ORDE 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen els models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i les treballadoras en les empreses ubicades a la Comunitat Valenciana, així com del personal del sector públic de la Generalitat i de les diferents administracions i institucions públiques de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 7652 de 06.11.2015
Número identificador:   2015/8918
Referencia Base Datos:  008647/2015
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Funció pública
  Descriptores:
    Temáticos: eleccions sindicals, funcionari, representació del personal , personal de la Generalitat


 • ORDE 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen els models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i les treballadoras en les empreses ubicades a la Comunitat Valenciana, així com del personal del sector públic de la Generalitat i de les diferents administracions i institucions públiques de la Comunitat Valenciana. [2015/8918]

  PREÀMBUL  El Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, va aprovar el reglament de les eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa, publicat en el BOE número 219, de 13 de setembre de 1994, que va establir, en la disposició addicional segona, els models obligatoris en el territori de les comunitats autònomes que no havien rebut traspassos en la matèria, i afegia que correspon a les comunitats autònomes que han rebut els traspassos l'elaboració dels models propis, que han d'arreplegar, almenys, la informació continguda en els que figuren com a annex del reial decret esmentat.  El Reial Decret 4105/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de treball (BOE 25.02.1983; DOGV 25.02.1983), en l'annex I transferix a la Generalitat Valenciana la matèria de la representació sindical en l'empresa.

  L'Orde de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual establix les normes i aprova els models que han de regir els processos d'eleccions dels òrgans de representació del personal funcionari al servici de l'Administració del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms, publicada en el DOGV número 5324 de 14 d'agost de 2006, va aprovar els models a utilitzar en els processos electorals del personal funcionari al servici de l'Administració del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

  L'Orde mencionada ha sigut derogada per l'Orde 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual establix les normes que han de regir els processos d'eleccions dels òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat (DOCV 02.12.2014), amb l'excepció de l'article 11, «aprovació de models», i de l'annex, com establix la disposició derogatòria única, que es mantenen en vigor fins que es produïsca l'aprovació i publicació dels models oficials per la conselleria competent en matèria de treball, com establix la disposició transitòria única de la mateixa norma.

  L'article 75.7 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i l'article 27.4 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servici de les administracions públiques, establixen que les oficines públiques denegaran el registre d'una acta quan es tracte d'actes que no estigeuen esteses en el model oficial normalitzat.  L'article 49.1.3r de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix que la Generalitat té competència exclusiva respecte a les normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l'organització de la Generalitat.

  Per tant, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els reials decrets sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat, en relació amb el Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i les conselleries de la Generalitat, i el Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i fent ús de les facultats atribuïdes per l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

  ORDENE  Article 1. Objecte

  La present Orde té per objecte establir els models oficials normalitzats obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i treballadores en les empreses ubicades a la Comunitat Valenciana, així com del personal del sector públic de la Generalitat i de les diferents administracions i institucions públiques ubicades a la Comunitat Valenciana.  Article 2. Models

  S'aproven com a models oficials normalitzats els que figuren en l'annex d'esta Orde, accessibles a través de la Guia PROP Electrònica, publicada en el portal corporatiu de la Generalitat.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA  Clàusula de no-despesa

  L'aplicació i execució d'esta Orde, inclosos tots els actes jurídics que es dicten per a desplegar-la o executar-la, no pot tindre cap incidència en la dotació de cap dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria de treball i, en tots els casos, ha de ser atesa amb els mitjans personals i materials de la conselleria.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA  Els models aprovats en esta norma no s'exigixen respecte als processos electorals iniciats abans de l'entrada en vigor d'esta Orde.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA  Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa la present norma i, expressament, el que disposen l'article 11 i l'annex de l'Orde de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual establix les normes i aprova els models que han de regir els processos d'eleccions d'òrgans de representació del personal funcionari al servici de l'Administració del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms, derogada parcialment per l'Orde 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Habilitació per al desplegament i aplicació

  Es faculta la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de treball per a dictar les instruccions i ordes de servici i adoptar les mesures que considere oportunes per al desplegament i aplicació del que disposa la present Orde, així com per a modificar els models oficials que figuren en els annexos d'esta Orde.  Segona. Entrada en vigor

  Esta Orde entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 23 d'octubre de 2015  El conseller d'Economia Sostenible,

  Sectors Productius, Comerç i Treball

  RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ  ANNEX ÚNIC

  Models oficials normalitzats  Per a delegats de personal (laborals)

  Model 1. Preavís o comunicació dels promotors per a la celebració d'eleccions

  Model 2.1. Cens de treballadors fixos o amb contracte superior a un any

  Model 2.2. Cens de treballadors eventuals o amb contracte inferior a un any

  Model 3. Acta de constitució de la mesa electoral

  Model 5.1. Acta d'escrutini de delegats de personal

  Model 5.2. Acta d'escrutini per a delegats de personal (conclusió)  Model 8. Presentació de candidatures

  Model 9. Certificació del president de la mesa electoral en què consten la data de la votació i els resultats  Per al comité d'empresa (laborals)

  Model 1. Preavís o comunicació dels promotors per a la celebració d'eleccions

  Model 2.1. Cens de treballadors fixos o amb contracte de més d'un any

  Model 2.2. Cens de treballadors eventuals o amb contracte de menys d'un any.

  Model 3. Acta de constitució de la mesa electoral

  Model 4. Acta de de constitució de la mesa electoral número … del col·legi … (més d'una mesa)

  Model 6.1. Acta d'escrutini de membres de comités d'empresa

  Model 6.2. Acta d'escrutini de membres de comités d'empresa (continuació)

  Model 6.3. Acta d'escrutini de membres de comités d'empresa (conclusió)

  Model 7.1. Acta global d'escrutini de membres de comités d'empresa

  Model 7.2. Acta global d'escrutini de membres de comités d'empresa (continuació)

  Model 7.3. Acta global i annex per a comités d'empresa

  Model 8. Presentació de candidatures

  Model 9. Certificat del president de la mesa electoral en què consten la data de la votació i els resultats  Per a delegats de personal (empleats públics)

  Model 1. Preavís o comunicació dels promotors per a la celebració d'eleccions

  Model 3. Acta de constitució de la mesa electoral

  Model 4. Acord de proclamació de candidatures

  Model 5.1. Acta d'escrutini de delegats de personal

  Model 5.2. Acta d'escrutini de delegats de personal (conclusió)

  Model 8. Presentació de candidatures

  Model 9. Certificat dels resultats electorals

  Model A. Nomenament del representant de l'Administració en la mesa electoral

  Model B. Certificat d'inscripció en la llista d'electors  Per a juntes de personal (empleats públics)

  Model 1. Preavís o comunicació dels promotors per a la celebració d'eleccions

  Model 3. Acta de constitució de la mesa electoral

  Model 4. Acord de proclamació de candidatures

  Model 6.1. Acta parcial d'escrutini per a juntes de personal

  Model 6.2. Acta parcial d'escrutini per a juntes de personal (continuació)

  Model 6.3. Acta parcial d'escrutini per a juntes de personal (conclusió)

  Model 7.1. Acta global d'escrutini per a juntes de personal

  Model 7.2. Acta global d'escrutini per a juntes de personal (continuació)

  Model 7.3. Acta global i annex per a juntes de personal

  Model 8. Presentació de candidatures

  Model 9. Certificat dels resultats electorals

  Model A. Nomenament del representant de l'Administració en la mesa electoral

  Model B. Certificat d'inscripció en la llista d'electors