ORDE 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat.Publicado en:  DOGV núm. 7415 de 02.12.2014
Número identificador:   2014/10998
Referencia Base Datos:  010696/2014
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Funció pública
  Descriptores:
    Temáticos: eleccions sindicals, funcionari, representació del personal , personal de la Generalitat


 • ORDE 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat. [2014/10998]

  ÍNDEX  Preàmbul

  Article 1. Objecte

  Article 2. Àmbit d'aplicació

  Article 3. Elaboració dels censos electorals

  Article 4. Mecanismes de distribució de les meses electorals de personal funcionari

  Article 5. Vot per correu en els processos d'eleccions de personal funcionari

  Article 6. Nomenament de representants de l'Administració

  Article 7. Presentació de candidatures en les eleccions a membres de junta de personal

  Article 8. Permisos pels processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari i laboral

  Article 9. Dotació de mitjans personals i materials per a les eleccions del personal funcionari i laboral

  Article 10. Consideracions per al dia de la votació en les eleccions a òrgans de representació del personal funcionari

  Disposició transitòria única

  Disposició derogatòria única

  Disposicions finals

  Primera. Habilitació per a desplegament

  Segona. Entrada en vigor  PREÀMBUL  Des de la publicació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, la normativa en matèria d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de les administracions públiques atorga a les organitzacions sindicals un paper determinant, i és funció de l'Administració la de proporcionar els mitjans personals i materials que permeten el seu correcte desenrotllament, observant una absoluta neutralitat i transparència en el procés.  La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, deroga la Llei 9/1987, encara que manté la vigència de l'article 7, que és parcialment derogat, al seu torn, pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, i transitòriament declara vigent tot l'articulat relacionat amb el procediment electoral, això conforme es preveu en les disposicions derogatòria única i transitòria quinta. Així mateix, es manté la vigència del Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració General de l'Estat, que té caràcter supletori per a les comunitats autònomes.  En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Organització i Gestió de la Funció Pública Valenciana, es determina l'estructura de la representació en els diferents àmbits de l'Administració de la Generalitat.

  Quant a l'àmbit específic del personal laboral, el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, arreplega la normativa bàsica dels òrgans de representació, desplegada, en el tema que ens ocupa, pel Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa. En ambdós normes s'incidix sobre la funció de l'empresa quant a facilitar els mitjans necessaris per al normal desenrotllament de la votació i de tot el procés electoral.

  L'Orde de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'establixen les normes i s'aproven els models que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari al servici de l'Administració del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms (DOGV 5324, 14.08.2006), es va dictar amb la finalitat de regular, amb caràcter permanent, les normes i els criteris d'actuació per les quals han de regir-se les unitats administratives afectades pels esmentats processos electorals.  Després de l'entrada en vigor de l'esmentada orde s'han produït els canvis normatius ressenyats anteriorment, que afecten els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal, que, si bé no han sigut significatius, aconsellen adequar la referida norma al nou marc jurídic. D'altra banda, l'aplicació de l'esmentada orde en successius processos electorals ha permés detectar que hi ha aspectes seus que són millorables i que la seua modificació facilitaria el correcte desenrotllament dels mencionats processos.

  Davant de la imminent convocatòria d'eleccions als òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes i a la vista de l'experiència obtinguda en els anteriors processos electorals, procedix dictar els criteris generals d'actuació en els pròxims processos electorals a realitzar en l'esmentat àmbit.

  D'altra banda, com que la participació en les eleccions a òrgans de representació significa el compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, previst en l'article 48, lletra j, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; en l'article 69.1, lletra i, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Organització i Gestió de la Funció Pública Valenciana; i en l'article 11, del II Conveni col·lectiu del personal laboral al servici de l'Administració autonòmica, correspon fixar amb caràcter general els criteris d'actuació per a la concessió de permisos al personal en ocasió dels esmentats processos, alhora que s'ha considerat convenient regular els permisos a membres de candidatures, components de meses electorals, representants de l'Administració, interventors i interventores i l'electorat en general, en els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal laboral que presta servicis en l'Administració de la Generalitat.  Així mateix, es regula la gestió de la figura de l'elector o electora sobrevinguts, ja que, atenent el que establix l'article 16, de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, així com l'article 14 del Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, la condició d'elector o electora correspon al personal funcionari que es trobe en la situació de servici actiu el dia de la votació, per la qual cosa cal regular la situació del personal que no estant en el cens definitiu complix el requisit d'electora o elector el dia de la votació, a l'haver-se produït la seua presa de possessió en l'interval temporal que va des de l'elevació del cens a definitiu i la data de la votació.  Per tot això, fent ús de les facultats que em conferix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell i el Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública,

  ORDENE  Article 1. Objecte

  L'objecte d'esta orde és establir els criteris d'actuació que s'han de seguir en el desenrotllament dels processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com fixar els permisos del personal per als processos esmentats.  Article 2. Àmbit d'aplicació

  Esta orde serà aplicable als processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari que preste els seus servicis en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, gestionat per la direcció general competent en matèria de funció pública; així com als processos d'eleccions del personal laboral de l'esmentat àmbit, en allò que específicament es regule.  Article 3. Elaboració dels censos electorals

  1. La direcció general competent en matèria de funció pública serà l'encarregada de confeccionar els censos electorals del personal funcionari, conforme s'establix en la normativa corresponent, prèviament a la seua entrega al personal funcionari que haja de constituir la mesa electoral coordinadora, la qual confeccionarà la llista d'electors i electores, amb suport de l'esmentada direcció general.

  Els censos contindran una relació nominal, ordenada alfabèticament, amb les circumstàncies personals establides en l'article 14.1 del Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, segons conste en les dades del Registre de Personal.

  Una vegada determinada la llista d'electores i electors, en la qual s'indicarà, així mateix, la unitat electoral de què es tracte, el caràcter provisional o definitiu, la mesa electoral corresponent i es farà constar de manera clara aquelles persones que tinguen la condició d'elegible o no elegible.

  En la llista definitiva, a cada electora o elector li correspondrà un número correlatiu.

  2. En les eleccions per al personal laboral, el departament de personal de la conselleria o entitat autònoma preavisada serà l'encarregat de confeccionar el cens electoral. Amb este fi, la direcció general competent en matèria de funció pública facilitarà la informació que conste en el Registre de Personal necessària per a la confecció dels censos electorals.  Article 4. Mecanismes de distribució de les meses electorals de personal funcionari

  1. Els sindicats amb capacitat per a promoure eleccions en cada unitat electoral podran determinar en l'esmentat àmbit el nombre i la distribució de les meses electorals mitjançant un acord que s'aplicarà de forma vinculant.

  2. Sobre l'esquema genèric de distribució de meses acordat pels sindicats segons el que disposa l'apartat anterior, la direcció general competent en matèria de funció pública elaborarà la relació nominal i circumstanciada de tots els electors i electores.

  3. En el cas que no es produïsca l'acord sindical de l'apartat 1, la Mesa Electoral Coordinadora decidirà el nombre i la distribució de les meses electorals, d'acord amb la normativa vigent i distribuirà les meses electorals procurant implantar les seus de les meses en aquells centres o localitats que tinguen un nombre més gran d'electorat.

  Article 5. Vot per correu en els processos d'eleccions de personal funcionari

  1. El procediment general de vot per correu es desenrotllarà d'acord amb el que establix l'article 19 del Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions als òrgans de representació del personal al servici de l'Administració General de l'Estat.

  2. La petició de vot per correu haurà de dirigir-se a la mesa coordinadora de cada unitat electoral, segons el procediment establit en l'esmentat article.

  3. Comprovat per l'esmentada mesa coordinadora que la persona sol·licitant es troba inclosa en la llista d'electors i electores, procedirà a anotar-hi la petició i se li remetran les paperetes electorals i el sobre de votació, així com el certificat d'inscripció en la llista d'electores i electors, degudament omplit en el model oficial i un sobre en el qual figurarà l'adreça de la mesa on li correspon votar.  4. La persona interessada introduirà la papereta seleccionada en el sobre de vot i el tancarà i l'enviarà junt amb la fotocòpia del DNI i el certificat d'inscripció en el cens, en el sobre facilitat a este efecte, a la mesa electoral, per correu certificat, d'acord amb el procediment establit en la norma referida en l'apartat 1.

  5. El secretari o la secretària custodiarà els vots rebuts fins al dia de la votació en què els entregarà a la presidència d'esta.  Article 6. Nomenament de representants de l'Administració

  1. La direcció general competent en matèria de funció pública nomenarà un o una representant de l'Administració en cada una de les meses electorals de personal funcionari, que assistirà a les votacions i a l'escrutini amb veu però sense vot, vetlarà per l'eficaç desenrotllament del procés electoral i trametrà una còpia de l'acta d'escrutini a l'esmentada direcció general. Així mateix, podrà trametre tota la documentació que considere oportuna o que se li requerisca per l'esmentada direcció general i les consultes que se susciten en el desenrotllament del procés electoral al servici competent per a la gestió de les eleccions sindicals.

  2. Els esmentats representants es nomenaran, preferentment, entre el personal funcionari que ocupe llocs de treball en l'àmbit de la gestió de personal i recursos humans de l'Administració de la Generalitat o que preste servicis en el lloc on estiga ubicada la mesa de votació que corresponga.

  3. La representació de l'Administració en les meses electorals de personal laboral serà designada per l'òrgan competent en matèria de personal de la conselleria o entitat autònoma de què es tracte.  Article 7. Presentació de candidatures en les eleccions a membres de junta de personal

  1. La presentació de candidatures es realitzarà, en el termini establit en el calendari electoral, davant de la mesa coordinadora i es registrarà en l'oficina PROP o registre que designe la mesa coordinadora o, a falta d'això, en l'oficina PROP o registre que es trobe en les dependències on tinga ubicada la seua seu la mesa coordinadora. L'esmentada presentació haurà de fer-se utilitzant el model normalitzat.

  2. En el mateix termini de presentació, es farà arribar a la mesa coordinadora, a través del servici competent en matèria d'eleccions sindicals, per mitjà de correu electrònic, un document de text, en format taula, amb el logotip de l'organització sindical, la relació dels candidats i candidates presentats, ordenats correlativament, amb indicació de l'orde en la candidatura, cognoms, nom i DNI.  Article 8. Permisos pels processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari i laboral

  La participació en les eleccions sindicals constituïx el compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic. Per a això es concediran els permisos següents:

  1. Un membre de cada candidatura, designat pel presentador d'esta, disposarà de permís retribuït de jornada completa des del dia de la proclamació definitiva de la seua candidatura fins al dia de la votació, ambdós inclosos.

  2. Les persones components de les meses electorals i les persones representants de l'Administració disposaran de permís pel temps necessari per a assistir a les reunions de la mesa electoral. Disposaran, així mateix, d'un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i la jornada del dia immediatament posterior. No obstant això, si eixe dia continua estant a disposició de la mesa electoral es posposarà el seu gaudi al següent dia laborable.

  3. Les interventores i els interventors de les candidatures pertanyents a l'àmbit del procés electoral gaudiran de permís retribuït durant el dia de la votació i durant el dia immediatament posterior.

  4. Els electors i electores en general gaudiran de permís retribuït pel temps imprescindible per a exercir el seu dret al vot, segons les instruccions concretes de la persona responsable de personal de cada una de les unitats administratives, que podrà exigir a l'elector o electora un justificant del fet de la votació expedit per la mesa electoral, quan esta estiga emplaçada fora del seu centre de treball.  Article 9. Dotació de mitjans personals i materials per a les eleccions del personal funcionari i laboral

  1. La conselleria competent en matèria de funció pública i les secretaries generals administratives i els òrgans equivalents de les entitats autònomes adoptaran les mesures oportunes per a dotar les distintes meses electorals dels mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les funcions arreplegades en esta orde i en la normativa electoral.

  2. Per la seua assistència a les reunions de la mesa electoral, les persones components de les meses electorals, titulars i suplents, i les persones representants de l'Administració, tindran dret a la percepció dels gastos i dietes previstos en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

  Així mateix, les persones que tinguen la condició de titulars i suplents de mesa electoral, sempre que conste en les actes que el dia de la jornada de votació han exercit el càrrec, percebran els gastos de restauració a què es referix l'article 4.3 apartat b i l'article 4.4 del mencionat Decret 24/1997, d'11 de febrer.

  Els gastos i les dietes seran tramitats per la persona interessada davant del departament corresponent de la conselleria o entitat autònoma on preste els seus servicis.

  3. El servici competent en la gestió de les eleccions sindicals assistirà a les parts que intervenen en els processos electorals en les qüestions que es plantegen durant el seu desenrotllament.

  4. Els òrgans directius dels centres on s'instal·len meses electorals prestaran la col·laboració necessària a fi d'aconseguir el normal desenrotllament del procés electoral.  Article 10. Consideracions per al dia de la votació en les eleccions a òrgans de representació del personal funcionari

  1. La condició d'elector o electora correspon al personal funcionari que es trobe en la situació de servici actiu. Per això, el dia de la votació només podrà exercir el dret al vot:

  a) El personal funcionari que estiga inclòs en el cens i mantinga la seua situació de servici actiu.

  b) Qui acredite la condició sobrevinguda d'elector o electora de forma justificada en el moment de la votació. Este supòsit s'aplica exclusivament al personal funcionari la situació de servici actiu del qual comence després de la publicació de la llista definitiva d'electores i electors i fins al dia de la votació.

  Per acreditació justificada, únicament s'entendrà la certificació expedida per la Mesa Coordinadora de la Unitat Electoral a què pertanga la persona interessada, en què haurà d'identificar-se la mesa parcial on li correspon exercir el dret al vot. L'esmentada certificació s'expedirà amb la constatació prèvia de la situació de servici actiu de la persona sol·licitant i es comunicarà esta incidència a la mesa parcial corresponent.

  2. En el cas del personal que exercisca d'interventora o interventor, les organitzacions sindicals podran sol·licitar la seua inclusió en el cens de la mesa parcial davant de la qual estiga acreditat, sempre que es tracte de la mateixa unitat electoral, amb l'antelació mínima de set dies hàbils previs a la votació, davant de la mesa coordinadora corresponent.

  La mesa electoral coordinadora ajustarà els censos de les restants meses electorals perquè els seus membres, així com els interventors o les interventores que ho hagen sol·licitat i les persones representants de l'Administració puguen votar en la mesa on els corresponga exercir la seua funció quan esta no coincidisca amb la mesa on els correspon exercir el seu dret al vot.

  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  Única

  L'article 11, «Aprovació de models» i l'annex de l'Orde de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'establixen les normes i s'aproven els models que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari al servici de l'Administració del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms es mantindran en vigor fins que es produïsca l'aprovació i publicació dels models oficials per la conselleria competent en matèria de treball.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única

  Es deroga l'Orde de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'establixen les normes i s'aproven els models que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari al servici de l'Administració del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms, a excepció de l'article 11, «Aprovació de models» i de l'annex.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Habilitació per a desplegament

  Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública per a dictar les resolucions i ordenar les mesures que, en l'àmbit de les seues atribucions, resulten necessàries per al desplegament d'esta orde.  Segona. Entrada en vigor

  Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 28 de novembre de 2014  El conseller d'Hisenda i Administració Pública,

  JUAN CARLOS MORAGUES FERRER