ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana.Publicado en:  DOGV núm. 6528 de 25.05.2011
Número identificador:   2011/5957
Referencia Base Datos:  006090/2011
 
 • Análisis jurídico

  Fecha de entrada en vigor: 26.05.2011
  Fecha fin vigencia: 04.06.2016
  Esta disposición afecta a:
    Deroga:
    Modifica:
  Esta disposición está afectada por:
    Derogada per:
    Modificada per:
 • Análisis documental

  Origen disposición: Conselleria Educació
  Grupo Temático: Legislación
  Materias: Educació
  Descriptores:
    Temáticos: accés a l'educació, ensenyament públic, alumne, alumnat, ensenyament professional


 • ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana. [2011/5957]  Índex  Preàmbul

  Capítol I. Disposicions generals

  Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  Article 2. Conceptes. Oferta completa i oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància

  Article 3. Participants en el procediment d'admissió

  Article 4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional i amb altres ensenyances

  Article 5. Requisits d'accés

  Article 6. Criteris de prioritat

  Article 7. Reserva de places

  Article 8. Comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional

  Article 9. Calendari del procediment d'admissió i matrícula

  Article 10. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  Article 11. Documentació necessària per a la matrícula

  Article 12. Alumnat en possessió d'estudis estrangers homologats  Article 13. Mobilitat de l'alumnat

  Article 14. Constitució efectiva de les unitats i determinació de vacants

  Article 15. Reclamacions i recursos al procediment d'admissió  Capítol II. Admissió i matrícula en règim presencial en la modalitat d'oferta completa

  Article 16. Vacants

  Article 17. Participants en el procediment d'admissió

  Article 18. Requisits i condicions d'accés

  Article 19. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  Capítol III. Admissió i matrícula en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa

  Article 20. Vacants

  Article 21. Participants en el procediment d'admissió

  Article 22. Requisits i condicions d'accés

  Article 23. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  Capítol IV. Admissió i matrícula en règim presencial i semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta parcial

  Article 24. Vacants

  Article 25. Participants en el procediment d'admissió

  Article 26. Requisits i condicions d'accés

  Article 27. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  Disposició addicional primera. Execució

  Disposició addicional segona. Adaptació d'annexos

  Disposició addicional tercera. Compliment i difusió

  Disposició transitòria primera. Admissió en oferta parcial

  Disposició transitòria segona. Models de sol·licitud d'admissió

  Disposició derogatòria única. Derogació normativa

  Disposició final primera. Modificació de l'article 6 de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Disposició final segona. Modificació de l'article 8 de l'Orde 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Disposició final tercera. Modificació de l'article 15 de l'Orde 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional Inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Disposició final quarta. Modificació dels articles 6 i 10 de l'Orde de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana i la redacció de la disposició final primera de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana  Disposició final quinta. Modificació dels articles 9 i 13 de l'Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana i la redacció de la disposició final primera de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana  Disposició final sexta.Entrada en vigor

  Annex I. Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en oferta completa.

  Annex I-a. Relació de cicles formatius de grau mitjà disponibles.  Annex II. Sol·licitud d'admissió en cicles formatius de grau superior en règim presencial en oferta completa.

  Annex II-a. Relació de cicles formatius de grau superior disponibles.

  Annex III. Sol·licitud d'admissió en centres públics per a cursar cicles formatius de grau mitjà i grau superior en règim semipresencial/distància en oferta completa.

  Annex III-a. Relació de mòduls professionals de cicles formatius disponibles en règim semipresencial o a distància en modalitat d'oferta completa

  Annex IV. Sol·licitud d'admissió en centres públics per a cursar ensenyances en oferta parcial de Formació Professional de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en règim semipresencial/distància i en centres públics i privats concertats en el règim presencial.  Annex IV-a. Relació de mòduls professionals de cicles formatius disponibles en règim presencial i semipresencial o a distància en modalitat d'oferta parcial

  Annex V-a. Criteris en orde de prioritat, per a l'admissió d'alumnes d'accés directe a cicles formatius de grau superior.

  Annex V-b. Criteris per a l'admissió d'alumnes per prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

  Annex VI-a. Vacants en règim presencial de cicles formatius de grau mitjà.

  Annex VI-a.1. Vacants de cicles formatius de grau mitjà en règim presencial en la modalitat d'oferta completa per municipi.

  Annex VI-a.2. Vacants del cicle formatiu de grau mitjà indicat en el centre de referència i en els altres centres on s'impartix.

  Annex VI-b. Vacants en règim presencial i modalitat d'oferta completa de cicles formatius de grau superior.

  Annex VI-b.1. Vacants de cicles formatius de grau superior en règim presencial en la modalitat d'oferta completa per municipi.

  Annex VI-b.2. Vacants del cicle formatiu de grau superior indicat en el centre de referència i en els altres centres de la província on s'impartix.

  Annex VII-a. Vacants per centre de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex VII-b. Vacants per cicle formatiu de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.  Annex VIII. Vacants de mòduls professionals en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància.

  Annex IX-a. Relació provisional d'alumnat admés en règim presencial en cicles formatius de grau mitjà.

  Annex IX-b. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial.  Annex IX-c. Relació provisional per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial.

  Annex X-a. Relació definitiva d'alumnat admés en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial.

  Annex X-b. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial.  Annex X-c. Relació definitiva per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau mitjà en règim presencial.

  Annex XI-a. Relació provisional d'alumnat admés en cicles formatius de grau superior en règim presencial.

  Annex XI-b. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial.

  Annex XI-c. Relació provisional per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial.

  Annex XII-a. Relació definitiva d'alumnat admés en cicles formatius de grau superior en règim presencial.

  Annex XII-b. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial.

  Annex XII-c. Relació definitiva per cicle formatiu d'alumnat no admés en la primera opció en cicles formatius de grau superior en règim presencial.

  Annex XIII-a. Relació provisional d'alumnat admés en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex XIII-b. Relació provisional per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex XIII-c. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex XIV-a. Relació definitiva d'alumnat admés en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex XIV-b. Relació definitiva per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex XIV-c. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa.

  Annex XV-a. Relació provisional d'alumnat admés en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.  Annex XV-b. Relació provisional per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.

  Annex XV-c. Relació provisional per centre d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.

  Annex XVI-a. Relació definitiva d'alumnat admés en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.  Annex XVI-b. Relació definitiva per mòdul professional d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.

  Annex XVI-c. Relació definitiva per centre d'alumnat no admés en la primera opció en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.

  Annex XVII. Comunicació de vacant inexistent.  Preàmbul  La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (BOE de 4 de maig) establix en el títol I, capítol V, article 41, les condicions d'accés a la Formació Professional.

  El Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, (BOE de 3 de gener de 2007), pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, regula en el capítol V, l'oferta, l'accés, l'admissió i la matrícula en els cicles formatius, i en el capítol VII (ensenyances de Formació Professional a distància) establix que les administracions educatives, en l'àmbit de les seues competències, adoptaran les mesures necessàries per a la posada en marxa i funcionament d'esta oferta educativa.

  L'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de 03.09.2010) regula, en l'article 3 l'accés de l'alumnat, en l'article 4, l'admissió de l'alumnat i, en l'article 5, la matrícula de l'alumnat, en la Formació Professional del sistema educatiu.

  El Decret 33/2007, de 30 de març (DOCV de 03.04.2007), pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartisquen ensenyances de règim general disposa en la seua disposició final primera que es faculta el conseller d'Educació per a dur a terme el que s'hi disposa.

  Fent ús de l'autorització concedida, esta orde precisa, desenrotlla i articula els diferents aspectes que regulen el procediment que s'ha de seguir per a determinar l'orde d'admissió, l'accés i la matrícula de l'alumnat en les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu en règim presencial i semipresencial o a distància en oferta completa o parcial en la Comunitat Valenciana, adaptant estos procediments a la normativa vigent.

  En virtut d'això, previ dictamen del Consell Valencià de Formació Professional i vista la proposta conjunta de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de data 10 de maig de 2011, en exercici de les competències que conferix l'article 28e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

  ORDENE  CAPÍTOL I

  Disposicions generals  Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

  1. Esta orde té com a objecte regular el desenrotllament dels procediments d'accés, admissió i matrícula de l'alumnat en cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior, en règim presencial en modalitat d'oferta completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i en règim semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  2. Es desenrotllaran dos procediments d'accés, admissió i matrícula en cada curs escolar: un procediment ordinari i un altre d'extraordinari. En este últim, es cobriran les vacants no cobertes en el procediment ordinari i aquelles altres la cobertura de les quals s'autoritze.  Article 2. Conceptes. Oferta completa i oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància

  1. Als efectes d'esta norma, es considera oferta completa en règim presencial de cicles formatius la constituïda per les ensenyances de Formació Professional de grau mitjà i superior, que inclou tots els mòduls que els configuren i que s'impartix en règim presencial ordinari en horari de matí, de vesprada o d'ambdós i en horari especial, nocturn, que s'impartix d'acord amb el que establix l'article 5.1 de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació.  2. L'oferta completa en règim semipresencial o a distància està constituïda per tots els mòduls que componen cada cicle formatiu de Formació Professional de grau mitjà i superior autoritzat en els centres que tenen este règim d'ensenyances.

  3. Es considera oferta parcial la referida a mòduls professionals inclosos en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu. Esta modalitat podrà realitzar-se en règim presencial i semipresencial o a distància en els centres autoritzats específicament per a això.  Article 3. Participants en el procediment d'admissió

  1. El procediment d'admissió s'aplicarà a l'alumnat que accedix a un cicle formatiu, i no s'aplicarà a aquells que, en el mateix centre, promocionen d'un curs a un altre en règim presencial en oferta completa.  2. També serà aplicable a l'alumnat que sol·licite l'admissió en qualsevol mòdul en règim presencial en modalitat d'oferta parcial i en règim semipresencial o a distància en centres públics en modalitat d'oferta completa o parcial regulades per esta orde encara que en cursos previs haja estat matriculat en règim presencial en la modalitat d'oferta parcial o en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa o parcial. Així mateix haurà de sol·licitar l'admissió d'aquells mòduls que, si és el cas, tinga pendents del curs o cursos anteriors.  3. L'alumnat que haja superat algun mòdul professional en règim presencial en la modalitat d'oferta parcial, en les proves d'obtenció del títol o en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa o parcial, haurà de participar en el procediment d'admissió per a cursar la resta de mòduls professionals, que pertanyen al mateix cicle formatiu, en règim presencial, en la modalitat d'oferta completa, sempre que reunisca els requisits d'accés establits en esta orde.  4. L'alumnat estranger menor de 18 anys podrà participar en el procediment d'admissió a les ensenyances regulades en esta orde sempre que:

  4.1 Dispose d'algun dels documents acreditatius següents:  a) DNI, NIE o targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers,

  b) Certificat d'empadronament en un municipi,

  c) Visat d'estudis

  d) Targeta d'estudiant estranger, i

  4.2 Complisca els requisits següents:

  - Requisits d'accés a les corresponents ensenyances,

  - Convalidació de títols o estudis anteriors.

  5. L'alumnat estranger major de 18 anys podrà participar en el procediment d'admissió a les ensenyances regulades en esta orde quan:  5.1 Dispose de tots els documents acreditatius següents:

  a) Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers,

  b) Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger, i

  5.2 Complisca els requisits següents:

  - Requisits d'accés a les corresponents ensenyances,

  - Convalidació de títols o estudis anteriors.  Article 4. Compatibilitat de la matrícula en els cicles formatius de Formació Professional i amb altres ensenyances

  1. La matrícula en un cicle formatiu en règim presencial, siga quina siga la seua modalitat, serà compatible amb la matrícula en qualsevol altre cicle formatiu siga quin siga el règim i/o modalitat, o altres ensenyances, sempre que existisca compatibilitat d'horaris.

  2. Durant un mateix curs acadèmic, un alumne o alumna no podrà simultaniejar matrícula en el mateix mòdul professional en règim presencial, semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa i en la modalitat d'oferta parcial.

  3. La matrícula en un cicle formatiu, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, no serà compatible amb la matrícula, durant el mateix any acadèmic, en les proves per a l'obtenció del títol de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional que convoque la conselleria competent en matèria d'educació del mateix cicle formatiu que l'alumne o l'alumna es trobe cursant, excepte anul·lació de matrícula, del cicle o mòduls corresponents, abans de la sol·licitud de participació en la prova per a l'obtenció del títol.

  4. Cap alumne o alumna podrà estar matriculat en el mateix o diferent centre, en el mateix o distints règims o modalitats d'oferta, en un mateix cicle formatiu.

  5. No es podrà obtindre plaça en més d'un cicle formatiu en els procediments ordinari i extraordinari d'admissió d'un mateix curs acadèmic previstos en esta orde en la modalitat d'oferta completa, siga quin siga el règim. Tampoc es podrà obtindre plaça en més d'un cicle formatiu en la modalitat d'oferta parcial per estos procediments en un mateix curs acadèmic. No obstant això, atenent el que establix l'apartat 1 d'este article, els qui desitgen cursar més d'un cicle formatiu participaran en estos procediments per un dels cicles i per a sol·licitar plaça en l'altre o altres consultaran les vacants que es produïsquen en cada centre després del període extraordinari de matrícula.  6. Serà possible obtindre plaça simultàniament, a través dels procediments d'admissió regulats en esta orde en la modalitat d'oferta completa i complementàriament en la modalitat d'oferta parcial.

  Article 5. Requisits d'accés

  1. Cicles formatius de grau mitjà

  1.1. Accés directe

  1.1.1. Per a accedir als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional es requerix estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, segons establix el punt 1 de l'article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

  1.1.2. Sense perjuí del requisit establit en l'apartat 1.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau mitjà els qui es troben en algun dels casos següents:

  a) Estar en possessió del títol de Tècnic Auxiliar.

  b) Estar en possessió del títol de Tècnic.

  c) Haver superat el segon curs del Batxillerat unificat i polivalent.  d) Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma de les ensenyances mitjanes.

  e) Haver superat el tercer curs del Pla d'estudis de 1963, o segon curs de comuns experimental de les ensenyances d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.

  f) Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors.

  1.2. Accés per mitjà de prova

  1.2.1. També podran accedir als cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional sense reunir el requisit mencionat en l'apartat 1.1 els sol·licitants que tinguen aprovada la prova d'accés als cicles formatius prevista en el punt 2 de l'article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, desplegada en l'article 22 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu i regulada en l'Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional inicial del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 d'abril). Per a accedir per esta via, es requerirà tindre 17 anys com a mínim, o complir-los l'any natural de realització de la prova.

  1.2.2. Quedaran exempts de realitzar la prova:

  a) Els qui tinguen superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

  b) Els qui hagen superat la prova d'accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions.

  c) Els qui hagen superat el primer nivell d'un Programa de Qualificació Professional Inicial. En tot cas, el seu accés queda supeditat a tindre 17 anys com a mínim, o complir-los l'any de realització de la prova.

  2. Cicles formatius de grau superior

  2.1. Accés directe

  2.1.1. Per a accedir als cicles formatius de grau superior de Formació Professional es requerix estar en possessió del títol de Batxiller, segons establix el punt 1 de l'article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.

  2.1.2. Sense perjuí del requisit establit en l'apartat 2.1.1, podran accedir als cicles formatius de grau superior els qui es troben en algun dels casos següents:

  a) Estar en possessió del títol de Batxiller establit en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.  b) Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.

  c) Haver superat el curs d'orientació universitària o preuniversitari.

  d) Estar en possessió del títol de Tècnic Especialista, Tècnic Superior o equivalent a efectes acadèmics.

  e) Estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent.

  2.2. Accés per mitjà de prova

  2.2.1. També podran accedir als cicles formatius de grau superior sense reunir el requisit mencionat en l'apartat 2.1, els sol·licitants que tinguen superada la corresponent prova d'accés prevista en el punt 2 de l'article 41 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, desplegada en l'article 24 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu i regulada en l'Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional inicial del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 d'abril). Per a accedir per esta via, es requerirà tindre 19 anys complits l'any natural de realització de la prova o 18 anys si s'acredita estar en possessió d'un títol de tècnic relacionat amb la família professional a la qual es vullga accedir.

  2.2.2. Quedaran exempts de realitzar la prova:

  a) Els qui tinguen superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

  3. Horari especial, nocturn

  Podran accedir a la modalitat d'horari especial, nocturn, els interessats que, reunint els requisits d'accés establits en esta orde, siguen majors de 18 anys i els majors de 16 anys que tinguen un contracte laboral el compliment del qual no els permeta acudir als centres educatius en règim ordinari, o siguen esportistes d'alt rendiment o d'elit de la Comunitat Valenciana.

  4. Oferta parcial

  Sense perjuí dels requisits d'accés establits amb caràcter general en els apartats 1, 2 i 3 també podran accedir a l'oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior els interessats que, no reunint els requisits d'accés, sol·liciten l'admissió en mòduls professionals associats a Unitats de competència. Per a l'admissió en mòduls no associats a Unitats de competència i la posterior obtenció, si és el cas, d'un títol de Formació Professional hauran d'acreditar els requisits d'accés establits per a cursar cicles formatius en els apartats 1, 2 i 3.

  Article 6. Criteris de prioritat

  1. Cicles de grau mitjà

  1.1. En la via d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà, es considerarà exclusivament la nota mitjana obtinguda en l'Educació Secundària Obligatòria o en estudis equivalents.

  1.2. En la via d'accés per mitjà de prova es considerarà la nota obtinguda en la prova d'accés, o l'obtinguda en la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, amb independència que els sol·licitants procedisquen del mateix o de distint centre, així com la puntuació de 5 per als qui hagen superat el primer nivell d'un Programa de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana o la que corresponga si estos últims han optat per millorar la seua nota en la prova d'accés.

  1.3. Els qui no reunisquen els requisits d'accés i sol·liciten l'admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència corresponents a oferta parcial se situaran en l'orde de prelació a continuació dels indicats en els apartats 1.1 i 1.2 ordenats per registre d'entrada.  1.4. Els empats que es produïsquen en la valoració de les sol·licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances previstes en esta orde es dirimiran ordenant els sol·licitants per orde alfabètic dels seus cognoms.

  L'orde es fixarà a partir de la lletra determinada en el sorteig celebrat per la conselleria competent en matèria de funció pública per a establir l'orde d'intervenció dels aspirants en totes les proves selectives que se celebren durant eixe any natural.

  Si en el moment de dictar la resolució en què es fixa el calendari d'admissió no s'ha celebrat el sorteig i s'ha publicat el seu resultat en el DOCV, s'aplicarà la corresponent a l'últim, celebrat i publicat.  2. Cicles de grau superior

  2.1. En la via d'accés directe a cicles formatius de grau superior caldrà ajustar-se exclusivament a l'expedient acadèmic. La valoració de l'expedient estarà referida a les modalitats i matèries vinculades per a cada títol, amb independència que els sol·licitants procedisquen del mateix centre o d'un altre distint. Dins de la via d'accés directe s'establixen els següents criteris de prioritat per a cada cicle formatiu, dels indicats en la primera columna del quadro que constituïx l'annex V-a:  2.1.1. Tindran preferència, ordenades segons la nota mitjana que figure en l'expedient acadèmic, les sol·licituds dels qui hagen cursat alguna de les modalitats de Batxillerat o de Batxillerat Experimental, així com les respectives opcions del Curs d'Orientació Universitària, assenyalades en la segona columna de l'annex V-a.

  2.1.2. Dins dels anteriors, si els hi ha, tindran preferència les sol·licituds dels qui hagen cursat la matèria o matèries assenyalada/es en la tercera columna de l'annex V-a, ordenades, al seu torn, segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic. (Quan consten dos matèries, es donarà preferència a les sol·licituds dels qui hagen cursat les dos matèries, en compte de només una; en cada subgrup s'ordenaran per nota mitjana de l'expedient acadèmic).

  2.2. A continuació seran ordenades, segons nota mitjana de l'expedient acadèmic, les restants sol·licituds dels qui complisquen els requisits d'accés directe.

  2.2.1. Dins d'estes, si les hi ha, tindran preferència les sol·licituds dels qui hagen cursat la matèria o matèries assenyalada/es en la tercera columna de l'annex V-a, ordenades, al seu torn, segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Quan consten dos matèries, es donarà preferència a les sol·licituds dels qui hagen cursat les dos matèries, en compte de només una; en cada subgrup s'ordenaran per nota mitjana de l'expedient acadèmic.

  2.3. En la via d'accés per mitjà de prova prevista en l'article 5.2.2, els certificats acreditatius indicaran l'opció o opcions que l'alumne o alumna ha superat i la família/es o els cicles als quals té accés. Estes sol·licituds s'ordenaran de major a menor qualificació. Quan l'opció o opcions de prova d'accés superada no es corresponga amb la família o cicles que sol·licita d'acord amb allò que s'ha indicat en l'annex V-b serà exclòs del procediment d'admissió.

  2.3.1. Les sol·licituds dels qui hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys s'ordenaran per la nota mitjana que figure en el seu certificat sempre que desitge accedir als cicles formatius de grau superior adscrits a la mateixa branca de coneixement que l'opció de prova que va superar d'acord amb el que ha indicat l'annex V-b atenent el que disposa en l'annex II de l'Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina l'adscripció a les branques de coneixement de l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials o norma que la substituïsca.

  Quan el sol·licitant desitge accedir a altres cicles no adscrits a la branca de coneixement corresponent a la seua opció de prova se li assignarà la qualificació de 5 atenent el que disposa l'article 8 de l'Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les proves d'accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana.

  2.4. Els qui no reunisquen els requisits d'accés i sol·liciten l'admissió en mòduls professionals associats a Unitats de competència en la modalitat d'oferta parcial se situaran en l'orde de prelació a continuació dels indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3, ordenats per registre d'entrada.

  2.5. Els empats que es produïsquen en la valoració de les sol·licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances regulades en esta orde es dirimiran ordenant els sol·licitants per orde alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l'apartat 1.4.  Article 7. Reserva de places

  En totes les ensenyances l'admissió de les quals està regulada en esta orde, en els centres docents públics i privats amb ensenyances concertades, es tindrà en compte el següent per a la determinació de les places escolars vacants:

  1. Es reservarà en primer lloc un 5% del total de les places escolars oferides per a les persones amb discapacitat, i en cap cas la reserva serà inferior a una vacant, en aplicació del que establix la disposició addicional segona del Reial Decret 1538/2006, anteriorment mencionat.  2. En segon lloc, es reservarà un 5% de les places escolars oferides per als esportistes que acrediten la condició d'esportista d'elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana, considerats en el Decret 13/2006, de 20 de gener del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i d'alt nivell o d'alt rendiment, de conformitat amb el que disposa l'article 9.3 del Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment que reunisquen els requisits acadèmics previstos en l'article 5 d'esta orde.  3. En els cicles formatius de la família d'Activitats Físiques i Esportives, el percentatge establit en l'apartat anterior se substituirà per una reserva per a estos esportistes de les places escolars següents:  a) 1 plaça escolar per grup per a accés directe.

  b) 2 places escolars per grup per a accés per mitjà de prova.

  4. En tercer lloc, una vegada realitzades les reserves previstes en els apartats 1, 2 i 3 es reservarà el 20% de les places escolars oferides per a accés per mitjà de prova.

  5. La resta de les places escolars es destinarà a la via d'accés directe.

  6. En el procediment d'admissió ordinari, les vacants que hagen quedat sense cobrir, de les reservades, s'oferiran als sol·licitants que reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe requerits en esta orde sense que puguen oferir-se als sol·licitants de la via de prova d'accés.  7. En el procediment d'admissió extraordinari es reservaran novament els percentatges establits anteriorment sobre les places oferides.  8. En el procediment d'admissió extraordinari, les vacants que hagen quedat sense cobrir, després de baremades totes les sol·licituds, s'oferiran a tots els sol·licitants que reunisquen els requisits requerits en esta orde independentment de la via d'accés de la qual procedisquen.  Article 8. Comissions sectorials d'escolarització de Formació Professional

  1. Cada Direcció Territorial d'Educació establirà una única Comissió Sectorial d'Escolarització que s'ocuparà exclusivament del procediment d'admissió en els cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional en règim presencial, i semipresencial o a distància en oferta completa o oferta parcial, que s'impartisquen en el seu àmbit competencial. Els seus membres seran designats per la direcció territorial corresponent i estaran integrades, almenys, per:  a) President, que representarà l'administració educativa.

  b) Secretari

  c) El director o directora d'un centre públic.

  d) El titular d'un centre privat concertat, o el seu representant.

  e) Un representant de les associacions de mares i pares d'alumnes i alumnes.

  f) Un representant de les associacions de l'alumnat.

  g) Un representant de l'administració local, proposat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

  2. Les comissions sectorials d'Escolarització de Formació Professional es regiran quant al seu funcionament pel que disposen els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  3. Les comissions sectorials d'Escolarització de Formació Professional s'ocuparan, en el seu àmbit respectiu, de:

  a) Garantir als interessats la informació necessària sobre els centres públics i privats amb ensenyances concertades, i sobre les places d'estes ensenyances disponibles en estos.

  b) Facilitar als centres docents del seu àmbit la informació i la documentació necessària sobre el procediment d'admissió i matrícula i la formalització de les sol·licituds.

  c) Comprovar que en els centres docents es publica dins del termini i la forma escaient, en el tauler d'anuncis, el calendari d'admissió i matrícula, la normativa vigent i les places vacants segons els models que figuren en l'annex VI-a,VI-a.1, VI-a.2, VI-b, VI-b.1, VI-b.2, VII-a, VII-b i VIII.

  d) Resoldre els problemes d'escolarització que li formulen els consells escolars, els consells socials dels centres integrats públics de Formació Professional o els titulars dels centres privats amb ensenyances concertades.

  e) Resoldre les reclamacions formulades en matèria d'admissió d'alumnat de Formació Professional.

  f) Informar la direcció territorial que corresponga dels problemes d'escolarització del seu àmbit competencial, proposant, si és el cas, l'adopció de les mesures pertinents.

  4. Les comissions sectorials d'Escolarització de Formació Professional en la sessió constitutiva, fixaran el calendari de reunions que s'han de celebrar en el procediment d'admissió de l'alumnat per a eixe curs escolar.

  Este acord tindrà els efectes de convocatòria per a les successives reunions.  Article 9. Calendari del procediment d'admissió i matrícula

  En el primer trimestre de l'any natural, les direccions territorials d'Educació dictaran una resolució en què es determine el calendari de les successives fases del procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat per als cicles formatius de grau mitjà i superior en els centres públics i privats amb ensenyances concertades del seu àmbit competencial, atenent les instruccions de la direcció general competent en matèria d'admissió de l'alumnat de Formació Professional.  Article 10. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  1. Sol·licitud

  1.1. La sol·licitud d'admissió es realitzarà en els models oficials que figuren com a annexos I, II, III i IV a esta orde.

  1.2. Els interessats formularan la seua sol·licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit a este efecte en l'aplicació corresponent per a l'admissió de l'alumnat en el portal institucional de la conselleria competent en matèria d'educació en l'adreça , fent entrega d'una còpia de l'esmentada sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció. A este efecte, s'habilitaran mitjans tecnològics necessaris en els centres educatius i es prestarà l'assessorament necessari. El termini de presentació de sol·licituds serà el que determine la convocatòria que establisca la resolució dictada per les direccions territorials d'Educació a què fa referència l'article 9.  1.3. En la sol·licitud per a l'assignació de places s'indicaran les opcions per orde de prioritat determinades per a cada règim i modalitat d'ensenyança.

  1.4. Només podrà sol·licitar-se plaça per a aquells cicles formatius i/o mòduls professionals respecte dels quals s'haja publicat vacant.

  1.5. Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud en cada un dels models dels annexos I, II, III i IV.

  1.6. En el cas de sol·licitar els mateixos cicles i/o mòduls en règim presencial i semipresencial o a distància, haurà d'especificar, necessàriament, en la sol·licitud d'admissió en règim semipresencial o a distància en modalitat d'oferta completa, la preferència pel règim presencial o pel règim semipresencial o a distància en cas de ser admés en ambdós, i en la modalitat d'oferta parcial en l'esmentada instància. Quan no s'especifique l'opció es considerarà que opta per l'admissió en règim presencial en qualsevol de les modalitats d'oferta sol·licitades.  1.7. Quan es presente més d'una sol·licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol·licituds seran excloses del procediment d'admissió. Tot això sense perjuí de l'exigència de responsabilitats que, respecte d'això, puguen derivar-se.

  1.8. Rebudes les sol·licituds, els centres les incorporaran a l'aplicació informàtica establida a este efecte amb l'aportació prèvia pels interessats de la documentació acreditativa necessària per a l'accés sense perjuí del que disposa l'apartat 1.11 d'este article.

  1.9. A la sol·licitud s'adjuntarà tota la documentació acreditativa necessària per a l'accés, així com la necessària per a l'aplicació dels criteris de prioritat a què es fa referència en esta orde.

  1.10. Si en el moment de presentar la sol·licitud no s'aporta el certificat del requisit d'accés corresponent en què conste la nota mitjana obtinguda o el certificat acadèmic de mòduls superats, s'introduirà posteriorment esta dada, una vegada entregat el certificat en el termini determinat en la resolució dictada per les direccions territorials d'Educació a què fa referència l'article 9. El centre publicarà la llista de l'alumnat que no ha presentat el requisit d'accés corresponent. La publicació d'esta llista tindrà efectes de requeriment a l'interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmene les faltes o acompanye els documents preceptius.

  1.11. Si no aporta la documentació que siga requisit d'accés en el termini establit a este efecte, la sol·licitud quedarà exclosa En cas que la documentació no aportada en termini únicament puga haver donat lloc a l'aplicació d'un determinat orde de prioritat, este no serà aplicable.  1.12. Quan les qualificacions dels certificats acadèmics presentats no siguen aritmètiques es valoraran segons la següent escala numèrica:  Suficient 5,5

  Bé 6,5

  Notable 7,5

  Excel·lent 9

  1.13. El titular de la secretaria en els centres públics i la titularitat dels centres privats amb ensenyances concertades són els responsables de la custòdia de les sol·licituds d'admissió de l'alumnat, de la documentació complementària i de la documentació necessària per al procediment d'admissió.

  1.14. El tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'admissió s'ajustarà al que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  2. Admissió

  2.1. L'assignació de places de cicles formatius de Formació Professional es realitzarà per mitjà d'una aplicació informàtica dissenyada a este efecte, que assignarà les places tenint en compte el que establix l'article 26 del Decret 33/2007, el que disposa l'article 6 d'esta orde i la resta de normativa vigent.

  2.2. L'aplicació informàtica realitzarà el procediment d'adjudicació provisional de places en concurrència competitiva d'acord amb els criteris de prioritat establits en l'article 6 i seguint l'orde de preferència en què hagen demandat plaça els sol·licitants.  2.3. Si no s'obté plaça escolar en el centre de primera opció, el procediment informàtic establit a este efecte realitzarà el procediment d'adjudicació de plaça als centres de segona i successives opcions. En tot cas no podrà adjudicar-se plaça a un sol·licitant en la seua primera o successives opcions, si hi ha un altre sol·licitant que ha demandat la dita plaça en opció o opcions posteriors i gaudix d'un orde de prioritat superior d'acord amb el que establix l'article 6, i en este cas este últim tindrà preferència en l'adjudicació.

  2.4. El Consell Escolar o Consell Social dels centres integrats públics de Formació Professional i els titulars dels centres privats concertats publicaran les llistes provisionals d'acord amb els resultats obtinguts per l'esmentada aplicació.

  2.5. Els centres tindran accés a estes llistes a través de la mateixa aplicació informàtica.

  2.6. Estes llistes tindran inicialment el caràcter de relació provisional d'alumnat admés i no admés. S'ajustaran als models arreplegats en els annexos IX-a, IX-b, IX-c en cicles de grau mitjà en règim presencial en modalitat d'oferta completa; en els annexos XI-a, XI-b, XI-c en cicles de grau superior en règim presencial en modalitat d'oferta completa; en els annexos XIII-a, XIII-b, XIII-c en règim semipresencial o a distància en modalitat d'oferta completa i en els annexos XV-a, XV-b, XV-c en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància. Tots ells es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres.

  2.7. Els interessats podran presentar una reclamació davant del Consell Social o Consell Escolar del centre contra les esmentades llistes provisionals.

  2.8. Si no s'obté plaça en cap dels centres triats es remetran les sol·licituds no ateses a la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional.

  2.9. Una vegada resoltes les reclamacions, estes llistes tindran caràcter definitiu i es publicaran per mitjà dels mateixos procediments que els anteriors d'acord amb els models arreplegats en els annexos X-a, X-b, X-c en cicles de grau mitjà en règim presencial en modalitat d'oferta completa; els annexos XII-a, XII-b, XII-c en cicles de grau superior en règim presencial en modalitat d'oferta completa; els annexos XIV-a, XIV-b, XIV-c en règim semipresencial o a distància en modalitat d'oferta completa; i els annexos XVI-a, XVI-b, XVI-c en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial, semipresencial o a distància.  2.10. Els interessats podran presentar una reclamació davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització de Formació Professional contra les esmentades llistes definitives. Contra la resolució de la Comissió Sectorial d'Escolarització a les reclamacions presentades, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent.

  2.11. Els sol·licitants no admesos en algun dels cicles formatius sol·licitats quedaran en llista d'espera ordenats en funció dels criteris establits en l'article 6, i podran ser admesos en cas de quedar places vacants.

  2.12. L'alumnat que no haja obtingut plaça escolar en el procediment ordinari en cap de les opcions sol·licitades, tant en les llistes provisionals com en les definitives ni a través de les vacants produïdes per renúncia, podrà sol·licitar novament l'admissió en el procediment extraordinari prèvia consulta de les vacants existents en les llistes publicades a través de l'aplicació informàtica.

  3. Matrícula

  3.1. Després del procediment d'admissió ordinari, l'alumnat admés haurà de formalitzar la matrícula en el termini que determine la convocatòria establida per resolució dictada per les direccions territorials d'Educació a què fa referència l'article 9.

  3.2. Si l'alumnat admés no formalitza la matrícula en el termini expressat, s'entendrà que renuncia a la plaça escolar i la seua plaça es considerarà vacant per renúncia.

  3.3. Acabat el termini de matrícula, cada centre publicarà la llista de l'alumnat que, estant en la llista d'admesos, no l'ha formalitzat.  3.4. A les vacants que es produïren per renúncia o altres circumstàncies se sumaran les vacants existents de les reservades i detretes de l'oferta inicial que no hagen sigut ocupades. En el procediment ordinari les esmentades places s'oferiran a l'alumnat de la llista de no admesos prevista en l'apartat 2.11 d'este article segons l'orde de puntuació obtinguda, d'acord amb la seua pertinença a la via d'accés que procedisca.  3.5. L'alumnat que haja obtingut vacant en el procediment ordinari formalitzarà matrícula en el termini assignat per a cobrir les places vacants per renúncia.

  3.6 Després de finalitzar el procediment d'admissió extraordinari es procedirà a la matrícula en els termes establits en els apartats 3.1, 3.2 i 3.3.

  3.7. L'alumnat de la llista de no admesos prevista en l'apartat 2.11 d'este article que no haja obtingut plaça escolar en cap de les opcions sol·licitades després de finalitzar el procediment d'admissió extraordinari, podrà sol·licitar matrícula en les places vacants existents en el centre en què està en llista d'espera amb independència de la via d'accés per la qual haja concorregut.

  3.8. L'alumnat de la llista de no admesos que no haja obtingut plaça escolar en cap de les opcions sol·licitades després de finalitzar el procediment d'admissió extraordinari podrà sol·licitar informació, o els seus pares o tutors en cas de menors d'edat, a la Comissió Sectorial d'Escolarització de les places escolars vacants en altres centres per a formalitzar matrícula en alguna d'estes si reunix els requisits necessaris per a això amb independència de la via d'accés per la qual haja concorregut.  Article 11. Documentació necessària per a la matrícula

  Per a la formalització de matrícula, l'alumnat admés haurà de presentar, en el centre educatiu en el qual haja obtingut plaça, la documentació següent:

  1. Documentació acreditativa de la identitat i edat del sol·licitant.  S'acreditarà per mitjà de fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement del sol·licitant.

  2. Per a l'acreditació del requisit acadèmic en la via d'accés directe als cicles formatius:

  2.1 Grau mitjà. Es presentarà el certificat acadèmic en què consten les qualificacions obtingudes en l'Educació Secundària Obligatòria o equivalent als efectes d'admissió. S'adjuntarà la fotocòpia compulsada del títol corresponent.

  2.2. Grau superior. Es presentarà el certificat acadèmic en què consten les qualificacions obtingudes en cada una de les matèries del títol de Batxiller o equivalent i la nota mitjana de l'expedient acadèmic. S'adjuntarà la fotocòpia compulsada del títol corresponent.

  3. Per a l'acreditació del requisit en la via d'accés als cicles formatius per mitjà de prova:

  3.1. Grau mitjà: Es presentarà el certificat de superació amb expressió de la puntuació que s'hi ha obtingut i la data de superació indicant que donarà accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.  3.1.1. Si és el cas, es presentarà un certificat acadèmic en què conste que ha superat el primer nivell d'un Programa de Qualificació Professional Inicial. En eixe supòsit la qualificació que se li assignarà serà de 5, sense perjuí de la qualificació superior que puga correspondre per haver optat per la participació en la prova d'accés.

  3.1.2. Els qui acrediten la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys hauran de presentar el certificat de superació d'estes.

  3.2 Grau superior: Es presentarà el certificat de superació amb expressió de la puntuació obtinguda en esta i la data de superació indicant les famílies professionals o cicles a què dóna accés.

  3.2.1. Els qui acrediten la superació de les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys hauran de presentar el certificat de superació d'esta en què conste l'opció de la prova específica superada i la qualificació final obtinguda.

  4. Acreditació de la discapacitat del sol·licitant:

  D'acord amb l'Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (DOGV de 14 d'abril), l'alumnat amb greus problemes d'audició, visió, motricitat o altres necessitats educatives especials, si participa en el procediment d'admissió per la reserva de plaça, haurà de presentar la documentació següent:  4.1. Certificat del dictamen emés per l'òrgan competent.

  4.2. Còpia de l'informe emés pel departament de la família professional a què pertany el cicle formatiu que es desitja cursar del centre triat en primera opció, en el qual s'indique les capacitats/habilitats que requerix l'alumnat per a poder adquirir els objectius finals que el capaciten professionalment atenent el que disposa l'article 14 de la mencionada orde.

  4.3. Declaració responsable de l'alumne o alumna on manifesta que és coneixedor de les capacitats terminals o resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació del cicle/s o mòdul/s que sol·licita cursar.  5. Acreditació de la discapacitat del familiar de primer grau del sol·licitant: s'acreditarà per mitjà de certificat del dictamen emés per l'òrgan competent.

  6. Acreditació d'esportista d'elit de nivell A i de nivell B de la Comunitat Valenciana o d'alt rendiment: s'acreditarà per mitjà de certificat del dictamen emés per l'òrgan públic competent.

  7. Acreditació de la condició de treballador: s'acreditarà per mitjà de contracte de treball, certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o mutualitat laboral en què estiga afiliat. En el cas de treballadors per compte propi el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms i, en cas de desocupació, certificat de l'organisme competent de la condició de treballador desocupat.

  8. Acreditació de la superació d'algun mòdul d'un cicle formatiu: s'acreditarà per mitjà de certificat acadèmic emés pel centre educatiu en què conste la qualificació obtinguda en este i el curs acadèmic en què es va superar amb indicació expressa dels mòduls cursats i el nombre d'hores superades.

  9. Acreditació d'estar cursant un altre cicle formatiu o altres ensenyances reglades: s'acreditarà per mitjà de certificat expedit pel centre docent corresponent.  Article 12. Alumnat en possessió d'estudis estrangers homologats  1. Amb l'objecte de garantir la igualtat de condicions en el procediment d'admissió dels qui estiguen en possessió d'estudis estrangers homologats amb el sistema educatiu espanyol, per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el Batxiller espanyol, caldrà ajustar-se al que disposa el punt 11 de la Resolució de 29 d'abril de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual s'establixen les instruccions per al càlcul de la nota mitjana que ha de figurar en les credencials de convalidació i homologació d'estudis i títols estrangers amb el Batxiller espanyol (BOE de 8 de maig de 2010) o la que la substituïsca. En el cas de les credencials de convalidació amb el primer curs de Batxillerat o d'homologació amb el títol de Batxiller que, amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada resolució, van ser emeses sense la nota mitjana, a petició de l'interessat s'emetrà un certificat en què figure la nota mitjana junt amb la data i el número de la credencial a què correspon, fent constar que la nota mitjana ha sigut calculada d'acord amb el que establix la disposició addicional 3.a,5 del Reial Decret 1467/2007, de 2 de novembre.  2. Per al càlcul de la nota mitjana dels estudis estrangers homologables al títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria caldrà ajustar-se al que disposa la resolució anteriorment mencionada o norma que la substituïsca. En el certificat de la nota mitjana, haurà de constar que ha sigut calculada d'acord amb el que establix la disposició addicional 2.a,7 del RD 1631/2006, de 29 de desembre, junt amb la data i el número de la credencial d'homologació amb el títol de Graduat o Graduada en Educació Secundària Obligatòria a la qual correspon.  3. Els interessats que estan en possessió de la credencial podran sol·licitar un certificat de la nota mitjana. Han de sol·licitar-lo, preferentment, en el mateix lloc en què van sol·licitar la convalidació/homologació a fi de facilitar els tràmits, llevat que no residisquen en el mateix lloc. Així mateix han d'entregar un certificat amb les qualificacions obtingudes.  Article 13. Mobilitat de l'alumnat

  Conforme a l'article 31.3 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s'establix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu (BOE de 3/01/2007), a fi de garantir el dret a la mobilitat dels estudiants, els alumnes que hagen superat algun mòdul professional en una altra comunitat autònoma i no hagen esgotat el nombre de convocatòries establit, podran matricular-se en règim presencial o semipresencial o a distància. Per a això, estos alumnes podran realitzar matrícula parcial, tant en règim presencial com en règim semipresencial o a distància, bé siga en la modalitat d'oferta completa com parcial en aquells mòduls professionals que tinguen pendents independentment dels criteris de promoció establits a este efecte.

  Article 14. Constitució efectiva de les unitats i determinació de vacants

  1. La direcció general competent per raó de la matèria determinarà les unitats/grups que en cada curs hagen de constituir-se en centres públics per a atendre les necessitats d'escolarització.

  2. Les vacants dels distints cursos dels cicles formatius de Formació Professional en oferta completa o mòduls en oferta parcial es determinaran per la direcció general competent per raó de la matèria basant-se en els informes de les direccions territorials d'Educació corresponents. Les direccions territorials demanaran informes del Consell Escolar en els centres públics, del Consell Social dels centres integrats públics de Formació Professional i del titular del centre en els centres amb ensenyances concertades basant-se en el concert del nombre d'unitats establit en l'esmentat centre.

  3. Quan el nombre de sol·licituds que complisquen el requisit d'accés no aconseguisca el mínim establit per a constituir unitat, esta no s'autoritzarà, i a l'alumnat que haja optat per eixe cicle o mòdul, segons els casos, se li consideraran les altres opcions formulades segons el seu orde de preferència.

  4. La direcció general competent en matèria de personal atendrà les necessitats de personal que es deriven de les unitats autoritzades.

  Article 15. Reclamacions i recursos al procediment d'admissió

  1. Les reclamacions, que sempre es dirigiran al centre de primera opció, hauran de formular-se en el termini de tres dies hàbils a comptar del següent al de la publicació de les llistes provisionals d'alumnat admés i no admés i es resoldran amb anterioritat a la publicació de les llistes definitives.

  2. En cas que l'admissió s'haja sol·licitat en un centre públic, els interessats podran formular reclamació contra les llistes definitives d'alumnat admés i no admés, en el termini de dos dies hàbils des del següent al de la seua publicació, davant de la Comissió Sectorial d'Escolarització que corresponga, que resoldrà en el termini de tres dies hàbils.

  3. Contra l'esmentada resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial corresponent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de l'acord adoptat per la Comissió Sectorial d'Escolarització o al del venciment del termini establit per a la seua adopció. La resolució de la direcció territorial posarà fi a la via administrativa i el silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori.

  4. En cas que l'admissió s'haja sol·licitat en un centre privat amb ensenyances concertades, els interessats podran formular reclamació/denúncia davant de la direcció territorial corresponent, la qual iniciarà, si és el cas, el procediment previst en els articles 61 i següents de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, modificats per la disposició final primera punt 10 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.  CAPÍTOL II

  Admissió i matrícula en règim presencial

  en la modalitat d'oferta completa  Article 16. Vacants

  1. En el primer curs dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances, oferiran totes les places de primer, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics. Les places escolars de l'alumnat que repetisca curs quan es mantinga el cicle i curs en el centre, es detrauran abans de determinar les vacants de primer. Les vacants de cicles formatius de grau mitjà es publicaran per mitjà de l'annex VI-a, VI-a.1 i VI-a.2. Les vacants de cicle formatiu de grau superior es publicaran per mitjà dels annexos VI-b, VI-b.1 i VI-b.2.

  2. En el segon curs dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances, oferiran les places resultants després de detraure les de l'alumnat que ha promocionat de primer curs o que repetisca curs, sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics.  Article 17. Participants en el procediment d'admissió

  Haurà de participar en el procediment d'admissió l'alumnat, que complint els requisits d'admissió, accedix per primera vegada a un cicle formatiu de grau mitjà o superior en règim presencial, i no s'aplicarà a aquells que, en el mateix centre, promocionen d'un curs a un altre. Serà aplicable a aquells que sol·liciten plaça en segon curs, o posterior en el cas d'horari especial (nocturn), en un altre centre diferent del que van cursar l'anterior.

  Article 18. Requisits i condicions d'accés

  1. Els requisits d'accés a les ensenyances de Formació Professional en règim presencial seran els establits en l'article 5.  Article 19. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  1. Sol·licitud

  1.1. La sol·licitud d'admissió en els cicles formatius de Formació Professional en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, es realitzarà per cursos en règim presencial en horari ordinari i per blocs en horari especial (nocturn).

  1.2. Els interessats formularan la seua sol·licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l'article 10, i es farà entrega d'una còpia de l'esmentada sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció.

  1.3. La sol·licitud d'admissió es realitzarà en el model oficial que figura en esta orde com a annex I per als cicles formatius de grau mitjà i, annex II per als cicles formatius de grau superior.

  1.4. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud d'admissió a cicles de grau mitjà i/o una única sol·licitud d'admissió a cicles de grau superior. En esta apareixeran fins a un màxim de 5 opcions corresponents a un màxim de cinc cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà o superior, segons els casos, en centres educatius que tinguen autoritzades les esmentades ensenyances.

  2. Admissió

  L'aplicació informàtica realitzarà el procediment d'adjudicació de places establit en l'article 10.2.

  3. Matrícula

  L'alumnat admés s'ajustarà al que disposa l'article 10.3.

  Al formalitzar la matrícula en règim presencial, en el cas que en un centre es constituïsquen dos grups d'un mateix cicle formatiu en horari ordinari i distint torn, els interessats hauran de sol·licitar expressament el torn triat per a cursar les ensenyances.

  L'assignació a un o altre grup s'efectuarà segons el següent orde prioritari:

  1r) Treballadors ocupats.

  2n) Alumnat amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33%.

  3r) Esportistes d'alt rendiment o d'elit A i B de la Comunitat Valenciana.

  4t) Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o en altres ensenyances reglades.

  CAPÍTOL III

  Admissió i matrícula en règim semipresencial

  o a distància en la modalitat d'oferta completa  Article 20. Vacants

  Els centres educatius públics que tinguen autoritzat este règim i modalitat d'ensenyança oferiran per a cada curs escolar 45 places escolars per cada un dels mòduls que componen el cicle formatiu. La llista de vacants de mòduls professionals en règim semipresencial o a distància es publicarà per mitjà dels annexos VII-a i VII-b. Les places escolars de l'alumnat que no supere un determinat mòdul quan es mantinga el cicle i curs en el centre, no es detrauran per a determinar les vacants oferides.  Article 21. Participants en el procediment d'admissió

  Haurà de participar en el procediment d'admissió tot l'alumnat, que complint els requisits d'accés, vullga realitzar els estudis d'un cicle formatiu de grau mitjà o superior en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa, amb independència que haja cursat amb anterioritat estudis del mateix cicle en qualsevol règim i/o modalitat i haja superat o no els esmentats estudis.  Article 22. Requisits i condicions d'accés

  Els requisits d'accés a les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància seran els establits en l'article 5.  Article 23. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  1. Sol·licitud

  1.1. La sol·licitud d'admissió i matrícula en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta completa es realitzarà per mòduls professionals.

  1.2. Els interessats formularan la seua sol·licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit en l'article 10, i faran entrega d'una còpia de l'esmentada sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció.

  1.3. La sol·licitud d'admissió es realitzarà en el model oficial que figura com a annex III a esta orde.

  1.4. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud. En esta apareixeran fins a un màxim de 50 mòduls professionals, tant si corresponen a cicles formatius de grau mitjà com de grau superior o ambdós, corresponents a un màxim de cinc centres educatius que tinguen autoritzades ensenyances en règim semipresencial o a distància.  1.5. Només podran ser adjudicades aquelles sol·licituds de mòduls professionals la suma total de les quals per a un mateix cicle formatiu en un centre educatiu no excedisca les 1000 hores, o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle formatiu en règim presencial en la modalitat d'oferta completa.

  1.6. L'orde d'adjudicació atendrà l'orde de prioritat de centre sol·licitat on existisca vacant en algun o alguns dels mòduls sol·licitats, i se li adjudicarà en l'esmentat centre el nombre de mòduls que corresponga dels sol·licitats amb el límit establit en l'apartat anterior corresponents a un mateix cicle.

  1.7. L'alumnat que haja cursat un cicle formatiu de Formació Professional en règim presencial i haja esgotat el nombre de convocatòries a què té dret, podrà sol·licitar la incorporació a estes ensenyances en règim semipresencial o a distància.

  1.8. En la sol·licitud d'admissió a cicles formatius de formació professional en règim semipresencial o a distància no es podrà sol·licitar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte. L'admissió i matrícula en els esmentats mòduls es realitzarà una vegada s'haja obtingut plaça en un centre educatiu i estarà condicionada a allò que s'ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a l'esmentat/s mòdul/s.

  2. Admissió

  L'aplicació informàtica prevista en l'article 10 realitzarà el procediment d'adjudicació provisional de places tenint en compte el següent:  2.1. En aquells centres on hi haja suficients places disponibles per a atendre totes les sol·licituds presentades, seran admesos tots els sol·licitants que complisquen els requisits establits en esta orde.  2.2. Quan en els centres no existisquen places suficients per a atendre totes les sol·licituds que complisquen els requisits establits en esta orde, caldrà ajustar-se al següent orde de preferència:

  a) En primer lloc, aquelles presentades per sol·licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en règim semipresencial o a distància, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d'hores superades en l'esmentat curs.

  b) En segon lloc, aquelles sol·licituds que reunisquen els requisits d'accés a què es referix l'article 5 d'esta orde, ordenades segons els criteris de prioritat previstos en l'article 6.

  Dins de cada grup, en cas d'empat, tindrà prioritat en l'adjudicació els sol·licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat. Si persistix l'empat en la valoració de les sol·licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances previstes en esta orde es resoldrà ordenant els sol·licitants per orde alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l'article 6.1.4.  3. Matrícula

  3.1. Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admesos dels que apareixen en la seua sol·licitud, fins a un màxim de 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte es podrà realitzar quan l'alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d'esta. En els límit establits, no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball.  3.2 Al formalitzar la matrícula, els interessats hauran de sol·licitar expressament el torn de matí o de vesprada en què volen rebre la tutoria col·lectiva. Tindran prioritat en l'elecció:

  1r) Treballadors ocupats.

  2n) Alumnat amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33%.

  3r) Esportistes d'alt rendiment o d'elit A i B de la Comunitat Valenciana.

  4t) Alumnat matriculat en un altre cicle formatiu o altres ensenyances reglades.  CAPÍTOL IV

  Admissió i matrícula en règim presencial i semipresencial

  o a distància en la modalitat d'oferta parcial  Article 24. Vacants

  1. Règim Presencial

  En els cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional, els centres públics i privats concertats en estes ensenyances, oferiran com a vacants totes les places dels mòduls professionals autoritzats sense perjuí que per causes degudament justificades la direcció territorial d'Educació corresponent resolga oferir un nombre inferior de vacants en els centres docents públics.  2. Règim semipresencial o a distància

  Els centres educatius públics que tinguen autoritzat este règim i modalitat d'ensenyança oferiran per a cada curs escolar 45 places escolars per cada un dels mòduls que s'autoritzen.

  3. Les vacants de mòduls professionals en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància es publicaran per mitjà de l'annex VIII.

  4. Les places escolars de l'alumnat que no supere un determinat mòdul quan es mantinga l'oferta de l'esmentat mòdul en el centre, no es detrauran per a determinar les vacants.  Article 25. Participants en el procediment d'admissió

  1. Haurà de participar en el procediment d'admissió tot l'alumnat, que complint els requisits d'accés, vullga cursar mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà o superior en esta modalitat d'ensenyança amb independència que haja cursat amb anterioritat estudis del mateix cicle en qualsevol règim i/o modalitat i els haja superat o siga repetidor.  2. Podran participar en l'admissió en oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior els interessats que, no reunisquen els requisits d'accés, i sol·liciten l'admissió en mòduls professionals associats a unitats de competència. Per a l'admissió en mòduls no associats a unitats de competència i la posterior obtenció d'un títol de Formació Professional hauran d'acreditar els requisits d'accés establits.  Article 26. Requisits i condicions d'accés

  Els requisits d'accés a les ensenyances de Formació Professional en la modalitat d'oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància seran els establits en l'article 5; no obstant això, en els mòduls associats a unitats de competència no serà exigible el requisit d'accés atenent el que establix l'apartat 4 de l'esmentat article.

  .  Article 27. Procediment de sol·licitud, admissió i matrícula

  1. Sol·licitud

  1.1. La sol·licitud d'admissió i matrícula en la modalitat d'oferta parcial es realitzarà per mòduls professionals.

  1.2. Els interessats formularan la sol·licitud de forma telemàtica per mitjà del procediment informàtic establit a este efecte en l'article 10, i entregaran una còpia de l'esmentada sol·licitud en el centre educatiu triat en primera opció.

  1.3. La sol·licitud d'admissió es realitzarà en el model oficial que figura com a annex IV a esta orde.

  1.4. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud. En esta apareixeran fins a un màxim de 15 mòduls professionals, tant si correspon a cicles formatius de grau mitjà com de grau superior o ambdós, corresponents a un màxim de cinc centres educatius que tinguen autoritzades ensenyances en esta modalitat i règim.

  1.5. Només podran ser adjudicades aquelles sol·licituds de mòduls professionals la suma total de les quals per a un mateix cicle formatiu en un centre educatiu no excedisca les 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa.

  1.6. L'orde d'adjudicació atendrà l'orde de prioritat de centre sol·licitat on existisca vacant en algun o alguns dels mòduls sol·licitats, i se li adjudicarà en l'esmentat centre el nombre de mòduls que corresponga dels sol·licitats amb el límit establit en l'apartat anterior corresponents a un mateix cicle.

  1.7. Quan l'alumnat participe en el procediment d'admissió en oferta parcial pel règim presencial i pel règim semipresencial i a distància indicarà en la sol·licitud d'admissió la preferència per cursar els mòduls professionals en un dels dos règims. Si no ho indica, es considerarà que opta per l'admissió en règim presencial.  1.8. L'alumnat que haja cursat un cicle formatiu de Formació Professional en règim presencial i haja esgotat el nombre de convocatòries a què té dret, podrà sol·licitar la incorporació a estes ensenyances en règim semipresencial o a distància en la modalitat d'oferta parcial.  En la sol·licitud d'admissió a cicles formatius de formació professional en règim semipresencial o a distància no es podrà sol·licitar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte. L'admissió i matrícula en els esmentats mòduls es realitzarà una vegada s'haja obtingut plaça en un centre educatiu i estarà condicionada a allò que s'ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a l'esmentat/s mòdul/s.

  2. Admissió

  L'aplicació informàtica prevista en l'article 10 realitzarà el procediment d'adjudicació provisional de places tenint en compte el següent:  2.1. En aquells centres on hi haja suficients places disponibles per a atendre totes les sol·licituds presentades, seran admesos tots els sol·licitants que complisquen els requisits establits en esta orde.  2.2. Quan en els centres no existisquen places suficients per a atendre totes les sol·licituds que complisquen els requisits establits en l'article 5.1, 5.2 i 5.3 d'esta orde, caldrà ajustar-se al següent orde de preferència:

  a) En primer lloc, aquelles presentades per sol·licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en la modalitat d'oferta parcial, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d'hores superades en l'esmentat curs.

  b) En segon lloc, aquelles presentades per sol·licitants que reunisquen els requisits d'accés a què es referix l'article 5 d'esta orde ordenades segons els criteris de prioritat previstos en l'article 6.

  Dins de cada grup, en cas d'empat, tindrà prioritat en l'adjudicació els sol·licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat. Si persistira l'empat en la valoració de les sol·licituds de plaça escolar per a cursar les ensenyances previstes en esta orde es resoldrà ordenant els sol·licitants per orde alfabètic dels seus cognoms per mitjà del procediment establit en l'article 6.1.4.  3. Matrícula

  3.1. Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admesos dels que apareixen en la seua sol·licitud fins a un màxim de 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte, es podrà realitzar quan l'alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d'esta. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball.

  3.2. Quan es formalitze la matrícula en règim presencial, en cas que en un centre es constituïsquen dos grups d'un mateix cicle formatiu en horari ordinari i distint torn, els interessats hauran de sol·licitar expressament el torn triat per a cursar les ensenyances.

  3.3. Al formalitzar la matrícula en règim semipresencial o a distància, els interessats hauran de sol·licitar expressament el torn de matí o de vesprada en què volen rebre la tutoria col·lectiva.

  3.4. En els casos a què es referixen els apartats 3.2 i 3.3 anteriors tindran prioritat en l'elecció:

  1r) Treballadors ocupats.

  2n) Alumnat amb familiars de primer grau amb discapacitat igual o superior al 33%.

  3r) Esportistes d'alt rendiment o d'elit A i B de la Comunitat Valenciana.

  4t) Alumnat matriculat en un altre cicle o altres ensenyances reglades.  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Execució

  Es faculta les direccions generals competents per raó de la matèria i les direccions territorials d'Educació perquè dicten, en els seus respectius àmbits competencials, les disposicions necessàries per a l'execució i l'aplicació del que preveu esta orde.  Segona. Adaptació d'annexos

  Així mateix, es faculta les direccions generals competents per raó de la matèria i les direccions territorials d'Educació per a modificar, segons les seues competències respectives, per resolució els annexos d'esta orde amb l'objecte d'adaptar-los a noves titulacions i la legislació que incidisca en el seu contingut.  Tercera. Compliment i difusió

  La Inspecció Educativa i les direccions de cada centre docent públic i els titulars dels centres privats amb ensenyances concertades, compliran i faran complir el que establix esta orde i adoptaran les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa.  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  Primera. Admissió en oferta parcial

  En el curs escolar 2011/2012 l'oferta parcial de mòduls professionals de cicles formatius no es regirà pel procediment d'admissió i adjudicació telemàtica previst en esta orde. Els centres autoritzats a impartir les ensenyances en oferta parcial realitzaran el procediment d'admissió i adjudicació de places a través del Consell Escolar o el Consell Social atenent als criteris de prioritat establits en l'article 6.

  Segona. Models de sol·licitud d'admissió

  Per a l'admissió en el curs escolar 2011/2012, els models de sol·licitud d'admissió de cicles formatius en règim presencial i semipresencial o a distància en modalitat d'oferta completa i parcial seran els publicats per mitjà d'esta orde. En cursos successius s'utilitzaran els establits respecte d'això en les resolucions per les quals s'establix el calendari i el procediment d'admissió.  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queda derogada l'Orde de 19 de maig 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió de l'alumnat en els centres docents de la Comunitat Valenciana, públics i privats amb ensenyances concertades, per a cursar ensenyances de Formació Professional de grau superior.

  Queden derogats els articles 17, 19.5.g), 19.5.h), 31, 34, 36, 37, 38.2 i el referent a les ensenyances de Formació Professional de l'Orde de 27 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana.

  Queda derogat l'article 5 de l'Orde de 4 de juliol 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana.  Així mateix queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa esta orde.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Modificació de l'article 6 de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Es modifica l'article 6, autorització d'impartició d'ensenyances, que queda redactat en els termes següents:

  En matèria d'autorització d'impartició d'ensenyances es tindran en compte les peculiaritats següents:

  1. La modalitat d'horari especial requerirà un mínim de 20 alumnes per bloc i cicle formatiu.

  2. La direcció general competent en matèria de Formació Professional proposarà a la direcció general competent en matèria d'autorització d'ensenyances la impartició de mòduls de formació complementària en règim semipresencial o a distància, per a les persones que hagen superat un procediment de validació d'ensenyances, i/o avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral en qualsevol centre docent. Es considera formació complementària la impartida amb la finalitat que estes persones puguen obtindre un títol de Formació Professional o un certificat de professionalitat.

  3. Els centres integrats de Formació Professional impartiran la Formació Professional del sistema educatiu i les distintes accions formatives que configuren el subsistema de Formació Professional per a l'ocupació, sense perjuí d'altres ensenyances la impartició de les quals els siga autoritzada, si és el cas.

  4. La direcció general competent en matèria de Formació Professional proposarà a la direcció general competent en matèria d'autorització d'ensenyances la impartició de mòduls professionals de cicles formatius de Formació Professional en oferta parcial en règim presencial i semipresencial o a distància en qualsevol centre docent.  Segona. Modificació de l'article 8 de l'Orde 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Es modifica l'article 8, promoció i permanència, que queda redactat en els termes següents:

  En les ensenyances de Formació Professional que s'impartisquen en règim presencial, per a matricular-se i cursar els mòduls professionals que s'impartixen en el segon curs, l'alumnat haurà de superar tots els mòduls de primer curs. No obstant això, si l'equip docent així ho aconsella, podrà matricular-se i cursar els mòduls professionals que s'impartixen en el segon curs o en el bloc següent en l'horari especial nocturn, l'alumnat amb mòduls professionals del primer curs pendent de superació la càrrega horària del qual en el seu conjunt no supere les 240 hores o el 20% de la duració dels mòduls del corresponent bloc en l'horari especial nocturn.

  L'alumnat que es matricule en el segon curs amb algun mòdul no superat, per trobar-se en algun dels casos a què es referix l'apartat anterior, es matricularà dels mòduls professionals de segon i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que cursarà com a pendents, i se li aplicarà el programa de recuperació corresponent.

  L'alumnat que no puga matricular-se dels mòduls professionals que s'impartixen en el segon curs romandrà en el primer curs i es matricularà únicament dels mòduls no superats que s'impartixen en eixe curs.  L'alumnat que al terme del segon curs no supere tots els mòduls professionals del cicle formatiu, romandrà en segon curs i es matricularà dels mòduls pendents de superació de segon i, si és el cas, de primer.  Excepcionalment, en les ensenyances cursades en horari especial, nocturn, l'alumnat els mòduls pendents de les quals sumen més de 240 hores, si l'equip docent així ho aconsella, també podrà matricular-se i cursar mòduls professionals que s'impartixen en el segon curs o en el bloc següent, amb un límit màxim de 540 hores entre els pendents i els de nova matriculació.  Tercera. Modificació de l'article 15 de l'Orde 77/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Disseny i dels Programes de Qualificació Professional Inicial en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

  Es modifica l'article 15, períodes de realització del mòdul professional de FCT per a l'alumnat que cursa modalitat semipresencial o a distància o horari especial nocturn, que queda redactat en els termes següents:

  1. L'alumnat que curse ensenyances semipresencials o a distància s'adequarà al que disposa la normativa que regula amb caràcter general el mòdul professional de FCT. Atés que el mòdul professional de Formació en Centres de Treball requerix la presència de l'alumnat en el centre de treball assignat durant tot el període de duració de l'esmentat mòdul, la sol·licitud d'admissió i matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, del mòdul de Projecte en règim semipresencial o a distància es realitzarà en el centre en què s'obtinga plaça i estarà condicionada a allò que s'ha establit respecte a la matrícula, promoció i accés a l'esmentat/s mòdul/s.

  2. L'alumnat matriculat en horari especial nocturn que haja de realitzar el mòdul professional de FCT podrà completar-lo durant dos cursos acadèmics consecutius.

  Quarta. Modificació dels articles 6 i 10 de l'Orde de 4 de juliol 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana en la redacció que dóna la disposició final primera de l'Orde 78/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i l'organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana  1. Es modifica l'article 6, procés d'admissió i matrícula, que queda redactat en els termes següents:

  Per a l'accés, l'admissió i la matrícula de l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana caldrà ajustar-se al que disposa la normativa vigent respecte d'això.

  Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagen sigut admesos dels que apareixen en la seua sol·licitud, fins a un màxim de 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com a incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte es podrà realitzar quan l'alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació d'esta atenent el que disposa l'article 10. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball.  2. Es modifica l'article 10, avaluació, promoció, certificacions i titulació de l'alumnat en el seu apartat accés al mòdul de Formació en Centres de Treball, que queda redactat en els termes següents:  1. Per a accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball caldrà ajustar-se al que disposa, amb caràcter general, la normativa vigent.

  2. L'alumnat amb tots els mòduls aprovats en la sessió d'avaluació ordinària prèvia a l'inici del primer període de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte, podrà confirmar la matrícula i accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball i de Projecte en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent o podrà sol·licitar trasllat de matrícula a un altre centre educatiu on s'impartisca l'esmentat cicle formatiu.  3. L'alumnat amb mòduls pendents de superació la suma horària dels quals siga igual o inferior a 240 hores podrà accedir o no en funció de la decisió de l'equip docent adoptada de forma col·legiada i, si no n'hi ha, per majoria simple amb vot de qualitat del tutor o tutora del cicle formatiu en cas d'empat. Quan la decisió de l'equip docent siga favorable, l'alumnat haurà de confirmar la matrícula i cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte en el centre educatiu on cursa la resta dels mòduls pendents del cicle corresponent.  4. L'alumnat que es trobe en condicions de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball podrà confirmar la matrícula de l'esmentat mòdul i, si és el cas, del mòdul de Projecte. En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball podrà, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se de l'esmentat mòdul en el mateix centre que ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

  5. En cas de resolució favorable d'exempció parcial podrà confirmar la matrícula i accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se de l'esmentat mòdul en el mateix centre que ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

  6. A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral, els centres podran adaptar les programacions del mòdul de Formació en Centres de Treball a les especials característiques de l'alumnat de règim semipresencial o a distància.  7. En el seguiment del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte en règim semipresencial o a distància, col·laborarà amb el tutor de Formació en Centres de Treball del cicle corresponent en règim presencial el professorat que quede alliberat d'hores de docència del centre educatiu.  Quinta. Modificació dels articles 9 i 13 de l'Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula l'autorització i l'organització de les ensenyances de cicles formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana

  1. Es modifica l'article 9, procés d'admissió i matrícula, en el seu apartat 3 que queda redactat en els termes següents:

  Els candidats admesos formalitzaran la seua matrícula en els mòduls professionals en què hagueren sigut admesos, fins a un màxim de 1000 hores o tots els mòduls corresponents a un curs del cicle en règim presencial en la modalitat d'oferta completa, excepte incompatibilitats de matrícula en un determinat mòdul per no acreditar-se la superació d'altres mòduls anteriors que la normativa vigent establisca com incompatibles o per ser continuació del mòdul no superat. La matrícula del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte es podrà realitzar quan l'alumne o alumna haja superat amb anterioritat un mínim de 800 hores i estarà condicionada a la confirmació de la mateixa atenent al que disposa l'article 13. En els límits establits no computarà la càrrega horària del mòdul de Formació en Centres de Treball.  2. Es modifica l'article 13, accés al mòdul de Formació en centres de Treball (FCT) que queda redactat en els termes següents:  Per a accedir al mòdul de FCT s'estarà, amb caràcter general, al que disposa la normativa vigent per a règim presencial.

  La matrícula en règim semipresencial o a distància del mòdul de FCT es podrà realitzar quan l'alumne o l'alumna hagen superat almenys 800 hores abans del període de matriculació i condicionada als supòsits següents:

  1. L'alumnat amb tots els mòduls aprovats en la sessió d'avaluació ordinària prèvia a l'inici del primer període de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, de Projecte, podrà confirmar matrícula i accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball i de Projecte en el centre educatiu on ha cursat la resta dels mòduls del cicle corresponent.

  2. L'alumnat amb mòduls pendents de superació la suma horària del qual siga igual o inferior a 240 hores podrà accedir o no en funció de la decisió de l'equip docent adoptada de forma col·legiada i, si no n'hi ha, per majoria simple amb vot de qualitat del tutor o tutora del cicle formatiu en cas d'empat. Quan la decisió de l'equip docent siga favorable l'alumnat haurà de confirmar matrícula i cursar el mòdul de Formació en Centres de Treball, i si és el cas del mòdul de Projecte, en el centre educatiu on cursa la resta dels mòduls pendents del cicle corresponent en el mateix règim d'ensenyança.  3. L'alumnat que es trobe en condicions de sol·licitar l'exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball podrà confirmar la matrícula de l'esmentat mòdul i, si és el cas, del mòdul de Projecte. En cas de resolució favorable d'exempció total del mòdul de FCT podrà, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se de l'esmentat mòdul en el mateix centre que ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

  4. En cas de resolució favorable d'exempció parcial podrà confirmar matrícula i accedir al mòdul de Formació en Centres de Treball i, si és el cas, presentar el projecte i examinar-se de l'esmentat mòdul en el mateix centre i règim en què ha cursat estudis en les condicions que determine el centre educatiu.

  5. A fi de facilitar l'assistència i adaptar l'horari en el centre de treball a les necessitats i disponibilitat de l'alumnat derivades de la seua pròpia situació laboral i personal, els centres podran adaptar les programacions del mòdul de Formació en Centres de Treball a les especials característiques de l'alumnat de règim semipresencial o a distància.

  Sexta. Entrada en vigor

  Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 18 de maig de 2011  El conseller d'Educació,

  ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN