Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 4/2015, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de posada en funcionament de l'Institut Valencià d'Administració Tributària.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7688 de 30.12.2015
Número identificador:  2015/10419
Referència Base de Dades:  009919/2015
 ORDRE 4/2015, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de posada en funcionament de l'Institut Valencià d'Administració Tributària. [2015/10419]

PREÀMBULL'article 54 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat crega el Servei Tributari Valencià, amb la denominació d'Institut Valencià d'Administració Tributària, d'acord amb el que estableix l'article 69 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Queda configurat com a entitat de caràcter administratiu, adscrita a la conselleria competent en matèria d'hisenda i amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d'actuar per a organitzar i exercir les funcions que se li atribuïsquen.Per mitjà de el Decret 84/2015, de 29 de maig, del Consell, s'aprova l'Estatut de l'Institut Valencià d'Administració Tributària amb el desenvolupament de la seua estructura i la fixació de les funcions de cada departament i unitats administratives dependents.

La disposició addicional primera del Decret 84/2015 determina que la posada en funcionament de l'Institut es produirà el dia que es determine per ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

D'acord amb l'anterior dicte la següent

ORDREArticle únic

Les activitats de l'Institut Valencià d'Administració Tributària s'iniciaran l'1 de gener de 2016.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Referències al Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'adscripció efectuades en l'Estatut de l'Institut

Com a conseqüència de l'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per mitjà de Decret 153/2015, de 18 de setembre, del Consell i el seu disposició derogatòria única, les modificacions del Reglament orgànic i funcional 20/2013, de 25 de gener, del Consell realitzades en la disposició final segona del Decret 84/2015 han d'entendre's referides als articles equivalents de l'assenyalat Decret 153/2015.Segona. Organització interna de l'Institut

S'autoritza a la persona titular de la Direcció General de l'Institut perquè dicte quantes instruccions resulten necessàries per a l'execució de la present orde.Tercera. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat ValencianaValència, 28 de desembre de 2015.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

Mapa web