ORDRE 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.Publicado en:  DOGV núm. 7906 de 28.10.2016
Número identificador:   2016/8556
Referencia Base Datos:  008082/2016
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grupo Temático: Legislación, ayudas
  Materias: Indústria i energia


 • ORDRE 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització. [2016/8556]

  Preàmbul

  Títol I. Disposicions generals

  Capítol únic

  Article 1. Objecte. Actuacions subvencionables

  Article 2. Marc normatiu

  Article 3. Beneficiaris

  Article 4. Obligacions dels beneficiaris

  Article 5 Compatibilitat i acumulació de subvencions.

  Article 6. Entitat col·laboradora

  Títol II. Bases generals

  Capítol I. Procediment general de concessió de les subvencions

  Article 7. Convocatòria

  Article 8. Presentació de sol·licituds

  Article 9. Esmena de sol·licituds

  Article 10. Ordenació i instrucció

  Article 11. Criteris objectius per a l'atorgament de la subvenció  Article 12. Resolució de concessió

  Article 13. Resolució d'incidències. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

  Capítol II. Disposicions comunes de gestió econòmica i règim sancionador

  Article 14. Termini i forma de justificació de les subvencions

  Article 15. Pagament de la subvenció

  Article 16. Pla de control

  Article 17. Reintegrament i minoració de les subvencions

  Article 18. Subcontractació de les activitats subvencionades

  Article 19. Règim sancionador

  Títol III. Modalitats

  Capítol I. Subvencions per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics

  Article 20. Sol·licitant i beneficiari

  Article 21. Objecte i finalitat

  Article 22. Actuacions subvencionables

  Article 23. Despeses subvencionables

  Article 24. Quantia de la subvenció

  Capítol II. Subvencions per a projectes d'inversió sostenible per al creixement i consolidació d'empreses industrials

  Article 25. Sol·licitant i beneficiari

  Article 26. Objecte i finalitat

  Article 27. Actuacions subvencionables

  Article 28. Despeses subvencionables

  Article 29. Quantia de la subvenció

  Capítol III. Subvencions per a la realització de plans d'actuacions de reforç del teixit associatiu per a la industrialització

  Article 30. Sol·licitant i beneficiari

  Article 31. Objecte i finalitat

  Article 32. Actuacions subvencionables

  Article 33. Despeses subvencionables

  Article 34. Quantia de la subvenció

  Capítol IV. Subvencions per a la realització de plans de millora i desenvolupament industrial sostenible

  Article 35. Sol·licitant i beneficiari

  Article 36. Objecte i finalitat

  Article 37 Actuacions subvencionables

  Article 38. Despeses subvencionables

  Article 39. Quantia de la subvenció

  Disposició addicional única. Informació i publicitat de les subvencions concedides

  Disposicions finals

  Primera. Dret supletori

  Segona. Instruccions

  Tercera. Entrada en vigor

  PREÀMBUL  La política industrial de la Unió Europea té com a objecte augmentar la competitivitat de la indústria europea, perquè aquesta puga mantindre el seu paper impulsor del creixement sostenible i de l'ocupació a Europa. A fi d'assegurar unes millors condicions marc per a la indústria europea, s'han adoptat distintes estratègies, la més recent de les quals es descriu en la Comunicació de la Comissió Europea titulada «Per un renaixement industrial europeu», de 22 de gener de 2014, i que constituïx una de les principals iniciatives per al creixement de la competitivitat empresarial europea de l'Estratègia Europa 2020, juntament amb la Unió per la Innovació, l'Agenda Digital i Noves Capacitats per a Noves Ocupacions.

  Aquesta comunicació se centra a invertir la tendència del declivi industrial i aconseguir l'objectiu del 20 % del PIB per a les activitats manufactureres en 2020. La Comissió declara que, per a atraure noves inversions i crear un millor entorn empresarial, la Unió Europea necessita polítiques més coherents en l'àmbit del mercat interior, inclosa la infraestructura europea com les xarxes d'energia, transport i informació, així com per als béns i serveis. També es destaca la importància d'una millor cooperació en els àmbits de l'administració pública de qualitat, el comerç, la investigació i les matèries primeres.  La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix en l'article 52 que correspon a la Generalitat la competència exclusiva, entre altres, de la planificació de l'activitat econòmica de la Comunitat Valenciana, la indústria, sense perjuí del que determinen les normes de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interés general i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la legislació de mines, hidrocarburs i energia nuclear, així com el desplegament i execució en el seu territori dels plans establits per l'Estat per a la reestructuració de sectors industrials i econòmics.  El Consell s'ha fixat entre els seus objectius, com es recull en el Document d'Elx, aprovat pel Ple del Consell el 15 d'abril de 2016, establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un nou model econòmic basat en el coneixement i la innovació, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.  La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball té entre els seus objectius estratègics el foment de la inversió industrial, l'evolució dels sectors productius i la sostenibilitat dels sectors existents en consonància amb el medi ambient i amb les polítiques que el Consell està desenvolupant en aquesta matèria, tot això maximitzant l'eficiència energètica, reduint les necessitats de matèries primeres i minimitzant la generació de residus, fomentant el seu reciclatge i valoració.

  En aquest context, la indústria de la Comunitat ha de recuperar el seu protagonisme basant-se a transformar la seua activitat, orientant-la cap a productes i serveis de més qualitat, valor afegit, nivell tecnològic, i oportunitat de trobar mercats en l'exterior. Aquesta transformació ha d'implicar tant a les empreses i sectors supervivents de la crisi com a nous projectes empresarials en sectors de qualsevol tipus: madurs o de recent creació i amb elevat potencial de creixement.

  Per a aconseguir aquesta transformació necessitem més indústria i de major valor afegit, un nou model d'indústria que afija un alt valor social, en termes d'ocupació i benestar, a la nostra economia productiva, i que siga conscient dels reptes mediambientals i socials de la nostra societat postindustrial.

  Aquest nou model d'industrialització realitzarà un esforç afegit a contemplar i afrontar els aspectes territorials de les polítiques públiques i de les actuacions empresarials complementant la visió sectorial i tecnològica. Així mateix considerarà claus la millora de la competitivitat des de la cooperació, preferentment enfocada a les pimes, i el repte de la sostenibilitat en els seus tres vessants: la rendibilitat econòmica, el retorn social i el respecte pel medi ambient.

  El Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018 aprovat amb el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en data 6 de juny de 2016, incorpora entre els seus principals objectius estratègics, millorar les condicions de l'entorn per al creixement i el desenvolupament sostenible.

  Als efectes del compliment de les previsions incloses en aquest pla, atén aquesta ordre de bases reguladores d'ajudes en matèria d'industrialització, que determinen el règim jurídic a què se sotmeten un conjunt de subvencions en matèria d'industrialització que tenen com a objectius els següents:

  1. La millora, modernització, i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

  2. El creixement i consolidació d'indústries a través d'inversions sostenibles.

  3. El reforç del teixit associatiu per a la industrialització a través de la realització de plans integrals d'actuacions que beneficien al conjunt del sector.

  4. La realització de plans de millora i desenvolupament industrial sostenible.

  En virtut de la competència atribuïda pels articles 160.2 i 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en relació amb l'article 8 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, i l'article 1 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  ORDENE  TÍTOL I

  DISPOSICIONS GENERALS  Article 1. Objecte i actuacions subvencionables

  1. En el marc de la política industrial del Consell, les subvencions regulades en aquesta ordre de bases tenen com a finalitat l'impuls d'actuacions d'industrialització i la millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat valenciana, i es gestionaran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos.

  2. Aquesta ordre establix les bases per a la concessió de subvencions per a quatre modalitats d'actuacions en matèria d'industrialització, establides en el títol III d'aquesta ordre:

  Capítol I: Subvencions per a projectes d'inversió per a la millora, modernització, i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

  Capítol II: Subvencions per a projectes d'inversió sostenible per al creixement i consolidació d'empreses industrials.

  Capítol III: Subvencions per a la realització de plans d'actuacions de reforç del teixit associatiu per a la industrialització sostenible.  Capítol IV: Subvencions per a la realització de plans de millora i desenvolupament industrial sostenible.

  3. El percentatge màxim de subvenció a aplicar sobre el cost subvencionable del projecte, serà l'establit en cada convocatòria per a cada modalitat.

  4. Les actuacions en matèria d'inversió regulades en aquesta ordre tenen caràcter plurianual, ja que així ho requerix el termini d'execució dels projectes objecte d'aquestes. La concessió de les subvencions estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per a això en els pressupostos de la Generalitat en les distintes anualitats.

  5. Les subvencions no podran estar directament vinculades a quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora, ni estaran condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.  Article 2. Marc normatiu

  1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu desplegament reglamentari operat per mitjà del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i la legislació de procediment administratiu comú.

  2. Les subvencions del capítol I del títol III, per a projectes d'inversió per a la millora, modernització, i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, són compatibles amb el mercat interior d'acord amb l'article 107, apartat 3, del Tractat, i queden exemptes de l'obligació de notificació establida en l'article 108, apartat 3, del Tractat, al complir les condicions previstes en l'article 56 i en el capítol I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, 26.06.2014).  3. Les subvencions dels capítols II, III i IV del títol III, són compatibles amb el mercat interior d'acord amb l'article 107, apartat 3, del Tractat, i queden exemptes de l'obligació de notificació establida en l'article 108, apartat 3, del Tractat, al complir les condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 21.12.2013).  Article 3. Beneficiaris

  1. Podran obtindre la condició de beneficiaris en aquesta ordre les diferents entitats, agrupacions, associacions i empreses concretades en els capítols I, II, III i IV del títol III per a cada modalitat subvencionable.

  2. Amb relació a les actuacions subvencionables del capítol I del títol III d'aquesta ordre, i de conformitat amb allò que disposa l'article 1.3 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i sense perjuí d'allò que s'ha disposat en el seu últim paràgraf, no podran obtindre la condició de beneficiàries d'eixa concreta modalitat de subvencions, les entitats i societats l'activitat de les quals estiga relacionada amb:

  a) El sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura cobert pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament i del Consell d'11 de desembre de 2013, pel qual s'establix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i l'aqüicultura, es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1184/2006 i (CE) núm.1224/2009 del Consell i es deroga el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, a excepció de les ajudes a la formació, les ajudes per a l'accés de les pimes al finançament, les ajudes en l'àmbit de la investigació i el desenvolupament, les ajudes en favor de les pimes i les ajudes als treballadors desfavorits i als treballadors amb discapacitat.  b) El sector de la producció agrícola primària a excepció de les ajudes per a serveis de consultoria en favor de les PIME, les ajudes al finançament de risc, les ajudes d'investigació i desenvolupament, les ajudes a la innovació favor de les PIME, les ajudes per a la protecció del medi ambient, les ajudes a la formació i les ajudes als treballadors desfavorits als treballadors amb discapacitat o diversitat funcional, i les ajudes a la inversió per a infraestructures locals.

  c) El sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

  1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades, o

  2) Quan l'ajuda depenga que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris.

  Tampoc podran ser beneficiaris d'aquesta modalitat específica de suport per a les actuacions del capítol I del títol III, ni les empreses en crisi, segons la definició del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, ni les empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

  3. Amb relació a les actuacions subvencionables dels capítols II, III i IV del títol III d'aquesta ordre, i de conformitat amb allò que disposa l'article 1.1 del Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, i sense perjuí del que establix l'apartat 2 d'aquesta disposició, no podran obtindre la condició de beneficiàries d'aqueixes tres modalitats específiques de suport, les entitats, agrupacions, associacions i empreses l'activitat de les quals estiga relacionada amb:

  a) Els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats en el Reglament (UE) número 1379/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, pel qual s'establix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.  b) La producció primària de productes agrícoles.

  c) El sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

  1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades,

  2) Quan l'ajuda estiga supeditada que una part o la totalitat d'aquesta repercutisca als productors primaris.

  4. No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  5. Les convocatòries establiran i prioritzaran com a beneficiaris a aquelles entitats, agrupacions, classes d'empreses, indústries i associacions que pertanyen a sectors, àmbits d'especialització, àmbits territorials o municipis que anualment s'hagen inclòs, expressament, en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

  6. Als efectes d'aquesta ordre, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187/1, 26.06.2014), tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:

  – Que empre a menys de 250 persones.

  – Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros.

  Així mateix, quan siga necessari distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que empre a menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera a aquella empresa que ocupe a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros.

  El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposa l'esmentat annex I del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.  Article 4. Obligacions dels beneficiaris

  1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits en les respectives convocatòries per a cada tipus d'ajuda i, a falta d'això, abans de l'1 de desembre de l'any en què ha sigut concedida.

  2. Els beneficiaris hauran d'executar els projectes i actuacions objecte de subvenció dins del territori de la Comunitat Valenciana. Excepcionalment, podran subvencionar-se actuacions que no consistisquen en projectes d'inversió, que es realitzen fora del territori de la Comunitat, sempre que aquestes despleguen els seus principals efectes i beneficis en les empreses i associacions amb seu en el territori de la Comunitat, com per exemple l'assistència a certàmens, presentació exterior de productes, accions de promoció i altres actuacions que no puguen considerar-se una deslocalització de l'activitat econòmica en un altre territori, o que no despleguen els seus principals efectes en un àmbit diferent del de la nostra Comunitat.

  3. Per a l'exercici de la seua activitat, els beneficiaris hauran de disposar de les autoritzacions administratives preceptives, trobar-se inscrites en els registres públics pertinents, i complir amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.

  4. En virtut de l'article 3.2 de l'orde de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda queden exonerades d'acreditar el compliment de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social les entitats locals, així com els ens i empreses a què es referix l'article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, de Sector Públic Instrumental i de Subvencions.  5. Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat d'acord amb la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  6. Els beneficiaris hauran de trobar-se al corrent en el compliment de la llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.  7. A més de les obligacions anteriors, i les que amb caràcter general s'establixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, els beneficiaris hauran de complir les obligacions concretes que es fixen en la corresponent convocatòria per a cada actuació.

  8. L'incompliment de qualsevol de les obligacions establides serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent i especialment les previstes en el títol IV, capítols I i II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.  Article 5. Compatibilitat i acumulació d'ajudes

  1. La percepció de les subvencions regulades en aquesta ordre serà compatible amb la percepció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o d'organismes internacionals. Aquesta compatibilitat estarà condicionada que l'import de les subvencions percebudes en cap cas puga ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres, supere el cost de l'activitat subvencionada.  2. Els beneficiaris de les ajudes hauran de comunicar les subvencions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables.

  Així mateix, i per als beneficiaris de les subvencions dels capítols II, III i IV del títol III, hauran de comunicar també altres ajudes concedides amb subjecció al règim de minimis en l'exercici fiscal en curs i/o en els dos exercicis fiscals anteriors, i independentment si aquests són per als mateixos costos subvencionables recolzats com per a qualsevol altre, a fi de computar el límit màxim d'ajuda de minimis que podran percebre.

  3. En cas de concurrència amb altres ajudes s'aplicaran les normes d'acumulació indicades a continuació:

  3.1. Les subvencions del capítol I, títol III, podran acumular-se amb:  a) Qualsevol altra ajuda estatal, sempre que aquestes mesures d'ajuda es referisquen a costos subvencionables identificables diferents.

  b) Qualsevol altra ajuda estatal, corresponent, parcial o totalment, als mateixos costos subvencionables, únicament si tal acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevat aplicable a aquesta ajuda en virtut de l'esmentat Reglament (UE) número 651/2014.  No s'acumularan amb ajudes de minimis relatives als mateixos costos subvencionables si tal acumulació dóna lloc a una intensitat d'ajuda superior a l'establida en el capítol III de l'esmentat Reglament (UE) número 651/2014.

  3.2. Les subvencions dels capítols II, III i IV del títol III, podran acumular-se amb:

  a) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) número 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest.

  b) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'establix en l'article 3.2 del Reglament 1407/2013 (200.000 € en tres exercicis fiscals).  No s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb els mateixos costos subvencionables, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un Reglament d'exempció per categories o de decisió adoptats per la Comissió.  Article 6. Entitat col·laboradora

  1. En els termes que preveu la normativa bàsica estatal i en l'article 161 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, es podran subscriure convenis amb entitats col·laboradores en què es regularan les condicions i obligacions assumides per aquests.

  2. En aquests convenis constaran com a mínim els següents requisits, que hauran de complir les entitats col·laboradores que els subscriguen:

  a) Mesures de garantia que, si és el cas, siga necessari constituir a favor de l'òrgan administratiu concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.

  b) Requisits que ha de complir i fer complir l'entitat col·laboradora en les diferents fases del procediment de gestió de les subvencions.  c) En cas de col·laboració en la distribució dels fons públics:

  1) Determinació del període de lliurament dels fons a l'entitat col·laboradora i de les condicions de depòsit dels fons rebuts fins al seu lliurament posterior a les persones beneficiàries.

  2) Condicions de lliurament a les persones beneficiàries de les subvencions concedides per l'òrgan administratiu concedent.

  3) Termini i forma d'acreditació per part de l'entitat col·laboradora del lliurament dels fons a les persones beneficiàries.

  d) Termini i forma de la presentació de la justificació de les subvencions aportada per les persones beneficiàries.

  e) Determinació dels llibres i registres comptables específics que ha de portar l'entitat col·laboradora per a facilitar l'adequada justificació de la subvenció i la comprovació del compliment de les condicions establides.

  TÍTOL II

  BASES GENERALS  CAPÍTOL I

  Procediment de concessió  Article 7. Convocatòria

  1. El procediment s'iniciarà d'ofici per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la corresponent convocatòria aprovada mitjançant una resolució del titular de la conselleria competent en matèria d'indústria.

  2. Les disposicions de la convocatòria indicaran, almenys, el contingut mínim previst en l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  3. En aplicació dels principis recollits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Base de Dades Nacionals de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de les subvencions. A tals efectes la Intervenció General de l'Administració de l'estat publicarà en la seua pagina web les convocatòries de subvencions així com les subvencions concedides.  Article 8. Presentació de sol·licituds

  1. Els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:

  1.1. Sol·licitud d'ajuda, que s'adequarà al model normalitzat establit en la corresponent convocatòria.

  1.1.1 En el cas dels sol·licitants de les subvencions del capítol I, títol III, hauran de presentar a més juntament amb la sol·licitud, i en tot cas abans de començar el projecte d'inversió, un escrit amb la informació següent:

  – Nom i grandària de l'entitat sol·licitant.

  – Descripció del projecte, incloses les seues dates d'inici i finalització, la ubicació del projecte i la llista de costos.

  1.2. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud.

  1.2.1. Memòria tècnica.

  1.2.2. Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar a l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics.

  1.2.3. Declaració responsable referent a:

  – Totes les ajudes, subvencions ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públic o privat per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la respectiva convocatòria.  – A més, en el cas de subvencions subjectes al règim de minimis, relació de totes les altres ajudes de minimis concedides per aquesta o una altra administració durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.

  1.2.4. Declaració responsable de no estar incursos en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  1.2.5. Declaració responsable de la ubicació exacta del projecte. Per al cas de projectes d'inversió, hauran d'indicar-se les coordenades UTM.

  1.2.6. Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, en els termes establits en l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.  1.2.7. Qualsevol altra documentació que s'indiquen en les convocatòries per als diferents programes i actuacions.

  2. El sistema de control que s'aplicarà amb relació a les declaracions responsables presentades serà per mostreig, d'acord amb el que establix l'article 6.4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.  3. La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, es presentarà preferentment en el registre general del complex administratiu 9 d'Octubre, dirigit a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, sense perjuí de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

  4. La convocatòria podrà també establir, d'acord amb la normativa de procediment aplicable, i atenent al tipus de beneficiaris, l'obligatorietat del procediment telemàtic per a la presentació i tramitació de les sol·licituds.  Article 9. Esmena de sol·licituds

  1. Una vegada rebudes les sol·licituds i incoat l'expedient, l'òrgan instructor les verificarà i podrà realitzar d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.  Article 10. Ordenació i instrucció

  1. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reunixen els requisits establits.

  2. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.

  3. Així mateix, es podrà requerir al sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  4. La resolució de convocatòria regularà els terminis d'inici i finalització dels projectes i actuacions, així com els terminis de presentació de sol·licituds i es podrà acceptar, si és el cas, sol·licituds per a projectes iniciats amb caràcter previ a la seua sol·licitud, excepte en els projectes d'inversió del capítol I del títol III, que no podran rebre cap subvenció si s'han iniciat abans de la presentació de la sol·licitud descrita en el punt 1.1.1 de l'article 8.

  5. Per resolució de la direcció general amb competències en matèria d'indústria es constituirà una comissió tècnica instructora, que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants amb la seua puntuació, d'acord amb els criteris i requeriments establits per a cada supòsit d'ajudes.  Aquesta comissió estarà integrada pels tres membres següents:

  President: la persona titular de la subdirecció general competent en matèria d'indústria.

  Vocals: el cap de servei competent en matèria d'indústria i un altre vocal designat pel subdirector general en matèria d'indústria, d'entre els funcionaris d'aqueixa mateixa subdirecció general, el qual actuarà com a secretari.

  La comissió tècnica podrà sol·licitar l'assessorament i l'emissió dels informes tècnics pertinents per a una adequada valoració de les sol·licituds presentades.

  6. La comissió tècnica actuarà com a òrgan col·legiat de conformitat amb el que preveu la legislació de procediment administratiu comú, als efectes d'elevar a l'òrgan concedent la proposta de resolució de les ajudes. La comissió tècnica instructora podrà demanar informes tècnics d'avaluació realitzats per experts.

  7. Les subvencions es concediran sota el règim de concurrència competitiva, per mitjà d'una comparació de les sol·licituds presentades a les quals s'aplicaran els criteris de valoració fixats en aquestes bases, i establiran una relació ordenada segons la puntuació obtinguda. Es respectaran, en tot cas, els límits pressupostaris disponibles.  Article 11. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

  1. La valoració de les sol·licituds de subvencions es realitzarà atesos els criteris següents, i segons la ponderació següent:  1.1. fins a 30 punts Puntuació màxima Llindar mínim

  Viabilitat tècnica i econòmica 15 5

  Credibilitat de l'enfocament proposat 10 5

  Coherència del pla de treball 5

  1.2. fins a 60 punts Resposta a les necessitats d'industrialització o demandes del sector, del mercat o de l'àmbit territorial d'influència 25 10

  Contribució a la millora de la competitivitat 20 10

  Contribució al desenvolupament industrial sostenible i la reducció de l'impacte mediambiental. 15

  1.3. fins a 10 punts Contribució a la millora de qualitat de la vida ciutadana o utilitat de solució per a problemes socials 5

  La contractació de persones amb discapacitat o diversitat funcional més enllà del percentatge mínim establit per la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat 5

  2. Les sol·licituds hauran d'obtindre un mínim de 50 punts sobre una puntuació total màxima de 100 punts per a l'atorgament de la subvenció.

  3. Quant als criteris que tinguen establits uns llindars mínims de puntuació, serà necessari aconseguir-los per a poder optar al finançament. En cap cas es podrà concedir finançament a aquells projectes la puntuació dels quals, aplicant els corresponents criteris, quede per davall d'algun dels esmentats llindars.

  4. L'avaluació es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada pel sol·licitant en la fase d'admissió de sol·licituds. Com que es tracta de procediments de concessió en concurrència competitiva no s'admetran les millores voluntàries de la sol·licitud.

  5. En cas d'empat de puntuació, i com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat o diversitat funcional i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida, en la valoració de les sol·licituds tindran preferència per a l'atorgament i ordre de prioritat:

  1) Les sol·licituds de beneficiaris que acrediten que, amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria, disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb discapacitat o diversitat funcional en relació amb les seues respectives plantilles, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de persones treballadores amb discapacitat durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció. Aquesta preferència s'aplicarà en els termes establits en l'article 6.1 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. Així mateix, haurà de tindre's en compte el que establix l'article 6.2 del citat Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, quant a la impossibilitat d'incorporació de treballadors discapacitats i l'acreditació per mitjà de mesures alternatives.

  2) Les sol·licituds de beneficiaris que disposen d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial.

  3) Les sol·licituds d'entitats que disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb contracte indefinit amb relació a la seua plantilla; les d'entitats que acrediten una menor diferència salarial entre el salari més alt i el més baix dins de la seua estructura salarial.  6. En els casos de sol·licituds que, després d'aplicar els criteris anteriors de desempat, mantinguen la igualtat de puntuació, tindrà preferència la sol·licitud que s'haja presentat abans.  Article 12. Resolució de concessió

  1. Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en article 9.2 d'aquesta ordre.

  2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  3. Transcorregut el termini abans mencionat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  4. La resolució del procediment de concessió es notificarà als interessats ajustant-se al que disposa la legislació de procediment administratiu comú. La pràctica d'aquesta notificació s'ajustarà a les disposicions contingudes en la llei.

  5. L'adjudicació de les ajudes es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en compliment d'allò que s'ha establit en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  6. En aplicació dels principis recollits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, la Generalitat remetrà a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, per a la seua publicació, les subvencions concedides d'acord amb aquests bases reguladores, amb indicació de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.  Article 13. Resolució d'incidències. Supòsits i criteris de modificació de la resolució

  1. La direcció general amb competències en matèria d'indústria resoldrà les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió. En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, el beneficiari haurà d'actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació i comunicar altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat després de la data de presentació de la sol·licitud.

  2. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.

  3. Si es produïx una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, per aplicació de les causes de reintegrament que establix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, correspondrà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, amb un informe previ de l'òrgan competent de control de la subvenció, i del tràmit d'audiència legalment establit; o, si és el cas, la seua revisió per aplicació de les causes de nul·litat o d'anul·labilitat previstes en l'article 36 d'aquesta Llei General de Subvencions.

  CAPÍTOL II

  Disposicions comunes de gestió econòmica i règim sancionador  Article 14. Termini i forma de justificació de les ajudes

  1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats previstos es realitzarà per mitjà de la presentació davant de la direcció general amb competències en matèria d'indústria, dins del termini de 10 dies des de la data que s'especifique en cada convocatòria, d'un compte justificatiu subscrit pel beneficiari, acompanyada d'un informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que contindrà la documentació següent:

  1.1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

  1.2. Una memòria econòmica abreviada justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

  1.2.1. Relació detallada de les despeses incorregudes per a la realització de l'activitat subvencionada, degudament agrupats, amb identificació del creditor i del document, el seu import (indicant l'import total IVA exclòs, l'import imputat a la subvenció IVA exclòs, l'IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció i la suma total de l'import imputat més IVA) i data d'emissió.

  1.2.2. Si és el cas, relació de les quantitats inicialment pressupostades i de les desviacions succeïdes.

  1.3. Certificació acreditativa que el beneficiari es troba al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, o autorització per a la seua obtenció de forma telemàtica per la conselleria amb competències en matèria d'indústria.

  2. El beneficiari estarà obligat a posar a disposició de l'auditor tots aquells llibres, registres i documents que li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, així com a conservar-los per a les actuacions de comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si és el cas, haurà de confeccionar i facilitar-li la declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import, procedència i aplicació.

  3. L'auditor de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  4. L'auditor emetrà un informe en què indicarà les comprovacions realitzades i farà constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part dels beneficiaris de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, havent de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure respecte d'això. Aquest informe contindrà els extrems i estructura establits en l'article 7 de l'esmentada Ordre EHA/1434/2007.

  5. Per a emetre l'informe establit, l'auditor haurà de comprovar:

  5.1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada pels beneficiaris i que aquesta haja sigut subscrita per una persona amb poders suficients per a això.

  5.2. El contingut de la memòria d'actuació, i estarà alerta davant de la possible falta de concordança entre la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la revisió de la justificació econòmica.

  5.3. Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada en què s'especificarà l'entitat beneficiària que els ha realitzat, amb identificació del creditor i del document –factures, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social–, el seu import total i l'imputat a la subvenció i data d'emissió.

  5.4. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d'acord amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei General de Subvencions i que aquests documents han sigut reflectits en els registres comptables.

  5.5. Que les despeses que integren la relació complixen els requisits per a tindre la consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que establix l'article 31 de la Llei General de Subvencions; que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut d'aquestes bases reguladores i que es produïx la necessària coherència entre les despeses i inversions justificats i la naturalesa de les actuacions subvencionades.  També es comprovarà que el seu import es troba desglossat adequadament en el compte justificatiu.

  5.6. Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.

  5.7. Que no s'han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, que siguen incompatibles o que superen els costos de l'activitat subvencionada.

  6. Una vegada finalitzat el seu treball l'auditor sol·licitarà una carta, firmada per la persona que va subscriure el compte justificatiu, en què s'indicarà que s'ha informat l'auditor sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció. També s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a l'auditor sobre els procediments realitzats.

  7. Així mateix per al cas de subvencions destinades a inversions, el beneficiari a més té l'obligació de presentar:

  7.1. Fotografies de les inversions, instal·lacions i dels equips principals, en la seua ubicació definitiva.

  7.2. Certificats emesos per òrgans tècnics competents de les certificacions tècniques necessàries dels projectes d'inversió d'acord amb la legislació vigent.

  7.3. Qualsevol altra documentació que s'indique en la convocatòria corresponent a les actuacions.

  8. En el cas d'entitats locals la justificació haurà de ser presentades pels alcaldes o pels secretaris dels ajuntaments, i, en el cas de les mancomunitats de municipis per l'òrgan de govern que exercisca la representació segons els estatuts propis de la mancomunitat. L'informe de l'auditor podrà ser substituït per certificat de l'interventor local en idèntics termes, en què consten les quantitats aplicades per a la subvenció amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'«obligacions reconegudes», i així haurà de fer-se constar en la certificació.

  9. En els supòsits d'agrupació de municipis, la presentació correspondrà a l'alcalde o secretari de l'Ajuntament responsable del compliment dels requisits sobre adjudicació i justificació de les obres autoritzades.

  10. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de l'ajuda, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  11. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.  Article 15. Pagament de la subvenció

  1. El pagament de les subvencions i ajudes es realitzarà després de la comprovació, pels serveis competents de la Conselleria, del compte justificatiu d'acord amb el que disposa la Llei General de Subvencions. En tot cas, la liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb la sol·licitud presentada i en els termes fixats per a la concessió de l'ajuda.  2. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  3. En el cas que l'import justificat fóra inferior a la subvenció concedida, o es produïra la concurrència d'altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions, l'aportació de la Conselleria es minorarà en la quantia corresponent, i haurà de reintegrar el beneficiari, si és el cas, les quantitats corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.  Article 16. Pla de control

  1. Tant els beneficiaris com els tercers relacionats amb la finalitat de la subvenció hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de l'activitat subvencionada efectuades en qualsevol moment per la Generalitat, facilitant en tot moment tota aquella informació que se sol·licite en l'exercici d'aquestes actuacions, i en especial posant a disposició la totalitat de documents necessaris per a una pista d'auditoria adequada. De resultes de les verificacions efectuades al beneficiari, la subvenció podrà ser objecte de minoració o revocació.

  2. Les accions previstes en aquestes bases reguladores estaran sotmeses a les actuacions de control que s'incloguen en el corresponent pla que desenvolupe l'òrgan gestor de les ajudes. El control es realitzarà sobre la totalitat o una mostra de les ajudes concedides en cada convocatòria.

  El control administratiu es verificarà sobre el compliment dels requisits i obligacions específiques establides en les bases reguladores i la corresponent convocatòria, al llarg de tot el procediment.  3. Al marge de la comprovació i control a posteriori de les actuacions relatives a les accions subvencionades establides en aquestes bases i d'aportació preceptiva per les entitats beneficiàries per al pagament de les ajudes, existirà a més un control específic o de supervisió que podrà consistir en visites a les entitats, o en qualsevol altre control que s'establisca respecte d'això.

  4. La supervisió dels projectes tècnics, per a aquelles obres i instal·lacions que els requerisquen, s'efectuarà per la direcció general amb competències en matèria d'indústria. Aquesta supervisió la realitzaran els tècnics que designe a aquest efecte l'esmentada direcció general.

  5. Per a la comprovació material de l'execució dels projectes i obres que així ho requerisquen concertaran amb el beneficiari les visites d'inspecció que es consideren necessàries per part dels tècnics designats en funció del calendari previst d'execució dels projectes.

  6. En el cas que la inversió objecte d'ajuda incloguera obres, la supervisió de les certificacions corresponents, tant de les ordinàries com les de liquidació, serà efectuada pels esmentats tècnics.  Article 17. Reintegrament i minoració de les ajudes

  1. Correspondrà el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reembossament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i requisits que s'establixen en aquesta ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que establix l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

  2. El procediment de reintegrament s'ajustarà a les previsions contingudes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.  Article 18. Subcontractació de les activitats subvencionades

  1. El beneficiari podrà subcontractar totalment l'activitat subvencionada. En aquest cas s'haurà d'avaluar si hi ha altres entitats que puguen resultar beneficiades amb aquestes ajudes, sent-los també d'aplicació la normativa comunitària. En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l'activitat subvencionada, no aporten valor afegit al contingut d'aquesta.

  2. En tot cas, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 29 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, per a la subcontractació de les activitats subvencionades pels beneficiaris.  Article 19. Règim sancionador

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'establix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, sent sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.  TÍTOL III

  MODALITATS  CAPÍTOL I

  Subvencions per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics  Article 20. Sol·licitants i beneficiaris

  1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquest capítol les entitats següents:

  1.1. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

  1.2. Els òrgans de govern de les comarques, en el supòsit de la seua creació, així com de les entitats locals menors, les àrees metropolitanes i de les mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.  1.3. Les societats municipals de capital íntegrament local que tinguen la consideració de medi propi d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contracte del Sector Públic.

  1.4. Les entitats de dret públic amb seu a la Comunitat Valenciana.  2. Les convocatòries establiran i prioritzaran com a beneficiaris les entitats locals, de dret públic i societats anteriors, dels àmbits territorials que hagen sigut expressament previstos per a cada anualitat en les respectives lleis de Pressupostos de la Generalitat.

  3. Els beneficiaris hauran de disposar del finançament necessari per a realitzar l'actuació la subvenció dels quals sol·licite. A aquest efecte, hauran d'acreditar l'existència de crèdit adequat i suficient en el seu pressupost.  Article 21. Objecte i finalitat

  1. L'objectiu d'aquesta actuació és el suport a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

  2. Seran objectiu preferent les inversions en sistemes i xarxes de comunicació dirigides a millorar i adaptar les àrees al desenvolupament del model d'Indústria 4.0, així com les infraestructures d'investigació i projectes d'inversió destinats a enclavaments tecnològics i parcs científics.  Article 22. Actuacions subvencionables

  1. Seran actuacions subvencionables els projectes d'inversió destinats a:

  1.1. Infraestructures i equipament de sòl industrial.

  1.2. Infraestructures i equipament de serveis avançats. Desenvolupament de projectes que proporcionen al sector industrial serveis de diagnosi i solucions tecnològiques a grups de xicotetes i mitjanes empreses (pimes) per a projectes d'inversió, dirigides a la millora de la productivitat.

  1.3. Infraestructures i equipament per a la millora de l'accés a les xarxes de comunicació avançades i adequació de les infraestructures.

  1.4. Inversions en infraestructures científiques, tècniques i industrials d'ús comú o compartit.

  1.5. Altres projectes d'inversió dirigits al compliment dels objectius referits en l'article 22 d'aquesta ordre que es determinen en les respectives convocatòries.

  Les infraestructures específiques que beneficien directament a empreses identificables prèviament i adaptades a les seues necessitats no seran actuacions subvencionables.

  2. Les infraestructures subvencionades es posaran en tot cas a disposició dels usuaris interessats d'una forma oberta, transparent i no discriminatòria. Si és el cas, el preu que es cobre per l'ús haurà de correspondre al preu de mercat.

  3. Qualsevol concessió o un altre tipus d'atribució a tercers per a explotar les infraestructures es realitzarà sobre una base oberta, transparent i no discriminatòria, tenint degudament en compte les normes de contractació pública aplicables.

  4. Les inversions subvencionades compliran amb el que establix l'article 31.4 de la Llei General de Subvencions, respecte al període durant el qual el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, les obligacions que en aquest s'establixen, així com les conseqüències del seu incompliment.  Article 23. Despeses subvencionables

  1. Seran despeses subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials.

  2. Les despeses subvencionables no podran superar l'import real d'execució de l'obra, fins al límit màxim derivat del pressupost de licitació incrementat amb l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit repercutible.

  3. En l'import real d'execució de l'obra podran incloure's els costos de realització d'informes tècnics necessaris en la seua execució, el cost de redacció del projecte, la direcció d'obres i, si és el cas, les auditories per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció.  Article 24. Quantia de l'ajuda

  1. Per al cas d'entitats públiques podrà finançar-se fins al 100 % dels costos subvencionables. El percentatge màxim de subvenció respecte a la inversió considerada elegible seran establits en la resolució de convocatòria. L'import de la subvenció no superarà en tot cas, els 10 milions d'euros o els costos totals que superen 20 milions d'euros per la mateixa infraestructura i estarà prohibit superar aquest llindar, per mitjà de la divisió artificial dels projectes o règims d'ajudes.  2. L'import de la subvenció no pot excedir la diferència entre els costos subvencionables i el benefici d'explotació de la inversió. El beneficiari haurà de reembossar la part de l'ajuda rebuda que resulte de deduir el benefici de l'explotació dels costos subvencionables.

  CAPÍTOL II

  Subvencions per a projectes d'inversió sostenible per al creixement i consolidació d'empreses industrials  Article 25. Sol·licitants i beneficiaris

  1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta actuació les entitats següents:

  1.1. Empreses industrials manufactureres enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), amb seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.

  1.2. Indústries extractives enquadrades en la secció B – Divisions 5 a 9 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), amb seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.

  1.3. Empreses relacionades amb l'activitat industrial, serveis d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial directament relacionats amb les indústries relacionades en els apartats anteriors.

  2. Les convocatòries establiran i prioritzaran com a beneficiaris a les empreses d'altres seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques, així com de sectors, àmbits territorials i municipis que hagen sigut expressament previstos per a cada anualitat en les respectives lleis de Pressupostos de la Generalitat.  Article 26. Objecte i finalitat

  1. L'objectiu d'aquesta actuació és el suport a projectes d'inversió sostenible per al creixement i consolidació d'empreses industrials.  Article 27. Actuacions subvencionables

  1. Seran actuacions subvencionables els projectes d'inversió que comporten en el seu conjunt alguna de les actuacions següents:

  1.1. Inversions en capital fix especialment els béns d'equips nous i les inversions que incorporen aquests a nous processos, preferentment amb un alt contingut tecnològic.

  1.2. Inversions lligades a la transferència tecnològica en forma d'adquisició de patents, llicències d'explotació o de coneixements tècnics, proves de concepte preferentment desenvolupades per agents del sistema valencià d'innovació.

  1.3. Inversions dirigides a aconseguir una major adaptabilitat a les necessitats i als processos de producció, així com a una assignació més eficaç dels recursos, i més respectuoses amb el medi ambient, i amb cadenes de producció molt millor comunicada entre si.

  1.4. Altres projectes d'inversió dirigits al compliment dels objectius referits en l'article 27 d'aquesta ordre que es determinen en les respectives convocatòries.  Article 28. Despeses subvencionables

  1. Seran despeses subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials següents:

  1.1. Inversions en actius fixos tangibles i intangibles.

  1.2. Costos relacionats amb l'enginyeria del procés de producció i necessaris per al desenvolupament del projecte d'inversió incloses les despeses de personal, materials, col·laboracions externes i altres despeses imputables al projecte.

  1.3. Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.  Article 29. Quantia de l'ajuda

  1. Subjectes als límits i condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, les ajudes objecte d'aquesta actuació s'instrumentaran en forma de subvencions de fins al 50 % de les despeses elegibles.

  2. Les convocatòries podran establir imports i percentatges de subvenció màxims per projecte, tipologia, beneficiari i anualitat pressupostària.  CAPÍTOL III

  Subvencions per a la realització de plans d'actuacions de reforç del teixit associatiu per a la industrialització sostenible  Article 30. Sol·licitant i beneficiari

  1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta actuació les entitats següents:

  1.1. Entitats sense ànim de lucre.

  1.2. Agrupacions de entitats sense ànim de lucre i d'empreses.

  1.3. Entitats jurídiques que gestionen clústers o agrupacions empresarials que pertanyen a sectors de la Comunitat Valenciana.

  1.4. Associacions empresarials, així com les entitats de conservació previstes en la normativa urbanística, la naturalesa de la qual és de dret públic.

  1.5. Fundacions.

  2. Quan els beneficiaris siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, sense personalitat, i s'engloba sota aquest supòsit la presentació d'un projecte per dos o més sol·licitants sense que entre aquests hi haja nexe jurídic associatiu, hauran de fer constar expressament en la sol·licitud, i així es reflectirà en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cada un d'aquests, tenint tots ells la consideració de beneficiaris. En tot cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació amb poders suficients per a complir les obligacions que com a beneficiari corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei General de Subvencions.

  3. L'activitat o fi social haurà d'estar preferentment relacionada amb l'activitat industrial o de serveis relacionats amb la indústria, i operar en àmbit sectorial o territorial de la Comunitat Valenciana.

  4. Els centres tecnològics no podran obtindre la condició de beneficiari d'aquesta modalitat d'ajudes, si bé podran participar com a entitat subcontractada.

  5. Les convocatòries establiran i prioritzaran com a beneficiaris les entitats agrupacions i associacions anteriors, que pertanyen als sectors, àmbits territorials i municipis que hagen sigut expressament previstos per a cada anualitat en les respectives lleis de Pressupostos de la Generalitat.  Article 31. Objecte i finalitat

  L'objecte d'aquesta actuació és la posada en marxa i la dinamització del teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana com a facilitadors dels reptes estratègics a través de la realització de plans integrals de desenvolupament sostenible dels sectors o àmbits territorials establits.  Article 32. Actuacions subvencionables

  1. Serà subvencionable la realització de plans d'actuació integrals dirigits a dinamitzar el teixit associatiu empresarial, que tinguen com a objecte intensificar les seues línies d'actuació en la promoció col·laborativa empresarial a través d'un conjunt de les accions següents:

  1.1. Accions de promoció per a incorporar noves empreses a l'agrupació.

  1.2. Organització de programes de formació, seminaris i conferències destinats a fomentar, entre els membres de l'agrupació, l'intercanvi de coneixements i treball en xarxa.

  1.3. Accions de foment de l'ecoinnovació i l'economia circular.  1.4. Assessorament a través d'actuacions de consultoria de gestió, organització industrial, assistència tecnològica, serveis de transferència de tecnologia, consultoria sobre adquisició, protecció i comerç de drets de propietat industrial i intel·lectual.

  1.5. Assessorament a través d'actuacions de consultoria sobre ocupació de normes, bancs de dades, biblioteques tècniques, investigació de mercats, etiquetatge de qualitat, digitalització de processos.

  1.6. Assessorament en l'elaboració i presentació de projectes de cooperació tecnològica entre empreses a programes de finançament nacional i internacionals.

  1.7. Participació agrupada en certàmens i activitats de promoció sectorials.

  1.8. Projectes d'innovació en presentació de productes, atenent a les seues propietats tècniques i de disseny, i la seua posterior catalogació enfocada als diferents mercats nacionals i internacionals; aquestes accions han d'estar encaminades a elevar el posicionament competitiu de les empreses agrupades i els seus productes.

  1.9. Accions de promoció dirigida cap a nous models de negoci d'innovació social.

  1.10. Projectes de transformació productiva.

  1.11. Accions que ajuden a la transformació de les indústries al model d'indústria 4.0.

  1.12. Accions de promoció i gestió de polígons industrials i empresarials, enclavaments tecnològics i parcs científics.

  1.13. Altres projectes dirigits al compliment dels objectius referits en l'article 32 d'aquesta ordre que es determinen en les respectives convocatòries.  Article 33. Despeses subvencionables

  1. Seran despeses subvencionables les següents:

  1.1. Personal propi associat al projecte.

  1.2. Col·laboracions externes necessàries per al desenvolupament del projecte, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió.

  1.3. Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

  2. En els projectes de participació en certàmens no es considerarà subvencionable el lloguer d'espai.

  3. Les convocatòries podran limitar els percentatges i quanties associades a cada tipologia de despesa.  Article 34. Quantia de l'ajuda

  1. Subjectes als límits i condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, les ajudes objecte d'aquesta actuació s'instrumentaran en forma de subvencions de fins al 100 % de les despeses subvencionables.

  2. Les convocatòries podran establir imports i percentatges de subvenció màxims per projecte, tipologia, beneficiari i anualitat pressupostària.

  CAPÍTOL IV

  Subvencions per a la realització de plans de millora i desenvolupament industrial sostenible  Article 35. Sol·licitants i beneficiaris

  1. Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta actuació les entitats següents:

  1.1. Empreses industrials manufactureres enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), amb seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.

  1.2. Indústries extractives enquadrades en la secció B – Divisions 5 a 9 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), amb seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana

  1.3. Empreses relacionades amb l'activitat industrial, serveis d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial directament relacionats amb les indústries relacionades en els apartats anteriors

  2. Les convocatòries establiran i prioritzaran com a beneficiaris les empreses establides en les àmbits territorials i municipis que hagen sigut així expressament previstos per a cada anualitat en les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat.  Article 36. Objecte i finalitat

  L'objecte d'aquesta modalitat és recolzar l'execució de plans integrals de millora de la competitivitat i la sostenibilitat en empreses industrials, facilitant l'execució d'actuacions innovadores, a fi de reforçar les seues capacitats i potenciar la presència d'empreses valencianes en segments de mercat més competitius, al mateix temps que milloren significativament els seus processos de producció per a afavorir la seua tecnificació, flexibilitat, eficiència al llarg de tota la cadena de valor, i la seua sostenibilitat i eficiència en la utilització de recursos.  Article 37. Actuacions subvencionables

  1. Serà subvencionable la realització de plans d'acció integrals dirigits al desenvolupament competitiu industrial sostenible i que comporten un conjunt de les actuacions següents:

  1.1. Projectes dirigits a l'increment del valor afegit de productes i serveis.

  1.2. Enginyeria d'organització industrial. Augment de l'eficiència i sostenibilitat dels processos de producció. Implantació d'estratègies de producció i processos organitzatius avançats.

  1.3. Reorientació de la producció cap a productes més sostenibles que milloren l'eficiència en el consum de recursos i el seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida.

  1.4. Establiment d'actuacions dirigides a preservar l'ocupació i les condicions de treball i a millorar la capacitació tècnica dels recursos humans.

  1.5. Projectes d'innovació en presentació de productes, tenint en compte les seues propietats tècniques i de disseny, i la seua posterior catalogació enfocada als diferents mercats nacionals i internacionals, encaminades a elevar el posicionament competitiu de l'empresa i els seus productes.

  1.6. Accions que ajuden a la transformació de les indústries al model d'Indústria 4.0

  1.7. Altres projectes dirigits al compliment dels objectius referits en l'article 37 d'aquesta ordre que es determinen en les respectives convocatòries  Article 38. Despeses subvencionables

  1. Seran despeses subvencionables les següents:

  1.1. Personal propi associat al projecte.

  1.2. Col·laboracions externes necessàries per al desenvolupament del projecte, serveis tècnics, serveis professionals i serveis d'informació i difusió.

  1.3. Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

  2. Les convocatòries podran limitar els percentatges i quanties associades a cada tipologia de despesa.  Article 39. Quantia de l'ajuda

  1. Subjectes als límits i condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, les ajudes objecte d'aquesta actuació s'instrumentaran en forma de subvencions de fins al 30 % de les despeses elegibles.

  2. Les convocatòries podran establir imports i percentatges de subvenció màxims per projecte, tipologia, beneficiari i anualitat pressupostària.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. Informació i publicitat de les subvencions concedides

  1. Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta orde i de les seues convocatòries seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana mitjançant una resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'indústria indicant el beneficiari, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció i el crèdit pressupostari a què s'han imputat.

  2. Així mateix, es donarà publicitat, si és el cas, en el portal web de la conselleria competent en matèria d'indústria de les subvencions concedides, incloent-hi en aquesta informació un resum estadístic de les ajudes amb indicació del nombre de beneficiaris d'acord amb la finalitat de la subvenció i la quantitat global concedida per a cada una de les modalitats d'ajuda.

  3. Les administracions concedents comunicaran a la Base de Dades Nacionals de Subvencions el text de la convocatòria així com les subvencions concedides.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Marc normatiu

  Aquesta ordre es dicta en desplegament del que disposa el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en els preceptes declarat bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, del Reglament que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, així com en la resta de normativa comunitària, estatal i autonòmica que siga aplicable.  Segona. Instruccions

  Es faculta la direcció general amb competències en matèria d'indústria per a dictar les instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre i de les corresponents convocatòries.  Tercera. Entrada en vigor

  Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 27 d'octubre de 2016  El conseller d'Economia Sostenible,

  Sectors Productius, Comerç i Treball,

  RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ