ORDRE 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat.Publicado en:  DOGV núm. 9324 de 25.04.2022
Número identificador:   2022/3454
Referencia Base Datos:  003414/2022
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 26.04.2022
  Esta disposición afecta a:
    Deroga:
  Esta disposición está afectada por:
    Afectada per:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Protecció de dades
  Descriptores:
    Temáticos: dades personals, protecció de dades


 • ORDRE 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. [2022/3454]

  Preàmbul  La transformació digital de l'administració pública és una constant del funcionament administratiu en els últims anys. Ressalta l'impuls donat per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic. Aquesta normativa contempla que la tramitació electrònica constituïsca l'actuació habitual de les administracions públiques, per a servir millor als principis d'eficàcia, eficiència, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans.

  Per part seua, la Generalitat ha vingut impulsant durant més d'una dècada diverses iniciatives i plans per a augmentar la utilització de les noves tecnologies i l'extensió de la societat de la informació. Successivament, en el desenvolupament d'aquesta estratègia, s'han anat avançant diversos elements necessaris de l'administració electrònica.

  En aquest context, la Generalitat va definir com a marc jurídic el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, en el Decret 220/2014 aprovat pel Consell el 12 de desembre de 2014. Entre les novetats que incloïa, figuraven l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics per a la mateixa Generalitat, és a dir, en les comunicacions i escrits interns, i per a les grans empreses, associacions i col·legis professionals que realitzaren comunicacions freqüents amb l'Administració valenciana. El decret regulava, també, la utilització de mitjans electrònics en les comunicacions informals dels ciutadans amb la Generalitat i en el seu accés als serveis públics. En definitiva, l'objectiu era afavorir l'ús de les TIC i avançar cap a un canvi cultural i organitzatiu, tot per dotar l'activitat administrativa amb més agilitat, simplificant i racionalitzant els tràmits.

  La present Ordre avança en la implantació de les relacions electròniques amb la societat mitjançant l'habilitació de la comunicació telemàtica bidireccional de les dades identificatives personals i bancaris, cosa que permet a les persones interessades facilitar les seues dades d'una forma més còmoda i àgil per via telemàtica, amb la seguretat i integritat que ofereixen les transaccions informàtiques realitzades a través de sistemes de signatura electrònica.

  Aquesta disposició té per objecte regular l'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, preveient la utilització d'una actuació o tràmit automatitzat amb caràcter obligatori per a determinats subjectes, però permetent en aquells casos en què no siga obligatori, la utilització del llit tradicional.

  Per tot això, aquesta Ordre s'ajusta als principis de bona regulació continguts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en virtut dels quals la potestat reglamentària s'ha d'exercitar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència, en tant persegueix un interés general que redundarà en un potencial impacte positiu socioeconòmic. Es constata la imposició de noves obligacions als destinataris d'aquesta disposició, es regula el canal telemàtic de comunicació i efectes respecte de les actuacions o tràmits existents d'alta, modificació o baixa de persones físiques o jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, i s'ha realitzat el tràmit de consulta pública prèvia, d'acord amb el paràgraf segon de l'article 133.4 de la dita Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  Per tot això, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, i fent ús de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les establides en els articles 20.2 i 60 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i conformement amb el Consell Jurídic Consultiu, dispose:  Article 1. Objecte.

  1. La present Ordre té per objecte regular les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se econòmicament amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms la comptabilitat dels quals estiga integrada en el sistema d'informació comptable de la primera, com a requisit previ per a percebre pagaments del òrgan competent en matèria de tresoreria.

  2. Les altes, modificacions i baixes, amb independència de l'àmbit en què es tramiten, tindran plena efectivitat en el conjunt d'entitats integrades en el mateix sistema d'informació comptable que l'Administració de la Generalitat.  Article 2. Àmbit subjectiu.

  Aquesta Ordre resulta aplicable a les persones físiques o persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades que puguen relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat i altres entitats recollides en l'article anterior, a conseqüència d'operacions pressupostàries o no pressupostàries, i en favor de les quals sorgisquen les obligacions o s'expedisquen els pagaments derivats d'aquestes.  Article 3. Gestió centralitzada de les dades.

  La gestió de les dades de tercers s'efectuarà de forma centralitzada a través de la Base de Dades Corporativa (BDC), que permetrà la seua unicitat en els diferents àmbits en els quals es faça ús d'aquests.  Article 4. Actuacions o tràmits per a l'alta, modificació i baixa de les dades.

  L'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que puguen relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms recollits en l'article 1.1, haurà de realitzar-se de manera automatitzada i quan això no siga obligatori, o sent obligatori no es complisquen la totalitat dels requisits previstos en aquesta ordre, el tercer podrà utilitzar l'actuació o tràmit no automatitzat.  Article 5. Actuació o tràmit automatitzat

  1. Aquesta actuació o tràmit serà accessible a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede-electronica/inicio. A aquest efecte, els tercers compresos en l'àmbit subjectiu recollit en l'article 1.1 d'aquesta ordre, hauran d'identificar-se mitjançant qualsevol dels mitjans admesos en aquesta seu electrònica, emplenar i presentar el formulari normalitzat existent en aquesta, en el qual es declararà que el sol·licitant és titular del compte bancari, seguint les instruccions que s'indiquen en aquesta.

  2. La tramitació automatitzada de la comunicació d'alta, modificació i baixa de les dades identificatives i bancàries dels tercers compresos en l'àmbit subjectiu recollit en l'article 1.1 d'aquesta ordre que actuen per mitjà de representant, s'efectuarà per aquest, ben acreditat en el registre d'apoderaments corresponent, mitjançant el formulari normalitzat existent en la citada seu electrònica, en el qual declararà que el compte bancari és de la titularitat del seu representat. La presentació s'efectuarà d'acord amb les instruccions que figuren en aquesta seu electrònica.

  3. El règim de les declaracions contingudes en els apartats anteriors és el de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 de novembre, de tal manera que la falsedat del declarat determinarà la impossibilitat de percebre, si escau, el dret de contingut econòmic reconegut des del moment en què es tinga constància de la falsedat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocara.  4. Les dades bancàries que es donen d'alta a través d'aquesta actuació o tràmit tan sols podran referir-se a comptes bancaris el codi dels quals IBAN s'identifique amb país origen Espanya. De no ser així, se seguirà l'actuació o tràmit previst en l'article 7.  Article 6. Subjectes obligats a seguir l'actuació o tràmit automatitzat  1. L'actuació o tràmit d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives o bancaris a incorporar en la BDC, per força es durà a terme de manera automatitzada en el cas dels següents subjectes:  a) Les persones jurídiques.

  b) Les entitats sense personalitat jurídica.

  c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

  d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

  e) El personal al servei de les entitats a què fa referència l'article 1.1, per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat o empleada del sector públic, inclòs l'alta o baixa de les dades bancàries per al pagament de les nòmines, excepte en aquells supòsits en què no puga identificar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 5, i en aquest cas se seguirà l'actuació o tràmit previst en l'article 7.

  2. La presentació de sol·licituds d'alta, modificació i baixa de dades realitzada de forma no automatitzada a partir de la posada en funcionament de l'aplicació informàtica desenvolupada a aquest efecte, pels subjectes obligats a comunicar-se per via electrònica, serà objecte de requeriment per part de l'Administració perquè es procedisca a realitzar la seua presentació conformement amb el que s'estableix en l'article anterior. Es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada aquesta última.  Article 7. Actuació o tràmit no automatitzat

  1. En l'actuació o tràmit no automatitzat, la sol·licitud s'emplenarà mitjançant el formulari normalitzat «Model de Domiciliació Bancària», que s'adjunta com a annex a la present ordre i que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/web/sede-electronica/inicio.

  2. Pel que respecta a l'acreditació de les dades d'identitat i residència, de conformitat amb el que es preveu en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració, per la qual cosa l'òrgan gestor realitzarà les comprovacions informàtiques oportunes que acrediten la seua identitat i la seua residència a través de les seues xarxes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

  3. En els supòsits en els quals el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor realitze les comprovacions a què es refereix l'apartat anterior o bé no siga possible realitza-les, haurà de presentar la documentació que acredite la seua identitat d'acord amb la normativa vigent.  4. La titularitat del compte haurà de ser inexcusablement del tercer que haja de ser creditor de l'Administració de la Generalitat o dels organismes autònoms contemplats en l'article 1.1., o, si és el cas, del seu representant legal. En tot cas la titularitat del compte bancari haurà de quedar convenientment acreditada, i es manifestarà a través de certificat de titularitat de compte bancari, segell de l'entitat bancària o qualsevol altre justificant que acredite la titularitat d'aquesta.  Així mateix, en els supòsits de representació legal haurà d'aportar la documentació justificativa d'aquesta.

  5. Les sol·licituds es presentaran en qualsevol dels registres públics que corresponguen de conformitat amb el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  6. L'òrgan gestor certificarà la realització de les comprovacions oportunes de la personalitat i si escau representació amb la qual actua el compareixent o compareixents, així com que aquesta ha sigut declarada bastant per a atorgar el corresponent document de domiciliació de pagaments.

  La certificació anterior també inclourà, si escau, la comprovació de les dades bancàries acreditades en el certificat de titularitat del compte bancari o justificant aportat.

  7. L'òrgan gestor traslladarà el model de domiciliació bancària a la Intervenció Delegada corresponent, la qual després de les comprovacions oportunes procedirà a la seua tramitació en la BDC, i conservarà i custodiarà la documentació.  Article 8. Subjectes no obligats a seguir l'actuació o tràmit automatitzat

  Els subjectes no inclosos en l'article 6.1 podran triar en tot moment la via de comunicació, automatitzada o no automatitzada, amb l'Administració de la Generalitat i els organismes autònoms a què es fa referència en l'article 1.1, per a comunicar l'alta, modificació i baixa de les seues dades personals identificatives i bancaris a incorporar en la BDC. El mitjà triat podrà ser modificat per la persona interessada en qualsevol moment.  Article 9. Comunicacions al ciutadà en l'actuació o tràmit automatitzat

  1. Una vegada acabat el tràmit, la mateixa plataforma de tramitació telemàtica eSirca comunicarà tot això al ciutadà, el qual podrà consultar el tràmit realitzat en la seua carpeta ciutadana, i podrà descarregar aquesta comunicació en format PDF.

  2. En segon lloc, i una vegada s'incorpore l'alta, modificació o baixa de les dades bancàries o identificatives en la BDC, el sistema generarà una comunicació signada amb CSV, la qual també serà depositada en la carpeta ciutadana.  Article 10. Acreditació d'identitat i representació

  1. La persona física que sol·licite l'alta, modificació i baixa de dades identificatives i bancàries d'una persona jurídica mitjançant l'actuació o tràmit automatitzat, haurà d'estar donada d'alta en el registre d'apoderaments corresponent.

  2. La persona física que sol·licite l'alta, modificació i baixa de dades identificatives i bancàries d'una altra persona física, podrà fer servir el tràmit automatitzat si està donat d'alta en el registre d'apoderaments corresponent.

  3. La persona física que sol·licite l'alta, modificació i baixa de dades identificatives i bancàries d'una persona física, que no estiga donada d'alta en els registres esmentats en l'apartat anterior, haurà de seguir l'actuació o tràmit previst en l'article 7 i aportar els documents vàlids en Dret que deixen constància fidedigna de la seua representació.  Article 11. Assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats  De conformitat amb el que disposa l'article 12 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, a fi de garantir que els interessats poden relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, la identificació electrònica en l'actuació o tràmit podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari habilitat mitjançant l'ús del sistema de signatura electrònica del qual estiga dotat per a això i sempre que l'interessat s'identifique davant el funcionari i preste el seu consentiment exprés per a aquesta actuació.  Article 12. Efectes de l'anotació en la base de dades corporativa

  Les altes, modificacions i baixes de les dades personals identificatives i bancaris efectuades pels tercers creditors de l'Administració de la Generalitat i organismes autònoms que es fa referència en l'article 1.1 només produiran efecte, una vegada registrades en la BDC, respecte de les obligacions que els siguen reconegudes pels òrgans gestors de despesa amb posterioritat a aquest registre.  Article 13. Efectes del pagament

  Les transferències de fons efectuades a qualsevol dels comptes declarats com de titularitat del creditor o de qui estiga autoritzat per a rebre-les en el seu nom alliberaran a la Generalitat del seu deute.  Article 14. Baixa de les domiciliacions

  1. Les domiciliacions bancàries que no hagen registrat anotacions comptables en els quatre exercicis anteriors seran objecte de baixa d'ofici en el sistema. L'anterior es durà a terme a través d'un procés informàtic que serà executat al principi de cada exercici.

  2. Així mateix, també es donaran de baixa les domiciliacions que corresponguen a persones físiques o jurídiques que hagen sigut baixa i aquesta haja sigut notificada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.  Article 15. Dades de caràcter personal

  1. De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que es proporcione seran tractats, per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància presentada.

  2. El tercer sol·licitant haurà de ser informat, a través del formulari normalitzat, del tractament de les seues dades personals de conformitat amb el que s'estableix en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre i els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016.

  3. El tercer podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició presentant un escrit en el Registre d'entrada de la Conselleria, així com, si és el cas, podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat de conformitat amb l'article 37.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets. Aquests drets també podran ser exercits a través del tràmit telemàtic corresponent que s'ofereix a través de la seu electrònica de la Generalitat.  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Règim especial per a les persones i entitats estrangeres

  Les persones o entitats estrangeres que no residisquen ni es troben establides en territori espanyol i que tinguen reconegut algun dret de cobrament de l'Administració de la Generalitat o dels seus organismes autònoms inclosos en l'article 1.1, presentaran les seues sol·licituds d'alta, modificació o baixa de dades personals identificatives o bancàries a través de l'actuació o tràmit no automatitzat, quan no disposen de cap sistema d'identificació i signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat o que admesos per la seu no puguen presentar la seua sol·licitud per problemes tècnics.

  Serà obligatori seguir l'actuació o tràmit no automatitzat en els següents casos:

  a) Persona física no resident, que ha de presentar el passaport o una altra acreditació de la seua identitat i no residència.

  b) Persona jurídica els representants de la qual no figuren inscrits en el registre de l'article 10.1, la qual presentarà el NIF, el número d'identificació fiscal per a les empreses que duen a terme operacions comercials a escala europea (VAT) o una altra documentació acreditativa d'identitat juntament amb la documentació vàlida en dret que deixe constància fidedigna de la capacitat del representant per a sol·licitar l'alta o la baixa de la domiciliació bancària en nom de l'entitat .  Segona. Connexió a BDC d'altres entitats integrants del Sector Públic de la Generalitat

  Als efectes establits en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les entitats del Sector Públic instrumental de la Generalitat no incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre, podran sol·licitar l'accés a la BDC.  Tercera. Alta, modificació i baixa de dades identificatives no bancàries

  Podran donar-se d'alta, modificar-se o donar-se de baixa, dades identificatives de tercers que es relacionen econòmicament amb l'Administració, sempre que no es tracte de dades bancàries, directament per les intervencions delegades, després de la sol·licitud dels òrgans gestors.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Personal al servei de les entitats de l'article 1.1

  El que es preveu en l'article 6.1.e) serà possible quan s'habilite per a això el corresponent sistema informàtic a través del qual es gestionen les despeses de personal.  Segona. Registre de funcionaris habilitats de la Generalitat

  1. El que es disposa en l'article 11 serà possible una vegada es cree i pose en funcionament el registre de funcionaris habilitats de la Generalitat .

  2. Les dades personals incloses en el Registre seran tractats de conformitat amb el que es disposa en el Reglament 2016/679/UE, de 27 d'abril, de protecció de les persones físiques (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  3. El responsable de les activitats de tractament de les dades de caràcter personal contingudes en el mencionat registre garantirà:

  a) L'aplicació dels principis de protecció de dades regulades en l'article 5 de l'RGPD.

  b) El compliment amb el deure d'informació de conformitat amb els articles 13 i 14 de l'RGPD amb totes aquelles persones funcionàries que hagen de ser incloses en aquest i les dades de les quals siguen objecte de tractament.

  c) L'adopció de mesures d'índole tècnica i organitzativa que siguen necessàries i apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, assegurant, en tot cas, la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les conduents a fer efectives les garanties, obligacions i drets reconeguts en el règim jurídic de protecció de dades. Aquestes mesures es correspondran amb les establides per l'Esquema Nacional de Seguretat.

  4. Les persones funcionàries habilitades incorporades al Registre, podran exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com de limitació o oposició del tractament, quan siga procedent, davant la Conselleria competent en matèria d'Hisenda.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Es deroga l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat, i s'aprova un nou model d'instància de «Model de domiciliació bancària».

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Posada en funcionament d'aplicacions informàtiques

  La posada en funcionament de les aplicacions informàtiques que es desenvolupen per a acomplir el que s'estableix en la present ordre, així com, si escau, la implementació de noves funcionalitats es realitzarà mitjançant resolució de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Aquesta resolució haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  La resolució esmentada en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l'article 41.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, establirà l'òrgan o òrgans competents, segons els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, si escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font. Així mateix, s'indicarà l'òrgan que ha de ser considerat responsable a l'efecte d'impugnació.

  Segona. Instruccions per a la seua adequada aplicació

  Es faculta a la Intervenció General de la Generalitat perquè dicte totes les instruccions que siguen necessàries per a l'adequada aplicació del que es disposa en aquesta ordre.  Tercera. Entrada en vigor

  La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 20 d'abril de 2022  El conseller d'Hisenda i Model Econòmic

  VICENT SOLER I MARCO