ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.Publicado en:  DOGV núm. 9425 de 12.09.2022
Número identificador:   2022/8084
Referencia Base Datos:  007854/2022
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Organització de l'administració
  Descriptores:
    Temáticos: reglament intern, administració regional , Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, monografies


 • ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. [2022/8084]

  El Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat (DOGV 8572, 17 de juny), determina el nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions, entre les quals es troba la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a la qual atribueix les competències en matèria d'educació, formació professional reglada, cultura i promoció cultural, política lingüística i esport.

  El Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell, disposa com a òrgans superiors de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional i la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.  Mitjançant el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries.

  Per Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, es va aprovar el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, estableix en l'article 65 que els consellers han de desenvolupar orgànicament la seua pròpia conselleria en els termes del seu reglament orgànic i altres normes reglamentàries que aprove el Consell, amb informe previ de les conselleries competents en matèria d'hisenda i de funció pública, norma legal coincident amb les facultats que la disposició final primera del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, atorga a la persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a dictar, dins de l'àmbit de les seues competències, les disposicions que requerisca el desenvolupament del nivell administratiu que depén directament dels òrgans superiors i directius de la Conselleria.

  Mitjançant l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es desenvolupa l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria continguda en el Reglament orgànic i funcional, que determina el nombre, la dependència i la denominació de les unitats administratives amb rang de subdirecció general i servei, i assigna les funcions a exercir.

  Raons organitzatives posades de manifest en el desplegament de la mencionada ordre fan necessària la millora i l'ampliació de l'estructura orgànica de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport amb l'objectiu de poder dur a terme i desenvolupar totes les competències que té atribuïdes, i molt en concret en el desenvolupament del pla estratègic de cultura per a la recuperació. Així mateix, el gran nombre d'efectius corresponents al personal docent que gestiona la direcció territorial de València i que provoca la tramitació d'un gran volum d'incidències en nòmina i en els sistemes de protecció de Seguretat Social, fan necessari la creació del Servei de Gestió Econòmica del Personal Docent en aquesta direcció territorial.

  En virtut d'això, fent ús de les facultats que m'atribueixen els articles 28.f i 65 de l'esmentada Llei 5/1983, i amb informe previ de les conselleries competents en matèria d'hisenda i administració pública,

  ORDENE  Article únic

  La modificació dels articles 10, 20, 21, 28 i 36 de l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que queden redactats en la forma ressenyada en l'annex.  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  Única. Règim transitori de les unitats i llocs de treball

  Les unitats i llocs de treball de nivell administratiu configurats d'acord amb l'anterior estructura continuaran subsistents, retribuïts amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris amb els quals ho eren fins ara, i donant suport administratiu en relació amb aquells assumptes i expedients que els corresponguen en les matèries que estaven gestionant amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, sense perjudici de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els han sigut atribuïdes.  Tot això es mantindrà fins que es duguen a terme les modificacions pressupostàries derivades d'aquesta ordre, així com les actuacions que siguen procedents sobre els esmentats llocs de treball, en el marc de la vigent normativa en matèria de funció pública per a l'adequació de la nova estructura orgànica, i sense perjudici que, posteriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de treball adaptades a aquesta. Així mateix, des del moment de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, i sense perjudici de tot això, es podran produir els canvis d'adscripció d'unitats administratives que escaiguen, de conformitat amb la reorganització efectuada.

  DISPOSICIÓ FINAL  Única. Entrada en vigor

  La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 7 de setembre de 2022  La consellera d'Educació, Cultura i Esport,

  RAQUEL TAMARIT IRANZO  ANNEX  Article 10. Subdirecció General de Règim Jurídic i Gestió de Personal Docent

  1. A la Subdirecció General de Règim Jurídic i Gestió de Personal Docent correspondrà assessorar i donar suport i assistència tècnica a la persona titular de la Direcció General en matèria de règim jurídic i per a la gestió de processos de selecció de personal docent i de gestió de personal laboral, així com dirigir, planificar, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis que en depenen, els quals s'indiquen a continuació:

  a) Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent.  b) Servei de Règim Jurídic de Personal Docent.

  c) Servei de Gestió de Personal Docent Laboral i Personal Docent Especialista.

  2. Al Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent corresponen les funcions següents:

  a) Elaborar i gestionar l'oferta d'ocupació pública docent.

  b) Gestionar, coordinar i desenvolupar els processos selectius del personal docent.

  c) Donar suport tècnic i administratiu als tribunals de selecció i a les comissions avaluadores per al desenvolupament correcte dels processos selectius.

  d) Informar sobre els recursos interposats en matèria de selecció contra els actes dictats pels tribunals i les comissions d'avaluació.  e) Elaborar totes les propostes de resolució i d'actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

  f) Gestionar i elaborar informes i propostes de resolució en assumptes relatius als drets, als deures, al règim d'incompatibilitats i a les situacions administratives del personal docent.

  g) Gestionar les sol·licituds de permisos, llicències o reducció de jornada del personal docent, amb excepció del personal assessor tècnic docent que preste serveis en llocs en la classificació dels quals s'especifique com a centre de treball els serveis centrals de la conselleria amb competències en educació.

  h) Tramitar les sol·licituds indemnitzatòries del personal docent per raó del servei.

  i) Tramitar la gestió econòmica corresponent a la Direcció General.

  j) Coordinar-se amb els organismes competents en riscos laborals en els aspectes relatius a la gestió del personal docent.  3. Al Servei de Règim Jurídic de Personal Docent corresponen les funcions següents:

  a) Emetre tots els informes que li siguen requerits per la Direcció General en matèria de règim jurídic de personal docent.

  b) Instar, tramitar i, si és el cas, realitzar la proposta de resolució d'expedients disciplinaris del personal docent.

  c) Tramitar i elaborar propostes de resolució de recursos de matèries de personal docent.

  d) Coordinar l'elaboració de projectes normatius relacionats amb l'ordenació del personal docent.

  e) Coordinar la gestió d'informes i expedients amb l'Advocacia General de la Generalitat.

  f) Elaborar i proposar criteris de coordinació per a l'aplicació adequada de la normativa relacionada amb el personal docent.

  4. Al Servei de Gestió de Personal Docent Laboral i Personal Docent Especialista corresponen les funcions següents:

  a) Elaborar les plantilles orgàniques de personal docent laboral i especialista adscrit als centres públics no universitaris i totes les resolucions i els actes administratius que es requerisquen.

  b) Gestionar els procediments de provisió, les borses i els assumptes relatius als drets, deures, règim d'incompatibilitats i situacions administratives del personal docent laboral i especialista.

  c) Informar sobre els recursos interposats en matèria de plantilles i de provisió de llocs del personal docent laboral i especialista.

  d) Coordinar amb les direccions territorials les contractacions de personal docent laboral i especialista.  Article 20. De la Subdirecció General d'Infraestructures Educatives  1. A la Subdirecció General d'Infraestructures Educatives correspon planificar, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis que en depenen, els quals s'indiquen a continuació:

  a) Servei d'Infraestructures Educatives

  b) Servei de Contractació d'Infraestructures Educatives

  c) Servei de Gestió del Programa Edificant  2. Al Servei d'Infraestructures Educatives corresponen les funcions següents:

  a) Redactar, gestionar i supervisar els projectes tècnics de construccions escolars i la direcció, el seguiment i el control de l'execució de les obres en centres educatius.

  b) Elaborar les normes de disseny i qualitat dels centres docents.

  c) Planificar i estudiar, conjuntament i en coordinació amb els centres directius competents, el programa de necessitats de construccions escolars i la realització d'estudis de viabilitat tècnica de parcel·les.

  d) Revisar i actualitzar els mòduls de cost de les obres, així com els preus unitaris d'estudis i treballs relacionats amb aquells.

  e) Emetre informes en matèria d'infraestructures educatives i sobre tots aquells documents urbanístics referents a la reserva de sòl dotacional d'ús escolar, de conformitat amb la normativa vigent.

  f) Coordinar tots els requeriments necessaris per a la posada en funcionament dels centres, tant en infraestructures com en dotacions i instal·lacions.

  g) Supervisar els programes de necessitats dels centres educatius inclosos en els plans de construcció i adequació dels centres.

  h) Coordinar l'actuació de les unitats tècniques de construcció de les direccions territorials del departament en aquells temes relacionats amb les funcions del servei.

  i) Revisar i supervisar la documentació tècnica quant al compliment dels requisits mínims dels espais exigibles per la normativa específica en cada nivell d'ensenyament, en la tramitació dels expedients relatius a la creació, l'autorització i la modificació de centres privats, com també de centres públics que no són de titularitat de la Generalitat.

  3. Al Servei de Contractació d'Infraestructures Educatives corresponen les funcions següents:

  a) Estudiar, preparar, formular i fer el seguiment de l'execució dels expedients de contractació d'obres d'infraestructures educatives de la Conselleria relatius a l'ampliació i la reforma de centres educatius, i també de tots els expedients de contractació de serveis necessaris o associats a l'execució d'aquestes obres, excepte els que siguen objecte de delegació de competències en el marc del programa Edificant.  b) Prestar assessorament i assistència tècnica en matèria de contractació d'infraestructures educatives, excepte els expedients que siguen objecte de delegació de competències en el marc del programa Edificant.

  c) Gestionar econòmicament i administrativament els expedients de contractació d'infraestructures educatives, excepte els que siguen objecte de delegació de competències en el marc del programa Edificant.

  d) Elaborar la proposta anual de pressupostos relatius a les inversions en matèria d'infraestructures educatives, excepte les que siguen objecte de delegació de competències en el marc del programa Edificant.

  e) Altres funcions que li corresponguen o se li encomanen relatives a la contractació d'infraestructures educatives públiques.

  4. Al Servei de Gestió del Programa Edificant li corresponen, en compliment del que s'estableix en el Decret llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat, les funcions següents:  a) Estudiar, preparar, formular i fer el seguiment de l'execució dels expedients de delegacions de competències realitzades en el marc del programa Edificant per a la contractació d'obres d'infraestructures educatives de la Conselleria relatius a l'ampliació i reforma de centres educatius, i també de tots els expedients de contractació de serveis o subministraments necessaris o associats a l'execució d'aquestes obres.  b) Prestar assessorament i assistència tècnica necessària en relació amb les delegacions de competències i l'execució de les actuacions realitzades en el marc del programa Edificant per a la construcció d'infraestructures educatives.

  c) Gestionar econòmicament i administrativament les delegacions de competències realitzades en el marc del programa Edificant.

  d) Elaborar la proposta anual de pressupostos relatius a les despeses necessàries per a atendre el correcte funcionament del programa Edificant.

  e) Altres funcions que li corresponguen o se li encomanen relatives a les delegacions de competències que es realitzen en el marc del programa Edificant.  Article 21. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

  1. Depén directament de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport la Subdirecció General de Règim Jurídic i Coordinació Cultural.  2. A la Subdirecció General de Règim Jurídic i Coordinació Cultural correspon l'assessorament, el suport i l'assistència tècnica o jurídica a la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, com també la planificació, la direcció, el control, la coordinació i la supervisió de l'activitat dels serveis que en depenen, els quals s'indiquen a continuació:

  a) Servei de Règim Jurídic Cultural

  b) Servei de Coordinació Cultural

  c) Servei de Cooperació, Innovació i Capil·laritat Territorial

  3. Al Servei de Règim Jurídic Cultural corresponen, sense perjudici de les funcions que tinguen assignades altres unitats administratives dependents de les direccions generals adscrites a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, les funcions següents:

  a) Impulsar, supervisar i coordinar estudis i propostes de la normativa reguladora de l'àmbit competencial propi de la Secretaria Autonòmica.

  b) Donar suport tècnic i administratiu a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport.

  c) Impulsar la proposta de les reformes legals necessàries per a aprofundir i desenvolupar les competències en matèria de cultura de la Generalitat.

  d) Exercir les funcions de l'Oficina del Mecenatge Cultural.

  4. Al Servei de Coordinació Cultural corresponen, sense perjudici de les funcions que tinguen assignades altres unitats administratives dependents de les direccions generals adscrites a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, les funcions següents:

  a) Proposar, gestionar i realitzar mesures concretes que milloren l'eficiència en l'àmbit competencial propi de la secretaria autonòmica.

  b) Fer el seguiment, l'avaluació i la comprovació del grau de compliment de la normativa vigent en relació amb les competències de la secretaria autonòmica.

  c) La realització i la coordinació de propostes d'actuació en matèria cultural.

  d) Efectuar propostes de racionalització dels procediments administratius en l'àmbit de la subdirecció.

  e) Elaborar propostes econòmiques, informes, normatives i circulars sobre matèries del seu àmbit funcional.

  f) El seguiment i la coordinació de les activitats dels ens públics que actuen en l'àmbit de les arts plàstiques i escèniques, i de les actuacions dels projectes culturals multidisciplinaris en què intervinguen aquests o altres administracions públiques o entitats culturals.  5. Al Servei de Cooperació, Innovació i Capil·laritat Territorial li corresponen, sense perjudici de les funcions que tinguen assignades altres unitats administratives dependents de les direccions generals adscrites a la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, les funcions següents:

  a) Dur a terme les accions anuals relatives a les capitals culturals valencianes.

  b) Elaborar i desenvolupar el pla de creació d'audiències i nous públics, coordinant l'anàlisi i articulant accions de comunicació i màrqueting en els diversos punts de la Comunitat.

  c) Elaborar i gestionar els plans de reciclatge i actualització professional pels diferents sectors creatius.

  d) Desenvolupar i implementar accions experimentals que reforcen les relacions entre les experiències culturals i la inclusió social, la salut i el benestar i la prosperitat econòmica.

  e) Posar en marxa accions d'incentivació relatives a la incorporació a la territorialitat de tots aquells agents culturals públics o privats interessats.

  f) Elaborar i executar l'estratègia transversal destinada a garantir els drets culturals de la ciutadania i l'impuls de la creació i la investigació en matèria cultural.

  g) Programar i executar accions dirigides a la revalorització de les indústries culturals i a la dinamització de la cultura com a element de cohesió social i territorial.

  h) En coordinació amb la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, elaborar accions culturals innovadores destinades als centres docents.  Article 28. Secretaria General Administrativa

  1. La Secretaria General Administrativa, a la qual correspon, amb la màxima jerarquia del nivell administratiu, donar suport directe a la persona titular de la Sotssecretaria i, sota la seua autoritat, exercir la direcció, la coordinació i la supervisió dels serveis generals de la Conselleria, de conformitat amb el que preveu l'article 73.2 de la Llei del Consell, s'estructura en els serveis següents:

  a) Servei de Personal

  b) Servei de Coordinació

  c) Servei de Suport Tècnic i Assumptes Generals

  d) Servei de Modernització i Gestió del Coneixement

  2. Al Servei de Personal corresponen les funcions següents:

  a) Vetlar pel compliment de la normativa en matèria de personal.

  b) Tramitar els expedients disciplinaris.

  c) Custodiar els expedients personals.

  d) Gestionar les pràctiques formatives de l'alumnat de diferents nivells educatius que es realitzen en la Conselleria.

  e) Gestionar, emetre informes i elaborar la proposta de resolució dels assumptes relatius al personal funcionari de l'administració general i especial, i del personal laboral del departament, excepte el personal docent, el personal tècnic de gestió de suport en llengua de signes, fisioterapeutes, educadors o educadores d'educació especial i educadors o educadores d'escola infantil.

  f) Tramitar les vacances, les llicències i els permisos del personal.

  g) Elaborar els informes necessaris a l'efecte de creació de llocs de treball, la preparació de les propostes de modificació de relacions de llocs de treball i actualitzacions.

  h) Exercir el control horari.

  i) Tramitar els recursos en matèria de personal.

  j) Qualsevol funció que en matèria de gestió de personal li siga encomanada.

  k) Tramitar i resoldre els horaris, vacances, permisos i llicències del personal assessor tècnic docent que preste serveis en llocs en la classificació dels quals s'especifique com a centre de treball els serveis centrals de la conselleria amb competències en educació.  3. Al Servei de Coordinació corresponen les funcions següents:  a) Realitzar els tràmits necessaris per a la publicació d'actes o disposicions en els diaris oficials.

  b) Coordinar, tramitar i supervisar les disposicions, les resolucions i la resta dels actes administratius.

  c) Tramitar els assumptes que s'hagen d'elevar a la comissió de persones titulars de secretaries autonòmiques i sotssecretaries i al Consell, el trasllat dels acords de la comissió i la custòdia dels certificats d'aquests.

  d) Coordinar la tramitació dels projectes normatius, així com col·laborar amb les direccions generals en l'elaboració d'aquests.

  e) Tramitar les al·legacions als projectes de disposicions generals sol·licitades per la Presidència i per les altres conselleries.

  f) Tramitar les queixes i els suggeriments.

  g) Tramitar i coordinar els convenis i els acords de col·laboració.  h) Coordinar, tramitar i supervisar els procediments relacionats amb la protecció de dades i la transparència en l'àmbit competencial de la Conselleria.

  i) Fer el seguiment i el control de les comissions i els altres òrgans col·legiats.

  j) Organitzar i coordinar l'Oficina d'Informació Administrativa i Assistència i Informació al Ciutadà.

  k) Organitzar i gestionar el registre general de documents.  4. Al Servei de Suport Tècnic i Assumptes Generals corresponen les funcions següents:

  a) Gestionar, controlar i supervisar els serveis generals i les dependències comunes.

  b) Supervisar i coordinar el parc mòbil i les instal·lacions de la Conselleria.

  c) Organitzar i coordinar el personal subaltern i els conductors i conductores.

  d) Elaborar la proposta d'adquisició de mobiliari i material fungible i inventariable, el manteniment de béns i serveis i el tràmit dels altres assumptes generals.

  e) Dur a terme, en relació amb la legislació de prevenció de riscos laborals, la coordinació d'activitats empresarials.

  f) Organitzar i gestionar l'arxiu.

  g) Assessorar tècnicament, analitzar, fer el seguiment i recopilar la informació en les matèries que siguen de la competència exclusiva de la Sotssecretaria i, si és el cas, preparar estudis i informes tecnicojurídics sobre aquests assumptes.  5. Al Servei de Modernització i Gestió del Coneixement corresponen les funcions següents:

  a) Elaborar protocols per a fixar el funcionament en cada centre directiu de cada procediment que gestiona.

  b) Implementar mesures que desenvolupen i aprofundisquen l'administració electrònica en l'àmbit del departament d'educació, cultura i esport, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions.

  c) Proposar i col·laborar amb els òrgans responsables de la formació del personal empleat públic en el disseny i la promoció de sessions, cursos i seminaris, així com promoure i col·laborar amb l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions en la creació d'una plataforma de coneixement GVA, com a eina de treball interna, en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.  d) Donar suport a les unitats administratives competents per a l'aplicació d'eines informàtiques que garantisquen una gestió adequada del coneixement.

  e) Redactar manuals d'acolliment per al nou personal.

  f) Coordinar la informació corporativa de la pàgina web de la Conselleria, en col·laboració amb els centres directius d'aquesta i sense perjudici de les atribucions de l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació.

  g) Efectuar propostes de racionalització dels procediments administratius, en coordinació amb els altres departaments de la Conselleria.  h) Donar suport a la Sotssecretaria en la coordinació i la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, en la proposta dels projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria en l'àmbit de la Sotssecretaria, com també de les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de treball no docents de la Conselleria respecte a la seua organització i els mètodes de treball, tenint en compte principalment els costos i rendiments.

  Article 36. Estructura de les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport

  1. Cada direcció territorial d'Educació, Cultura i Esport, amb seu a les províncies d'Alacant, Castelló i València, s'estructura en les unitats següents amb rang de servei:

  1.1. La Secretaria Territorial, a la qual correspon la gestió dels assumptes de personal no docent de la direcció territorial, economicoadministratius, registre i informació, assumptes generals i els restants de caràcter administratiu que tinga assignats la direcció territorial o li encomanen la persona titular de la direcció territorial o les persones titulars dels serveis territorials d'educació, excepte els assignats per aquesta ordre a una altra unitat administrativa.

  A la Secretaria Territorial de la Direcció Territorial de Castelló correspon també la gestió del personal docent.

  1.2. La Inspecció Territorial d'Educació, que exerceix les funcions que li atribueixen les disposicions específiques en matèria d'inspecció educativa, la qual depèn funcionalment de la Inspecció General d'Educació.

  1.3. El Servei Territorial de Cultura i Esport, el qual exerceix les funcions en matèria d'autoritzacions, ajudes, subvencions, sancions i tramitació d'expedients de cultura i esports en el territori de la respectiva província.

  1.4. El Servei Territorial d'Educació, al qual correspon donar suport i assistència a la persona titular de la direcció territorial en matèria de coordinació i supervisió dels serveis psicopedagògics, els diferents programes educatius, la gestió dels assumptes concernents a centres privats, concerts educatius, títols acadèmics, beques i ajudes a l'estudi, serveis complementaris de transport i menjador, i altres activitats relacionades amb l'entorn educatiu, com també qualsevol altra que la persona titular de la direcció territorial li encomane.  1.5. El Servei Territorial d'Infraestructures Educatives, al qual s'assignen funcions en matèria de redacció i supervisió tècnica dels expedients de reforma, adequació i millora dels centres educatius, dotacions i equipament educatiu, la tramitació i el seguiment dels corresponents expedients de contractació d'obres i serveis, així com la supervisió del compliment dels requisits mínims dels espais en els expedients relatius a la creació i l'autorització de centres privats i de centres públics que no són de titularitat de la Generalitat quan siga requerit per la direcció general competent en la matèria, a més de qualsevol altra que la persona titular de la direcció territorial li encomane.  2. En les direccions territorials d'Alacant i València hi ha, a més, la unitat següent:

  El Servei Territorial de Personal, adscrit a la direcció territorial sota la dependència orgànica del director o directora territorial i la funcional de l'òrgan directiu responsable del personal corresponent, al qual s'assignen les funcions següents en matèria de personal docent, sense perjudici de l'òrgan en el qual residisca la competència resolutòria dels assumptes:

  a) Gestionar i emetre informes i propostes de resolució en relació amb les situacions administratives del personal, com també les indemnitzacions per raó del servei.

  b) Tramitar i, si és el cas, elevar propostes de resolució en matèria de règim jurídic del personal i dels recursos interposats en aquestes matèries.

  c) Realitzar la gestió administrativa dels assumptes relacionats amb el personal, exclosos els que tinga assignats per mitjà d'aquesta ordre la secretaria territorial d'aquesta.

  3. La Direcció Territorial de València comptarà, a més, amb la següent unitat:

  El Servei Territorial de Gestió Econòmica de Personal Docent, al qual li correspon:

  a) Dur a terme la gestió econòmica dels assumptes relacionats amb el personal docent de l'àmbit territorial, així com gestionar les incidències que se'n deriven.

  b) Gestionar els assumptes relacionats amb la Seguretat Social, així com amb el mutualisme administratiu, del personal docent.

  c) Coordinar la gestió dels assumptes que té atribuïts amb la resta d'unitats encarregades de la gestió del personal.

  d) Totes les funcions relatives als expedients de nòmina, Seguretat Social o mutualisme administratiu que li siguen encomanades per la Direcció Territorial de València.

  4. En els casos de vacant, absència, malaltia o abstenció legal de la persona titular de la direcció territorial, l'ha de substituir en les seues funcions la persona que ocupe la secretaria territorial.