ORDE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 7349 de 29.08.2014
Número identificador:   2014/7890
Referencia Base Datos:  007720/2014
 
 • Análisis jurídico

 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: programa d'ensenyament


 • ORDE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana. [2014/7890]

  ÍNDEX  Capítol I. Disposicions generals

  Article 1. Objecte i àmbit.

  Article 2. Finalitat.

  Article 3. Objectius.

  Capítol II. Destinataris i procediments d'admissió i matrícula

  Article 4. Destinataris i condicions d'accés.

  Article 5. El procediment d'admissió.

  Article 6. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica.

  Article 7. Procediment.

  Article 8. Constitució efectiva de grups en els programes formatius de qualificació bàsica.

  Article 9. Vacants al final del procés d'admissió.

  Article 10. Comissions sectorials d'escolarització.

  Article 11. Publicació de llistats.

  Article 12. Documentació necessària per a la matrícula.

  Capítol III. Ordenació, organització i avaluació dels programes formatius de qualificació bàsica

  Article 13. Modalitats.

  Article 14. Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.  Article 15. Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents.

  Article 16. Constitució de grups.

  Article 17. Estructura.

  Article 18. El mòdul de Formació en Centres de Treball.

  Article 19. Organització del mòdul de Formació en Centres de Treball.

  Article 20. Professorat i tutoria.

  Article 21. Metodologia.

  Article 22. Projecte i programació.

  Article 23. El procés d'avaluació.

  Article 24. Sessions d'avaluació i reunions de l'equip docent.

  Article 25. L'avaluació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.

  Article 26. Permanència.

  Article 27. Certificació acadèmica dels programes formatius de qualificació bàsica.

  Article 28. Documents d'avaluació.

  Article 29. Drets i deures de l'alumnat.

  Capítol IV. Autorització per a impartir programes formatius i supervisió

  Article 30. Oferta.

  Article 31. Memòria.

  Disposició addicional única. La provisió dels llocs de treball pel personal.

  Disposició transitòria primera. Implantació dels programes formatius de qualificació bàsica.

  Disposició transitòria segona. Període extraordinari de matrícula.  Disposició transitòria tercera. Efectivitat de l'autorització de centres que han impartit programes de qualificació professional inicial.  Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

  Disposició final primera. Competències d'execució.

  Disposició final segona. Entrada en vigor.

  Annex I. Currículum dels mòduls formatius de caràcter general dels programes formatius de qualificació bàsica.

  Annex II. Models horaris per als programes formatius de qualificació bàsica.

  PREÀMBUL  La Constitució Espanyola assenyala en l'article 9.2 que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives, i remoure els obstacles que n'impedisquen o en dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. Així mateix, en l'article 27.1 establix el dret que tots els ciutadans tenen a l'educació, i en l'article 40, que els poders públics fomentaran una política que garantisca la formació i la readaptació professionals com a instrument d'importància essencial per a fer realitat, junt amb altres elements econòmics i normatius, el dret al treball. De la mateixa manera, la qualificació professional en tots els seus nivells contribuïx a l'elevació i la millora en la qualitat de vida de les persones i al foment de l'ocupació.

  La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en l'apartat tres de l'article únic, introduïx l'apartat 10 en l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu.

  El Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu, aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics.

  La disposició addicional quarta del Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, atribuïx a les administracions educatives la competència d'establir i autoritzar altres ofertes formatives de Formació Professional adaptades a les necessitats de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

  L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establix en l'article 53 que és competència exclusiva de la Generalitat la regulació i l'administració de l'ensenyança en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seues competències, sense perjuí del que es disposa en l'article 27 de la Constitució i en les lleis orgàniques que, conforme a l'apartat u del seu article 81, la despleguen.  La present orde té per objecte regular els programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  El projecte normatiu de la present orde va ser tractat en la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

  En virtut del que s'ha exposat anteriorment, en l'exercici de les competències que em conferix l'article 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i vista la proposta del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial de 20 d'agost de 2014, amb un informe previ del Consell Valencià de la Formació Professional, oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

  ORDENE  CAPÍTOL I

  Disposicions generals  Article 1. Objecte i àmbit

  Esta orde té com a objecte regular els programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Article 2. Finalitat

  Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria o que presente necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen impedit la consecució d'estos estudis secundaris.

  Estos programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilitaran la seua inserció sociolaboral.  Article 3. Objectius

  Els objectius generals dels programes formatius de qualificació bàsica són els següents:

  1. Desenrotllar capacitats i destreses suficients perquè l'alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies d'una qualificació de nivell 1, d'acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i tinga la possibilitat d'una inserció sociolaboral satisfactòria d'acord amb les seues possibilitats i expectatives personals.

  2. Consolidar la seua maduresa personal i el seu nivell d'ocupabilitat per mitjà de l'adquisició d'hàbits i capacitats que els permeten desenrotllar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori, així com escometre la busca activa d'ocupació i la promoció personal per mitjà d'un aprenentatge autònom.

  3. Aconseguir que els alumnes es reconeguen a si mateixos com a persones valuoses capaces d'aprendre i treballar amb els altres.

  4. Possibilitar la seua experiència i la formació en centres de treball com a persones responsables, posseïdores d'actituds i hàbits, tant de seguretat laboral com de respecte amb el medi ambient, en l'exercici real de la seua qualificació professional.

  CAPÍTOL II

  Destinataris i procediments d'admissió i matrícula  Article 4. Destinataris i condicions d'accés

  1. Podran accedir a estos programes jóvens de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.  2. En tot cas hauran de respectar-se els límits d'edat que per a l'inici i la conclusió dels programes s'establixen en la present orde per a cada una de les modalitats regulades.

  3. Considerant les condicions abans esmentades, i amb caràcter general, podran accedir a estos programes:

  a) Els jóvens escolaritzats o desescolaritzats sense cap titulació.  b) Jóvens amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen cursat l'escolarització bàsica en centres ordinaris o en centres específics d'educació especial.

  4. Els terminis de matrícula s'adequaran als establits cada curs per a la Formació Professional. No obstant això, sempre que hi haja places disponibles, la matrícula de l'alumnat en un grup d'estos programes, en qualsevol de les seues modalitats i siga quin siga el tipus de centre o entitat promotora, estarà oberta durant el primer trimestre del curs.  5. La direcció general competent en matèria de Formació Professional establirà, en cada cas, per resolució, la documentació complementària necessària per a la incorporació o matrícula en estos programes. L'adequada escolarització d'este alumnat serà objecte de supervisió per la Inspecció Educativa i de seguiment en els estudis i les estadístiques de la seua competència.  Article 5. El procediment d'admissió

  1. El procediment d'admissió serà el que es determina en esta orde, i anualment el procés i el calendari d'admissió d'alumnat seran els fixats en cada curs per a la Formació Professional reglada.

  2. Les persones interessades formularan la sol·licitud segons el procediment establit a este efecte per la conselleria competent en matèria d'educació, i entregaran una còpia de la sol·licitud en el centre educatiu o entitat triat en primera opció.

  Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió als programes formatius de qualificació bàsica respecte dels quals s'haja publicat vacant en la seua respectiva modalitat. S'hi relacionaran fins a un màxim de cinc opcions corresponents a un màxim de cinc programes formatius de qualificació bàsica.

  En el cas que les persones interessades sol·liciten a més un cicle de Formació Professional Bàsica, hauran d'especificar necessàriament en la sol·licitud d'admissió la preferència per cursar un cicle de Formació Professional Bàsica o un programa formatiu de qualificació bàsica en cas de ser admeses en ambdós. Quan no s'hi especifique l'opció, es considerarà que s'opta per l'admissió en un cicle de Formació Professional Bàsica.

  3. Quan la persona interessada presente més d'una sol·licitud pel mateix annex, s'admetran totes les sol·licituds i, si hi ha prioritat en la sol·licitud de places, caldrà ajustar-se a la data més antiga de cada una de les opcions sol·licitades.

  4. Quan la persona interessada presente la sol·licitud fora del termini establit no serà tinguda en compte en el procediment d'admissió.

  5. Rebudes les sol·licituds, s'incorporaran a l'aplicació informàtica establida a este efecte després que les persones interessades aporten la documentació acreditativa necessària per a l'accés.

  6. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  Article 6. Prioritat en l'accés als programes formatius de qualificació bàsica

  1. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en centres docents i finançats amb fons públics, quan hi haja més sol·licituds de places escolars que vacants en el programa o programes formatius promoguts per estos, es regirà per l'orde de prioritat següent:

  1.1. Alumnat del mateix centre procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, considerant com a tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita plaça escolar.

  1.2. Alumnat d'altres centres procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa.

  1.3. Alumnat del mateix centre, entenent com a tal l'alumnat matriculat en el centre en el curs anterior a aquell per al qual se sol·licita plaça escolar, en l'orde següent:

  1r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa proposat per l'equip educatiu.

  2n) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que ho sol·licite voluntàriament.

  1.4. Alumnat procedent d'altres centres, d'acord amb l'orde següent:  1r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa proposat per l'equip educatiu.

  2n) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que ho sol·licite voluntàriament.

  1.5. Alumnat desescolaritzat:

  Alumnat desescolaritzat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa. Es considerarà com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de l'inici del programa no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria.

  2. L'admissió en els programes formatius de qualificació bàsica autoritzats en entitats col·laboradores finançades amb fons públics, quan hi haja més sol·licituds de places escolars que vacants en el programa o programes formatius promoguts per estes, es regirà per l'orde de prioritat següent:

  1r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa procedent de programes experimentals per a la prevenció de l'abandonament escolar prematur i la integració socioeducativa de l'alumnat amb necessitats específiques d'adaptació autoritzats per la direcció general competent en matèria d'avaluació, innovació i qualitat educativa, siga quin siga el centre de procedència.  2n) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa proposat per l'equip educatiu d'un centre.  3r) Alumnat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa que ho sol·licite voluntàriament.

  4t) Alumnat desescolaritzat de setze anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa.

  3. Els desempats dins dels distints grups de prioritat es resoldran per mitjà d'un sorteig que durà a terme el programa informàtic encarregat de gestionar la matrícula.  Article 7. Procediment

  1. La prioritat establida en l'article anterior s'aplicarà considerant en primer lloc les primeres opcions rebudes en cada programa; a continuació, les segones, i així successivament fins a la quinta opció, mentres hi haja vacants.

  2. La direcció general amb competència en matèria de planificació educativa determinarà les vacants en el cas de centres docents públics, comunicarà a tots els centres i les entitats les vacants existents en els programes formatius de qualificació bàsica que tinguen autoritzats i difondrà totes aquelles vacants existents en la xarxa a través de la pàgina web oficial de la conselleria amb competències en matèria d'educació o a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat.

  3. En cada centre docent públic o entitat es publicaran les vacants pròpies dels programes formatius de qualificació bàsica tant en el procediment d'admissió ordinari com en l'extraordinari.

  4. L'alumne o alumna entregarà una còpia de la sol·licitud en el centre o l'entitat de primera opció, que en processarà totes les dades en el suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat. A este efecte, les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i altres entitats empresarials i sindicals rebran l'assistència que en cada cas determine la respectiva direcció territorial amb competències en matèria d'educació.

  5. L'assignació de vacants es realitzarà per mitjà del procediment establit per la conselleria amb competències en matèria d'educació assignant els llocs tenint en compte el que establix l'article 6 d'esta orde.

  6. En les dates establides en el calendari d'admissió de la direcció territorial amb competències en matèria d'educació de la província en què es trobe el centre o l'entitat, l'alumnat podrà desistir de la seua sol·licitud.

  7. Una vegada publicats els llistats provisionals d'admesos i no admesos en el tauler d'anuncis dels centres, les persones interessades podran presentar una reclamació davant del consell escolar o consell social del centre contra les dites llistes provisionals.

  8. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats, es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional.

  9. Una vegada resoltes les reclamacions, els llistats tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors.

  10. Les persones interessades podran presentar una reclamació davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional contra les dites llistes definitives, d'acord amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com la normativa vigent en matèria de reclamacions i recursos de formació professional.  11. Les persones sol·licitants no admeses en algun dels programes formatius de qualificació professional bàsica sol·licitats quedaran en llista d'espera, i podran ser admeses en cas de quedar places vacants.  12. Les persones sol·licitants que no hagen obtingut plaça escolar en el procediment ordinari en cap de les opcions sol·licitades, tant en les llistes provisionals com en les definitives ni a través de les vacants produïdes per renúncia, podran sol·licitar novament l'admissió en el procediment extraordinari després de consultar les vacants existents en els llistats publicats a través de l'aplicació informàtica.  Article 8. Constitució efectiva de grups dels programes formatius de qualificació bàsica

  1. La direcció general competent en matèria d'admissió de l'alumnat determinarà, i les direccions territorials amb competències en matèria d'educació portaran a terme, l'efectiva constitució dels programes formatius de qualificació bàsica quan hi haja un nombre suficient d'alumnat.

  2. A l'alumnat que haja sol·licitat plaça escolar en els programes formatius de qualificació bàsica que no arriben a constituir-se, se li assignaran les opcions següents que haja formulat.  Article 9. Vacants al final del procediment d'admissió

  1. Finalitzat el procés d'admissió, en convocatòria ordinària i extraordinària, es publicarà, en la pàgina web oficial de la conselleria amb competències en matèria d'educació, o a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria d'admissió d'alumnat, un llistat amb les vacants existents després del dit procés.  De manera excepcional la conselleria amb competències en matèria d'educació determinarà el període de la convocatòria extraordinària d'admissió.

  2. L'alumnat que, havent presentat sol·licitud, no haja obtingut plaça escolar segons les seues opcions, podrà dirigir-se abans que concloga el termini de matrícula al centre corresponent i sol·licitar qualsevol dels llocs vacants. Per a fer-ho, haurà de presentar junt amb la nova sol·licitud el resguard i la còpia de la sol·licitud que va presentar en el seu dia.  Article 10. Comissions sectorials d'escolarització

  Les comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional regulades en l'article 8 de l'Orde 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial en centres docents públics de la Comunitat Valenciana, s'ocuparan també del procediment d'admissió dels programes formatius de qualificació bàsica.  Article 11. Publicació de llistats

  Els llistats, tant provisionals com definitius, d'admesos i exclosos s'obtindran a través del suport informàtic que determine la direcció general competent en matèria de planificació educativa.  Article 12. Documentació necessària per a la matrícula

  Per a la formalització de matrícula, l'alumnat admés haurà de presentar en el centre o l'entitat on haja obtingut plaça la documentació següent:

  1. Documentació acreditativa de la identitat i l'edat de la persona sol·licitant.

  2. Informe psicopedagògic, si és el cas.

  3. A més de la documentació anterior, en el cas de presentar una sol·licitud d'inscripció als programes formatius de qualificació bàsica dirigits a persones amb necessitats educatives especials permanents, s'haurà de presentar un informe de discapacitat.

  CAPÍTOL III

  Ordenació, organització i avaluació dels programes formatius de qualificació bàsica  Article 13. Modalitats

  1. Les modalitats dels programes formatius de qualificació bàsica són les següents:

  a) Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.

  b) Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents.  Article 14. Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris

  1. Estos programes estan dirigits a jóvens escolaritzats i desescolaritzats, i hauran de desenrotllar-se preferentment en espais afins al context laboral propi de les qualificacions corresponents, en col·laboració amb empresaris i agents socials, i en connexió amb plans d'ocupació i d'inserció laboral.

  2. Podran impartir estos programes les entitats sense ànim de lucre especialitzades en l'atenció a persones en risc d'exclusió social, els centres de reeducació de menors i les entitats locals: ajuntaments, mancomunitats i diputacions.

  Així mateix, podran també impartir-se en centres docents públics, concertats i privats, autoritzats a este efecte.

  3. La duració d'estos programes comprendrà un curs escolar.

  4. El currículum d'estos programes estarà constituït per mòduls professionals específics conduents a la qualificació professional i els formatius de caràcter general.

  5. Podran beneficiar-se d'estos programes els jóvens escolaritzats i desescolaritzats entre els 16 i els 21 anys d'edat complits en la data d'inici del programa.

  6. L'entitat o el centre receptor obtindrà tota la informació acadèmica i sociofamiliar possible de l'últim centre escolar de procedència, dels servicis socials i, si és el cas, d'atenció o tutela del menor a fi d'elaborar un informe personalitzat comprensiu dels trets més destacats de l'alumne o alumna. En el cas de tractar-se de menors d'edat, la sol·licitud d'informació sociofamiliar per part de l'entitat o centre educatiu haurà de realitzar-se amb l'autorització prèvia escrita del pare, mare o representant legal.

  7. L'alumnat que no supere el programa formatiu de qualificació bàsica podrà repetir el curs una sola vegada, tenint en compte que l'edat màxima de permanència en esta modalitat seran els 23 anys complits l'any natural en què finalitze el curs.  Article 15. Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents

  1. Modalitat dirigida a l'alumnat amb necessitats educatives especials permanents perquè patixen discapacitats físiques o psíquiques o tenen trastorns conductuals o de personalitat que haja completat els deu anys d'escolarització bàsica, tant en centres ordinaris com en centres específics d'educació especial, amb un nivell d'autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d'esta acció formativa, accedir a un lloc de treball i mantindre'l.

  2. El seu àmbit d'implantació el constituïxen els centres docents públics, concertats i privats, específics d'educació especial o ordinaris d'Educació Secundària autoritzats a este efecte, així com aquelles entitats sense ànim de lucre especialitzades en l'atenció de jóvens amb necessitats educatives especials. Excepcionalment, també podran promoure'l aquelles entitats locals que acrediten la necessitat d'un programa d'esta modalitat, així com la viabilitat d'este.  3. Podran beneficiar-se d'esta modalitat jóvens entre els 16 anys i els 21 anys complits en la data d'inici del programa. La duració serà de dos cursos amb l'objecte de facilitar un procés d'aprenentatge adaptat a les seues necessitats, i l'alumnat que no haja aconseguit els objectius previstos en cada curs podrà repetir una sola vegada cada curs, amb un informe previ de l'equip docent, tenint en compte que l'edat màxima de permanència en esta modalitat seran els 24 anys, complits en la data en què finalitze el programa.  Article 16. Constitució de grups

  1. Per a la modalitat de programes formatius de qualificació professional ordinaris, el nombre màxim d'alumnes serà de quinze i el mínim, de deu per grup. En esta modalitat es podrà integrar alumnat amb necessitats educatives especials permanents fins a un màxim de dos per programa, i el nombre màxim d'alumnes es reduirà en dos per cada alumne amb necessitats educatives especials permanents, tenint en compte que en tot cas el nombre mínim d'alumnes per grup serà de huit.  2. Els programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents es desenrotllaran en grups de dotze alumnes com a màxim, i en esta modalitat no es podran autoritzar grups amb una matrícula inferior a sis.  Article 17. Estructura

  El programa s'impartirà en un horari setmanal de trenta hores lectives, distribuïdes en jornades de sessió continuada o partida, de les quals es dedicaran dos hores setmanals a tutoria, d'acord amb la distribució següent:

  1.1. Els mòduls professionals específics referits a les unitats de competència corresponents a qualificacions de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Cada programa podrà incloure mòduls específics corresponents a una qualificació professional, però en tot cas haurà de permetre l'obtenció, com a mínim, d'una qualificació completa de nivell 1. El currículum dels mòduls professionals associats a unitats de competències pròpies d'una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en el cas que hi haja un títol de Formació Professional Bàsica que les preveja, és l'establit en el currículum del títol de Formació Professional Bàsica corresponent.  a) Ocuparan com a mínim el 50 per cent de l'horari setmanal, és a dir, quinze hores.

  b) En totes les modalitats s'incorporarà un mòdul de Formació en Centres de Treball, que tindrà una duració mínima de 80 hores i màxima de 150 hores, realitzades preferentment durant un dels mesos de l'últim trimestre del curs. Les direccions generals competents per raó de la matèria, amb un informe previ del Servici d'Inspecció Educativa de la corresponent direcció territorial d'Educació, podran autoritzar programes amb un mòdul de Formació en Centres de Treball que es realitze en el mateix centre o entitat amb caràcter excepcional.  1.2. Mòduls formatius de caràcter general que figuren en l'annex I d'esta orde, que estaran orientats a la millora de les competències bàsiques i del grau d'ocupabilitat de l'alumnat.

  a) Suposaran com a mínim el 30 per cent de l'horari setmanal, és a dir, nou hores, i el seu enfocament curricular serà de caràcter transversal, amb els continguts en relació amb la qualificació professional del programa.

  b) Seran preceptius els següents:

  – Mòdul Lingüisticosocial.

  – Mòdul Cientificomatemàtic.

  – Mòdul de Formació i Orientació Laboral

  – Mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental.  c) Una vegada organitzats els mòduls professionals específics i els formatius de caràcter general, els centres i les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i les altres entitats empresarials i sindicals podran oferir algun dels següents mòduls optatius, completant així l'horari setmanal:

  – Mòdul d'Activitat Física i Esport.

  – Mòdul de Noves Tecnologies.

  – Espanyol per a Estrangers.

  – Anglés Aplicat a la Qualificació Professional.

  – Qualsevol altre que el centre estime necessari tenint en compte les necessitats específiques de l'alumnat i la seua iniciativa.

  d) En els programes regulats en l'article 14 d'esta orde, els mòduls es programaran per a ser impartits en dos cursos acadèmics. El currículum dels dits mòduls podrà experimentar les adaptacions curriculars significatives necessàries per a adequar-se a les característiques, les necessitats i les capacitats dels dits jóvens.

  e) Els continguts i les activitats del mòdul formatiu de caràcter transversal, dels mòduls generals i dels optatius hauran d'estar significativament i funcionalment relacionats amb la família professional de cada programa, i la qualificació professional constituirà l'eix vertebrador entorn del qual s'aglutinen els seus aprenentatges.

  f) Els models de distribució horària possibles per als programes formatius de qualificació bàsica figuren en l'annex II d'esta orde.

  Article 18. El mòdul de Formació en Centres de Treball

  1. El mòdul professional de Formació en Centres de Treball, d'ara en avant FCT, consistix en la realització d'un programa formatiu en col·laboració amb les empreses. Els seus objectius són els següents:

  a) Complementar la formació i la competència professional de l'alumnat en contextos reals de treball.

  b) Afavorir el seu coneixement de l'organització del procés productiu o dels servicis i les relacions sociolaborals relatius al perfil professional del programa formatiu de qualificació bàsica.

  c) Afavorir la inserció laboral dels jóvens i la relació entre els centres educatius i les empreses d'un determinat sector, localitat o comarca.  Article 19. Organització del mòdul de Formació en Centres de Treball  1. Per a possibilitar la realització del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, s'establix el conveni de col·laboració com a acord formal entre un centre educatiu o entitat promotora del programa formatiu de qualificació bàsica i una empresa o institució que oferix llocs formatius per a realitzar el dit mòdul.

  2. Este conveni suposa dissenyar el programa formatiu o conjunt d'activitats formativoproductives, ordenades en el temps i en l'espai, que l'alumnat realitzarà durant les hores establides en el conveni. Les dites activitats establiran la formació que l'alumnat ha de posseir per a aconseguir la qualificació o qualificacions del programa corresponent.  3. Amb caràcter general, les dos modalitats dels programes formatius de qualificació bàsica incorporaran un mòdul de Formació en Centres de Treball. La duració serà com a màxim de 150 hores, distribuïdes en quatre setmanes, i un mínim de 80 hores. Es realitzaran, preferentment, durant el tercer trimestre del curs.

  4. Per a optimitzar el nombre de llocs formatius en les empreses, finalitzada la formació dels mòduls específics associats a unitats de competència, l'alumnat quedarà distribuït en dos grups:

  – El primer s'incorporarà al centre de treball i, conclòs el seu període de formació, retornarà al centre educatiu o l'entitat per a completar la seua formació durant les quatre últimes setmanes del curs.

  – El segon grup estarà en el centre educatiu o l'entitat rebent la formació i s'incorporarà al centre de treball durant les quatre últimes setmanes del curs escolar.

  El professor que impartisca els mòduls específics prestarà atenció especial en este període als alumnes del grup que no hagen aconseguit, fins eixe moment, totes les capacitats associades als dits mòduls, i programarà per a ells activitats de recuperació que possibiliten aconseguir-les.

  5. El professor que impartisca els mòduls específics serà el responsable d'organitzar el programa formatiu del corresponent mòdul en centres de treball i realitzar-ne el seguiment. En els centres públics, a este professor se li comptaran per a estes funcions dos hores de la seua jornada lectiva setmanal i dos hores complementàries de les que integren el seu horari individual, en ambdós casos durant tot el curs, procurant que el dit horari es concentre en el menor nombre de dies possible, a fi de facilitar el desplaçament als centres de treball en què l'alumnat desenrotlle el dit mòdul.

  6. De manera extraordinària i com a conseqüència de les circumstàncies personals de l'alumnat, la falta de llocs formatius, el perfil del programa o les necessitats del centre o l'entitat, l'alumnat podrà realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball totalment o parcialment en el mateix centre o entitat, amb un informe previ de la Inspecció Educativa corresponent.

  7. La direcció del centre públic on l'alumnat curse el programa, o d'adscripció, en el cas que l'alumnat curse el programa en un centre privat o entitat, resoldrà sobre la concessió o no de l'exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, amb un informe previ del corresponent equip educatiu del centre públic, privat o entitat col·laboradora, per a aquell alumnat que acredite experiència professional amb jornada completa relacionada amb el programa d'una duració no inferior a tres mesos o proporcionalment amb contractació a temps parcial, ajustant-se en la resta a la normativa que regule el mòdul de Formació en Centres de Treball.  8. Per al que no es preveu en este apartat, caldrà tindre present el que establix l'Orde 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels programes de qualificació professional inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Article 20. Professorat i tutoria

  1. Per a respondre a les necessitats de l'alumnat d'estos programes i aconseguir els objectius dels diferents components formatius, cada programa haurà de comptar amb un equip educatiu format per un nombre suficient de professors i professores, amb l'objecte que presten atenció prioritària als dits programes, més el departament d'orientació o qui n'exercisca les funcions, i que preferentment tinguen destinació definitiva en el centre.

  2. En els instituts d'Educació Secundària, en els centres integrats de Formació Professional i en els d'educació de formació de persones adultes, els mòduls formatius de caràcter general seran impartits preferentment per docents funcionaris de carrera del cos de mestres amb destinació definitiva en el centre i amb habilitació docent. Així mateix, també podran ser impartits per professorat d'Ensenyança Secundària, de carrera o interí amb atribució docent per a impartir alguna de les matèries de l'àmbit que corresponga, tot això de conformitat amb el que disposa l'Orde 67/2013, de 25 de juny, de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a la provisió per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria.

  En la resta de centres docents públics, per als mòduls formatius de caràcter general s'aplicarà el que disposa el paràgraf anterior, si bé no operarà la restricció per a funcionaris interins amb funcions assimilades al cos de mestres.

  En entitats i centres privats, els mòduls formatius de caràcter general seran impartits per docents preferentment amb el títol de mestre d'Educació Primària o el títol de grau equivalent. També podrà impartir-los el professorat que estiga en possessió de la titulació establida en l'article 94 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació.  3. Els mòduls professionals específics referits a les unitats de competència professional seran impartits en centres docents públics per docents amb atribució docent en els mòduls dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional.  Excepcionalment, determinats mòduls professionals específics podran ser impartits per professors especialistes no necessàriament titulats que desenrotllen la seua activitat en el món laboral, quan per la seua especificitat no hi haja professors del sistema capacitats per a impartir-los. En la selecció dels professorat i en el règim jurídic aplicable caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat amb caràcter general per als especialistes en cicles formatius.

  Els mòduls professionals específics que podran ser impartits per professors especialistes són els vinculats a les qualificacions professionals de nivell 1 següents: activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria; operacions auxiliars de revestiments continus en construcció; operacions de llanterneria i calefacció-climatització domèstica, així com neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals.

  Els professors especialistes rebran assessorament i orientació per part de l'equip educatiu en matèria pedagògica.

  4. En els programes promoguts per entitats i centres col·laboradors, els mòduls professionals específics associats a unitats de competència seran impartits per aquells que complisquen els requisits de titulació i formació previstos en l'article 95 de la Llei Orgànica 2/2006, d'Educació, per a impartir ensenyances de Formació Professional, si bé també podran ser impartits per experts de competència acreditada en la família professional corresponent i amb experiència en la formació de jóvens.  5. El mòdul de Formació i Orientació Laboral serà impartit prioritàriament pel professorat de la dita especialitat. Si no n'hi ha, l'impartirà preferentment el professorat que impartix mòduls professionals associats a unitats de competència, i si tampoc n'hi ha, el professorat a càrrec de la docència en els mòduls formatius de caràcter general.

  6. El mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental serà impartit, preferentment, pel professor tècnic i especialista en la qualificació professional corresponent.

  7. En els centres docents la tutoria serà competència del docent que impartisca la major part del nombre d'hores corresponents als mòduls específics, i en cas d'igualtat, de qui decidisca la direcció del centre o l'entitat. No serà compatible l'exercici de la tutoria en més d'un programa.

  8. El docent responsable d'impartir els mòduls de caràcter general associats a competències bàsiques en els programes formatius de qualificació bàsica per a alumnes amb necessitats educatives especials permanents serà preferentment un mestre o mestra de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica. En els centres i entitats privades també podran ser impartits per titulats universitaris en Pedagogia, Psicologia o Psicopedagogia.

  9. En els centres docents, l'alumnat que ho requerisca tindrà atenció d'especialistes en Psicopedagogia a través dels departaments d'orientació. Les entitats públiques locals podran comptar a este efecte amb els especialistes dels gabinets municipals.

  10. La impartició dels programes formatius de qualificació bàsica tindrà la consideració de tasca de dificultat especial als efectes que es determinen en els diferents concursos de trasllats en què participe el professorat de centres docents públics.  Article 21. Metodologia

  1. El procés d'ensenyança-aprenentatge s'organitzarà entorn d'un pla personalitzat de formació, adaptat a les necessitats i interessos de cada alumne o alumna i dissenyat a partir de les necessitats bàsiques que presente a l'inici del programa. Serà dirigit pel departament d'orientació o per qui n'exercisca les funcions, i redactat pel tutor o tutora a proposta de l'equip educatiu, a partir de les dades reflectides en l'informe psicopedagògic i de les proporcionades pel mateix alumne o alumna, la seua família o, si és el cas, els tutors legals.

  2. El dit pla contindrà, almenys:

  a) Les competències bàsiques que necessita desenrotllar cada alumne o alumna prioritàriament per a obtindre el certificat corresponent, en relació amb les previstes en els mòduls formatius del programa.

  b) Orientacions per a la millora de la seua ocupabilitat i la formació en centres de treball.

  3. La metodologia emprada en els programes formatius de qualificació bàsica respondrà als principis següents:

  a) Individualització. Suposa la personalització dels aprenentatges d'acord amb el pla abans mencionat.

  b) Diversificació. Permet la consideració dels nivells, estils d'aprenentatge i interessos de l'alumnat a fi que s'implique activament en el seu propi procés formatiu. A este efecte s'afavoriran activitats diferenciades que permeten el treball autònom, així com els agrupaments flexibles on s'estimule la col·laboració, l'ajuda mútua i l'aprenentatge cooperatiu.

  c) Globalització. L'ensenyança i l'aprenentatge dels mòduls tindrà un caràcter globalitzador. Els seus continguts s'estructuraran progressivament, des del més instrumental i senzill fins al més tècnic i complicat, i sempre en relació estreta amb els mòduls específics que constituiran l'eix integrador i motivador de tot el procés.

  d) Confiança i participació. La finalitat madurativa dels programes, en qualsevol de les seues dos modalitats, pretén promoure el desenrotllament positiu dels jóvens. A este efecte, l'equip docent afavorirà un clima de confiança i ajuda en què cada alumne o alumna, partint de la seua situació real, puga, com a fruit d'una decisió i compromís personal, formular un projecte de millora. La participació de l'alumnat en tot el procés és decisiva i comença amb el seu compromís d'iniciar, voluntàriament, el programa, i ha de mantindre's estimulant-lo a assumir metes concretes al llarg del curs.

  4. Estos principis metodològics poden concretar-se en els denominats projectes integrats de treball com a estratègia metodològica, que té com a eix central la resolució de problemes vinculats a la qualificació o qualificacions triades, i que requerixen, per a la resolució, la intervenció conjunta de la resta de mòduls.  Article 22. Projecte i programació

  1. Els centres docents i les entitats que desenrotllen els programes formatius de qualificació bàsica hauran d'elaborar un projecte socioeducatiu sobre el programa que pretenguen executar, en el qual s'inclouran els aspectes següents:

  a) Justificació i necessitat del programa i la seua modalitat.

  b) Relació amb l'entorn empresarial, relativa a les qualificacions professionals d'este.

  c) Recursos humans i mitjans materials disponibles.

  d) Experiència en accions formatives semblants.

  2. Els centres docents i les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i les altres entitats empresarials i sindicals dels programes formatius de qualificació bàsica hauran d'elaborar una programació general, que inclourà almenys:

  a) Les programacions didàctiques de cada un dels mòduls formatius del programa, en què es desenrotllarà i es contextualitzarà el currículum oficial amb els apartats següents:

  – Objectius, redactats en termes de capacitats o resultats d'aprenentatge.

  – Continguts.

  – Activitats d'ensenyança-aprenentatge.

  – Metodologies i recursos didàctics.

  – Activitats extraescolars.

  – Procediments i criteris d'avaluació i recuperació.

  b) El programa de Formació en Centres de Treball.

  c) El pla d'acció tutorial, que inclourà mesures específiques relacionades amb l'alumnat, l'equip educatiu i les famílies.

  d) Participació activa de les famílies. Mecanismes d'informació i coordinació.

  La programació general anual formarà part del projecte educatiu de centre. En les restants entitats la programació general anual formarà part del projecte del centre, en què es plasmaran les demandes i/o característiques específiques del context sociocultural i laboral del perfil, i les necessitats formatives de l'alumnat.

  Les programacions seran públiques i hauran d'estar a disposició de l'alumnat, que, en tot cas, haurà de ser informat dels aspectes més rellevants d'estes i, en concret, de les activitats d'avaluació i recuperació.  3. Els servicis d'Inspecció Educativa de les direccions territorials amb competències en matèria d'educació supervisaran les programacions anuals dels programes formatius de qualificació bàsica que s'impartisquen en el seu àmbit territorial. La programació formarà part de la programació general anual del centre i la seua avaluació, de la memòria anual del centre.  Article 23. El procés d'avaluació

  1. L'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica serà contínua i diferenciada segons els distints mòduls i àmbits del currículum constitutius d'estos programes.  2. L'avaluació contínua forma part del procés d'ensenyança-aprenentatge de l'alumnat i té com a finalitat el seu control sistemàtic per a detectar les seues dificultats en el moment en què es produïsquen, establir-ne les causes i, en conseqüència, adequar les activitats d'ensenyança-aprenentatge programades, i les estratègies didàctiques adoptades per a facilitar a l'alumnat la consecució de les competències, tant dels mòduls professionals específics corresponents a una qualificació professional com dels mòduls de caràcter general.

  3. En l'avaluació dels mòduls professionals específics associats a unitats de competència propis d'una qualificació del nivell 1, el professorat prendrà com a referència els criteris d'avaluació establits en el currículum de cada títol professional bàsic en el cas que hi haja un títol de Formació Professional Bàsica que les preveja; en el cas que no hi haja un títol, prendrà com a referència les competències, els objectius, els continguts i els criteris de realització corresponents a cada qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. En l'avaluació dels mòduls de caràcter general regulats en l'annex I d'esta orde, el professorat prendrà com a referència fonamental les competències, els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació regulats en el dit annex.

  Els processos d'avaluació s'adequaran a les adaptacions metodològiques o curriculars de les quals haja pogut ser objecte l'alumnat amb necessitats educatives especials i es garantirà la seua accessibilitat a les proves d'avaluació.

  4. Les programacions didàctiques d'aula concretaran els referents de l'avaluació mencionats en el punt anterior, d'acord amb els procediments generals per a avaluar i les mesures d'atenció a la diversitat establides en el projecte educatiu de cada centre. En les programacions s'especificaran les estratègies i els instruments d'avaluació, amb referència explícita als mínims exigibles, als sistemes d'avaluació i de recuperació, així com a la seua temporalització, i als procediments de qualificació i la resta d'aspectes propis de les programacions d'aula, siguen transversals o extraescolars, com els relatius a materials, entre d'altres. D'acord amb el projecte educatiu del centre, es definiran els mecanismes per a la participació de l'alumnat en el procés d'avaluació, els sistemes de comunicació dels resultats a les famílies i els sistemes d'avaluació de les programacions, dels recursos i de la pràctica docent en relació amb els resultats de l'alumnat.  5. L'avaluació de l'alumnat de la modalitat dels programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents estarà d'acord amb les adaptacions curriculars dels diferents mòduls que s'hagen cursat, que hauran de concretar-se en els documents d'avaluació corresponents. L'avaluació s'adequarà a les adaptacions metodològiques de què haja pogut ser objecte l'alumnat amb discapacitat i es garantirà l'accessibilitat d'estos a les proves d'avaluació.

  Sense perjuí de l'anterior, l'avaluació positiva dels mòduls professionals específics no suposarà, en cap cas, l'eliminació de resultats d'aprenentatge en el cas de mòduls professionals inclosos en un títol professional bàsic o de les competències i les realitzacions professionals en el cas de mòduls específics no inclosos en els dits títols.

  6. A fi de garantir el dret que assistix a l'alumnat de fer que el seu rendiment escolar siga valorat amb criteris de plena objectivitat, el professorat del programa farà públics i donarà a conéixer a l'alumnat en els primers quinze dies de cada curs acadèmic els criteris d'avaluació i qualificació, així com els continguts mínims que es consideren imprescindibles per a obtindre una valoració positiva en els diferents mòduls o àmbits del programa.

  7. Per a garantir el procés d'avaluació de l'alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica, l'equip docent farà almenys quatre sessions d'avaluació (la inicial i una quan finalitze cada trimestre del curs escolar) per a avaluar de manera contínua, diferenciada, objectiva i contrastada tant els aprenentatges de l'alumnat com la seua pròpia pràctica docent en relació amb la consecució dels objectius educatius.

  8. Durant la primera setmana d'ingrés al programa, l'equip docent realitzarà una avaluació inicial de l'alumnat amb la finalitat de comprovar el nivell curricular en cada un dels mòduls o àmbits que componen els programes. Es tindran també en compte els informes i les dades procedents del curs o centre anterior. Els resultats d'esta avaluació inicial no figuraran en actes pel fet de tindre caràcter previ al desenrotllament; no obstant això, quedaran registrats en els documents d'avaluació individual i els resultats de l'avaluació es traslladaran a l'alumnat i als pares o representants legals.

  9. El procés d'avaluació quedarà reflectit en l'expedient acadèmic de cada alumne o alumna. Quan un alumne o alumna es trasllade de centre a conseqüència de la incorporació a un programa formatiu de qualificació bàsica, el centre emissor procedirà al trasllat de l'expedient acadèmic al centre o l'entitat receptora, que el custodiarà i l'arxivarà.  10. Quan l'absentisme sense causa degudament justificada d'un alumne o alumna de més de setze anys d'edat supere el termini o la duració que el reglament de règim interior de cada centre establisca, l'equip docent proposarà a la direcció del centre la seua baixa. La direcció comunicarà per escrit a la persona interessada, si és major d'edat, la dita proposta, en què es farà constar que la baixa es farà efectiva passats els deu dies a partir de la recepció de la comunicació de la proposta, sense perjuí de l'aplicació de la regulació continguda en la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència de la Comunitat Valenciana. En el cas de tractar-se d'un alumne o alumna menor d'edat, esta comunicació a més de realitzar-se a l'interessat es comunicarà al pare, mare o representant legal.

  L'anul·lació de la matrícula per causes d'inassistència es realitzarà d'acord amb el que establix l'article 10 de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  La vacant resultant s'oferirà a l'alumnat en llista d'espera si n'hi ha i sempre que es produïsca al llarg del primer trimestre del curs.

  Article 24. Sessions d'avaluació i reunions de l'equip docent

  1. Es denominen sessions d'avaluació les reunions de l'equip docent, organitzades i presidides pel tutor o tutora, l'objecte de les quals és contrastar la informació proporcionada pel professorat que imparteix docència al mateix grup i avaluar el desenrotllament del procés educatiu, així com realitzar propostes per a millorar-lo.

  2. L'equip docent estarà integrat per tot el professorat del respectiu grup d'alumnes, coordinats per la professora tutora o el professor tutor del grup. L'equip docent serà assessorat pel departament d'orientació o per qui en tinga atribuïdes les funcions, que, a este efecte, haurà de participar en les reunions de l'equip docent.

  3. L'equip docent, al llarg del procés d'avaluació i en la presa de decisions derivades, actuarà de manera col·legiada.

  Les decisions s'adoptaran per consens, i quan no siga possible, per majoria simple de l'equip docent, amb vot de qualitat de la tutora o tutor en cas d'empat.

  4. La professora tutora o el professor tutor de cada grup estendrà una acta del desenrotllament de les sessions d'avaluació, on es farà constar els acords a què s'ha arribat i les decisions adoptades, així com les qualificacions individuals de cada alumne, que constaran en l'acta d'avaluació corresponent.

  5. De cada una de les sessions d'avaluació trimestrals, de la final i de l'extraordinària, s'expedirà un butlletí individual de les qualificacions obtingudes per a entregar a les famílies, de valor merament informatiu.

  Este butlletí serà elaborat per cada centre i haurà d'incloure els mòduls formatius de caràcter general i aquell o aquells mòduls professionals específics i, si és el cas, optatius cursats en el trimestre o període d'avaluació corresponent. Serà firmat per la tutora o pel tutor corresponent.

  6. L'avaluació final serà responsabilitat de tot l'equip docent i la superació del programa exigirà l'avaluació positiva en tots i cada un dels mòduls i, si és el cas, àmbits que componen el programa. Aquells alumnes que no superen algun dels mòduls o àmbits en l'avaluació final de juny tindran una convocatòria extraordinària.  7. Junt amb l'avaluació final ordinària i, si és el cas, en l'avaluació extraordinària, s'expedirà, quan finalitze el programa, un consell orientador escrit per mitjà del qual s'oriente cada alumne i alumna sobre l'itinerari acadèmic i professional a seguir a partir de la superació del programa que més s'adeqüe als seus interessos i capacitats, que en cap cas serà prescriptiu.

  El consell orientador s'expedirà igualment a aquells alumnes que no concloguen un programa en qualsevol de les seues modalitats.  El consell orientador serà elaborat pel departament d'orientació o per qui n'exercisca les funcions i pel tutor o tutora en coordinació amb la resta de professors i professores de l'equip docent del grup, amb el vistiplau del cap d'estudis.

  8. Els equips educatius preveuran activitats de recuperació per a l'alumnat amb mòduls o àmbits no superats en l'avaluació ordinària, inclòs el de FCT.  Article 25. L'avaluació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball

  1. Amb caràcter previ a la realització del mòdul professional de FCT, l'equip docent, amb la participació del departament d'orientació o de qui n'exercisca les funcions, farà una sessió en què avaluarà el procés d'aprenentatge de l'alumnat i decidirà qui podrà cursar-lo i, si és el cas, qui, excepcionalment, ha de cursar-lo en el mateix centre o entitat col·laboradora a la vista del que disposa l'article 19.6 d'esta orde. El tutor o tutora farà un informe individual de cada alumne o alumna en què proposarà o no el seu accés al període de FCT.  2. En la sessió d'avaluació prèvia a la realització del mòdul professional de FCT abans mencionada, es tindrà especialment en compte, a més d'altres criteris de caràcter acadèmic i actitudinal relacionats amb la resta de mòduls o àmbits constitutius del programa, l'assistència, almenys, al 85 per cent de l'horari del període lectiu previ a la realització del mòdul professional de FCT.

  En el cas de realitzar este mòdul de manera fragmentada, fins a un màxim de tres períodes durant el curs, s'aplicarà este mateix percentatge d'assistència en els períodes lectius immediatament anteriors a cada període de pràctiques.

  3. En tot cas, la realització del dit mòdul no implica cap vincle laboral amb l'empresa receptora, sinó una relació de caràcter formatiu.  4. En els casos previstos en l'article 19.6 d'esta orde, l'equip docent programarà aquelles activitats pràctiques substitutives i equivalents en hores al dit mòdul, que es realitzaran en el mateix centre o entitat totalment o parcialment, i la dita circumstància s'haurà de reflectir tant en l'acta final com en la certificació acadèmica.

  A este efecte, almenys trenta dies hàbils abans de l'inici de les pràctiques o del període de les pràctiques que corresponga, els centres afectats hauran de sol·licitar un informe a la Inspecció Educativa, i la direcció territorial corresponent resoldrà i notificarà allò que corresponga al centre o l'entitat i a la direcció general competent en matèria de Formació Professional. La realització del mòdul professional de FCT no podrà començar sense autorització expressa.

  En la sol·licitud hauran de justificar-se les causes i haurà d'incloure's una relació l'alumnat afectat, i s'hi haurà d'adjuntar, necessàriament, el programa i l'horari per al desenrotllament de les pràctiques en el mateix centre.

  El dit programa inclourà un entrenament en aquelles habilitats socials la mancança de les quals hauria pogut impedir que l'alumnat cursara el mòdul de FCT de la forma ordinària.

  5. Aquell alumne o alumna que no supere el mòdul de FCT en la convocatòria ordinària podrà cursar el mòdul corresponent a la convocatòria extraordinària fins a la finalització del dit curs si l'equip docent ho acorda.

  6. El mòdul de Formació en Centres de Treball s'avaluarà separadament en termes d'apte o no apte, i serà necessari superar-lo per a l'obtenció de la certificació corresponent.

  7. Per a aquells alumnes que acrediten experiència professional amb jornada completa relacionada amb el programa d'una duració no inferior a sis mesos o proporcionalment amb contractació a temps parcial, ajustant-se en la resta a la normativa de Formació Professional, es podrà sol·licitar l'exempció total o parcial del mòdul de FCT al centre docent públic on cursa el programa o d'adscripció, que resoldrà allò que corresponga.  Article 26. Permanència

  Els alumnes podran cursar un programa formatiu de qualificació bàsica durant un màxim de dos anys en el cas de la modalitat regulada en l'article 14 d'esta orde. En el cas de la modalitat de persones amb necessitats educatives especials permanents establida en l'article 15 d'esta orde, podran estar un màxim de quatre anys. S'hauran de respectar en tot cas els límits mínims i màxims d'edat establits en els esmentats articles.  Article 27. Certificació acadèmica dels programes formatius de qualificació bàsica

  1. L'alumnat que supere tots els mòduls professionals específics del programa associats a unitats de competència obtindrà un certificat acadèmic, expedit per la conselleria amb competències en matèria d'educació a través del centre públic on haja cursat les ensenyances o al qual s'haja adscrit el centre privat o entitat autoritzada per a impartir-lo. En el certificat es faran constar els mòduls professionals específics que es corresponen amb cada unitat de competència que conforma el programa, i els mòduls formatius de caràcter general, així com els optatius, si és procedent. Així mateix, el centre públic en què l'alumnat curse el programa formatiu de qualificació bàsica o aquell a què es trobe adscrit el centre privat o entitat que impartisca el programa, per mitjà de la certificació acadèmica acreditarà que l'alumne o alumna ha superat els mòduls professionals establits en el currículum del títol de Formació Professional Bàsica, la impartició dels quals en el programa formatiu de qualificació bàsica, s'arreplega en el article 17 de la present orde.  2. El certificat acadèmic d'haver superat mòduls professionals específics inclosos en un títol professional bàsic tindrà caràcter acumulable per a l'obtenció del dit títol.

  3. La superació de tots els mòduls professionals associats a unitats de competència d'una qualificació professional de nivell 1 donarà dret, als que ho sol·liciten, a l'acreditació d'unitats de competència o a l'expedició dels certificats de professionalitat corresponents per part de l'Administració laboral.

  4. La superació de la resta de mòduls no inclosos en un títol professional bàsic que formen part del programa s'acreditarà per mitjà d'un certificat acadèmic, i les competències professionals així adquirides podran ser avaluades i acreditades d'acord amb el procediment establit en el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

  5. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos en el programa podrà repetir-lo en la seua totalitat; així mateix, podrà cursar el programa durant un màxim de dos anys en el cas de la modalitat regulada en l'article 14 d'esta orde. En el cas de la modalitat de persones amb necessitats educatives especials permanents establida en l'article 15 d'esta orde, podran estar un màxim de quatre anys. S'hauran de respectar en tot cas els límits mínims i màxims d'edat establits en els esmentats articles.

  6. L'alumnat que no aconseguisca tots els objectius previstos al final del programa i no vullga continuar cursant el programa, obtindrà una certificació acadèmica en què es faran constar els mòduls que haja superat.

  7. Les qualificacions dels mòduls o àmbits que constituïxen el programa s'expressaran en els termes següents: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BE), notable (NT) o excel·lent (EXC), excepte el mòdul de FCT, que s'expressarà en els termes d'apte/no apte o exempt. Estos termes s'acompanyaran d'una qualificació numèrica d'un a deu, sense decimals, considerant-se positives les qualificacions iguals o superiors a cinc, i aplicant les correspondències següents:

  Insuficient = 1, 2, 3, 4

  Suficient = 5

  Bé = 6

  Notable = 7 o 8

  Excel·lent = 9 o 10  Article 28. Documents d'avaluació

  1. Són documents oficials d'avaluació l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació final, els certificats acadèmics i l'acreditació de les unitats de competència corresponents.

  2. Els equips docents dels programes impartits tant per centres docents com per les corporacions locals, les associacions professionals, les organitzacions no governamentals i altres entitats empresarials i sindicals autoritzades ompliran, segons siga procedent, les actes i els certificats –estos últims només en el cas de centres docents– corresponents a la finalització del curs utilitzant l'aplicació informàtica disposada a este efecte.

  3. La custòdia i l'arxivament dels documents corresponen al centre o l'entitat que impartisca el programa sota la coordinació de l'Administració educativa i, si és el cas, la centralització electrònica d'estos no suposarà la subrogació de les facultats i la responsabilitat corresponents als dits centres. En el cas d'entitats, estes traslladaran la documentació original al centre públic d'adscripció.

  4. Pel que fa a les dades de l'alumnat, a la cessió, seguretat i confidencialitat d'estes, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i al que establix la disposició addicional vint-i-tres de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

  5. Després de l'avaluació extraordinària, el centre o l'entitat traslladarà a la direcció territorial amb competències en matèria d'Educació un formulari estadístic amb els resultats d'avaluació i la valoració de la pràctica docent, segons el model que s'aprove, que, junt amb la memòria emesa en el mes de juliol, servirà per a la millora contínua del programa.  Article 29. Drets i deures de l'alumnat

  1. En els centres educatius mantinguts amb fons públics, s'aplicarà a l'alumnat d'estos programes la normativa vigent sobre els seus drets i deures.

  2. En la resta de casos, les institucions i les entitats que desenrotllen els programes harmonitzaran les seues normes de convivència i participació amb la legislació vigent sobre drets i deures de l'alumnat, i traslladaran la dita harmonització al Servici d'Inspecció Educativa de la corresponent direcció territorial amb competències en matèria d'educació.

  3. L'alumnat assumirà un compromís personal explícit d'assistència i aprofitament del programa formatiu de qualificació bàsica en què s'inscriga.

  4. En el cas d'alumnat menor d'edat, els centres propiciaran el compromís de les famílies respecte a l'assistència al programa i l'aprofitament d'este per part dels seus fills. Es facilitarà a les famílies vies de col·laboració i participació en el desenrotllament de les ensenyances i en la vida del centre per mitjà de la programació de les reunions i entrevistes necessàries, sense perjuí de la col·laboració i la comunicació permanents.

  CAPÍTOL IV

  Autorització per a impartir programes formatius i supervisió  Article 30. Oferta

  1. Correspon a la conselleria amb competències en matèria d'educació, a través de les direccions generals competents per raó de la matèria, amb un informe previ del Servici d'Inspecció Educativa de la corresponent direcció territorial amb competències en matèria d'educació, autoritzar els programes formatius de qualificació bàsica en qualsevol de les seues modalitats.

  2. L'autorització per a impartir els programes formatius de qualificació bàsica estarà desvinculada de la subvenció pública dels dits programes.

  3. La conselleria amb competències en matèria d'educació, a través de les direccions generals competents per raó de la matèria, garantirà la coordinació de l'oferta de programes formatius de qualificació bàsica al territori de la Comunitat Valenciana, i a este efecte es podrà decidir la necessitat d'implantar determinats programes en els centres públics que es determine, amb un informe previ del Servici d'Inspecció Educativa de la corresponent direcció territorial amb competències en matèria d'educació.  Article 31. Memòria

  1. L'equip docent elaborarà una memòria quan finalitze el programa, que formarà part de la memòria del centre i que contindrà, almenys, els apartats següents:

  a) Dades estadístiques sobre l'alumnat.

  b) Valoració dels resultats acadèmics i de progrés de l'alumnat.  c) Informe sobre la inserció sociolaboral de l'alumnat del curs anterior aconseguida en acabar el programa.

  d) Informe sobre la prossecució d'estudis.

  e) Dades sobre la participació de les famílies i altres que es consideren d'interés.

  f) Recursos humans, materials i comunitaris emprats.

  g) Valoració global del programa i específica del mòdul de Formació en Centres de Treball.

  h) Identificació de dificultats, necessitats i propostes de millora.

  2. Les direccions territorials amb competències en matèria d'educació, a través del seu servici d'Inspecció Educativa, supervisaran les memòries dels programes formatius de qualificació bàsica per als alumnes amb necessitats educatives específiques que s'impartisquen en el seu àmbit territorial.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. La provisió dels llocs de treball pel personal

  Totes les referències fetes en l'Orde 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a la provisió per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, a programes de qualificació professional inicial, es consideraran aplicables també als programes formatius de qualificació professional bàsica.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Implantació dels programes formatius de qualificació bàsica  En el curs 2014-2015 s'implantaran els programes formatius de qualificació bàsica.  Segona. Període extraordinari de matrícula

  Sense perjuí del que disposa la present orde, els terminis de matrícula corresponents al curs 2014-2015 podran ser objecte de temporització específica.  Tercera. Efectivitat de l'autorització de centres que han impartit programes de qualificació professional inicial

  Amb caràcter excepcional, en el curs 2014-2015, la conselleria amb competències en matèria d'educació podrà autoritzar la impartició de programes formatius de qualificació bàsica en les seues respectives modalitats a centres educatius i entitats que preferentment hagen impartit programes de qualificació professional inicial en qualsevol de les seues modalitats.

  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que establix la present orde.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Competències d'execució

  S'autoritza les direccions generals perquè dicten, en els seus àmbits competencials, totes les resolucions i les instruccions que siguen procedents i perquè establisquen tots els procediments o suports informàtics que siguen necessaris per al desenrotllament, la interpretació, l'execució i l'aplicació del que preveu la present orde.  Segona. Entrada en vigor

  La present orde entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 26 d'agost de 2014  La consellera d'Educació,Cultura i Esport,

  MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET  ANNEX I

  Currículum dels mòduls formatius de caràcter general dels programes formatius de qualificació bàsica.  El currículum dels mòduls formatius de caràcter general dels programes formatius de qualificació bàsica inclou els objectius, els continguts, els criteris d'avaluació i les orientacions metodològiques per a cada un. El seu desenrotllament suposa entre el 30 per cent i el 40 per cent de l'horari setmanal d'un programa, segons la programació i el model horari adoptat en funció de la qualificació o les qualificacions del programa i les necessitats acadèmiques dels seus alumnes.

  El currículum haurà d'experimentar les adaptacions requerides per a adequar-se a les característiques, les necessitats i les capacitats de cada un dels alumnes dels programes en general, i molt concretament a les de l'alumnat amb necessitats educatives especials.  OBJECTIUS GENERALS

  1. Desenrotllar actituds i conductes de valor social i solidari que permeten a l'alumnat assumir els seus deures i drets, així com exercir-los amb responsabilitat en l'àmbit familiar, social i laboral.

  2. Enfortir les capacitats afectives personals de l'alumnat afavorint conductes racionals que possibiliten el rebuig de la violència, els prejuís i els comportaments sexistes, i que resolguen pacíficament els conflictes.

  3. Desenrotllar hàbits d'estudi i de superació personal com a condició primera perquè l'alumnat realitze els aprenentatges de forma correcta i com a base per a una formació permanent.

  4. Promoure el coneixement i la utilització de forma correcta de la llengua castellana i de la valenciana, desenrotllant en l'alumnat les capacitats de comprendre i expressar missatges orals i escrits que li permeten integrar-se en la societat, exercir un treball i utilitzar la informació en la vida diària.

  5. Promoure el coneixement, la valoració i el respecte dels aspectes fonamentals i bàsics de la geografia, la història, la cultura pròpies i dels altres, iniciant així mateix l'alumnat en la valoració personal de les diferents manifestacions artístiques.

  6. Promoure el coneixement dels aspectes fonamentals i bàsics de les matemàtiques i de les ciències naturals perquè l'alumnat siga capaç d'aplicar-ne els mètodes en la identificació i la resolució de problemes relacionats amb la professió i la vida diària.

  7. Promoure el coneixement, la valoració i el respecte de la naturalesa i el medi ambient desenrotllant en l'alumnat conductes adequades que col·laboren en la seua conservació i millora tant en la vida diària com en l'exercici de la professió.

  8. Conéixer i utilitzar correctament les noves tecnologies per a l'obtenció i l'anàlisi de la informació necessària per al desenrotllament personal, social i laboral.

  9. Conéixer els seus drets i deures com a treballadors, desenrotllant actituds i conductes que afavorisquen la seua inserció i la seua promoció laboral.

  10. Afavorir l'esperit emprenedor promovent valors, actituds i conductes que ajuden a això, generant autoconfiança, sentit i discurs crític i iniciativa, tant individual com col·lectiva o d'equip.  11. Conéixer i previndre els factors i les conductes de risc en el desenrotllament de la seua professió.

  12. Valorar i reconéixer la formació i l'orientació laboral amb vista al futur professional.  I. EL MÒDUL LINGÜISTICOSOCIAL

  L'àmbit lingüisticosocial planteja de forma globalitzada continguts propis de diverses àrees (la de llengua i literatura: valencià i castellà, així com la de ciències socials: geografia i història) que, si bé en altres nivells educatius es diferencien, en estos programes requerixen ser abordats de manera integrada.

  L'àrea de ciències socials té com a objecte d'aprenentatge el coneixement de la dimensió social dels sers humans, centrat en la comprensió i l'explicació de fets geogràfics i històrics, mentres que en l'àrea de comunicació l'objecte és l'aprenentatge de les habilitats lingüisticocomunicatives i el domini efectiu del llenguatge en diferents contextos i amb fins diversos.

  La unió d'ambdós àrees en un mateix mòdul està justificada, per tant, per un objectiu comú: aprendre de forma globalitzada els diferents continguts, contextualitzant les realitats socials més importants a través de les adequades habilitats lingüístiques i comunicatives.  Objectius generals:

  1. Desenrotllar un nivell de comprensió i expressió oral i escrita en llengua castellana i valenciana adequat per a comunicar-se, moure's socialment, exercir l'ofici i accedir a la informació que necessita en la seua vida quotidiana.

  2. Expressar-se amb fluïdesa, seguretat i de forma comprensible per a comunicar pensaments, intencions, sentiments, accions i aprenentatges.

  3. Comprendre i produir textos d'ús habitual en l'àmbit personal, laboral i social, utilitzant el vocabulari adequat per a denominar allò que es tracta, es realitza, s'aprén i se sent.

  4. Desenrotllar la capacitat d'observació i pensament crític.

  5. Aprendre a treballar per objectius i projectes, així com assumir i col·laborar en el treball en grup com un mitjà d'aprendre mitjançant la confrontació i el debat d'opinions.

  6. Utilitzar fonts i tecnologies de la informació i la comunicació per a informar-se, comunicar-se, aprendre i ajudar-se en el treball.

  7. Explicar distintes realitats socials valorant els diversos elements socials i ambientals que influïxen en el seu origen.

  8. Estudiar, a partir del coneixement dels distints personatges històrics, la seua importància en el transcurs de la història.

  9. Conéixer les característiques fonamentals del seu medi físic, social i cultural, i les possibilitats d'acció en el dit medi.

  10. Aplicar en les explicacions de processos espacials i històrics conceptes com distribució, localització, interacció, duració, canvi o continuïtat.

  11. Identificar els aspectes bàsics de la situació sociolingüística espanyola i, en particular, de la Comunitat Valenciana.

  12. Descriure verbalment i de forma escrita la informació continguda en taules, estadístiques, gràfiques i mapes.

  13. Interpretar mapes temàtics i gràfiques dels diferents processos socials portats al seu estudi.

  14. Produir textos de gèneres diferents per a comunicar de forma escrita o oral el coneixement adquirit, per a relacionar-se amb institucions de l'entorn escolar i amb intencionalitat expressiva i literària.

  15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i informació i com a ferramenta d'aprenentatge, alhora que com a perfeccionament i enriquiment lingüístic, cultural i personal.

  16. Participar en situacions de comunicació col·lectives utilitzant el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes interpersonals i com a garantia d'una comunicació fluida.

  17. Valorar i disfrutar de forma individual i col·lectiva obres literàries, artístiques, arquitectòniques, musicals... com una forma de plaer i d'accés al coneixement de l'experiència humana.

  18. Mostrar una actitud oberta cap al coneixement, com un element que es construïx socialment a partir de successius plantejaments de problemes i interrogants.

  19. Desenrotllar actituds crítiques cap a actuacions i situacions discriminatòries i injustes que produïxen o agreugen les desigualtats socials en diversos àmbits de la vida social.

  20. Desenrotllar actituds crítiques i comportaments favorables cap als problemes socials actuals: salut, medi ambient, igualtat de gènere i convivència pacífica.

  21. Fomentar l'autoestima i la resolució de conflictes dins de l'aula i del centre.

  22. Aprendre a treballar en equip desenrotllant actituds de respecte, diàleg, cooperació, tolerància i solidaritat.

  ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA  Continguts:

  Bloc 1: El nostre món i el nostre entorn

  1. Les característiques de l'espai físic i les relacions ser humà-medi.  2. Vocabulari bàsic i essencial relacionat amb la geografia física i política.

  3. Observació i interpretació de mapes: llegendes, coordenades geogràfiques, escales, mapes del temps.

  4. Observació i interpretació de gràfics: lineals, de barres i sectorials simples, relacionats amb diferents i variats aspectes de la geografia (climogrames, població, taxes de natalitat, etc.)

  5. Anàlisi i descripció d'un paisatge, així com de fotografies de contingut geogràfic i d'esdeveniments o fenòmens relacionats amb el medi físic.  Bloc 2: Societat i cultura a través del temps

  1. Nocions temporals bàsiques: any, dècada, segle, mil·lenni.

  2. Coneixement i establiment de relacions entre els distints períodes de la història: prehistòria, les grans civilitzacions de l'antiguitat, Grècia i Roma, l'edat mitjana, els estats i els imperis moderns, l'edat contemporània.

  3. Ubicació en línia del temps en successió correcta dels fets més rellevants de la història, des de la prehistòria fins a l'actualitat.

  4. La població: distribució i creixement. Moviments migratoris.

  Bloc 3: La creació artística

  1. Establiment de relacions entre moviments que constituïxen referents clau en la història de l'art i de la música, així com dels elements més destacats del context social i històric en que van aparéixer, valorant les obres més rellevants com a patrimoni universal cultural.  2. Anàlisi i interpretació d'obres rellevants de l'art i la música com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, distingint la intenció i les funcions que complixen, amb l'objectiu d'apreciar-les i de relacionar-les amb els propis gustos estètics, culturals i temporals.  3. Desenrotllament d'una actitud crítica i de gaudi davant de les creacions culturals i artístiques, enteses com a formes de comunicació i d'expressió cultural i històrica.  Bloc 4: Pensament social

  1. Discernir entre causes i conseqüències.

  2. Foment de la participació de manera deliberada i crítica en l'espai de diferents institucions: polítiques, socials, culturals..., fent ús dels drets del ciutadà.

  3. Realització de tasques en grup i participació en discussions i debats amb una clara actitud crítica i tolerant, de manera que es fonamenten les opinions i les propostes, les quals tenen com a conseqüència inequívoca valorar la discrepància i el diàleg com a vies necessàries per a la solució de problemes humans i socials.

  4. Identificar més d'una causa i/o conseqüència per a explicar un fenomen o una resolució de problemes, de forma individual i col·lectiva, referits a fets socials.

  5. Coneixement dels mecanismes i valors que regixen el funcionament de les societats, en especial els referents a drets i deures que regulen la participació política, econòmica i cultural dels ciutadans.

  Criteris d'avaluació:

  1. Identificar i valorar de forma crítica els principals trets i expressions culturals.

  2. Reconéixer i argumentar el dret propi i alié a expressar i conservar la pròpia cultura, en el marc del respecte a la convivència democràtica.

  3. Utilitzar coneixements geogràfics bàsics sobre relleu de la Comunitat Valenciana, Espanya i el planeta (clima, activitats humanes, població), establint conclusions, semblances i diferències amb d'altres.  4. Planificar i obtindre informació referent a les ciències socials utilitzant distintes fonts d'informació (premsa, Internet, revistes, etc.), discernir entre dades i opinions, i transmetre els resultats de l'estudi.  5. Identificar els grans trets de canvis i evolució de la història de la humanitat, en especial algunes grans transformacions i conflictes mundials.

  6. Identificar i analitzar la riquesa del patrimoni artístic cultural de la humanitat.

  7. Identificar i localitzar les comunitats autònomes espanyoles, els estats europeus i els principals països del món, analitzant exemples de desequilibris i desigualtats en el desenrotllament dels territoris.

  8. Participar de forma activa en debats relatius a problemàtiques de la societat actual, manifestant actituds de respecte davant de les opinions dels altres.

  9. Identificar, definir i delimitar problemes i conflictes del món actual, concedint rellevància especial a aquells que, per la seua proximitat (Comunitat Valenciana i Espanya), es puguen conéixer més, i respectant i analitzant críticament formes de vida, valors, creences, opinions i juís diferents dels propis.

  ÀREA LINGÜÍSTICA: VALENCIÀ I CASTELLÀ  Continguts:

  Bloc 1: Comunicació oral: usos i formes

  1. La llengua oral com a font d'informació, plaer, coneixement, manipulació, etc.: reconeixement de les diferents intencions comunicatives en textos diversos: cartes, avisos, notícies...

  2. Reconeixement de la situació de comunicació que envolta el fet oral i els seus elements de la comunicació: emissor, missatge, receptor, codi, canal, context.

  3. Diferenciació i interpretació dels trets distintius de la llengua oral: fonètics, paralingüístics, prosòdics, etc.

  4. Comprensió de textos orals d'elaboració pròpia que reflectisquen situacions de relació social pròpies de la vida diària i de l'àmbit laboral.

  5. Ús de tipus i formes propis de la llengua oral: conversació, col·loqui, debat, entrevista, etc.

  6. Distinció, ús i reconeixement d'argots i llenguatges professionals.  7. Valoració de la diversitat lingüística i varietats dialectals de la llengua oral, remarcant la varietat plurilingüe i pluricultural d'Espanya, els fenòmens de contacte entre distintes llengües i l'ús i la difusió del valencià i del castellà dins i fora d'Espanya.  Bloc 2: Comunicació escrita: usos i formes

  1. La llengua escrita com a font d'informació, plaer, coneixement, manipulació, etc.: reconeixement de les diferents intencions comunicatives en textos diversos: cartes, avisos, notícies...

  2. Ús de tipus i formes propis de la llengua escrita: narració, descripció, exposició, argumentació, etc.

  3. Utilització de la llengua escrita per a fins específics com la memòria, el resum, l'informe, etc.

  4. Ús d'elements gràfics i paratextuals (il·lustracions, taules, gràfics, imatges, tipografia) en les pròpies creacions escrites.

  5. Comprensió de textos escrits d'elaboració pròpia que reflectisquen situacions de relació social pròpies de la vida diària i de l'àmbit laboral.

  6. Interés per l'atenció i la presentació dels textos escrits i per l'adequació dels textos a les normes ortogràfiques pròpies de la llengua utilitzada, reconeixent el seu valor per a la comunicació.

  7. Valoració de la diversitat lingüística i les varietats dialectals de la llengua escrita, remarcant la varietat plurilingüe i pluricultural d'Espanya, els fenòmens de contacte entre distintes llengües i l'ús i la difusió del valencià i del castellà dins i fora d'Espanya.  Bloc 3: La llengua i la seua reflexió com a objecte de coneixement

  1. Reconeixement i utilització de categories: determinants, substantius, adjectius, verbs, pronoms, conjuncions, preposicions i adverbis.  2. Reconeixement de relacions entre les paraules per la seua forma (famílies lèxiques, sigles, derivació, etc.) i pel seu significat (sinonímia, antonímia, polisèmia, frases fetes, sexismes, modismes, etc.).

  3. Reconeixement i distinció entre oració simple i oració composta, classificació dels tipus d'oracions i la seua funció: enunciativa, interrogativa, apel·lativa, etc.

  4. Ús d'enllaços entre paraules i oracions, així com la concordança nominal i verbal, amb el fi d'expressar finalitat, causa i conseqüència a l'hora de produir textos propis.

  5. Coneixement de la intenció comunicativa dels parlants per mitjà del coneixement de les modalitats de l'oració i del verb.

  6. Utilització i reconeixement d'estructures de diferent tipologia textual: narrativa, descriptiva, instructiva, explicativa i argumentativa per a produir i comprendre textos.

  7. Ús i coneixement de les normes ortogràfiques bàsiques.  Bloc 4: La literatura

  1. Comprensió del fet literari com a producte lingüístic i estètic.  2. Coneixement de les principals obres i autors propis de la llengua valenciana i castellana, així com la seua inclusió dins del període històric a què corresponen.

  3. Reconeixement i distinció dels gèneres literaris: l'èpica, la lírica, el dramàtic, l'assaig.

  4. Reconéixer i saber distingir en un text les principals figures estilístiques: anàfora, comparació, metàfora, hipèrbole, paral·lelisme, etc.

  5. Creació de textos literaris propis, buscant un estil propi d'expressió.  Criteris d'avaluació:

  1. Captar el sentit i les intencions de textos orals i escrits de diferent tipus, nivell i propòsit.

  2. Saber integrar informacions de diferents textos sobre un mateix tema en un text de creació pròpia on es reflectisquen tant el punt de vista propi com els oposats.

  3. Exposar i elaborar de forma clara i ordenada, tant oral com escrita, les idees i els pensaments propis i els aliens.

  4. Exposar de forma oral un tema seguint unes pautes lògiques i ordenades, adequant el llenguatge i el vocabulari al contingut i a la situació comunicativa, alhora que s'aconseguix l'atenció del receptor.  5. Produir textos escrits que responguen a determinades estructures (narratives, descriptives, etc.) respectant criteris ortogràfics i adequant el dit text a la situació de comunicació.

  6. Aplicar en les seues produccions la reflexió de la llengua respecte a normes, utilització d'enllaços, connectors, etc., amb la finalitat de transmetre adequadament els seus pensaments, idees i conclusions, o els de tercers.

  7. Identificar i descriure la realitat plurilingüe d'Espanya, així com els fenòmens de contacte entre llengües i les conseqüències que se'n deriven.

  8. Valorar la lectura, tant individual com col·lectiva, com a font d'informació, aprenentatge i plaer.

  9. Identificar el gènere a què pertany un text literari reconeixent les seues característiques pròpies i els principals recursos estilístics.

  10. Establir i conéixer relacions entre les principals obres, autors i moviments.  Orientacions metodològiques:

  Atesa la naturalesa de l'àmbit lingüisticosocial, este haurà de considerar-se com una àrea integradora i necessàriament interdisciplinària. Es buscarà, per tant, un tipus de proposta que tinga en compte la qualificació o les qualificacions professionals del programa, així com les possibles aportacions audiovisuals i informàtiques i l'aprenentatge per descobriment, que afavorisca les tècniques de treball autònom i en equip, que desenrotlle el pensament divergent i es complemente amb tallers (de periodisme, teatre, etc.).

  D'altra banda, és fonamental proporcionar als alumnes els mitjans necessaris perquè s'acostumen a assumir actituds crítiques, creatives i solidàries, raó per la qual ha d'haver-hi una interacció permanent entre professor i alumne i entre el mateix alumnat, és a dir, un treball en equip que es traduïsca en debats, treballs d'investigació, interpretació de textos, elaboració d'articles i/o entrevistes, etcètera.  Resultarà fonamental l'atenció a la diversitat, de forma individual o en grup, ja que és necessari donar reposta a les necessitats educatives de tots els alumnes, entenent la dita atenció a la diversitat com una característica de la pràctica docent ordinària que oferix respostes diferenciades en funció de la diversitat de l'alumnat. Així doncs, serà d'especial importància la forma d'ensenyar i d'organitzar l'aula, així com la capacitat d'ajustar l'actuació del professor al que són capaços d'aprendre els alumnes, sense renunciar als objectius didàctics de la unitat treballada. Per a aconseguir-ho, el professor proposarà activitats d'aprenentatge variades, materials didàctics diversos i distintes formes d'agrupament de l'alumnat.

  II. EL MÒDUL CIENTIFICOMATEMÀTIC

  El mòdul Cientificomatemàtic integra les àrees de matemàtiques i de ciències de la naturalesa. Pel que fa a l'àrea de matemàtiques, l'objecte d'aprenentatge establix la seua base en la comprensió i la utilització de conceptes, procediments i actituds que propicien l'anàlisi, la comprensió i l'elaboració de missatges amb un clar contingut matemàtic. Per la seua banda, l'àrea de ciències de la naturalesa té com a objecte d'aprenentatge el coneixement i l'estudi de diversos fenòmens naturals com els relatius a la salut, benestar, etc.

  Així doncs, de la conjunció entre els dits objectes d'aprenentatge s'obté un conjunt d'objectius i continguts que s'entreteixixen i que definixen l'objecte d'aprenentatge de l'àmbit científic. Este objecte és el coneixement de la naturalesa atenent un punt de vista científic i incloent-hi i destacant-ne els continguts de caràcter matemàtic. Cal remarcar també que la presència de les matemàtiques queda assegurada de forma interdisciplinària en l'àrea de ciències de la naturalesa, afavorint d'esta manera la relació de conceptes, procediments i actituds entre ambdós disciplines.  Objectius generals de l'àmbit cientificomatemàtic:

  1. Afavorir la utilització de missatges cientificomatemàtics, tant en la forma oral com en la forma escrita de la llengua.

  2. Utilitzar tècniques i habilitats matemàtiques per a resoldre, analitzar i comprendre tant els problemes de la vida quotidiana com els del medi que ens rodeja.

  3. Planificar i participar en la realització de projectes científics, valorant i respectant les aportacions dels diferents integrants del projecte i assumint responsabilitats en una tasca de grup.

  4. Desenrotllar i adquirir uns coneixements bàsics sobre la Terra i la diversitat dels sers vius per a comprendre la necessitat de racionalitzar la gestió dels recursos del nostre planeta.

  5. Comprendre el medi natural com un sistema, així com les interaccions de diferents factors (físics, naturals, socials, culturals) en els canvis que provoquen.

  6. Utilitzar els coneixements científics per a disfrutar del medi natural, així com proposar, valorar i, si és el cas, participar en iniciatives encaminades a la seua conservació i millora.

  7. Aplicar estratègies coherents en la resolució de problemes: hipòtesi, càlcul, sistematització..., alhora que s'utilitzen diferents mitjans i tecnologies: calculadora científica, Internet, ofimàtica.  8. Aplicar mètodes per a la recollida i l'ordenació de dades per a la seua representació numèrica i gràfica, servint-se de les ferramentes necessàries: compàs, regla, cartabó.

  9. Utilitzar els coneixements sobre el funcionament del cos humà per a desenrotllar i consolidar hàbits d'atenció i salut corporal que propicien un clima individual i social sa i saludable.

  10. Valorar el medi natural a partir dels coneixements científics, així com reconéixer les aportacions de la ciència, al llarg de la història, per a la millora de la vida humana.  Continguts: Matemàtiques

  Bloc 1: Nombres i operacions

  – Els nombres enters. Grafia i valor de posició. Orde i relacions entre nombres.

  – Operacions bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió.

  – Operacions combinades.

  – El quadrat i el cub d'un nombre.  Bloc 2: Fraccions

  – Concepte de divisibilitat. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple.

  – Nombres fraccionaris per a expressar quantitats en contextos significatius.

  – Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió.  – Operacions combinades.  Bloc 3: Expressions decimals

  – Operacions amb nombres decimals. Nombres decimals fins a la centèsima en contextos significatius.

  – Fraccions i percentatges: augments i descomptes.  Bloc 4: Mesures i magnituds

  – Mesurament de magnituds: instruments de mesura, aproximacions i arredoniments. Aplicacions pràctiques amb el sistema monetari actual.

  – Comprendre el sistema internacional de mesura i utilitzar el sistema mètric decimal: mesures de longitud, massa, superfície volum i temps, així com les equivalències i el canvi d'unitats.  Bloc 5: Proporcionalitat

  – Relacions de proporcionalitat directa i inversa.

  – Resolució de problemes en contextos significatius.  Bloc 6: Àlgebra elemental

  – Expressions algebraiques. Operacions amb expressions algebraiques: suma, resta, multiplicació i divisió.

  – Equacions de primer i segon grau.

  – Sistema d'equacions: mètodes de resolució.

  – Resolució de problemes elementals.  Bloc 7: Geometria

  – Formes planes i espacials: triangle, quadrat, circumferència, polígon i cossos geomètrics.

  – Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores.

  – Càlcul de longituds, àrees i volums en problemes específics i situacions que tinguen relació amb el treball.

  – Aplicar els conceptes i models geomètrics adquirits per a la resolució de problemes.  Bloc 8: Dades i gràfiques

  – Mètodes de recollida i representació de la informació. Taules i gràfiques. Diagrama de barres, histogrames i pictogrames.

  – Mitjana aritmètica, moda, freqüències absolutes i relatives.

  – Anàlisi i interpretació crítica de les dades obtingudes i, si és el cas, la comparació amb altres dades o gràfiques.  Criteris d'avaluació:

  1. Llegir, escriure i resoldre problemes per mitjà de la utilització dels nombres enters, decimals, fraccionaris i percentatges, aplicant-hi de forma senzilla i correctament les regles de prioritat i fent un ús adequat de signes i parèntesis.

  2. Comprendre l'ús dels nombres decimals, fraccionaris i els percentatges senzills, i la seua aplicació en contextos coneguts (augments i descomptes, càlcul d'IVA i d'interessos bancaris).

  3. Estimar i calcular expressions numèriques senzilles amb nombres enters i fraccionaris utilitzant aproximacions o arredoniments.

  4. Conéixer el sistema mètric decimal i aplicar correctament els canvis d'unitats més adequats al cas.

  5. Utilitzar els procediments bàsics de la proporcionalitat numèrica per a la resolució de problemes.

  6. Resoldre problemes de la pròpia qualificació professional per mitjà de la formulació d'expressions algebraiques –tant amb equacions de primer i segon grau, com amb sistemes d'equacions– i la posterior resolució.

  7. Reconéixer els diferents tipus de triangles i de poliedres, estos últims segons el nombre de polígons que formen les seues bases.

  8. Resoldre problemes per mitjà del teorema de Pitàgores.

  9. Calcular les mesures (longitud, superfície i volum) de figures geomètriques: quadrat, rectangle, triangle, cercle i cub).

  10. Realitzar i interpretar la taula de freqüències i el diagrama de barres, així com la moda i la mitjana aritmètica d'una distribució discreta senzilla.

  11. Realitzar i interpretar representacions gràfiques senzilles.

  12. Construir pensament matemàtic a partir de situacions de la quotidianitat, així com generar informació per mitjà de paraules, símbols, gràfics i instruments de caràcter científic.  Continguts: Ciències de la Naturalesa

  Bloc 1: L'univers i el planeta Terra

  – Coneixement de l'univers: planetes, estreles i galàxies.

  – Les característiques de la Via Làctia i el sistema solar. La Terra i els seus moviments: la Lluna.

  – Anàlisi i descripció de l'estructura de la Terra. Continents i oceans. L'escorça terrestre: el relleu, el sòl, els minerals i les roques.  – L'atmosfera: funció, estructura i components de l'aire. Contaminants atmosfèrics. Efecte d'hivernacle.

  – La hidrosfera: funció i cicle de l'aigua. Aprofitament de l'aigua i contaminació.  Bloc 2: La matèria

  – Composició de la matèria. Àtoms i molècules.

  – Conéixer i comprendre els canvis que experimenta la matèria i els seus estats: sòlid, líquid i gasós.

  – Propietats generals: dimensions, massa i densitat.

  – Principals elements químics. Fórmules i nomenclatura de les substàncies més corrents.

  – Els canvis de posició en la matèria: moviment rectilini uniforme i gràfiques de moviments senzills.  Bloc 3: L'energia

  – Establiment dels distints tipus d'energia. Fonts d'energia renovable i no renovable.

  – Característiques principals del so i la llum: les ones, reflexió i refracció.

  – Reconeixement i descripció de la contaminació acústica i lumínica.

  – L'energia elèctrica. Càlculs i circuits elèctrics senzills.

  – Coneixement i utilització del magnetisme: establir les relacions pertinent amb l'electricitat.  Bloc 4: L'home i els sers vius.

  – Els sers vius i la seua classificació: animals, plantes i fongs.

  – Comprensió i coneixement dels conceptes de biosfera i ecosistema. L'estructura tròfica de l'ecosistema com a resultat de les relacions entre els sers vius: productors, consumidors i descomponedors.  – El cos humà: funcions vitals i òrgans principals.

  – Alimentació i consum: nutrició humana, dieta equilibrada, hàbits alimentaris. Consumisme.  Bloc 5: El medi ambient

  – Definició i establiment de les característiques que definixen el medi ambient: temperatura, humitat, sòl i aire.

  – Establiment de problemes mediambientals, la conscienciació posterior i possibles solucions amb vista a la protecció del medi.

  Bloc 6: Les forces i les màquines

  – Definició de força i establiment dels seus efectes i formes d'actuar.

  – Reconeixement i classificació de màquines simples o compostes.  – Comprensió i enumeració dels avanços tecnològics: comunicacions, indústria química, indústria microelectrònica i les seues conseqüències en camps com el científic i el mèdic.  Criteris d'avaluació:

  1. Conéixer l'univers: principals galàxies, estreles i planetes del sistema solar.

  2. Descriure l'estructura de la Terra: capes interna i externa.

  3. Localitzar els principals continents i oceans.

  4. Descriure les principals característiques de l'atmosfera i la seua estructura i la necessitat d'evitar la seua contaminació i la del medi, establint les relacions d'equilibri i desequilibri mediambiental.  5. Explicar l'efecte d'hivernacle i les mesures que es poden prendre per a pal·liar-ne les conseqüències negatives sobre el medi natural per mitjà d'indicadors o dades bibliogràfiques.

  6. Descriure el cicle de l'aigua per mitjà d'un esquema i comprendre la funció de l'aigua com a regulador tèrmic.

  7. Valorar l'ús racional de l'aigua i explicar distintes vies d'aprofitament de l'aigua, així com els procediments per a la depuració i la potabilització.

  8. Conéixer els principals elements de la taula periòdica i els compostos químics més comuns en la vida quotidiana.

  9. Realitzar càlculs senzills amb mesures de massa i densitat, i magnituds elèctriques (intensitat i resistència elèctrica).

  10. Conéixer i explicar el moviment rectilini per mitjà de càlculs i gràfiques.

  11. Explicar les distintes fonts d'energia i les conseqüències positives i negatives sobre el medi ambient.

  12. Classificar els sers vius i identificar els principals models taxonòmics a què pertanyen.

  13. Definir els conceptes de biosfera, ecosistema, cadenes i xarxes tròfiques.

  14. Enumerar les funcions vitals de l'home i reconéixer els seus òrgans principals, establint les principals relacions entre estos.  15. Explicar els processos fonamentals en l'alimentació i justificar, a partir d'estos, uns hàbits alimentaris i d'higiene saludables, alhora que s'identifica i es reconeix la salut com un bé global i factor de qualitat de vida.

  16. Identificar i descriure els principals tipus de màquines simples i compostes.

  17. Aplicar els coneixements del medi ambient a la vida diària.

  18. Analitzar críticament les pròpies necessitats reals de consum de béns i servicis i reconéixer els efectes negatius del consumisme sobre la salut i el medi.

  19. Identificar i explicar els principals fenòmens de la naturalesa a partir de diferents fonts, establint les oportunes diferències entre opinions, tesis, suggeriments, conclusions... de forma crítica i analítica, amb l'objectiu de ser capaç d'establir la pròpia conclusió.

  III. EL MÒDUL DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

  El mòdul de Formació i Orientació Laboral té com a finalitat familiaritzar els alumnes amb el conjunt de normes que regulen les condicions de treball dins del seu àmbit professional, així com desenrotllar en ells les habilitats socials necessàries que completen la seua qualificació professional i els ajuden a buscar ocupació.

  Per tant, els seus continguts i activitats han d'afavorir el desenrotllament de destreses i hàbits generadors d'autonomia personal i social en els alumnes de tal manera que, amb l'acompanyament i l'orientació tutorial necessaris, siguen capaços d'elaborar el seu propi projecte personal d'inserció laboral o reincorporació al sistema educatiu.  Objectius generals:

  1. Definir i avaluar la situació de partida de cada alumne o alumna a nivell formatiu i professional, i concretar el seu possible itinerari tenint en compte les seues capacitats, motivació, expectatives i desitjos.

  2. Identificar i enumerar l'oferta formativa i la demanda laboral relacionada amb els seus interessos.

  3. Adquirir coneixements precisos sobre l'oferta i el procés de buscar ocupació i els sistemes de selecció de personal, així com sobre els organismes i les entitats que informen o ajuden en la inserció sociolaboral.

  4. Aplicar correctament les tècniques i els instruments més adequats en la busca de treball.

  5. Sensibilitzar i fomentar actituds positives i emprenedores en relació amb el futur professional potenciant activitats i contactes en tots els àmbits sociolaborals.

  6. Identificar i comprendre els drets i les obligacions laborals bàsics i les conseqüències d'incomplir-los.

  7. Precisar les principals modalitats de contractació laboral i les prestacions de la Seguretat Social.

  8. Distingir els òrgans de representació dels treballadors i els processos de negociació col·lectiva.

  9. Demostrar un comportament responsable i positiu en el lloc de treball i participar en les tasques de grup.  Continguts:

  Bloc 1: Recursos d'autoorientació i adaptació professional

  – El potencial professional.

  – El projecte professional.

  – Recursos d'autoorientació i adaptació laboral.  Bloc 2: La inserció laboral

  – El mercat laboral.

  – El procés de buscar ocupació.

  – Orientacions i recursos per a l'autoocupació.  Bloc 3: El marc legal de les relacions laborals.

  – El dret del treball.

  – Drets i obligacions en les relacions laborals.

  – La seguretat social i les prestacions en casos de malaltia, accident, desocupació.

  – Sindicats i convenis.  Criteris d'avaluació:

  1. Classificar les experiències personals amb valor professionalitzador, identificant competències i actituds.

  2. Elaborar llistes d'expectatives i d'interessos personals amb un enfocament professional.

  3. Localitzar les possibilitats de formació futura i perspectives d'ocupació dins del propi itinerari professional.

  4. Participar de forma activa en les simulacions sobre la busca d'ocupació i relacions sociolaborals.

  5. Practicar tècniques i busca d'ocupació participant en simulacions.  6. Omplir la documentació necessària en el procés de buscar ocupació.

  7. Identificar els documents associats a les relacions laborals.

  8. Participar de forma activa en les distintes visites a empreses i entitats sociolaborals.

  9. Identificar les característiques bàsiques del sector i perfil professional.

  10. Identificar els drets i les obligacions elementals derivats de les relacions laborals.

  11. Reflexionar sobre les condicions del mercat laboral i extraure'n conclusions sobre el propi futur personal i professional.

  12. Elaborar un projecte personal d'inserció laboral o de reincorporació al sistema educatiu.  IV. EL MÒDUL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I QUALITAT MEDIAMBIENTAL

  El mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental està integrat per dos blocs que en alguns aspectes són complementaris.  Suposa un total de 32 hores, de les quals dos terços aproximadament correspondrien al bloc de prevenció i riscos laborals i el terç restant, al de qualitat mediambiental.

  Es pot impartir en sessions acumulades en un determinat període del curs, però, pel seu caràcter transversal, és recomanable fer-ho al llarg del curs, de manera que els seus continguts acompanyen la resta d'aprenentatges i s'hi integren.

  A continuació s'indiquen els principals elements curriculars del mòdul: objectius, continguts, criteris d'avaluació i orientacions metodològiques, que poden ser completats amb el que disposa l'annex IV-B del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció.

  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL)  Objectius:

  1. Conéixer els conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut en el treball.

  2. Conéixer el marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, així com els organismes i les institucions públics responsables.

  3. Conéixer els factors i els tipus de riscos professionals, així com les seues causes.

  4. Conéixer els sistemes elementals de prevenció, protecció i control dels riscos laborals.

  5. Analitzar els elements bàsics sobre la seguretat i la salut relatius a la família professional del programa.

  6. Identificar els factors i els tipus de riscos específics de la qualificació o les qualificacions del programa, així com les seues causes.

  7. Conéixer i aplicar els sistemes i les tècniques de prevenció, protecció i control dels riscos laborals específics de la qualificació o les qualificacions del programa.

  8. Valorar la pròpia seguretat, així com la dels companys, en l'exercici de les competències professionals pròpies de la qualificació o les qualificacions del programa.

  9. Conéixer, valorar i practicar les rutines i els plans preventius d'emergència i/o evacuació.

  10. Conéixer i valorar els primers auxilis bàsics.  Continguts:

  Bloc 1: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball

  1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.

  2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.

  3. El marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en esta matèria.  Bloc 2: Riscos generals i la seua prevenció

  1. Riscos relacionats amb les condicions de seguretat.

  2. Riscos relacionats amb el medi ambient de treball.

  3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.

  4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.

  5. Plans d'emergència i evacuació.

  6. El control de la salut dels treballadors.  Bloc 3: Riscos específics en la qualificació o les qualificacions professionals del programa: les causes i la prevenció  Bloc 4: La gestió de la prevenció de riscos: elements bàsics

  1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.

  2. Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques.

  3. Documentació: recollida de dades, elaboració i arxivament.  Bloc 5. Primers auxilis

  Criteris d'avaluació:

  1. Conéixer i emprar els conceptes i els termes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.

  2. Diferenciar entre les condicions de treball adequades i les no adequades en l'exercici professional de la qualificació o les qualificacions del programa.

  3. Identificar els principals danys i/o accidents derivats d'un mal exercici professional de la qualificació o les qualificacions del programa.

  4. Extraure informació concreta sobre drets i els deures dels treballadors i altres dades d'interés a partir de la normativa corresponent.

  5. Identificar factors i tipus de riscos associats al lloc o llocs de treball propis de la qualificació o qualificacions del programa.

  6. Identificar factors i tipus de riscos associats a l'equip o equips de treball emprats en la pràctica de la qualificació o les qualificacions del programa.

  7. Identificar factors i tipus de riscos associats a l'ús de l'electricitat en la pràctica de la qualificació o les qualificacions del programa.

  8. Identificar factors i tipus de riscos associats a possibles incendis provocats per la pràctica incorrecta de la qualificació o les qualificacions del programa.

  9. Identificar factors i tipus de riscos associats a l'inadequat emmagatzematge de ferramentes, substàncies o altres productes usats en la pràctica professional de la qualificació o les qualificacions del programa.

  10. Identificar factors i tipus de riscos associats a la senyalització incorrecta o a la falta de senyalització en les instal·lacions en què s'exercix la qualificació o les qualificacions professionals del programa.

  11. Identificar factors i tipus de riscos associats al manteniment inadequat o la falta de manteniment en maquinària, ferramentes, vehicles i instal·lacions en general relacionats amb la qualificació o les qualificacions professionals del programa.

  12. Identificar factors i tipus de riscos associats a l'ús incorrecte de distints productes contaminants (físics, químics, biològics, etc.) en l'exercici de la qualificació o les qualificacions del programa.

  13. Identificar factors i tipus de riscos associats a les característiques i a l'organització del treball (càrrega física, mental, ergonòmica, estrés, insatisfacció).

  14. Utilitzar les tècniques preventives adequades per a cada un dels factors i tipus de riscos.

  15. Saber utilitzar correctament els equips de protecció individual per a evitar accidents laborals i situacions d'emergència que puguen posar en risc la vida pròpia i la dels altres.

  16. Fer ús dels plans, sistemes i tècniques, tant de prevenció com de control i/o evacuació, que eviten o pal·lien possibles danys en l'exercici de la professió.

  17. Aplicació de les distintes tècniques, plans equips i rutines de prevenció d'accidents laborals en l'aprenentatge i la pràctica de les competències professionals específiques del programa.

  18. Cuidar la seguretat i la salut pròpies i, com a membres d'un equip o organització, evitar perjudicar-ne la dels altres amb comportaments inadequats.

  19. Reflexionar i extraure conclusions a partir d'informacions, dades o documents relatius a la sinistralitat laboral.

  20. Saber aplicar adequadament els primers auxilis bàsics.  QUALITAT MEDIAMBIENTAL  Objectius:

  1. Conéixer els conceptes i els termes bàsics en relació amb el medi ambient.

  2. Analitzar les relacions que es donen entre el desenrotllament econòmic i social i el medi ambient.

  3. Conéixer els principals problemes mediambientals globals, les seues causes i els seus efectes.

  4. Conéixer les causes del deteriorament urbà.

  5. Conéixer les principals respostes institucionals al problema mediambiental.

  6. Analitzar la repercussió ambiental de les actuacions personals, domèstiques i laborals.

  7. Desenrotllar en l'alumnat hàbits de consum racionals respecte dels recursos naturals i d'aplicació en la seua vida quotidiana.

  8. Desenrotllar hàbits per a previndre, corregir i/o evitar problemes i danys mediambientals en l'exercici de la qualificació o les qualificacions del programa.

  9. Elaborar el codi de bones pràctiques professionals relatiu a la qualificació o les qualificacions del programa.  Continguts:

  1. L'HOME I EL MEDI AMBIENT

  a) Conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient.

  b) Desenrotllament i medi ambient.

  c) El desenrotllament sostenible.

  2. LA CONTAMINACIÓ I EL DETERIORAMENT DELS RECURSOS NATURALS

  a) Els principals problemes globals.

  b) La contaminació atmosfèrica, de les aigües, dels sòls.

  c) Els residus i els abocaments.

  3. EL DETERIORAMENT AMBIENTAL URBÀ

  a) Urbanisme i creixement de les ciutats.

  b) El clima de les ciutats.

  c) Els principals problemes ambientals de les ciutats.

  4. LA RESPOSTA AL PROBLEMA MEDIAMBIENTAL

  a) Institucional.

  b) Social.

  c) Personal: «I jo què puc fer?».

  5. EL CODI DE LES BONES PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

  La fitxa d'incidència ambiental de la qualificació o les qualificacions del programa i la seua elaboració figuren a continuació:

  FITXA D'INCIDÈNCIA AMBIENTAL DE L'ACTIVITAT PROFESSIONAL  A) DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT PROFESSIONAL OBJECTE DEL CURS

  1. Recursos materials que s'utilitzen en la teua activitat professional:

  Ferramentes:

  Matèries primeres:

  Instal·lacions:

  Altres:

  2. Impactes negatius sobre l'entorn ambiental i humà (possibles problemes causats pels materials i ferramentes utilitzats):

  Idoneïtat del recurs utilitzat (adequació de la ferramenta a l'ús que se li dóna):

  Malbaratament o utilització ineficient de materials i energia:

  Emissió de gasos o altres substàncies contaminants:

  Altres:

  3. Alternatives que poden previndre/corregir/evitar el dany ambiental (canvi de metodologia, de ferramentes, de materials, etc.):  Previndre:

  Corregir:

  Evitar:

  B) EL MEDI AMBIENT COM A RECEPTOR DE RESIDUS DERIVATS DE L'ACTIVITAT PROFESSIONAL

  1. Residus derivats de la teua activitat professional:

  Sòlids:

  Líquids:

  Gasosos.

  Altres (soroll, olors, molèsties, etc.):

  2. Repercussions negatives d'estos residus en el medi (problemes directes que els residus causen en l'entorn ambiental i humà del teu treball):

  3. Alternatives que poden previndre/corregir/evitar el dany ambiental (canvis en la metodologia de tractament, transport i emmagatzematge dels residus):

  Previndre:

  Corregir:

  Evitar:  C) EL MEDI AMBIENT COM A ESPAI OCUPAT (Si la teua activitat està relacionada amb la transformació o l'ocupació del sòl o l'espai, ompli els punts següents.) Sectors relacionats amb l'urbanisme, la construcció de vivendes, les obres públiques o similars, treballs forestals, agricultura, ramaderia.

  1. Com transforma o ocupa la teua activitat el sòl o l'espai? (Imagina l'entorn abans i després d'haver realitzat la teua activitat professional.)

  2. Quines transformacions són realment necessàries?

  3. Alternatives a les transformacions (canvis en la manera de treballar per a minimitzar la transformació de l'entorn).

  Previndre:

  Corregir:

  Evitar:

  NOTA: L'ompliment conjunt dels punts A3, B3 i C3 al llarg de tot el curs és la base per a la realització del manual de bones pràctiques ambientals de l'activitat professional.  Criteris d'avaluació:

  1. Emprar adequadament els termes i els conceptes bàsics relacionats amb el medi ambient.

  2. Establir relacions entre la forma de desenrotllament i el deteriorament mediambiental.

  3. Integrar informacions sobre els distints problemes globals en un text o mural on s'expose el punt de vista respecte d'això.

  4. Extraure de la premsa diària informacions relatives als distints problemes globals i la seua incidència en el nostre entorn més pròxim.

  5. Identificar els possibles problemes relatius als abocaments i residus il·legals en general.

  6. Realitzar un treball de camp per a observar, detectar i analitzar punts crítics ambientals de l'entorn (abocadors il·legals, aigües contaminades...).

  7. Elaborar qüestionaris de sensibilització mediambiental per a aplicar en l'entorn educatiu, familiar i/o local.

  8. Compondre i escenificar senzilles dramatitzacions encaminades a la sensibilització mediambiental.

  9. Realitzar fotografies i/o gravacions en vídeo en què es reflectisquen aspectes rellevants del deteriorament de l'entorn natural i/o urbà per a reflexionar-hi posteriorment.

  10. Proposar accions ciutadanes que ajuden a resoldre els problemes mediambientals de les ciutats.

  11. Identificar les competències mediambientals principals de les distintes administracions i organismes internacionals.

  12. Interioritzar i argumentar amb eslògans o lemes com: «Qui contamina, paga», «Reduir, reciclar, reutilitzar».

  13. Efectuar una anàlisi mediambiental del lloc o llocs de treball vinculats a la qualificació o les qualificacions professionals del programa que tinga en compte els recursos utilitzats i els residus que es generen.

  14. Elaborar la fitxa d'incidència ambiental de l'activitat professional.  Orientacions metodològiques:

  El mòdul de Prevenció de Riscos Laborals i de Qualitat Mediambiental té com a objecte no sols la transmissió de coneixements, sinó, a més, la millora de les actituds i els comportaments de l'alumnat, de manera que, sense renunciar a una temporalització i un horari al llarg del curs per a impartir-lo, té un clar caràcter transversal.

  Així doncs, és procedent que els seus continguts es presenten tant des d'un pla teòric, com integrats en les activitats i els projectes de treball programats al llarg del curs per a l'aprenentatge de les competències professionals específiques.

  Partint de l'experiència prèvia de l'alumnat, dels seus coneixements i actituds en matèria de prevenció de riscos laborals i de qualitat mediambiental, s'aniran abordant els continguts conceptuals bàsics, a partir dels quals, i sempre en estreta relació amb la pràctica i l'aprenentatge de les competències professionals específiques, s'estimularan la interiorització de les actituds i el canvi comportamental adequats.  En general, per a aquells continguts relatius a organitzacions, administracions o organismes competents tant en prevenció com en medi ambient, es partirà de l'àmbit territorial i institucional més pròxim a l'alumnat.

  Cal assenyalar també la vinculació que este mòdul té amb el d'Orientació i Formació Laboral. En este sentit, l'alumnat ha de conéixer que la interiorització de pautes, rutines i comportaments correctes tant en prevenció laboral com en la bona pràctica professional mediambiental incrementa el seu grau d'ocupabilitat, sense oblidar la seua millora personal i la repercussió social que això comporta.

  V. L'ACCIÓ TUTORIAL  L'ACCIÓ TUTORIAL EN ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ BÀSICA

  1. Objectius:

  El marc dels objectius de l'acció tutorial el constituirà el desenrotllament integral de la persona atenent els següents objectius generals:  – Generar il·lusió per continuar aprenent (reconciliació amb el treball acadèmic).

  – Millorar l'autoestima des de pràctiques d'escolta i tracte personalitzat.

  – Ajudar a descobrir les habilitats i les capacitats personals per mitjà de processos de valoració d'allò que són capaços de fer (autoconcepte positiu).

  – Interioritzar un estil democràtic de relació i resolució de conflictes.

  – Autogestionar-se les adaptacions a noves situacions socials des de l'ús de la reflexió conseqüencial.

  – Aprendre a viure el temps d'oci com un moment de trobada gratificant i no consumista.

  – Viure la reflexió grupal com a dinàmica de gestió democràtica i pluralista.

  – Trobar en el grup un espai de debat constructiu i d'autocontrol emocional i conductual.

  – Saber prendre decisions professionals o laborals quan finalitze un procés d'orientació.

  Els objectius específics de la tutoria seran els següents:

  a) Desenrotllar la consolidació de la identitat i de l'autonomia personal a través de:

  – Generar sentiments de valoració personal en l'acollida escolar.

  – Experimentar en el tracte personal el valor de ser persona.

  – Valorar el seu propi jo.

  – Iniciar el descobriment de les seues capacitats.

  – Saber plantejar-se metes.

  – Assumir la responsabilitat acadèmica (laboral).

  – Utilitzar la reflexió com a tècnica d'autoconeixement i presa de decisions.

  b) Disfrutar de la convivència constructiva i pacífica a través de:

  – Respectar les diferències ètniques, físiques i de rendiment.

  – Valorar les qualitats i habilitats dels companys com a aportacions a una convivència més gratificant i solidària.

  – Resoldre positivament els conflictes relacionals.

  – Adquirir habilitats per a generar amistats i ambients cordials.  – Saber treballar en grup.

  – Desenrotllar un pensament crític.

  – Participar en l'acció educativa.

  – Organitzar-se un temps d'oci saludable i no consumista.

  c) Saber aprendre i fer en el seu context escolar a través de:

  – Desenrotllar hàbits de treball.

  – Tindre algunes tècniques d'autoavaluació.

  – Valorar el seu aprenentatge a través de resultats.

  – Planificar-se en les seues accions acadèmiques.

  – Executar metes curriculars després d'una avaluació.

  – Experimentar en el procés de qualificació professional sentiments d'autorealització i d'autonomia sociolaboral.  2. Continguts de l'acció tutorial:

  Els continguts que es proposen a manera d'orientació afavorixen, per mitjà de diverses dinàmiques i metodologies, la consecució dels objectius específics plantejats en l'apartat anterior.  Blocs de continguts a desenrotllar en les tutories:

  Bloc 1: Acollida i organització grupal

  – Acollida: presentació de l'equip docent i dels espais de treball; coneixement del nou grup.

  – Organització del treball escolar, grupal i personal.

  – Planificació de les accions educatives.

  – Itinerari acadèmic i/o professional.

  – Establiment de les normes bàsiques de funcionament i relació.

  Bloc 2: Identitat i autonomia personal

  – Autoconeixement de capacitats específiques.

  – Autoestima.

  – Projectes grupals i personals.

  – Coneixement i autovaloració de les destreses motrius.  Bloc 3: Habilitats i hàbits de convivència democràtica.

  – Valors i interessos grupals: àrees de debat i formació.

  – Experiències d'oci gratificant i constructiu.

  – Estratègies per al desenrotllament del pensament reflexiu.

  – La resolució de conflictes.

  – Valors sobre convivència, salut, oci.

  – Celebracions culturals i les pròpies de la convivència grupal.  Bloc 4: L'orientació personal i grupal

  – Àrees d'autoconeixement, procés de reflexió i presa de decisions.  – Confrontació cognitiva i afectiva entre allò que se sap fer i allò que es vol aconseguir.

  – Presa de decisions.  Bloc 5: La participació dels pares o responsables legals

  – Reunions de pares: informació, debat, orientació i avaluació del procés educatiu.

  – Entrevistes de seguiment i orientació.  4. Orientacions metodològiques:

  És procedent utilitzar en les dinàmiques de treball l'expressió oral en les seues diverses formes de comunicació grupal. D'altra banda, el procés general de les dinàmiques tutorials ha de tindre una estructura constant d'anàlisi-observació o escolta, debat-col·loqui, reflexió conseqüencial i elaboració de propostes i d'acords.  5. Indicadors d'avaluació:

  – Saber resoldre conflictes per mitjà d'estratègies de diàleg i acords.

  – Respondre positivament a temes relacionats amb la pròpia preparació professional o estudis posteriors.

  – Mostrar satisfacció de l'ambient grupal i de la manera en què s'han gestionat els temes de grup.

  – Valorar positivament el tracte i l'atenció rebuda.

  – Ser capaç de verbalitzar aspectes positius de si mateix i dels altres.  – Reconéixer els valors humans de la convivència democràtica.

  – Conviure i treballar pacíficament amb persones d'altres cultures.

  – Saber debatre temes d'acord amb normes de respecte i tolerància.

  – Formular decisions personals seguint un procés senzill d'informació i reflexió.  Orientacions metodològiques

  La metodologia que s'ha d'emprar en l'aplicació d'este currículum ha de respondre als principis que figuren en l'article 20 d'esta orde.

  Així doncs, el procés d'ensenyança-aprenentatge s'organitzarà de manera individualitzada, atenent les necessitats específiques de cada alumne o alumna a partir d'un pla personalitzat de formació.

  Per una altra banda i atesa la naturalesa dels àmbits i dels mòduls del currículum, estos hauran d'entendre's com a àrees integradores i necessàriament interdisciplinàries. A més, es buscarà un tipus de proposta que tinga en compte les aportacions audiovisuals i informàtiques i l'aprenentatge per descobriment, que afavorisca les tècniques de treball autònom i en equip, que desenrotlle el pensament divergent i es complemente amb estades en el laboratori, visites a museus, entrevistes, visites a empreses, observacions astronòmiques, teatres, tallers de creació, etc.  Per tant, els continguts dels mòduls formatius generals tindran un caràcter globalitzador, per la qual cosa els seus continguts s'estructuraran de manera progressiva: des del més instrumental i senzill fins al més tècnic i complicat.

  Els continguts i les activitats corresponents als mòduls específics han de constituir, en la mesura que siga possible, l'eix motivador entorn del qual s'integren la resta d'aprenentatges de caràcter formatiu general.  D'altra banda, és fonamental proporcionar a l'alumnat els mitjans necessaris perquè s'acostumen a assumir actituds crítiques, creatives i solidàries, raó per la qual ha d'haver-hi una interacció permanent entre professor i alumne i entre els mateixos alumnes, és a dir, un treball en equip que es traduïsca en debats, treballs d'investigació, interpretació de textos, elaboració d'articles i/o entrevistes, etcètera.

  De la mateixa manera, és necessari que hi haja espais apropiats (dins i fora de l'aula) que permeten i fomenten les diferents activitats, que possibiliten un tractament de la diversitat i en què es troben fàcilment els materials necessaris: biblioteca d'aula i del centre, arxius, laboratoris, aula d'informàtica..., igual que altres llocs adequats per a la lectura silenciosa, el treball en equip, l'elaboració de materials, etc. No obstant això, els mètodes pedagògics s'han d'adaptar a les característiques del mateix alumnat, tenint en compte com a prioritat la capacitat del treball autònom de l'alumne o alumna com a mitjà d'aprenentatge, promovent la creativitat i el dinamisme gràcies a la integració d'elements com a Internet, la premsa, etc.

  Resultarà fonamental l'atenció a la diversitat, de forma individual o en grup, ja que és necessari donar resposta a les necessitats educatives de tot l'alumnat, entenent la dita atenció a la diversitat com una característica de la pràctica docent ordinària que oferix respostes diferenciades en funció de la diversitat de l'alumnat. Així doncs, serà d'especial importància la forma d'ensenyar i d'organitzar i distribuir l'aula, així com la capacitat d'ajustar l'actuació del professor a allò que és capaç d'aprendre el seu alumnat, sense renunciar als objectius didàctics de la unitat treballada. Per a aconseguir-ho, el professor proposarà activitats d'aprenentatge variades, materials didàctics diversos i distintes formes d'agrupament d'alumnes.