisca per a la seua habilitació en l'exercici professional, quan haja de realitzar treballs professionals en la demarcació territorial d'un altre col·legi professional d'enginyers tècnics industrials.

11. Respectar els òrgans de govern del Consell Valencià, del Col·legi d'Alacant, dels altres Col·legis i als seus propis companys, mantenir en tot moment la deguda disciplina i la deguda consideració i respecte cap a tots i cadascun d'aquests.

12. Assistir als actes corporatius amb dret a veu i vot, i mantenir la deguda reparació i dignitat professional en tot moment.

13. Incorporar-se a les institucions col·legials de mutualitat i previsió que puguen establir-se, i contribuir en la forma que acorde la Junta General extraordinària que a l'efecte es convoque.

14. Acceptar aquelles funcions que li siguen encomanades pels òrgans de gestió del Col·legi a què pertanga en les condicions econòmiques i professionals que s'acorden.

TITOL X

Del règim disciplinari

Article 36. De la jurisdicció disciplinària

1. El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant en primera instància i el Consell Autonòmic Alacantí de Col·legis Professionals d'Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana en alçada, en virtut del que disposa el capítol II de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, tenen atribuïdes les facultats disciplinàries per a advertir i si és procedent sancionar les faltes comeses pels seus col·legiats en l'exercici de la seua activitat professional.

2. No es podrà imposar cap sanció a un col·legiat sense que prèviament s'haja obert l'oportú expedient disciplinari de naturalesa contradictòria que li garantisca l'adequada defensa, el qual serà tramitat d'acord amb el que disposen aquests estatuts, i supletòriament en allò que disposa la Llei de Procediment Administratiu vigent quan siga procedent.

3. La facultat sancionadora correspon a la Junta de Govern i la instrucció de tots els expedients disciplinaris a la Comissió Deontològica i d'Ètica Professional.

4. No es podrà advertir ni obrir expedient disciplinari a cap col·legiat per actes que expressament no estiguen tipificats com a faltes en aquests estatuts, o en els seus reglaments de règim intern i de deontològica i ètica professional.

Article 37. Procediment sancionador

1. La imposició de tota classe d'advertències o sancions disciplinàries a qualsevol col·legiat, exigeix l'obertura prèvia i resolució definitiva del corresponent expedient, que es regirà pel que disposen aquests estatuts, en el Reglament de Règim Interior i en les altres normes col·legials, i en allò no previst en aquestes, es regirà pel que disposa la Llei de Procediment Administratiu vigent, quan siga procedent.

2. En qualsevol procediment d'informació o sancionador que s'òbriga per la Junta de Govern del Col·legi, tots els col·legiats interessats tenen dret :

a) A conéixer en qualsevol moment abans de la resolució de l'expedient, quina és la falta de la qual és acusat, l'estat de tramitació de l'expedient i obtenir còpies de tota la documentació que obre en l'expedient.

b) A obtenir còpia segellada amb la data d'ingrés en el Col·legi de tots els documents que presenten en l'expedient.

c) A utilitzar durant el procediment, qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

d) A formular tot tipus d'al·legacions, presentar tots aquells documents i proves que considere necessàries per a la seua defensa, en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'al·legacions contra la proposta de resolució.

e) A obtenir informació i orientació jurídica sobre les formes i mètodes a utilitzar per a la millor defensa dels seus interessos, tot això d'acord amb el que disposa el Reglament de Deontologia i Ètica Professional del Col·legi.

f) A obtenir una resolució definitiva per part del Col·legi sobre l'expedient en un termini màxim de sis mesos.

3. La Comissió de Deontologia i Ètica Professional iniciarà tot tipus d'expedients d'ofici, a instància de part interessada o de la Junta de Govern.

4. Quan per qualsevol de les vies assenyalades en el punt anterior, la Comissió Deontològica i d'Ètica Professional tinga coneixement d'uns fets que poden ser constitutius d'alguna de les faltes tipificades, aquesta iniciarà unes diligències informatives, les quals, hauran de ser resoltes per la citada comissió en el termini màxim de dos mesos, amb les resolucions d'arxiu d'aquestes o d'obertura de l'oportú expedient sancionador.

5. La resolució donada per la Comissió Deontològica i d'Ètica Professional sobre l'obertura de l'expedient sancionador comportarà la designació simultània d'un instructor, la notificació de tot allò que s'ha actuat en la Junta de Govern al o els col·legiats implicats en els domicilis que consten en el seus expedients col·legials.

6. El o els col·legiats podran presentar en el termini de 15 dies des de la notificació dels fets i del nomenament d'instructor, la recusació d'aquest davant la Junta de Govern, la qual resoldrà en el termini de 10 dies sense ulterior recurs. El o els col·legiats podran al·legar en el recurs d'alçada que interposen contra la resolució ferma del Col·legi, si s'escau, la recusació denegada de l'instructor.

7. Totes les actuacions relatives a la instrucció de l'expedient, seran dirigides per l'instructor, el qual podrà demanar tot tipus de col·laboració a tots els col·legiats i als membres de la Junta de Govern.

8. L'instructor podrà practicar totes les actuacions i proves que considere oportunes per a l'esclariment dels fets i determinar les responsabilitats del o dels col·legiats susceptibles de sanció. L'acabament de la instrucció de l'expedient haurà de ser, bé per mitjà de la formulació d'un plec de càrrecs contra el o els col·legiats, on s'exposaran de forma clara i concreta els fets imputats, o bé per mitjà de la proposta de sobreseïment i arxiu de les actuacions.

9. En ambdós casos es notificarà la resolució al o els col·legiats perquè al·leguen en el termini de 15 dies el que al seu dret convinga.

10. En el cas que a qualsevol col·legiat o col·legiats s'imputen un plec de càrrecs, en el termini citat anteriorment, haurà de presentar en el Col·legi un plec de descàrrec i proposar totes les proves que intenta valdre's per a la seua defensa, sense que l'interventor puga denegar la realització de cap de les proves que estan admeses en dret.

11. Contestat el plec de càrrecs, o transcorregut el termini sense haver-lo fet i, si és procedent, realitzades totes les proves propostes, l'instructor formularà una proposta de resolució, la qual serà notificada al o els interessats perquè en termini de 15 dies al·leguen allò que al seu dret convinga.

12. La proposta de resolució, junt amb les al·legacions a la mateixa del o els interessats passaran a la Comissió Deontològica i d'Ètica Professional, la qual formularà la seua adhesió o discrepància i la votació amb el nombre de vots, si és procedent, a favor i en contra, la qual passarà posteriorment a la Junta de Govern que haurà de resoldre en el termini màxim establert.

13. Totes les resolucions sancionadores hauran de ser motivades, sense que cap d'aquestes puga ser incongruent amb el plec de càrrecs formulat contra el o els col·legiats, i han de contenir com a mínim: 1) els fets declarats provats, 2) els fonaments estatutaris i de dret aplicables 3) la determinació de les faltes tipificades 4) la gravetat d'aquestes i 5) la sanció o sancions aplicables a cadascuna, i també els recursos procedents i l'òrgan davant del qual es poden interposar i els terminis d'interposició.

Classificació de les faltes

Article 38

Les faltes dels col·legiats seran tipificades com a faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus.

1. Són faltes lleus:

a) La negligència en el compliment dels preceptes estatutaris, reglamentaris o dels acords de la Junta de Govern.

b) Les faltes d'assistència injustificades a les juntes de govern i a les juntes generals.

c) La negativa injustificada per acció o per omissió a realitzar els encàrrecs que li encomane la Junta de Govern

d) La negativa injustificada per acció o per omissió a acceptar l'acompliment de càrrecs corporatius quan siga designat o elegit per a aquests.

e) La desconsideració i falta de respecte d'escassa transcendència respecte als companys, als membres de la Junta de Govern o als seus clients.

f) Les incorreccions d'escassa transcendència en la realització dels treballs professionals.

g) La desconsideració i el mal ús dels béns del Col·legi. h) No posar coneixement del Col·legi o dels membres de la Junta de Govern qualsevol tipus d'accions o omissions de col·legiats, dels seus clients, o de qualsevol instància publica o privada, que puguen perjudicar si no s'actua corporativament de forma lleu l'exercici de la professió.

2. Són faltes greus:

a) Haver sigut expedientat en el termini d'un any per tres o més faltes lleus, si posteriorment la resolució d'aquests expedients han confirmat la sanció disciplinària lleu.

b) L'incompliment voluntari conscient i volgut dels preceptes estatutaris, reglamentaris o dels acords de la Junta de Govern.

c) Els actes de desconsideració ofensius para amb els companys o para amb els membres de la Junta de Govern efectuats en públic o per qualsevol mitjà de difusió.

d) L'incompliment de qualsevol tipus d'obligacions econòmiques amb el Col·legi establertes en virtut de les disposicions legals o estatutàries per la Junta General.

e) L'encobriment a posta i de forma voluntària de l'intrusisme professional comesa tant pels perits i enginyers tècnics industrials no col·legiats, o com per qualsevol altre professional que realitze actes propis de la nostra professió sense estar facultat legalment per a fer-ho.

f) L'incompliment de les normes col·legials en les matèries d'honoraris, de tramitació de treballs, de sol·licitud de visat d'aquests, quan siga procedent, de subscripció dels preceptius contractes d'encàrrec de treball i sol·licitud de visat amb els seus clients, i de qualsevol altra norma establerta estatutàriament o per la Junta General.

g) La realització de treballs professionals sense subjecció a les normes legalment establertes que puguen desprestigiar la professió, el Col·legi o a qualsevol altre company.

h) L'incompliment dels deures o incompatibilitats que s'han d'observar per raó del càrrec que s'exercisca, i també l'ús del càrrec o funció publica en benefici propi o d'amics o familiars fins al segon grau.

i) L'exercici de posicions dominants respecte dels companys per a obtenir beneficis per a si, per als amics, o per als familiars fins al segon grau, que d'una altra forma no obtindria, i en general, qualsevol tipus de tràfic d'influències.

j) La competència il·lícita, deslleial o fraudulenta en l'exercici professional amb els companys.

3. Són faltes molt greus:

a) Haver sigut expedientat en el termini d'un any per dues o més faltes greus si, posteriorment, la resolució d'aquests expedients han confirmat la sanció disciplinària greu.

b) La condemna judicial ferma per qualsevol delicte contemplat en Codi Penal que afecte el decor, l'ètica o el prestigi professional.

c) La falta de pagament de dues o més quotes col·legials, o de dues o més obligacions econòmiques amb el Col·legi establertes legalment o estatutàriament o per la Junta General.

De les sancions

Article 39

Les sancions que el Col·legi imposarà per cada una de les faltes tipificades en l'article anterior seran:

a) Per faltes lleus:

1. Amonestació escrita del secretari amb el vistiplau del degà i amb l'informe de la comissió deontològica i d'ètica professional. Aquesta amonestació constara en l'expedient del col·legiat amonestat.

b) Per faltes greus:

1. Suspensió de tots els drets col·legials fins al termini màxim d'un any.

2. Suspensió de l'exercici professional fins al termini màxim d'un any.

3. Inhabilitació per a l'exercici de qualsevol càrrec col·legial durant el termini màxim de dos anys.

4. En tots els casos anteriors, les sancions per faltes greus fermes, constaran de forma expressa en l'expedient dels col·legiats sancionats.

c) Per faltes molt greus:

1. Suspensió de tots els drets col·legials fins al termini màxim de tres anys.

2. Suspensió de l'exercici professional fins al termini màxim de tres anys.

3. Inhabilitació per a l'exercici de qualsevol càrrec col·legial durant el termini màxim de cinc anys.

4. L'expulsió del Col·legi Professional.

5. En tots els casos anteriors, les sancions per faltes molt greus fermes, constaran de forma expressa en l'expedient dels col·legiats sancionats.

Article 40

1. Les faltes que guarden relació amb les obligacions col·legials es consideraran corporatives i seran sancionades segons la seua gravetat d'acord amb el que disposa l'article anterior.

2. Les faltes que estiguen dins de l'esfera de les obligacions de l'exercici professional, seran tipificades i sancionades sempre amb el grau immediatament superior a l'establert en els dos articles anteriors.

3. Totes les sancions greus o molt greus imposades al o els col·legiats o als membres de la Junta de Govern seran publicades en la revista del Col·legi en un lloc destacat i exposades pel període que hagen sigut sancionats en el tauler d'anuncis del Col·legi.

4. Fins que haja transcorregut totalment el temps de duració que les sancions imposen al o els col·legiats, aquests quedaran inhabilitats per a exercir de qualsevol càrrec corporatiu.

De la prescripció

Article 41

1. Totes les actuacions col·legials per a sancionar qualsevol falta comesa pels col·legiats prescriu pel simple transcurs del temps, des que la falta es va cometre, o des que el Col·legi va tindre coneixement. En les faltes continuades o falta permanent, els termes es computaren des de l'últim dia en què es va cometre la falta.

2. La prescripció s'interromp per l'inici per part del Col·legi del procediment disciplinari.

3. La paralització del procediment disciplinari per causes no imputables al o els expedientats durant un període igual a sis mesos, anul·larà la interrupció, i continuarà el període de prescripció, els terminis de prescripció continuaran novament des de l'endemà.

4. Les faltes lleus prescriuen pel transcurs de quatre mesos des que la falta es va cometre.

5. Les faltes greus prescriuen pel transcurs d'un any des que la falta es va cometre.

6. Les faltes molt greus prescriuen pel transcurs de tres anys des que la falta es va cometre.

Dels terminis

Article 42

1. Tots els terminis assenyalats en dies en qualsevol comunicació, requeriment, sanció etc. del Col·legi, d'aquests estatuts o de les disposicions estatutàries o reglamentàries del Col·legi, seran comptats com a dies hàbils i no de festa en les respectives localitats d'Alacant, segons corresponga en cada cas.

2. Tots els terminis assenyalat en mesos o anys en qualsevol comunicació, requeriment, sanció etc. del Col·legi, d'aquests estatuts o de les disposicions estatutàries o reglamentàries del Col·legi, seran comptats com a mesos o anys naturals entre data i data, serà inhàbil a tots els efectes el mes d'agost.

3. Els terminis començaran a comptar a tots els efectes des de l'endemà al de la notificació, si el termini concedit expira en un dia inhàbil, s'entendrà prorrogat expressament a l'endemà hàbil.

TITOL XII

De la dissolució, fusió i absorció del col·legi

Article 43

1. El Col·legi podrà dissoldre's per alguna de les causes legalment establertes, quan ho acorden les tres quartes parts dels col·legiats reunits en Junta General Extraordinària amb aqueix únic punt del dia.

2. Aprovada la dissolució del Col·legi en la forma establerta en l'apartat anterior, serà comunicada al Consell Valencià d'Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana, perquè remeta el preceptiu informe a la Generalitat Valenciana, i si aquesta així ho considera, mitjançant llei que aprove la citada dissolució.

3. En cas aprovar-se la dissolució mitjançant Llei de la Generalitat Valenciana, la Junta de Govern del Col·legi, la qual haurà d'haver sigut designada en l'acte de la Junta General com a Junta Liquidadora, assumirà des d'aqueix moment totes les responsabilitats i durant els terminis que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada requereix per a aquest tipus de Juntes, i assumirà, igualment, la representació del Col·legi en totes les operacions de liquidació.

4. Una vegada efectuada la liquidació del patrimoni del Col·legi, cobrats en allò que siga possible els deutes pendents, realitzats tots els pagaments pendents, si resultara alguna quantitat sobrant, aquesta es destinarà íntegrament a la Associació d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant (AITIA).

DISPOSICIO TRANSITORIA PRIMERA

Els membres de la Junta de Govern dels Col·legis romandran en el seu càrrecs fins que s'acomplisca el mandat per al qual van ser elegits, i des de llavors regiran a tots els efectes el que disposen aquests estatuts, en el Reglament Electoral i en l'altra normativa corporativa dels col·legis professionals d'enginyers tècnics industrials d'Alacant.

DISPOSICIO TRANSITORIA SEGONA

Queda facultada la Junta de Govern del Consell Valencià de Col·legis Professionals d'Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana tan àmpliament com en dret siga necessari per a, una vegada aprovats aquests estatuts pels membres dels Col·legis Professionals d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant, puga efectuar-hi totes aquelles modificacions que per imperatiu del que disposa la Llei 6/1997 de 4 de desembre, li siguen requerides pel Registre de Col·legis Professionals de la Comunitat per a la preceptiva inscripció en el dit registre.

DISPOSICIO DEROGATORIA

Queden derogades totes les disposicions corporatives d'igual o inferior rang que s'oposen a allò que disposen els presents estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant.

DISPOSICIO FINAL UNICA

Aquests estatuts vigiran des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Mapa web