RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual aprova el seu reglament de règim intern.Publicado en:  DOGV núm. 5216 de 10.03.2006
Número identificador:   2006/F2565
Referencia Base Datos:  1424/2006
 
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Economia, Hisenda i Ocupació
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Organització de l'administració Ocupació i formació professional Sanitat
  Descriptores:
    Temáticos: administració regional, reglament intern, institució pública , Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball


 • RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual aprova el seu reglament de règim intern. [2006/F2565]

  La Llei 2/2004, de 28 de març, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, establix en l'article 16 que el Reglament de Règim Intern i de Funcionament del Consell General serà elaborat i aprovat pel Consell General i entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  El Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, en sessió ordinària realitzada el dia 28 de desembre de 2005, va aprovar per unanimitat el Reglament Intern d'este consell.

  Per això, resolc:

  Ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual s'aprova el seu Reglament Intern i de Funcionament.

  València, 23 de febrer de 2006.. El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació: Gerardo Camps Devesa.

  Acord de 28 de desembre del 2005 del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel qual aprova el seu reglament de règim intern

  La Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat Valenciana, crea l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, i amb la naturalesa jurídica d'organisme autònom de caràcter administratiu, el configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat Valenciana.

  La llei de creació mencionada establix els òrgans col·legiats de participació i assessorament en què estan representats paritàriament l'administració valenciana i els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, la seua composició així com les funcions que se'ls assignen.

  L'articulació dels òrgans col·legiats esmentats es configura entorn del Consell General de l'INVASSAT, màxim òrgan de participació, en el qual hi ha una Comissió Permanent i les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València, i determinen al seu torn, la facultat del Consell General per a desplegar i aprovar el règim de funcionament de tots els òrgans col·legiats que crea la llei per mitjà d'un reglament de règim intern, que serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Fent ús de la dita facultat, el Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, en sessió realitzada en data 28 de desembre de 2005, acorda:

  Primer. Aprovar per unanimitat el Reglament de Règim Intern del Consell General de l'INVASSAT, que regirà així mateix per al funcionament de la Comissió Permanent i les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball, el text del qual s'adjunta com annex al present acord.

  Segon. Facultar el president del Consell General per a instar de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la publicació del Reglament de Règim Intern aprovat pel present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Tercer. De conformitat al que disposa l'article 16 de la Llei de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, el Reglament de Règim Intern del Consell General i Òrgans Col·legiats de l'organisme entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  ANNEX

  Reglament de Règim Intern del Consell General i Òrgans Col·legiats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

  Índex

  Capítol I: Disposicions generals

  Article 1. Naturalesa jurídica

  Article 2. Duració del mandat

  Article 3. Designació de suplents

  Article 4. Funcions del Consell General

  Capítol II: Composició i règim de funcionament del Consell General

  Article 5. Composició del Consell General

  Article 6. El president

  Article 7. Vocals

  Article 8. Funcionament del Consell General

  Article 9. Règim de sessions

  Article 10. Convocatòria i desenvolupament de les sessions

  Article 11. Acords del Ple del Consell General

  Capítol III: De la Comissió Permanent

  Article 12. Designació de la Comissió Permanent

  Article 13. El president de la Comissió Permanent

  Article 14. Competències

  Article 15. Règim de sessions

  Article 16. Acords de la Comissió Permanent

  Capítol IV: De la Secretaria del Consell i de la Comissió Permanent

  Article 17. Del secretari

  Article 18. Adscripció de mitjans personals i materials

  Capítol V: Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball, i altres comissions

  Article 19. De les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 20. Composició

  Article 21. Règim de funcionament

  Article 22. Altres comissions

  Capítol VI: De l'activitat del Consell General, de la Comissió Permanent i de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 23. Dels actes del Consell General

  Article 24. Dels actes de la Comissió Permanent

  Article 25. Dels actes de les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 26. Legislació d'aplicació a les actuacions dels òrgans col·legiats de l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 27. Actuacions de despatx i tràmit administratiu

  Text del reglament

  Capítol I

  Disposicions generals

  Article 1. Naturalesa jurídica

  El Consell General és l'òrgan col·legiat de participació tripartit i paritari de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana.

  El Consell General té la seua seu en la mateixa localitat i domicili en què radique l'òrgan central de l'institut.

  El Consell General en l'exercici de les seues funcions tindrà la consideració a tots els efectes d'òrgan col·legiat de l'administració de la Generalitat Valenciana sense personalitat diferenciada d'esta i se subjecta a les disposicions vigents que regixen per als òrgans col·legiats de les administracions publiques.

  Article 2. Duració del mandat

  La duració del mandat dels membres del Consell General no està subjecta a cap límit temporal, i estarà en funció de les particularitats següents:

  1. El president, vicepresident i vocals de l'administració valenciana seran membres del Consell General en tant que exercisquen els càrrecs que tinguen en esta.

  2. No obstant això, els membres de l'administració valenciana que no tinguen caràcter nat podran ser substituïts en qualsevol moment a proposta de la conselleria a què representen.

  3. Els membres que representen les organitzacions empresarials i sindicals cessaran en la seua funció quan les dites organitzacions així ho comuniquen al president, i hauran d'adjuntar junt amb la revocació del mandat nova proposta de nomenament de vocals.

  Una vegada constituït el Consell General, les successives propostes de nomenaments i revocació de mandats, així com la proposta de designació de suplents s'efectuaran per mediació del seu president.

  L'exercici del càrrec de vocal del Consell General no meritarà cap retribució, sense perjuí del dret a les indemnitzacions establides en la normativa vigent per l'assistència a les sessions del consell mencionat.

  Article 3. Designació de suplents

  En el cas que les parts representades en el Consell General proposen la designació de suplents, una vegada nomenats estos pel Govern Valencià conforme al procediment establit per a la designació dels membres del Consell, estos se subjectaran al règim següent:

  1. Els suplents seran convocats a totes les reunions del Consell junt amb els seus titulars, perquè intervinguen en els casos d'absència d'estos.

  2. Una vegada oberta la sessió i iniciada la reunió no serà vàlida la participació durant esta de suplents.

  3. Si es produïx la vacant d'algun dels titulars en el Consell General per qualsevol causa, el seu suplent adquirirà la condició de titular fins que tinga lloc un nou nomenament.

  4. En el cas que s'haja designat més d'un suplent per titular, la suplència seguirà l'ordre del que figure primer en la llista.

  5. Els vocals suplents dels titulars que pertanguen a la Comissió Permanent seran així mateix suplents en la dita Comissió.

  6. Els vocals suplents tindran la consideració de membres del Consell General exclusivament per als actes en què substituïsquen degudament el seu titular.

  Article 4. Funcions del Consell General

  En l'exercici i desplegament de les funcions que l'article 13 de la Llei de creació de l'INVASSAT li encomana, el Consell General actuarà en ple o per delegació en la Comissió Permanent.

  El Consell General actuarà en ple sense que pertoque la delegació en la Comissió Permanent per a l'exercici de les funcions següents:

  A. Funcions de caràcter consultiu i de participació: es reserva al ple del Consell General les funcions especificades en l'article 13 de la llei, apartats: A, a) b) c) d) i f) el tenor literal de les quals és el següent:

  a) Conéixer i informar amb caràcter previ a la seua aprovació sobre els programes i plans d'actuació, que en matèria de seguretat i salut en el treball establisca el Govern Valencià

  b) Conéixer i informar sobre l'avantprojecte de pressupost anual.

  c) Informar prèviament sobre la proposta de nomenament i cessament del director de l'Institut.

  d) Informar sobre la proposta del Reglament orgànic i funcional de l'Institut.

  e) Emetre dictàmens sobre les propostes de modificació de la Llei de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Estos dictàmens tindran caràcter preceptiu i no vinculant.

  B. Funcions de control, impuls i proposta en relació amb l'activitat de l'Institut: es reserva al ple del Consell General les funcions especificades en l'article 13. B, a), c), d), e) i f) el tenor literal del qual és el següent:

  a) Impulsar les activitats de planificació i programació pròpies de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. En l'exercici d'estes funcions el Consell podrà elevar al Govern Valencià per mitjà del seu president proposta d'aprovació de Plans Pluriennals de Prevenció de Riscos Laborals de caràcter estratègic i àmbit en tota la Comunitat Valenciana.

  b) Aprovar la memòria anual corresponent a l'exercici anterior, dins del primer semestre de l'any natural.

  c) Elevar propostes i peticions a les conselleries que exercisquen competències en matèria de prevenció de riscos laborals.

  d) Aprovar el reglament i les seues modificacions, del seu funcionament intern.

  e) Conéixer de la subscripció, desplegament i execució de convenis i acords de col·laboració i cooperació entre l'Institut i altres administracions públiques, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i la salut en el treball i la proposta d'aquells altres que el Consell estime d'interés.

  Les altres funcions especificades en l'esmentat article 13 de la llei podran ser delegades en la Comissió Permanent, la delegació pot ser conferida per a la realització d'actuacions concretes o permanent per a determinades funcions i pot ser revocada en qualsevol moment.

  La delegació de funcions s'efectuarà mitjançant acord del Ple del Consell General per majoria qualificada dels seus membres en els termes que l'article 11 establix respecte del règim de votacions.

  Capítol II

  Composició i règim de funcionament del Consell General

  Article 5 Composició del Consell General

  El Consell General de l'INVASSAT de conformitat a la Llei de creació de l'organisme està compost per:

  A. Vuit representants de l'administració de la Generalitat Valenciana

  a) El president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, la titularitat del qual recaurà en tot moment en el conseller que tinga atribuïdes pel Govern Valencià competències en matèria de treball; actua així mateix en qualitat de president del Consell General.

  b) Set vocals que representen l'administració de la Generalitat Valenciana, amb rang almenys de director general, designats pel Govern Valencià a proposta del president de l'Institut pertanyents a les conselleries que exercisquen competències en les matèries de: Treball, Indústria, Agricultura i Pesca, Sanitat, Educació, Administració Pública i Obres Públiques.

  El vicepresident de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball exercirà les funcions del president en el Consell General per delegació expressa d'este i en els casos legalment i reglamentàriament previstos per a la suplència d'aquell.

  En tot cas el vicepresident de l'Institut serà convocat a totes les sessions del Consell General, i no podrà exercir el vot quan hi assistisca el president.

  B. Vuit representants de les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana

  C. Vuit representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.

  Tenen caràcter nat en raó del càrrec que exercisquen en l'administració de la Generalitat Valenciana: el president, el vicepresident quan actua en qualitat de president del Consell General i el director general competent en matèria de treball en tant que és el president de la Comissió Permanent.

  Tots els membres del Consell General, a excepció del president i vicepresident si és el cas, han de ser designats per acord del Govern Valencià i començaren les seues funcions a partir de la publicació en el DOGV dels seus respectius nomenaments.

  Exercirà les funcions de secretari amb veu i sense dret a vot, el director de l'Institut.

  En raó del càrrec que exercix, i sense pertànyer al Consell General, s'invitarà a participar en les sessions del Consell, amb veu i sense vot, el director territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Comunitat Valenciana.

  Article 6. El president

  El president del Consell General és el conseller competent en matèria de Treball, i el seu mandat s'estén des de la seua presa de possessió com a conseller fins a la publicació del seu cessament en el DOGV.

  Al president li correspon:

  1. Exercir la representació del Consell General

  2. Donar possessió i comunicar el cessament dels vocals designats pel Govern Valencià.

  3. Convocar i presidir les sessions del Consell i dirigir l'ordre i les deliberacions d'estes.

  4. Exercir el vot de qualitat en cas d'empat en les votacions que es realitzen.

  5. Notificar els acords adoptats pel Consell General

  6. Traslladar els acords del Consell al Govern Valencià i la resta d'autoritats, així com les propostes, informes i dictàmens que aprove l'òrgan col·legiat.

  7. Designar els vocals que representen l'administració de la Generalitat Valenciana en la Comissió Permanent.

  8. Resoldre les controvèrsies que se substancien en l'ordre intern de funcionament del Consell General i interpretar les disposicions del present reglament. Les resolucions que s'adopten en aplicació d'este apartat tindran caràcter administratiu, esgotaran la dita via i seran susceptibles de recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  9. Totes aquelles altres atribucions que li encomane el Consell General, les lleis i els reglaments en vigor.

  Les atribucions del president del Consell General únicament podran ser objecte de delegació en el vicepresident de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball.

  Quan el vicepresident de l'Institut actue per delegació o suplència del president en els casos previstos per la llei de creació de l'organisme, el Reglament d'Organització i Funcionament d'este, i el present reglament de règim intern, actuarà així mateix en qualitat de president del Consell General.

  El president serà assistit en les seues funcions pel director de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball en qualitat de secretari del Consell General de l'organisme, que documentarà els actes que ho requerisquen.

  Article 7. Vocals

  Els vocals del Consell General designats per acord del Govern Valencià prendran possessió davant del president en el termini d'un mes comptat des del mateix dia de la publicació en el DOGV del seu nomenament.

  El mandat dels vocals s'estendrà fins al moment del seu cessament produït en la forma prevista en la llei de creació de l'INVASSAT i en el seu reglament d'organització i funcionament, a més de les causes generals per motiu de dimissió degudament acceptada, defunció o incapacitat, amb les particularitats següents:

  1. Els vocals nats cessaran tan bon punt deixen d'exercir el càrrec.

  2. Els vocals designats en raó del seu càrrec i competència, cessaran quan així es dispose pel Govern Valencià; i en tot cas automàticament quan cessen en el càrrec que exercixen en l'administració valenciana.

  3. Els vocals representatius de les organitzacions empresarials i sindicals cessaran quan els seus òrgans de govern ho comuniquen amb una antelació mínima de 15 dies, al president del Consell General.

  Els vocals del Consell General tenen els següents drets i obligacions:

  A. Obligacions

  a) Assistir a les sessions que es convoquen.

  b) Respectar les incompatibilitats legalment establides que els afecten

  c) Guardar secret en les deliberacions en què participen i en aquells assumptes que tinga coneixement i el Consell estime necessari la seua salvaguarda.

  d) Exercir, en general, totes les funcions que exigisca el fidel exercici del càrrec segons la Llei, el Reglament d'Organització i Funcionament i el present Reglament de Règim Intern.

  B. Drets

  a) Els vocals tenen dret a veu i vot en les sessions en què participen, i poden emetre vots particulars que constaran íntegrament en les actes d'aquelles.

  b) A triar i ser triat per a les Comissions i Delegacions del Consell, d'acord amb la llei i amb el present reglament.

  c) Efectuar propostes d'actuació per conducte del president per a la seua inclusió i debat en les sessions del Consell.

  d) Sol·licitar i obtindre informació dels òrgans de direcció i representació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball sobre matèries per a les quals té competència el Consell General.

  e) Percebre les indemnitzacions que corresponguen d'acord amb la normativa vigent per l'assistència a les sessions a què se'ls convoque.

  Article 8. Funcionament del Consell General

  El Consell General funciona en Ple i en Comissió Permanent, esta actua per delegació del ple.

  El Ple del Consell podrà designar altres comissions i vocals delegats d'entre els seus membres per a l'atenció de determinades àrees de la seua competència i de relació amb els altres òrgans de l'administració de la Generalitat Valenciana, amb altres institucions públiques i socials o amb els mitjans de comunicació social.

  Les comissions específiques previstes en este article es constituiran per acord del Consell, tenint en compte el règim de majories que s'establix en el present reglament, i en l'acta de constitució es recollirà de manera succinta: el seu objecte, l'abast de les seues tasques, la duració estimada d'estes i el caràcter de les seues conclusions.

  El Consell General estarà assistit per les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball òrgans col·legiats que no en formen part, la composició i les funcions de les quals s'arrepleguen en el present reglament.

  Article 9. Règim de sessions

  Les sessions del Ple podran ser ordinàries i extraordinàries.

  El Ple es reunirà periòdicament en sessió ordinària per al despatx dels assumptes de la seua competència a l'inici de cada trimestre, les seues sessions es realitzaran en dies hàbils en la seu de l'Institut; no obstant això, el president queda facultat per a la convocatòria de les sessions en lloc distint sempre que s'efectue la convocatòria amb almenys 15 dies d'antelació.

  El Ple podrà reunir-se en sessions extraordinàries a petició d'almenys la quarta part dels seus membres, i en la sol·licitud haurà de constar el tema que s'hi ha de tractar.

  El president podrà rebutjar motivadament o convocar el Ple del Consell dins dels 15 dies següents a la presentació de la sol·licitud, i inclourà el tema proposat en l'ordre del dia.

  En el cas que el president no estime necessària la convocatòria de la sessió extraordinària sol·licitada degudament, haurà de sotmetre's la matèria objecte de la sol·licitud necessàriament en la següent sessió ordinària del Ple que es convoque.

  El Ple es constituirà vàlidament quan hi assistisquen:

  a) En primera convocatòria: el president o el vicepresident i almenys la meitat dels vocals de cada una de les parts que tenen presència en el Consell General.

  b) En segona convocatòria amb una diferència d'almenys una hora: el president o el vicepresident i almenys la majoria dels vocals del Consell General, sempre que estiguen presents almenys un vocal per cada una de les parts que componen el Consell General.

  Article 10. Convocatòria i desenvolupament de les sessions

  La convocatòria de les sessions plenàries expressarà l'ordre del dia de la reunió i es comunicarà als vocals amb cinc dies, almenys, d'antelació, excepte les sessions extraordinàries que, per raons d'urgència, no ho permeten.

  Les sessions del Ple seran presidides pel president del Consell, o, si no n'hi ha, pel vicepresident de l'Institut; en el cas que no siga possible l'assistència de cap d'ells, se suspendrà la sessió, i s'haurà d'efectuar nova convocatòria en un termini no inferior a cinc dies ni superior a 15.

  Seran facultats de la presidència en les reunions plenàries:

  1r Dirigir les deliberacions, atorgant i retirant l'ús de la paraula i podent limitar la duració de les intervencions.

  2n Disposar que un determinat assumpte ha sigut prou debatut i sotmetre'l a votació, així com concretar els punts sobre els quals ha de versar esta.

  3r Cridar a l'ordre els que es produïsquen en les seues intervencions en forma inadequada o s'hi estenguen més enllà del temps establit, o a temes aliens als que són objecte de la consideració del Ple del Consell.

  4t Disposar la suspensió de la reunió quan siga procedent, fixant l'hora en què haja de reprendre's, dins sempre de les 24 hores següents.

  Amb la convocatòria del Ple, es repartirà als membres del Consell la documentació corresponent a cada un dels punts de l'ordre del dia. Els assumptes que se sotmeten a la consideració del Ple hauran d'estar degudament documentats, amb els antecedents necessaris i, si és el cas, la proposta d'acord corresponent.

  Les sessions del Ple del Consell es realitzaran normalment en la seua seu oficial però podran, quan així s'expresse en la convocatòria, realitzar-se en qualsevol altre lloc dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  Article 11. Acords del Ple del Consell General

  Els acords del Ple podran adoptar-se per unanimitat o per votació.

  S'entendran adoptats per unanimitat per mitjà d'assentiment, els acords que versen sobre propostes respecte de les quals no s'hagen formulat objeccions per cap membre del Consell.

  La resta d'acords hauran d'adoptar-se per mitjà de votació, segons el següent règim de majories:

  Per a l'adopció d'acords reservats per l'article 4 d'este reglament a la competència exclusiva del Ple serà necessari el vot favorable d'una majoria qualificada d'almenys dos terços dels membres presents.

  Per a l'adopció de la resta d'acords serà suficient la majoria dels membres presents.

  Les votacions poden ser públiques o secretes. Seran secretes en els casos en què així ho decidisca el Ple del Consell en qüestió prèvia que se sotmetrà a votació, la qual requerirà pronunciament favorable de la majoria qualificada establida en este article.

  No podran adoptar-se acords sobre temes o matèries no inclosos en l'ordre del dia, llevat que, trobant-se presents tots els membres del Consell, es decidisca el contrari per unanimitat.

  De cada sessió plenària del Consell s'alçarà una acta que recollirà la data de la reunió i els membres del Consell assistents, i en la qual es ressenyaran succintament els debats i els acords adoptats. Estos últims es detallaran a més en plec separat.

  Les actes especificaran si els acords han sigut adoptats per la majoria requerida o per unanimitat, i s'hi farà constar el nombre exacte dels vots emesos, el sentit de cada un d'ells i les abstencions.

  Quan el Ple faça ús de les seues facultats d'informe, s'incorporaran al text de l'acord els vots particulars raonats, que s'uniran a la documentació que es trameta a l'òrgan destinatari.

  Durant la realització de les reunions podran ser convocats els funcionaris de nivell superior dels òrgans tècnics de l'INVASSAT per a efectuar els aclariments que s'estimen pertinents.

  Les actes i relacions d'acords se certificaran pel secretari, amb el vistiplau del president, una vegada llegides i aprovades.

  Capítol III

  De la Comissió Permanent

  Article 12. Designació de la Comissió Permanent

  La designació dels membres de la Comissió Permanent, en els termes de l'article 14 de la Llei 2/2004, de 28 de maig, de Creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, es realitzarà en la primera reunió del Ple, després de la seua constitució formal.

  La presa de possessió tindrà lloc en la mateixa sessió constitutiva, si els designats es troben presents. En cas contrari, hauran de prendre possessió en la primera sessió de la Comissió Permanent que es convoque.

  Els membres de la Comissió Permanent ho seran en tant que tinguen la condició de membres del Consell General, podran ser renovats en la mateixa forma prevista per la Llei per a la seua designació.

  La pèrdua de la condició de membre del Consell General determinarà així mateix la pèrdua de la condició del membre de la Comissió Permanent.

  El director de l'Institut és membre nat de la Comissió Permanent i estén el seu mandat des del seu nomenament fins al seu cessament, publicats tots dos en el DOGV.

  Article 13. El president de la Comissió Permanent

  El president de la Comissió Permanent serà el director general competent en matèria de treball.

  En els casos en què no puga assistir-hi serà substituït pel vocal suplent, si no hi ha vocal suplent, presidirà la Comissió Permanent el vocal de l'administració valenciana més antic.

  Les reunions de la Comissió es realitzaran sota la fe del secretari del Consell General, o de qui reglamentàriament el substituïsca.

  La Comissió Permanent es constituirà vàlidament quan hi assistisquen: el president o el vocal que reglamentàriament el substituïsca i almenys la meitat dels vocals de cada una de les parts que hi tenen presència.

  Article 14. Competències

  La Comissió Permanent exercirà les competències que li delegue el Ple en els termes previstos per la Llei de creació de l'INVASSAT.

  Per raons d'urgència, quan no siga possible la realització d'un Ple extraordinari, la Comissió Permanent podrà adoptar acords en matèries de la competència d'aquell que no li hagen sigut delegades expressament, a excepció dels que requerisquen una majoria qualificada, i en donarà compte al Ple en la primera sessió que realitze a efectes de la seua ratificació, si pertoca.

  Realitzarà les actuacions preparatòries dels plens ordinaris del Consell, dirigint a este efecte les tasques i comunicacions oportunes i assistirà el president en les seues funcions de coordinació de l'activitat del Consell.

  Les altres facultats que li atribuïsquen les lleis i els reglaments.

  Article 15. Règim de sessions

  La Comissió Permanent es reunirà, almenys, cada dos mesos per al despatx dels assumptes de la seua competència.

  Les reunions es convocaran pel seu president amb cinc dies, almenys, d'antelació.

  L'ordre del dia de les reunions de la Comissió Permanent es fixarà pel president, en el qual s'inclouran els assumptes que sol·liciten els seus membres, o que, tramitats o informats pels distints òrgans tècnics, o proposats per altres comissions o ponències, se sotmeten a la consideració o decisió de la Comissió Permanent a través del secretari.

  També podran ser objecte d'estudi i decisió per la Comissió Permanent els assumptes que se susciten en la reunió per qualsevol dels seus membres i sobre els quals hi haja unanimitat dels presents en la seua atenció.

  Article 16. Acords de la Comissió Permanent

  La deliberació i examen dels assumptes en la Comissió Permanent es realitzarà, sota la direcció i ordenació del president, sense subjecció a formalitats específiques.

  Els acords s'adoptaran, en tot cas, per majoria simple dels membres presents.

  De les reunions de la Comissió Permanent s'alçarà una acta succinta pel secretari, que expressarà la data i hora de la reunió, els assistents i els acords adoptats.

  S'hi recolliran, quan se sol·licite, les opinions contràries a l'acord adoptat.

  Les deliberacions de la Comissió Permanent tindran caràcter reservat i els assistents hauran de guardar-ne el secret.

  Els acords adoptats es comunicaran als òrgans tècnics per al seu compliment i execució i se'n donarà compte al president del Consell General.

  Les reunions de la Comissió Permanent es regiran supletòriament per les normes establides per a les del Ple en el capítol anterior en tant que s'apliquen.

  Capítol IV

  De la Secretaria del Consell i de la Comissió Permanent

  Article 17. Del secretari

  El director de l'INVASSAT és el secretari del Consell General i de la Comissió Permanent.

  Sota la superior direcció del president i per a l'exercici de la funció que li atribuïx la llei, al secretari del Consell General correspon:

  1. Traslladar als membres del Consell i de la Comissió Permanent les convocatòries per a les sessions a què hagen d'assistir, adjuntant-hi l'ordre del dia i la documentació corresponent.

  2. Assistir a les sessions del Ple i de les comissions i alçar les actes que corresponguen.

  3. Custodiar els llibres d'actes del Consell General i Comissió Permanent i expedir les certificacions que pertoquen dels acords adoptats.

  4. Cursar als òrgans tècnics les comunicacions necessàries per al compliment dels acords i expedir-los fins als despatxos necessaris.

  5. Supervisar l'actuació dels restants òrgans tècnics i distribuir el treball entre ells.

  6. Assignar el personal col·laborador necessari per al compliment de les seues funcions.

  7. Exercir les funcions d'assistència i documentació dels actes del Consell General i Comissió Permanent

  8. Administrar els crèdits per a despeses del funcionament de tots dos òrgans col·legiats i expedir les certificacions d'assistència per a la meritació de les indemnitzacions que corresponguen.

  9. Qualssevol altres funcions que li assigne el president, el Ple del Consell General o la Comissió Permanent de conformitat amb la Llei de l'Institut i les disposicions reglamentàries en vigor.

  En cas de vacant, absència o malaltia o un altre motiu legítim, el secretari serà substituït pel funcionari amb rang almenys de cap de servici que designe el president del Consell General, i es posarà en coneixement del Ple.

  Per a l'assistència a les reunions de les comissions establides pel Consell distintes del Ple i de la Comissió Permanent, el secretari podrà comissionar en el seu lloc el funcionari responsable de l'àrea corresponent.

  Article 18. Adscripció de mitjans personals i materials

  El secretari estarà assistit pel personal de l'INVASSAT necessari i suficient per a:

  1. Portar l'arxiu general del Consell General, classificant, ordenant i custodiant la documentació arxivada.

  2. Portar la gestió de la biblioteca del Consell, classificant i ordenant els seus fons i proposant les adquisicions que siguen procedents.

  3. Gestionar els aspectes materials i organitzatius de l'edició i distribució de les publicacions, unitàries o periòdiques, que el Consell acorde realitzar, sota la direcció dels vocals del Consell responsables d'estes.

  4. Portar el Registre General del Consell i distribuir la documentació rebuda entre els seus membres.

  Capítol V

  Les comissions territorials de Seguretat

  i Salut en el Treball, i altres comissions

  Article 19. De les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Les comissions territorials de Seguretat i Salut en el Treball són els òrgans col·legiats de participació i consulta tripartits i paritaris amb àmbit d'actuació en cada una de les províncies d'Alacant, Castelló i València.

  Actuaran com a òrgans d'assessorament i estudi del Consell General, i de participació, amb el dit àmbit territorial i la seua composició i règim de funcionament s'establixen en els articles següents.

  Article 20. Composició

  En cada centre territorial de l'INVASSAT hi haurà una Comissió Territorial de Seguretat i Salut en el Treball amb la següent composició tripartida i paritària:

  En representació de l'administració territorial de la Generalitat Valenciana:

  El director territorial competent en matèria de treball que la presidirà.

  El director del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, qui actuarà com a secretari de la comissió.

  Quatre vocals representants dels servicis territorials de l'administració de la Generalitat Valenciana designats pel delegat del Consell en la província.

  En representació de les organitzacions empresarials més representatives:

  Sis vocals designats pels òrgans de govern de les dites organitzacions

  En representació de les organitzacions sindicals més representatives:

  Sis vocals designats pels òrgans de govern de les dites organitzacions.

  A totes les sessions de la Comissió Territorial de Seguretat i Salut en el Treball s'invitarà a assistir-hi amb veu i sense vot, el cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social.

  Els vocals no nats, pertanyents a les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball seran designats per un període de dos anys, que podrà ser prorrogat successivament.

  El càrrec de vocal de les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball serà de caràcter gratuït i no meritarà retribució ni dret a cap indemnització per l'assistència a les seues sessions, a càrrec dels pressupostos de l'Institut.

  Podran designar-se suplents en un nombre no superior a dos per cada un dels membres de les Comissions Territorials, en la mateixa forma que l'establida per a la seua designació.

  En absència del president de la Comissió, en els casos que pertoque, el substituirà el director del centre territorial qui actuarà com a president de la Comissió Territorial, actuarà com a secretari en este cas qui estiga cridat a suplir-lo conforme es disposa en l'apartat següent.

  La suplència del director del Centre Territorial correspondrà al funcionari amb rang almenys de cap de servici destinat en este centre territorial que es designe per aquell amb caràcter general o per a una determinada sessió.

  Article 21. Règim de funcionament

  Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball funcionaran en ple, es reuniran amb la periodicitat que establisca el Consell General i almenys una vegada per trimestre.

  Les sessions de les comissions esmentades es constituiran favoritament amb l'assistència del menys un terç dels membres de cada una de les parts que les componen, sent necessària la presència del seu president o del director del Centre Territorial.

  Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball quant a òrgans d'assessorament i estudi del Consell General de l'INVASSAT, adoptaran els seus acords en forma d'informe, que podrà incloure propostes d'actuació concretes en el seu àmbit territorial.

  Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball adoptaran els seus acords per majoria dels presents, i es traslladaran al Consell General de l'INVASSAT per mediació del director del Centre Territorial.

  Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball podran constituir grups de treball per a la realització d'aquelles activitats que s'estimen necessàries amb vista a la preparació dels informes i estudis de la seua competència.

  A les sessions de les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball es convocarà el cap de la Inspecció Provincial de Treball amb dret a veu i sense vot.

  Article 22. Altres comissions

  Per acord del Consell General es podran constituir altres comissions per a la realització de treballs de caràcter tècnic o d'estudi de determinades matèries.

  Les comissions esmentades dependran directament del Consell General, sense perjuí de l'àmbit funcional o territorial on desenvolupen les seues tasques, i les seues conclusions es traslladaran a aquell en forma d'informe el Consell.

  El Consell General podrà autoritzar la Comissió Permanent i les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball la constitució d'este tipus de comissions tècniques que en tot cas hauran de guardar les mateixes formalitats i requisits.

  En qualsevol moment es podrà constituir grups de treball per a tasques i activitats instrumentals, sense necessitat de cap formalitat ni subjecció a règim d'autoritzacions, la seua constitució s'haurà de comunicar al Consell General per conducte del seu secretari.

  Capítol VI

  De l'activitat del Consell General, de la Comissió Permanent i de les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Article 23. Dels actes del Consell General

  Els actes del Consell General en l'exercici de les seues funcions revestiran la forma de: dictamen, informes, recomanacions i peticions.

  Revestiran la forma de dictamen els actes del Consell General que es deriven de les seues funcions de consulta, bé quan esta siga de caràcter preceptiu com a petició de les autoritats amb competències en matèria de prevenció de riscos laborals de qualsevol de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

  Els dictàmens s'adoptaran en sessió ordinària o extraordinària convocada a este efecte en el cas d'urgència instada per l'autoritat que els sol·licite i apreciada pel president, requeriran majoria qualificada per a la seua aprovació pel Ple del Consell i podran fer-se públics en la forma que este estime convenient.

  Els informes del Consell General són preceptius o facultatius segons el que disposa l'article 13 de la Llei de creació de l'INVASSAT,

  El Consell General podrà formular d'ofici, recomanacions a les administracions públiques sobre qüestions rellevants en matèria de prevenció de riscos laborals que els afecten o sobre les quals tinguen competència, es traslladaran directament als seus òrgans responsables i efectuarà el seguiment sobre la seua acceptació i compliment.

  Les recomanacions s'adoptaran per majoria qualificada o majoria dels presents en funció de la matèria de què es tracte, de conformitat al que disposa l'article 11 sobre règim de majoria en les votacions.

  El Consell General podrà formular peticions, bé als òrgans de direcció i gestió de l'INVASSAT com a les conselleries del Govern Valencià que tenen competències en matèria de prevenció de riscos laborals. Les dites peticions podran incloure requeriments d'actuació als òrgans a què es dirigixen, així com informe de la seua activitat en quant esta es trobe en l'esfera de les funcions del Consell General.

  Per a la formulació de peticions, tinguen o no caràcter de requeriment, no serà necessària la convocatòria de sessió del Ple, i el president estarà facultat per a despatxar-les, bé a iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol de les parts que componen el Consell General; en este cas si el president no estima necessari formular el requeriment, ho sotmetrà al Ple en la pròxima sessió ordinària que es realitze.

  Dels requeriments efectuats, així com dels seus resultats, se'n donarà compte al Ple del Consell General, el qual podrà ratificar-los o revocar-los.

  Article 24. Dels actes de la Comissió Permanent

  Els actes de la Comissió Permanent en l'exercici de les seues funcions delegades revestiran la forma de: informe, recomanacions i peticions.

  Els informes de la Comissió Permanent són en tot cas de caràcter facultatiu, es practicaran d'ofici en matèries en què tinga delegada competència o per encàrrec del Consell General i quan hagen de traslladar-se a destinataris diferents dels òrgans interns de l'INVASSAT tindran a tots els efectes caràcter d'informe del Consell General de l'organisme i s'hi farà constar la delegació conferida.

  La Comissió Permanent podrà dirigir recomanacions de caràcter tècnic als distints òrgans de la Generalitat Valenciana sobre qüestions rellevants en matèria de prevenció de riscos laborals que els afecte o sobre les quals tinguen competència, es traslladaran directament als seus responsables i efectuarà el seguiment sobre la seua acceptació i compliment.

  La Comissió Permanent podrà formular peticions amb requeriment o sense d'actuació, als òrgans de direcció i gestió de l'INVASSAT. Les dites peticions es traslladaran el director de l'INVASSAT, qui donarà compte del seu resultat.

  Article 25. Dels actes de les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball

  Les Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball en qualitat d'òrgans d'assessorament del Consell General i de participació a nivell territorial actuaran per mitjà de l'emissió d'informes en els quals es podran contindre propostes d'actuació perquè siguen assumides si és el cas per aquell.

  Quan les referides propostes no excedisquen de l'àmbit provincial es traslladaran els seus destinataris per mediació del director del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball, qui immediatament en donarà compte al Consell General perquè en prenga coneixement.

  Article 26. Legislació aplicable a les actuacions dels òrgans col·legiats de l'Institut de Seguretat i Salut en el Treball.

  Les actuacions del Consell General, Comissió Permanent i Comissions Territorials de Seguretat i Salut en el Treball, en l'exercici de les seues competències, s'ajustaran al que disposa en cada cas la Llei 2/2004, de 28 de maig de creació de l'INVASSAT, el seu Reglament Orgànic i Funcional, i el present reglament.

  Si no hi ha normes específiques, s'observaran en matèria de procediment, recursos i forma dels actes les disposicions de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Article 27. Actuacions de despatx i tràmit administratiu.

  El despatx i la tramitació dels assumptes que hagen de conéixer els òrgans col·legiats de l'INVASSAT es durà a terme en els òrgans tècnics de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, conforme al que disposa el present reglament.

  Disposició final

  El present reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.