RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2023, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza la implementació d'una nova funcionalitat en el sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades a realitzar en l'aplicació SIGNO per a incorporar les dades bancàries del personal a què fa referència l'article 1.1 de l'Ordre 2/2022, a excepció del personal estatutari dependent de l'administració sanitària.Publicado en:  DOGV núm. 9620 de 19.06.2023
Número identificador:   2023/6755
Referencia Base Datos:  006605/2023
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Protecció de dades
  Descriptores:
    Temáticos: base de dades, protecció de dades, enregistrament de dades


 • RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2023, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'autoritza la implementació d'una nova funcionalitat en el sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades a realitzar en l'aplicació SIGNO per a incorporar les dades bancàries del personal a què fa referència l'article 1.1 de l'Ordre 2/2022, a excepció del personal estatutari dependent de l'administració sanitària. [2023/6755]

  La transformació digital de l'Administració pública és una constant del funcionament administratiu en els últims anys on ressalta l'impuls donat per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic. Aquesta normativa contempla que la tramitació electrònica constituïsca l'actuació habitual de les administracions públiques, per a servir millor als principis d'eficàcia, eficiència, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans.

  La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, recull en el seu article 41 la possibilitat que les administracions públiques utilitzen mitjans electrònics per a realitzar amb aquests, íntegrament, actes o actuacions en el marc d'un procediment administratiu sense la intervenció de manera directa d'un empleat públic.

  L'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, avança en la implantació de les relacions electròniques amb la societat mitjançant l'habilitació de la comunicació telemàtica bidireccional de les dades identificatives personals i bancàries, permetent a les persones interessades facilitar les seues dades d'una forma més còmoda i àgil mitjançant un tràmit electrònic, amb la seguretat i integritat que ofereixen les transaccions informàtiques realitzades a través de sistemes de signatura electrònica.

  L'esmentada ordre té per objecte regular l'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, preveient la utilització d'una actuació o tràmit automatitzat amb caràcter obligatori per a determinats subjectes, però permetent, en aquells casos en què no siga obligatori, la utilització de la via tradicional.

  D'altra banda, en la disposició transitòria primera, i respecte del personal al servei de les entitats de l'article 1.1 de l'Ordre 2/2022, s'estableix que el que es preveu en l'article 6.1.e serà possible quan s'habilite per a això el corresponent sistema informàtic a través del qual es gestionen les despeses de personal, la qual cosa ja ha succeït.

  Quant a la utilització d'actuacions o tràmits automatitzats, aquesta norma estableix en la seua disposició final primera que la posada en funcionament de la corresponent aplicació informàtica que es desenvolupe per a acomplir aquesta funcionalitat, així com, si és el cas, la implementació de noves funcionalitats es realitzarà mitjançant resolució de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.  La resolució esmentada en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l'article 41.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, establirà l'òrgan o òrgans competents, segons els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, si és el cas, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font. Així mateix, s'indicarà l'òrgan que ha de ser considerat responsable a l'efecte d'impugnació.  Finalment s'indica que, de conformitat amb l'article 93.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb les actuacions administratives automatitzades que es desenvolupen en l'aplicació SIGNO i al no ser competència funcional de la Intervenció General, s'ha realitzat per aquesta l'auditoria prèvia requerida per l'esmentat article, per a verificar que el nou procediment de gestió incorpora els controls automatitzats necessaris per la naturalesa d'aquest, satisfà, a l'efecte de la funció interventora, els requeriments de seguretat que corresponguen a la categoria del respectiu sistema d'informació, d'acord amb la normativa vigent en cada moment en matèria d'administració electrònica.

  Per tot el que s'ha exposat, de conformitat amb la disposició final primera de l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, en relació amb l'article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions i el Decret 171/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic resolc:

  Primer. Objecte

  L'objecte d'aquesta resolució és l'autorització a la implementació d'una nova funcionalitat en l'aplicació PROPER, consistent en la possibilitat de designar algun compte bancari com a compte en el qual cobrar la nòmina per part del personal a què fa referència l'Ordre 2/2022, sempre que es reunisquen els requisits requerits en aquesta, així com determinar les actuacions administratives que es produiran de manera automatitzada tant en la Base de Dades Corporativa (BDC), com en l'aplicació utilitzada per a la gestió de la nòmina del personal, a excepció del personal estatutari al servei de l'administració sanitària.  També comprendrà l'establiment dels òrgans responsables per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat, segons preveu l'article 41.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'article 77 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat.

  Segon. Actuacions administratives que s'executaran de manera automatitzada

  En l'àmbit de les competències regulades per l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, s'acorda que les següents actuacions poden ser executades mitjançant l'establiment d'actuacions administratives automatitzades:

  1. Alta, modificació i baixa de les dades bancàries dels comptes on abonar la nòmina el càlcul de la qual s'efectue mitjançant l'aplicació SIGNO.

  2. Comunicació i incorporació efectiva en l'aplicació SIGNO per a l'abonament de la nòmina. Aquesta informació quedarà registrada tant en la Base de Dades Corporativa com en SIGNO.  Tercer. Implementació d'una nova funcionalitat en el sistema informàtic PROPER

  S'aprova la implementació en el sistema informàtic PROPER d'una nova funcionalitat consistent en la possibilitat de marcar quan es desitge l'opció «compte nòmina», la qual cosa permetrà a l'aplicació informàtica SIGNO actualitzar els comptes bancaris en els quals ingressar cada mes els sous i salaris a abonar al personal al qual fa referència l'article 1.1 de l'Ordre 2/2022, a excepció del personal estatutari al servei de l'administració sanitària.  Quart. Sistema de signatura a emprar per a les actuacions administratives automatitzades regulades en aquesta resolució

  D'acord amb l'article 42 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'article 9 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat i l'Ordre 9/2017, de 29 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, sobre l'ús de codi segur de verificació com a signatura electrònica en els actes administratius de la Generalitat i els seus organismes autònoms, la conselleria competent en matèria d'hisenda usarà un sistema de signatura electrònica basat en la incorporació d'un codi segur de verificació per a la identificació i autenticació de l'exercici de la competència en els documents que deixen constància de les actuacions administratives automatitzades regulades en la present resolució.  Cinqué. Atribució de responsabilitats als òrgans o unitats competents  D'acord amb el que preveu l'article 41.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per a l'aprovació de l'ús de l'actuació administrativa automatitzada és necessari designar els òrgans competents per a l'especificació, implementació i manteniment del sistema. S'atribueixen aquestes competències, en relació amb totes les actuacions identificades en el resolc segon, de la següent manera:  1. Per al disseny informàtic, programació i manteniment del sistema d'informació i el seu codi font: òrgan competent en tecnologies de la informació i les comunicacions.

  2. Per a la supervisió, control de qualitat i auditoria del sistema d'informació i el seu codi font: la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories de la Intervenció General de la Generalitat.

  3. Per a la definició d'especificacions del sistema d'informació: la Direcció General d'Intervenció de la Intervenció General de la Generalitat i l'òrgan competent per a coordinar i controlar els processos de nòmines del personal al servei de la Generalitat, respecte dels seus respectius àmbits competencials.  Sisé. Generació de comunicació informativa al ciutadà

  1. Una vegada s'incorpore l'alta, modificació o baixa de les dades bancàries i identificatives en la BDC, el sistema generarà una comunicació signada amb CSV, la qual serà depositada en la carpeta ciutadana.  2. Contra l'emissió de la comunicació informativa no es pot interposar cap recurs ni reclamació.  Seté. Accés al servei PROPER

  Les persones interessades podran accedir al sistema informàtic esmentat en la present resolució a través de la seu electrònica de la Generalitat.  Huité. Actualització i modificació

  L'actualització i modificació del sistema informàtic que done suport a les actuacions administratives automatitzades regulades en aquesta resolució hauran de respectar el marc normatiu aplicable i la podrà decidir el responsable d'especificacions del sistema d'informació segons es determina en el resolc cinqué.  Nové. Eficàcia

  Aquesta resolució produirà efectes a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 13 de juny de 2023.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Arcadi España García.